Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φ 14/02/19398/2927/12.11.2014 Προκήρυξη της Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Κατηγορία: Λοιπά

Φ 14/02/19398/2927/12.11.2014
Προκήρυξη της Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.


Φ 14/02/19398/2927/12.11.2014 Προκήρυξη της Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2014
Α.Π.: Φ 14/02/19398/2927

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΦΥΣ. ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ)

Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Ζαχαράκη, Α. Δρακάτου
Τηλ: 210 69.69.119, 210-6969767
Fax: 210 69.69.460
E-mail: [email protected], [email protected]

 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη της Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
2. Το ΠΔ 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α/25.06.2013).
3. Το Π.Δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 167/Α/28.08.2014).
4. Την υπ' αριθμ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/7.10.2009).
5. Το ΠΔ 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε "Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας", μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21.6.2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
7. Το ΠΔ 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α' 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (ΦΕΚ 152/Α/25.06.2013).
8. Το Ν.4304/2014 (ΦΕΚ Α' 234/23.10.2014) «Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 28 αυτού.
9. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ Α' 267/3.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013».
10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11.07.2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8.12.2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 1083/2006 του Συμβουλίου "περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής" και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης».
12. Τον Κανονισμό (EK) 397/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση.
13. Την με Α.Π. Ε(2007) 5442/05.11.2007 Απόφαση της Επτροπής των ΕΚ, περί έγκρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), όπως ισχύει κάθε φορά.
14. Την με Α.Π. Ε(2007) 5443/5.11.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά.
15. Την με Α.Π. Ε(2007) 5337/26.11.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας - Θράκης, όπως ισχύει κάθε φορά.
16. Την υπ' αριθμ. Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (ΦΕΚ Β 1540/4.8.2008) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης για τη σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τη με ΑΠ. 7718/293/ 23.04.2010 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 525/Β/26.04.2010).
17. Το με Α.Π. 4308/Γ/813/15.4.2009 πιστοποιητικό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, με το οποίο βεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια της «Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών» για τη μεταβατική περίοδο και για τις επί του ανωτέρω εγγράφου αναγραφόμενες κατηγορίες έργων.
18. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ Β' 540/27.3.2008) του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
19. Την με Α.Π. οικ 132402/Π162-6.08/31.10.2014 (ΑΔΑ 6ΞΖΒ0-74Κ) Πρόσκληση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής (Κωδικός Πρόσκλησης 6.8).
20. Το Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.8.2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις».
21. Το Ν.2364/1995 (ΦΕΚ Α' 252/6.12.1995) «Σύσταση του σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και σχεδιασμού. Εισαγωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.».
22. Την υπ' αριθμ. Δ1/18887/6.11.2011 (ΦΕΚ Β 1521/13.11.2001) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Χορήγηση άδειας διανομής φυσικού αερίου στην «Εταιρία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Αττικής Ανώνυμη Εταιρία».
23. Την υπ' αριθμ. Δ1/Γ/Φ7/18819/29.8.2000 (ΦΕΚ Β 1086/31.8.2000) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Χορήγηση άδειας διανομής φυσικού αερίου στην «Εταιρία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία».
24. Την υπ' αριθμ. Δ1/Γ/Φ7/18818/29.8.2000 (ΦΕΚ Β 1087/31.8.2000) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Χορήγηση άδειας διανομής φυσικού αερίου στην «Εταιρία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρία».
25. Την υπ' αριθμ. Δ3/Α'/οικ.6598 (ΦΕΚ Β 976/28.3.2012) Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar».
26. Την Υ.Α. Αριθ. πρωτ. οικ.: 189533/2011 - Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού (Φ.Ε.Κ. 2654 Β/9.11.11).
27. Την με αρ. πρωτ. οικ.132664/ 07/11/2014 (ΑΔΑ: ΩΤ350-ΧΥΕ) Απόφαση για την ένταξη της πράξης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»" με κωδικό MIS 492790 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία-Θράκη"» στο πλαίσιο της πρόσκλησης του σημείου 21 του σκεπτικού.
28. Την με αρ. πρωτ. οικ.132678/07/11/2014 (ΑΔΑ: 6Λ910-ΛΦΠ) Απόφαση για την ένταξη της πράξης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια Αττικής»" με κωδικό MIS 492852 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"» στο πλαίσιο της πρόσκλησης του σημείου 21 του σκεπτικού.
29. Την με αρ. πρωτ. οικ. 132665/07/11/2014 (ΑΔΑ: Ω5ΚΧ0-1ΜΠ) Απόφαση για την ένταξη της πράξης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»" με κωδικό MIS 492879 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"» στο πλαίσιο της πρόσκλησης του σημείου 21 του σκεπτικού.
30. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη από αυτή που έχει εγκριθεί με τις αποφάσεις ένταξης (σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία 27, 28 και 29).
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την προκήρυξη της δράσης με τίτλο «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες», σύμφωνα με τις κάτωθι διαδικασίες και όρους.
 

Άρθρο 1 - Αντικείμενο της Δράσης / Δικαιούχος
Η παρούσα δράση αφορά την επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών.
Δικαιούχος της Δράσης, κατά την έννοια του Ν.3614/2007, είναι η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).
 

Άρθρο 2 - Στόχος της Δράσης
Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, μέσω της αντικατάστασης του πετρελαίου θέρμανσης με φυσικό αέριο σε οικιακά συστήματα θέρμανσης, και της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας.
 

