Αριθ. 3511.1/17/13.11.2014

Καθορισμός της οργανικής σύνθεσης πληρώματος επαγγελματικών πλοίων αναψυχήςΣχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την 2241.2/51930/2018 και την 2241.2/23907/02.04.2019.13 Νοέ 2014

Taxheaven.gr
Αριθ. 3511.1/17/2014

(ΦΕΚ Β' 3088/17-11-2014)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 8 παρ. 3 περιπτώσεις α' και β', του άρθρου 1 παρ. 1 περίπτωση δ', του άρθρου 9 παρ. 5 και του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α' 92).

β. του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α' 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α' 141)» (Α' 149) και των άρθρων 1 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α' 102).

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

δ. του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 153).

ε. της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού ειδικευμένων και εκπαιδευμένων ατόμων για το χειρισμό των σωστικών μέσων των επιβατηγών πλοίων, που τέθηκε σε εφαρμογή με το άρθρο πρώτο του π.δ. 38/2011 (Α' 96).

στ. του άρθρου 22 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α' 170).

ζ. του π.δ. 141/2014 (Α' 232) «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις - Αντικατάσταση προεδρικού διατάγματος 243/98».

2. Την ανάγκη ασφαλούς, ομαλής και αποτελεσματικής δραστηριοποίησης των πλοίων από άποψη στελέχωσης.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τον καθορισμό της σύνθεσης πληρώματος των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 περίπτωση δ' και του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α' 92), που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 περίπτωση α' του παραπάνω νόμου, με ολικό μήκος άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων, ως ακολούθως:


ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΟΡΟΥΣ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α'

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β'

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β' ή Γ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Γ'

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Γ' ή ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Β'

ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ

ΝΑΥΤΗΣ

ΝΑΥΤΟΠΑΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Μέχρι 150


1
1

150,01-250
1
1


2

250,01-500
1
2


3

500,01-1000


112


4

1000,01- 2000

1
1


1

1

1

5

2000,01 -

1


1


1


1

1

1

6

50001. Επί πλοίων έως 75 κ.ο.χ. μπορεί να ναυτολογείται στη θέση του Κυβερνήτη Β' ένας (01) Κυβερνήτης Γ'.

2. Επί πλοίων έως 150 κ.ο.χ. μπορεί να ναυτολογείται στη θέση του Κυβερνήτη Β' ένας (01) Κυβερνήτης Τουριστικών θαλαμηγών.

3. Επί πλοίων από 150,01 - 200 κ.ο.χ. μπορεί να ναυτολογείται στη θέση του Πλοιάρχου Γ' ένας (01) Κυβερνήτης Α'.

4. Επί πλοίων από 1000,01 -1600 κ.ο.χ. μπορεί να ναυτολογείται στη θέση του Πλοιάρχου Α' ένας (01) Πλοίαρχος Β'

5. Για το προσωπικό ραδιοεπικοινωνιών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κανονισμού τηλεπικοινωνιών των Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων, που τέθηκε σε εφαρμογή με το π.δ. 362/1984 (Α' 124), όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Σε πλοία που έχουν καταμετρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης 1969 περί καταμέτρησης χωρητικότητας πλοίων ή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 4150/2013 (Α΄102), μπορεί να ναυτολογούνται για την άσκηση διακυβέρνησης των πλοίων αυτών ναυτικοί σύμφωνα με το δικαίωμα εργασίας που τους παρέχεται από το αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας που κατέχουν κατ’εφαρμογή του π.δ. 141/2014 (Α’232).

β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΣΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΣΕ BHP

 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α’

 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Β’

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Β’ή Γ’

 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ’

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ’ή ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ

 

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ  Β΄

 

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΧΡΙ 737,55

 

 

 

 

 

1

1

737,56 - 2.000

 

 

 

1

 

 

1

2.000,01 - 3017,25

 

 

 

1

 

1

2

3.017,26 - 4.693,5

 

1

 

 

1

 

2

4.693,51 - 10.000

1

 

 

 

1

 

2

10.000,01 - 20.000

1

 

1

 

 

1

3
1. Επί πλοίων με συνολική ιπποδύναμη μηχανών από 737,56 έως 1.005,75 BHP μπορεί να ναυτολογείται στη θέση του Μηχανικού Γ ένας (01) Μηχανοδηγός Α’.

2. Επί πλοίων με συνολική ιπποδύναμη μηχανών από 4.693,51 έως 5.364 BHP που εκτελούν παράκτιους πλόες μπορεί να ναυτολογείται στη θέση του Μηχανικού Α’ ένας (01) Μηχανικός Β’.

3. Επαγγελματικά πλοία αναψυχής εφοδιασμένα με μηχανές συνολικής ιπποδύναμης μέχρι 1.500 BHP, χαρακτηρισμένα ως τηλεχειριζόμενα ή που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως πλοία με μηχανές «κλειστού τύπου» με αυτόματο χειρισμό αυτών από το χώρο διακυβέρνησης, εξαιρούνται από την υποχρέωση για την πρόσληψη προσωπικού μηχανής.