Άρθρο 3 - Ωφελούμενοι - Επιλέξιμες κατοικίες
Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία,
β) έχουν σε ιδιοκτησία τους που χρησιμοποιείται ως κατοικία, και όχι ως επαγγελματικός χώρος,
σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία
γ) έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου από τις 25/09/2014 και μετά, ημερομηνία κατά την οποία έγινε η ανακοίνωση της δράσης (δηλ. στις 24/09/2014 δεν έχουν σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου).
Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη στη δράση, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία για το τμήμα της που αφορά στο σύνολο των διαμερισμάτων του κτιρίου, ή μεμονωμένο διαμέρισμα.
- Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.500 €/τ.μ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στις 30/06/2014 και πιστοποιείται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 8, παρ. 1 και του άρθρου 10.
- Βρίσκεται στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, σε σημεία με δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου και δύναται να συνδεθεί και τροφοδοτηθεί από την αρμόδια Εταιρία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) της περιοχής.
- Φέρει οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο.
Για να χαρακτηρισθεί μία πολυκατοικία επιλέξιμη πρέπει τουλάχιστον το 50% των θερμαινόμενων, από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης, ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και μη) να χρησιμοποιείται ως κατοικία. Δεν χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου). Για τις ανάγκες της δράσης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
- Μονοκατοικία: το ενιαίο κτίριο που περιλαμβάνει μία μόνο ιδιοκτησία και τα τυχόν παραρτήματά της, σε ένα ή περισσότερα επίπεδα, εντός ενιαίου οικοπέδου ή γηπέδου (και όχι τμήματος αυτού με πράξη σύστασης καθέτου ή οριζοντίου ιδιοκτησίας).
- Πολυκατοικία: το ενιαίο κτίριο ή συγκρότημα κτιρίων που περιλαμβάνει περισσότερες από μία ιδιοκτησίες με σύσταση ή μη οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας.
- -Διαμέρισμα: ιδιοκτησία σε πολυκατοικία για χρήση κατοικίας.
 

 

Άρθρο 4 - Προϋπολογισμός της Δράσης (Δημόσια Δαπάνη)
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της δράσης είναι 15.000.000 ευρώ.
H δράση θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 6 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ), του Άξονα Προτεραιότητας 7 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας - Θράκης» και του Άξονα Προτεραιότητας 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττικής» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Τα ποσά που είναι διαθέσιμα ανά Περιφέρεια είναι τα εξής:
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Άξονας Προτεραιότητας

Περιφέρεια

Δημόσια Δαπάνη (σε €)

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Προστασία Ατμοσφαιρικού

Περιβάλλοντος & Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής

Αττική

10.000.000

Μακεδονίας - Θράκης

Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Κεντρική Μακεδονία

2.000.000

Αττικής

Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

Θεσσαλία

3.000.000

 

 

 

Άρθρο 5 - Διάρκεια της Δράσης
Η διάρκεια της δράσης για τους ωφελούμενους θα είναι έως τις 30 Απριλίου 2015 (καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση αίτησης συμμετοχής στη δράση, βάσει του άρθρου 8). Η διάρκεια αυτή μπορεί να συντμηθεί για οποιαδήποτε από τις τρεις Περιφέρειες, στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι της καλυφθούν πριν την ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της χρηματοδότησης, βάσει των άρθρων 10 και 11, δύναται να υποβληθούν στους φορείς πιστοποίησης του άρθρου 11 το αργότερο έως τις 30 Ιουλίου 2015. Η υποβολή δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της χρηματοδότησης μετά από την ημερομηνία αυτή δεν θεμελιώνει δικαίωμα πληρωμής.


Άρθρο 6 - Επιλέξιμες δαπάνες - Ύψος επιχορήγησης
Κάθε εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση υφισταμένου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου (κεντρικό ή ατομικό σύστημα) επιχορηγείται με ποσοστό 60% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, όπως αυτό καθορίζεται από τα παραστατικά της παραγράφου 5 του άρθρου 8, με ανώτατο ποσό επιχορήγησης ανά κατηγορία εγκατεστημένης ισχύος λέβητα ως εξής:

 

Εγκατεστημένη ισχύς λέβητα (kcal/h)

-υφιστάμενου στην περίπτωση μη αλλαγής λέβητα

- νέου στην περίπτωση αλλαγής λέβητα-

Ανώτατο Ποσό (€) επιχορήγησης (συμπ. ΦΠΑ)

Χωρίς αλλαγή λέβητα

Ανώτατο Ποσό (€) επιχορήγησης (συμπ. ΦΠΑ)

Με αλλαγή λέβητα

 

1.000 για συμβατικά συστήματα καυστήρα - λέβητα

0-35.000 kcal/h

1.150 για συστήματα συμπύκνωσης

35.001-120.000 kcal/h

1.500

2.000

120.001-170.000 kcal/h

2.300

3.000

170.001-200.000 kcal/h

3.300

4.000

>200.000 kcal/h

4.700

5.500


 

 

Για τις πολυκατοικίες, το ποσό της επιχορήγησης που προκύπτει με βάση τις παραπάνω διατάξεις καταβάλλεται στο σύνολό του στην περίπτωση που:
α) όλες οι θερμαινόμενες από το προς αντικατάσταση κεντρικό σύστημα θέρμανσης ιδιοκτησίες είναι κατοικίες,
β) η αίτηση συμμετοχής στη δράση υποβάλλεται για το σύνολο των θερμαινόμενων ιδιοκτησιών και
γ) η αίτηση κριθεί ορθή και πλήρης βάσει του άρθρου 8.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, το ποσό της επιχορήγησης μειώνεται αναλογικά και
συγκεκριμένα καθορίζεται:
α) με βάση τα ποσοστά συνιδιοκτησίας των θερμαινόμενων -από το προς αντικατάσταση κεντρικό σύστημα θέρμανσης- ιδιοκτησιών που κρίνονται επιλέξιμες προς επιχορήγηση, βάσει του άρθρου 8, σε σχέση με το σύνολο των θερμαινόμενων από το κεντρικό σύστημα ιδιοκτησιών και
β) με βάση τον αριθμό των επιλέξιμων θερμαινόμενων ιδιοκτησιών που υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στη δράση.
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα, λέβητα, σωληνογραμμής φυσικού αερίου, συστήματος απαγωγής καυσαερίων, υλικών / εξαρτημάτων / αυτοματισμών εγκατάστασης και σύνδεσης, στις σχετικές εργασίες εσωτερικής εγκατάστασης, στη μελέτη και την επίβλεψη. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν στο δίκτυο διανομής ζεστού νερού και τις τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, κλπ), καθώς και σε κάθε άλλη παρέμβαση στο χώρο του λεβητοστασίου / εγκατάστασης του συστήματος φυσικού αερίου, πλην των ανωτέρω αναφερόμενων επιλέξιμων δαπανών.
Ο ωφελούμενος, για την κατασκευή της νέας εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, καταβάλλει στον/στους ανάδοχο/ους μόνο τη δική του συμμετοχή. Το ποσό της επιχορήγησης θα αποδοθεί στον/στους ανάδοχο/ους μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών του άρθρου 10 και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11. Ως ανάδοχος ορίζεται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (π.χ. εγκαταστάτης ή/και προμηθευτής) που προμηθεύει εξοπλισμό ή/και υλικά, ή/και παρέχει υπηρεσίες για την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και εκδίδει τα παραστατικά της παραγράφου 5 του άρθρου 8, τα οποία υποβάλλονται στους φορείς πιστοποίησης βάσει των διατάξεων των άρθρων 10 και 11.
 

 

Άρθρο 7 - Ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης
Η ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται από τη διαδικτυακή πύλη του ΥΠΕΚΑ και τις ιστοσελίδες των φορέων υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων και πιστοποίησης (ΕΠΑ) των άρθρων 8 και 11.
Οι εμπλεκόμενοι στη δράση (φορείς υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων και πιστοποίησης των άρθρων 8 και 11, ανάδοχοι), σε περίπτωση που θέλουν να προβούν σε ενέργειες δημοσιότητας που αφορούν στη δράση, οφείλουν να ενημερώνουν σχετικά την ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού 1828/2006 περί ενημέρωσης και δημοσιότητας.
 

 

 