4. Επαγγελματικά πλοία αναψυχής μέχρι 100 κ.ο.χ. εφοδιασμένα με μηχανές συνολικής ιπποδύναμης μέχρι 2000 BHP, χαρακτηρισμένα ως τηλεχειριζόμενα ή που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως πλοία με μηχανές «κλειστού τύπου» με αυτόματο χειρισμό αυτών από το χώρο διακυβέρνησης, εξαιρούνται από την υποχρέωση για την πρόσληψη προσωπικού μηχανής.

5. Επαγγελματικά πλοία αναψυχής εφοδιασμένα με μηχανές συνολικής ιπποδύναμης από 2.000,01 μέχρι 10.000 BHP, χαρακτηρισμένα ως τηλεχειριζόμενα ή που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως πλοία με μηχανές «κλειστού τύπου» με αυτόματο χειρισμό αυτών από το χώρο διακυβέρνησης, υποχρεούνται μόνο στην πρόσληψη του προβλεπόμενου από την οργανική τους σύνθεση προϊσταμένου μηχανοστασίου.

6. Επαγγελματικά πλοία αναψυχής εφοδιασμένα με μηχανές συνολικής ιπποδύναμης από 10.000,01 μέχρι 20.000 BHP, χαρακτηρισμένα ως τηλεχειριζόμενα ή που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως πλοία με μηχανές «κλειστού τύπου» με αυτόματο χειρισμό αυτών από το χώρο διακυβέρνησης, δεν υποχρεούνται στην πρόσληψη του προβλεπόμενου από την οργανική τους σύνθεση Μηχανοδηγού Β’.γ. Ναυτολογούμενοι προς άσκηση καθηκόντων διακυβέρνησης/διεύθυνσης μηχανοστασίου πλοίου κατέχουν αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας που τους παρέχει το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

δ. Η οργανική σύνθεση μπορεί να συμπληρώνεται κατά την κρίση του πλοιοκτήτη, με προσωπικό καταστρώματος, μηχανής και γενικών υπηρεσιών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τον αριθμό επιβαινόντων, τον εξοπλισμό επί του πλοίου, τις μεθόδους εργασιών που εφαρμόζονται και των μέσων που παρέχονται.

ε. Η τήρηση της οργανικής σύνθεσης πληρώματος των πλοίων δεν θίγει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων των πιστοποιητικών ασφαλείας αυτών, συμπεριλαμβανομένου ελάχιστου αριθμού ειδικευμένων ατόμων που απαιτείται για το χειρισμό και τη στελέχωση των σωστικών μέσων, καθώς και των λοιπών όρων περί προσωπικού πλοίων, οργάνωσης του χρόνου εργασίας, διατροφής και τροφοδοσίας, επαγγελματικής ασφάλειας και υγιεινής των ναυτικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

στ. Για τα πλοία αναψυχής, τα οποία δεν φέρουν την ελληνική σημαία και υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4256/2014 (Α' 92), εφόσον έχουν ολική χωρητικότητα κάτω των 650 gt, τα θέματα σχετικά με τη στελέχωση ρυθμίζονται από τις διατάξεις της παρούσας μόνο ως προς τον αριθμό και την ειδικότητα.

1.2 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

α. Ανεξάρτητα από το πιο πάνω προσωπικό που αποτελεί την οργανική σύνθεση του πλοίου, ο πλοιοκτήτης ή ο πλοίαρχος, λαμβάνοντας υπόψη ειδικά χαρακτηριστικά του πλοίου, όπως χώρους ενδιαίτησης, εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου αυτού για την παρασκευή τροφής, τις μεθόδους εργασίας που εφαρμόζονται, καθώς και τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιβατών επί των πλοίων της κατηγορίας αυτής, προσλαμβάνει το κατά την κρίση του αναγκαίο προσωπικό για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

β. Αλλοδαποί μπορούν να εργασθούν ως ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ εφόσον κατέχουν άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα ή εφόσον μετακληθούν από το εξωτερικό σύμφωνα με τις διαδικασίες της κυα 4803/13/10η/5.5.2000 (Β' 629). Οι κατά τα πιο πάνω προσλαμβανόμενοι δεν θεωρούνται επιβάτες και καταχωρούνται τα στοιχεία τους στις σελίδες των παρατηρήσεων του ναυτολογίου.

2. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται και στην περίπτωση εκναύλωσης ιδιωτικών πλοίων αναψυχής σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 4256/2014.

3. Η υπ' αριθ. 3511.1/8/2003/21-04-2003 (Β' 573) απόφαση YEN, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 3511.1/7/ 2006/28-04-2006 απόφαση YEN (Β' 611) και παρατάθηκε με την αριθ. 3511.1/04/2014/18-03-2014 απόφαση ΥΝΑ (Β' 820), καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Πειραιάς, 13 Νοεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Taxheaven.gr