Άρθρο 8 - Διαδικασίες εφαρμογής της δράσης
Ως φορείς υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων ορίζονται οι εταιρίες του Παραρτήματος Ι. 1. Κατάθεση αίτησης συμμετοχής στη δράση
Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στη δράση μπορεί να απευθύνεται στο φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων της Περιφέρειάς του, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:
• Αίτηση συμμετοχής στη δράση πολυκατοικίας / μονοκατοικίας / διαμερίσματος, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (Παράρτημα ΙΙ). Σε περίπτωση πολυκατοικίας η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο όλων των ιδιοκτητών των θερμαινόμενων -από το προς αντικατάσταση κεντρικό σύστημα θέρμανσης- κατοικιών που αιτούνται επιχορήγηση από τη δράση, οι οποίοι τον ορίζουν εκπρόσωπό τους, βάσει του Υποδείγματος του Παραρτήματος ΙΙ, για να διεκπεραιώσει όλες τις αναγκαίες διαδικασίες εφαρμογής της δράσης. Ως εκπρόσωπος δύναται να οριστεί μόνο φυσικό πρόσωπο και συγκεκριμένα ο διαχειριστής της πολυκατοικίας ή ένας εκ των ιδιοκτητών που συνυπογράφουν την αίτηση συμμετοχής στη δράση.
• Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του/των ιδιοκτητών που αιτούνται επιχορήγηση από τη δράση.
• Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας (ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της 1/7/2014) στην οποία θα γίνει η εγκατάσταση του συστήματος φυσικού αερίου, με τον οποίο πιστοποιείται η τιμή ζώνης και ότι η δηλούμενη διεύθυνση αντιστοιχεί σε κατοικία και όχι σε επαγγελματικό χώρο. Σε περίπτωση πολυκατοικίας, υποβάλλονται αντίγραφα λογαριασμών για όλες τις θερμαινόμενες κατοικίες που είναι συνδεδεμένες στο προς αντικατάσταση κεντρικό σύστημα θέρμανσης.
• Υπεύθυνη Δήλωση για την αποδοχή των όρων συμμετοχής στη δράση, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (Παράρτημα ΙΙ). Η Υπεύθυνη Δήλωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης συμμετοχής στη δράση και υποβάλλεται υποχρεωτικά από κάθε φυσικό πρόσωπο, ιδιοκτήτη θερμαινόμενης -από το προς αντικατάσταση κεντρικό σύστημα θέρμανσης- κατοικίας που αιτείται επιχορήγηση.
• Για πολυκατοικίες και διαμερίσματα:
α) πρακτικό γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας για την λήψη απόφασης εγκατάστασης του συστήματος φυσικού αερίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο οποίο επιπρόσθετα προσδιορίζονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του συνόλου των ιδιοκτησιών και δηλώνονται οι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι θερμαινόμενες από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης ή
β) σε περίπτωση που υφίσταται ατομικό σύστημα θέρμανσης για τις ανάγκες θέρμανσης της κατοικίας (π.χ. διαμέρισμα / κατοικία σε συγκρότημα κτιρίων), καταστατικό (κανονισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων συνιδιοκτητών) από το οποίο θα προκύπτει εάν υφίσταται υποχρέωση για προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών σχετικά με την αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης . Σε περίπτωση που δεν υφίσταται το ως άνω αναφερόμενο καταστατικό, ο αιτών προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνει ότι «δεν υφίσταται καταστατικό -κανονισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων συνιδιοκτητών - και δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη των λοιπών συνιδιοκτητών ή συναπόφαση για την εγκατάσταση αυτόνομου /ατομικού συστήματος θέρμανσης».
• Οικοδομική Άδεια και, στην περίπτωση που αυτή δεν διατίθεται, σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι το κτίριο υφίσταται νόμιμα. Στις περιπτώσεις που η οικοδομική άδεια απωλέσθη ή τα σχετικά αρχεία βάσει των οποίων μπορεί να εκδοθεί το ως άνω νομιμοποιητικό έγγραφο δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, ο αιτών υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνει ότι έχει αιτηθεί την επανέκδοση των εν λόγω εγγράφων. Σε κάθε περίπτωση η οικοδομική άδεια ή το σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο υποβάλλονται στο φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων με την προσκόμιση της σύμβασης σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου.
• Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για το κόστος της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (Παράρτημα ΙΙ), υπογεγραμμένο από τον αιτούντα ή τον εκπρόσωπο των αιτούντων (περίπτωση πολυκατοικίας) και τον/τους ανάδοχο/αναδόχους.
• Εξουσιοδοτήσεις ή άλλα πρόσθετα ανά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά, που απαιτούνται ή τυχόν ζητηθούν από τους φορείς πιστοποίησης στο πλαίσιο των
υποχρεώσεων τους για την πιστοποίηση του άρθρου 11, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Μια αίτηση συμμετοχής στη δράση θεωρείται πλήρης εφόσον έχει προσκομιστεί το σύνολο των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιολογητικών.
Με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά, ο αρμόδιος φορέας υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων ενημερώνει τον αιτούντα για τις προϋποθέσεις/δυνατότητες επιχορήγησης μέσω της δράσης. Η ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ δύναται να παρέχει διευκρινιστικές οδηγίες προς τους φορείς υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων σχετικά με την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία υποβολής και ελέγχου αιτήσεων.
Σε περίπτωση που ο αιτών έχει υπογράψει σύμβαση σύνδεσης και παροχής αερίου ή έχει προβεί, με δική του ευθύνη, σε εργασίες κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου από τις 25/09/2014 και μετά -ημερομηνία ανακοίνωσης της δράσης- τότε ο αιτών δύναται να συνυποβάλλει με την αίτηση συμμετοχής στη δράση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το Άρθρο 10, τα οποία έχει ήδη στη διάθεσή του, ήτοι:
• φωτοαντίγραφο της σύμβασης σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου,
• ή/και φωτοαντίγραφο της θεωρημένης από την αρμόδια ΕΠΑ μελέτης εσωτερικής εγκατάστασης (το τμήμα που αφορά στην τεχνική περιγραφή), συμπεριλαμβανομένου του προσαρτήματος με τα στοιχεία του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ,
• ή/και φωτοαντίγραφο της Άδειας Χρήσης για τη νέα εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου.
• ή/και φωτοαντίγραφο του Φύλλου Ελέγχου Λέβητα ή λοιπών συσκευών κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
• ή/και φωτοαντίγραφο των παραστατικών λιανικών συναλλαγών (π.χ. φωτοαντίγραφο Απόδειξης/εων Λιανικής Πώλησης για το κόστος του επιχορηγούμενου εξοπλισμού / υλικών και Απόδειξης/εων Παροχής Υπηρεσιών για τις σχετικές εργασίες εγκατάστασης),
• ή/και φωτοαντίγραφο παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής (π.χ. καταθετηρίων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αναδόχων) για το ποσό που έχει καταβάλλει ο ωφελούμενος.
Στην περίπτωση που η κατασκευή της νέας εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου έχει πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί, με ευθύνη του αιτούντος, από τις 25/09/2014 (ημερομηνία ανακοίνωσης της δράσης) έως και την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συμμετοχής στη δράση, τότε ο αιτών δεν υποβάλλει το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που αναφέρεται ανωτέρω και αντ'αυτού υποβάλλει το Έντυπο Ανάλυσης Κόστους Κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (Παράρτημα ΙΙ).
 

2. Έλεγχος αιτήσεων από τον φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων
Ο αρμόδιος φορέας υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο —αιτών, ως προς την ορθότητα και την πληρότητά τους. Στην περίπτωση που μια αίτηση συμμετοχής στη δράση είναι πλήρης και ορθή, ο αρμόδιος φορέας υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα ότι είναι κατ' αρχήν επιλέξιμος για επιχορήγηση, δεσμεύοντας ταυτόχρονα και το σχετικό ποσό επιχορήγησης, όπως αυτό προκύπτει με βάση τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.
Σε περίπτωση που ο αιτών, με δική του ευθύνη, έχει προβεί στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου από τις 25/09/2014 (ημερομηνία ανακοίνωσης της δράσης) και μετά, ο αρμόδιος φορέας υποδοχής και ελέγχου, μετά τη δέσμευση του σχετικού ποσού της επιχορήγησης και εφόσον ο αιτών έχει υποβάλλει το σύνολο των δικαιολογητικών του

Άρθρου 10, δύναται να προβεί στην πιστοποίηση της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου βάσει της διαδικασίας του Άρθρου 11.
 

3. Κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης
Ο αιτών, μετά την ενημέρωσή του από το φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων ότι η αίτηση συμμετοχής που υπέβαλλε είναι πλήρης και ορθή, καθώς και μετά την επιβεβαίωση από την αρμόδια ΕΠΑ για τη δυνατότητα σύνδεσής του με το δίκτυο φυσικού αερίου και τον καθορισμό των σχετικών τελών σύνδεσης, οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια ΕΠΑ υπογεγραμμένη σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου, το αργότερο εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του. Σε αντίθετη περίπτωση ο αρμόδιος φορέας υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για το γεγονός ότι η σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου δεν προσκομίστηκε εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην παρούσα και αποδεσμεύει το σχετικό ποσό επιχορήγησης.
Η αρμόδια ΕΠΑ υπογράφει τη σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου και προβαίνει στην κατασκευή του σημείου παροχής και την τοποθέτηση του μετρητή της εγκατάστασης φυσικού αερίου. Τα τέλη σύνδεσης και η εγγύηση καταβάλλονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες των κατά τόπους ΕΠΑ.
Σε περίπτωση αδυναμίας σύναψης της σύμβασης σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου ή σε περίπτωση υπογεγραμμένης σύμβασης όπου η αρμόδια ΕΠΑ δεν μπορεί να προβεί στην τοποθέτηση μετρητή (π.χ. λόγω τεχνικών προβλημάτων στην κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδομής, αδυναμίας λήψης αδειών από τρίτους, κλπ.), ο αρμόδιος φορέας υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα τεκμηριώνοντας τη μη δυνατότητα ικανοποίησης του αιτήματός του και αποδεσμεύει το σχετικό ποσό επιχορήγησης. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών, ο αιτών ζητά από τον ανάδοχο να καταθέσει μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για έλεγχο και θεώρηση από την αρμόδια ΕΠΑ. Η μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά προσάρτημα με στοιχεία του υπάρχοντος συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ. Σε περίπτωση που η μελέτη έχει ολοκληρωθεί πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στη δράση, ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει συμπληρωματικά το προσάρτημα με τα στοιχεία του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ. Μετά την κατασκευή της παροχετευτικής διάταξης και τη θεώρηση της μελέτης, ο αιτών δύναται να προβεί στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. Στην περίπτωση που, από τη μελέτη ή την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, προκύψει ότι το κόστος κατασκευής είναι διαφορετικό από αυτό που υποβλήθηκε αρχικά με το έντυπο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1 ανωτέρω, ο αιτών οφείλει να υποβάλλει έντυπο τροποποιημένης οικονομικής προσφοράς (με βάση το κατάλληλο υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ) και, εάν το κόστος κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης είναι μεγαλύτερο από αυτό που είχε αναγραφεί στο έντυπο οικονομικής προσφοράς που υπεβλήθη ως δικαιολογητικό με την αίτηση συμμετοχής στη δράση, να ζητήσει από το φορέα υποδοχής αιτήσεων να τον ενημερώσει εκ νέου για τη διαθεσιμότητα του ποσού επιχορήγησης. Ο αρμόδιος φορέας υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα πόρων, επικαιροποιεί το ποσό επιχορήγησης που έχει δεσμευτεί σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας επιπλέον ποσού επιχορήγησης, ο αιτών ενημερώνεται εγγράφως από το φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων και δύναται, είτε να αποσύρει την αίτηση συμμετοχής στη δράση, είτε να αποδεχθεί εγγράφως τη λήψη επιχορήγησης μέσω της δράσης, σύμφωνα με το ύψος της αρχικής οικονομικής προσφοράς.
 

4. Έλεγχος φυσικού αντικειμένου και έκδοση Άδειας Χρήσης
Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής, ο/οι ανάδοχος/οι υποβάλλει/ουν στο φορέα πιστοποίησης τα απαιτούμενα έγγραφα για τον τεχνικό έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τον ισχύοντα τεχνικό κανονισμό (ΦΕΚ Β 976/28.3.2012) καθώς και τον έλεγχο φυσικού αντικειμένου.
Μετά από σχετικό αίτημα, η αρμόδια ΕΠΑ πραγματοποιεί τους ανωτέρω ελέγχους και εκδίδει την Άδεια Χρήσης της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, βάσει των διαδικασιών της.
 

5. Έκδοση παραστατικών από τον/τους ανάδοχο/ους
Για την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου (προμήθεια εξοπλισμού / υλικών και εκτέλεση εργασιών) εκδίδονται τα παραστατικά Λιανικών Συναλλαγών που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ, Υποπαράγραφος Ε.1, Παράγραφος Ε, Άρθρο 1 του Ν.4093/2012, ΦΕΚ Α'222, 12/11/2012), όπως έχει τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. Στο πλαίσιο αυτό είναι, μεταξύ άλλων, αποδεκτά τα εξής παραστατικά:
■ Απόδειξη Λιανικής Πώλησης ή ισοδύναμο βάσει του ΚΦΑΣ παραστατικό, για την
προμήθεια εξοπλισμού / υλικών στο όνομα του ωφελούμενου. Στο παραστατικό αυτό αναγράφεται υποχρεωτικά και αναλυτικά:
- η λιανική τιμή πώλησης για κάθε είδος πωλούμενου στοιχείου (εξοπλισμός, σωληνογραμμή, σύστημα απαγωγής καυσαερίων, λοιπά υλικά, εξαρτήματα, αυτοματισμοί, κλπ.)
- τα πλήρη στοιχεία του ωφελούμενου (υποχρεωτικά η πλήρης διεύθυνση εγκατάστασης)
- τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού (π.χ. μάρκα, μοντέλο, ισχύς, είδος υλικών, μέτρα κλπ.)
■ Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή ισοδύναμο βάσει του ΚΦΑΣ παραστατικό, για τις
εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού στο όνομα του ωφελούμενου. Στο παραστατικό
αυτό αναγράφεται υποχρεωτικά και αναλυτικά:
- το είδος (εργασίες εσωτερικής εγκατάστασης, μελέτη, επίβλεψη, κλπ.) και η αξία των εργασιών
- τα πλήρη στοιχεία του ωφελούμενου (υποχρεωτικά η πλήρης διεύθυνση εγκατάστασης)
Σε περίπτωση πολυκατοικίας, τα ανωτέρω παραστατικά εκδίδονται είτε στο όνομα του εκπροσώπου των ωφελουμένων, όπως αυτός έχει οριστεί στην αίτηση συμμετοχής στη δράση, είτε στα φορολογικά στοιχεία της Διαχείρισης της πολυκατοικίας.
Στην περίπτωση που ένας ανάδοχος εκδίδει αποδείξεις ταμειακής μηχανής όπου δεν είναι δυνατή η αναγραφή των προαναφερόμενων στοιχείων ανά φορολογικό παραστατικό, προσκομίζει επιπλέον και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρει αναλυτικά, ανά παραστατικό, τα ανωτέρω απαιτούμενα στοιχεία. Η Υπεύθυνη Δήλωση προσκομίζεται και στην περίπτωση που, για τον οποιοδήποτε λόγο, στις ανωτέρω αναφερόμενες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών δεν είναι δυνατή η αναγραφή των ανωτέρω αναφερόμενων απαιτούμενων στοιχείων. Επιλέξιμα στη δράση είναι τα παραστατικά που φέρουν ημερομηνία έκδοσης μετά την ημερομηνία ανακοίνωσης της δράσης, ήτοι 25/09/2014. Τα παραστατικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο τον εξοπλισμό, τα υλικά και τις υπηρεσίες που αφορούν στην επιχορηγούμενη από τη δράση εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου (δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πωλούμενα είδη και υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με τη δράση). Τιμολόγια δεν γίνονται δεκτά στο πλαίσιο της δράσης.
Ο ωφελούμενος (ή ο εκπρόσωπος των ωφελουμένων), προκειμένου να διασφαλίσει την ορθότητα του ποσού που θα καταβάλλει στον/στους ανάδοχο/ους, οφείλει, πριν την εξόφληση της συμμετοχής του, να επιβεβαιώσει, με τον αρμόδιο φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων και πιστοποίησης, το ύψος της επιχορήγησης που δικαιούται να λάβει μέσω της δράσης βάσει των πραγματοποιηθέντων δαπανών κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. Για το σκοπό αυτό, ο αρμόδιος φορέας πιστοποίησης εκδίδει το Έντυπο Καταβολής Χρηματοδότησης, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα του Παραρτήματος V, στο οποίο αποτυπώνονται τα στοιχεία των επιλέξιμων παραστατικών ανά αίτηση, το ποσό που πρέπει να καταβάλλει ο ωφελούμενος σε κάθε ανάδοχο και το ποσό χρηματοδότησης που θα καταβληθεί από το φορέα πιστοποίησης σε κάθε ανάδοχο, βάσει της διαδικασίας του Άρθρου 11.

Στο εν λόγω έντυπο, το ποσό προς καταβολή υπολογίζεται αναλογικά προς κάθε ανάδοχο και προτείνεται η εξόφληση των αναδόχων βάσει του συγκεκριμένου εντύπου.
Η εξόφληση των παραστατικών πιστοποιείται με την προσκόμιση Φωτοαντίγραφου παραστατικού/ων τραπεζικής συναλλαγής (π.χ. καταθετηρίου/ων στον/στους τραπεζικό/ούς λογαριασμό/ούς του/των αναδόχου/ων), από το/τα οποίο/α να προκύπτει η εξόφληση του ποσού που έχει καταβάλλει ο ωφελούμενος στον/στους ανάδοχο/αναδόχους. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος, με δική του ευθύνη, έχει ήδη προβεί σε πληρωμή προς τον ανάδοχο/αναδόχους, ο αρμόδιος φορέας πιστοποίησης συμπληρώνει το Έντυπο Καταβολής Χρηματοδότησης με βάση τα στοιχεία των παραστατικών λιανικών συναλλαγών ή/και των ανωτέρω αναφερόμενων Υπεύθυνων Δηλώσεων, καθώς και των παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής και αποστέλλει το έντυπο στον ωφελούμενο προκειμένου να προσκομίσει τις Υπεύθυνη/ες Δήλωση/εις - Εξουσιοδότηση/εις της επόμενης παραγράφου. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο των παραστατικών λιανικών συναλλαγών και των παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής, ο αρμόδιος φορέας πιστοποίησης διαπιστώσει ότι ο ωφελούμενος έχει προβεί σε πληρωμές προς τον/τους ανάδοχο/αναδόχους ποσών που, είτε δεν είναι επιλέξιμα, είτε υπερβαίνουν το ποσό της δικής του συμμετοχής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6, ο φορέας ενημερώνει τον ωφελούμενο σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί ώστε να καταβληθεί ορθά το σύνολο της επιλέξιμης επιχορήγησης.
Προκειμένου ο αρμόδιος φορέας πιστοποίησης να καταβάλει τη χρηματοδότηση στον/στους ανάδοχο/ους, ο ωφελούμενος (το σύνολο των επιλέξιμων αιτούντων σε περίπτωση πολυκατοικίας), μαζί με τα φωτοαντίγραφα παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής (π.χ. καταθετηρίου/ων στον/στους τραπεζικό/ούς λογαριασμό/ούς του/των αναδόχου/αναδόχων), υποβάλλει/ουν Υπεύθυνη/ες Δήλωση/εις - Εξουσιοδότηση/εις (για την καταβολή της χρηματοδότησης προς τον/τους ανάδοχο/ους).
Για να είναι επιλέξιμη η δαπάνη θα πρέπει η έκδοση παραστατικού και η εξόφλησή του να πληροί τις διατάξεις των N.3842/2010, Ν.4093/2012 (ΚΦΑΣ) και N.4172/2013 (ΚΦΕ), όπως εκάστοτε ισχύουν. Επιπρόσθετα, η καταβολή της ιδίας συμμετοχής του/των ωφελούμενου/ων προς τον/τους ανάδοχο/αναδόχους, πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά μέσω τραπέζης ανεξαρτήτως ποσού. Εξόφληση παραστατικών που δεν γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα προκήρυξη δεν γίνεται αποδεκτή κατά τη διαδικασία πιστοποίησης του οικονομικού αντικειμένου και καταβολής της χρηματοδότησης.

 


Άρθρο 9 - Υποχρεώσεις ωφελουμένων
 

Ο ωφελούμενος οφείλει να αποδεχτεί τους ακόλουθους όρους για τη συμμετοχή του στη δράση:
• να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
• να δηλώσει ότι τα στοιχεία που έχει αναφέρει και έχουν καταγραφεί στην αίτηση συμμετοχής στη δράση είναι αληθή και τα δικαιολογητικά είναι έγκυρα,
• να δηλώσει ότι το κτίριο της κατοικίας του διαθέτει σύστημα θέρμανσης με χρήση πετρελαίου εν λειτουργία και δεν έχει λάβει καμία άλλη επιχορήγηση για αντικατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος από άλλο δημόσιο φορέα,
• να δηλώσει τη διεύθυνση της κατοικίας, της οποίας είναι κύριος ή επικαρπωτής και στην οποία θα γίνει η κατασκευή της επιχορηγούμενης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου,
• να δηλώσει ότι εξουσιοδοτεί τον/τους ανάδοχο/ους να εισπράξει/ουν αντ' αυτού το ποσό της επιχορήγησης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (μέσω του φορέα που ορίζεται στο άρθρο 11),
• να δηλώσει ότι το σύστημα φυσικού αερίου που επιχορηγήθηκε μέσω της δράσης θα το διατηρήσει τουλάχιστον για 5 χρόνια από την ημερομηνία εγκατάστασής του,
• να δηλώσει ότι δέχεται να υπαχθεί σε πιθανό προγραμματισμένο επιτόπιο έλεγχο από αρμόδιες ελεγκτικές αρχές ή φορείς.
Η μη τήρηση των παραπάνω όρων από τον ωφελούμενο αποτελεί λόγο αποκλεισμού του από τη δράση. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης ενός ή περισσοτέρων από τους ανωτέρω όρους, αναζητείται εντόκως το ποσό της επιχορήγησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 


Άρθρο 10 - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Πιστοποίηση της επιχορηγούμενης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την Καταβολή της χρηματοδότησης
 

Για τη διασφάλιση της επαρκούς διαδρομής ελέγχου και την καταβολή της χρηματοδότησης προς τον/τους ανάδοχο/αναδόχους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσουν οι αρμόδιοι φορείς του Παραρτήματος Ι, είναι:
1. Αίτηση συμμετοχής στη δράση.
2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του/των ιδιοκτήτη/ών που αιτούνται επιχορήγηση από τη δράση.
3. Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας όπου θα γίνει η κατασκευή της νέας εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου (ημερομηνία έκδοσης από 1/7/2014) και, σε περίπτωση πολυκατοικίας, φωτοαντίγραφα λογαριασμών για όλες τις θερμαινόμενες κατοικίες που είναι συνδεδεμένες στο προς αντικατάσταση κεντρικό σύστημα θέρμανσης.
4. Υπεύθυνη/ες Δήλωση/εις για την αποδοχή των όρων συμμετοχής στη δράση.
5. Φωτοαντίγραφο του πρακτικού γενικής συνέλευσης για την εγκατάσταση του συστήματος φυσικού αερίου (όπου απαιτείται).
6. Φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας ή άλλου αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου.
7. Εξουσιοδοτήσεις ή άλλα πρόσθετα ανά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά, που απαιτούνται στο πλαίσιο της πιστοποίησης του άρθρου 11, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία.
8. Έντυπο οικονομικής προσφοράς για το κόστος εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (αρχικό και, κατά περίπτωση, τροποποιημένο) ή Έντυπο Ανάλυσης Κόστους Κατασκευής, ανάλογα με την περίπτωση.
9. Φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών (π.χ. φωτοαντίγραφο Απόδειξης/εων Λιανικής Πώλησης για το κόστος του επιχορηγούμενου εξοπλισμού / υλικών και Απόδειξης/εων Παροχής Υπηρεσιών για τις σχετικές εργασίες εγκατάστασης, τη μελέτη και την επίβλεψη), βάσει της οικονομικής προσφοράς.
10. Φωτοαντίγραφο παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής (π.χ. καταθετηρίου/ων στον/στους τραπεζικό/ούς λογαριασμό/ούς του/των αναδόχου/αναδόχων), από το/τα οποίο/α προκύπτει η εξόφληση του ποσού που έχει καταβάλλει ο ωφελούμενος.
11. Υπεύθυνη/ες Δήλωση/εις - Εξουσιοδότηση/εις (για την καταβολή της χρηματοδότησης προς τον/τους ανάδοχο/ους).
12. Φωτοαντίγραφο της θεωρημένης από την αρμόδια ΕΠΑ μελέτης εσωτερικής εγκατάστασης (το τμήμα που αφορά στην τεχνική περιγραφή), περιλαμβανομένου του προσαρτήματος με τα στοιχεία του υπάρχοντος συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ.
13. Φωτοαντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου.
14. Φωτοαντίγραφο της Άδειας Χρήσης για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση φυσικού αερίου.
15. Φωτοαντίγραφο του Φύλλου Ελέγχου Λέβητα ή λοιπών συσκευών κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών (π.χ. αποδείξεων λιανικής πώλησης, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών) που εκδίδει ο/οι ανάδοχος/οι θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα του/τους.

 


Άρθρο 11 - Πιστοποίηση της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και καταβολή χρηματοδότησης προς τον/τους ανάδοχο/αναδόχους Ως φορείς πιστοποίησης της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και καταβολής της χρηματοδότησης ορίζονται οι εταιρίες του Παραρτήματος Ι. Η διαδικασία πιστοποίησης περιλαμβάνει:
 

1. Έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών του άρθρου 10.
2. Επικοινωνία με τον αιτούντα και τον/τους ανάδοχο/ους για τη συμπλήρωση των πιθανών ελλείψεων των δικαιολογητικών.
3. Πιστοποίηση, με βάση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του άρθρου 10, ότι η εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου έχει κατασκευαστεί σε περιοχή με επιλέξιμη τιμή ζώνης, σε νόμιμη οικία και στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ωφελούμενος.
4. Πιστοποίηση της εγκατάστασης εξοπλισμού / υλικών και της πραγματοποίησης των εργασιών σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής προσφοράς (αρχικό ή επικαιροποιημένο βάσει τροποποιήσεων) ή το έντυπο ανάλυσης κόστους κατασκευής, τη μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης, την Άδεια Χρήσης της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου από την αρμόδια ΕΠΑ και τα στοιχεία των παραστατικών λιανικών συναλλαγών (π.χ. Αποδείξεων Λιανικής Πώλησης και Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών).
5. Πιστοποίηση του ποσού που πρέπει να εισπράξει/ουν ο/οι ανάδοχος/οι, στο πλαίσιο της δράσης και έκδοση του Εντύπου Καταβολής Χρηματοδότησης σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (Παράρτημα V).
6. Έλεγχο του φυσικού αντικειμένου, ήτοι της κατασκευής της επιχορηγούμενης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου βάσει της θεωρημένης μελέτης εσωτερικής εγκατάστασης και των εκδοθέντων παραστατικών λιανικών συναλλαγών.
Η διαδικασία πιστοποίησης διενεργείται με τη χρήση του Φύλλου Ελέγχου και Πιστοποίησης του Παραρτήματος IV.
Με βάση το αποτέλεσμα της διαδικασίας πιστοποίησης και μετά την έκδοση του Εντύπου Καταβολής Χρηματοδότησης, ο αρμόδιος φορέας πιστοποίησης ζητά από τους ωφελούμενους που έχουν αιτηθεί τη συμμετοχή τους στη δράση να υποβάλλουν εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (Παράρτημα II), προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταβολής της χρηματοδότησης προς τον/τους ανάδοχο/αναδόχους. Η καταβολή της χρηματοδότησης προς τον/τους ανάδοχο/αναδόχους θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, σύμφωνα με τα ανωτέρω εδάφια 1-6.
Η ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ δύναται να παρέχει διευκρινιστικές οδηγίες προς τους ανωτέρω φορείς σχετικά με την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία πιστοποίησης και καταβολής της χρηματοδότησης.
Σε περίπτωση που, κατά την πιστοποίηση, διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις απαιτούμενες διαδικασίες / αποτελέσματα εφαρμογής της δράσης (ενδεικτικά, σοβαρές ελλείψεις ή λάθη στα δικαιολογητικά, αντικρουόμενα στοιχεία μεταξύ των δικαιολογητικών, μη τήρηση των υποχρεώσεων των εμπλεκομένων μερών, κλπ), οι φορείς πιστοποίησης δεν προβαίνουν στην καταβολή της χρηματοδότησης προς τον/τους ανάδοχο/αναδόχους. Σε περίπτωση που από έλεγχο, ο οποίος θα διενεργηθεί μετά την καταβολή της χρηματοδότησης προς τον/τους ανάδοχο/αναδόχους, προκύψει απαίτηση επιστροφής ποσού από την επιχορήγηση, ενημερώνεται ο αιτών ή/και ανάδοχος/οι για την επιστροφή του εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και, εφόσον δεν ανταποκριθεί/θούν, αναζητείται εντόκως το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η διαδικασία και οι όροι μεταφοράς των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προς τους φορείς πιστοποίησης και καταβολής χρηματοδότησης καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 28 του Ν.4304/2014 (ΦΕΚ Α' 234/23.10.2014)
Οι φορείς πιστοποίησης θα πρέπει να τηρούν τις διατάξεις του Κανονισμού 1828/2006 περί ενημέρωσης και δημοσιότητας.
 

 

Άρθρο 12 - Φορέας ελέγχου της δράσης
 

Φορέας ελέγχου της δράσης είναι η ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ, ως δικαιούχος αυτής. Ο Φορέας ελέγχου διενεργεί συστημικούς και δειγματοληπτικούς ελέγχους για:
1) την πιστοποίηση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της δράσης από τους φορείς υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων, πιστοποίησης της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και καταβολής της χρηματοδότησης των άρθρων 8 και 11,
2) την αξιοπιστία των πληροφοριών και στοιχείων που δηλώνονται, καθώς και
3) την εκτέλεση των συμβάσεων που θα υλοποιηθούν σύμφωνα με το Άρθρο 13.
Ο φορέας ελέγχου δύναται να διενεργεί ελέγχους στους ωφελούμενους για να επιβεβαιώσει την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της δράσης. Τόσο οι ωφελούμενοι, όσο και οι φορείς των άρθρων 8 & 11 που εμπλέκονται στη διαδικασία κατασκευής της επιχορηγούμενης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, σε περίπτωση που επιλεγούν για έλεγχο, θα πρέπει να υποβάλλουν και να επιδείξουν κάθε παραστατικό και στοιχείο που, κατά την κρίση του φορέα ελέγχου, συμβάλλει στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την τήρηση των υποχρεώσεων τους. Η παράλειψη / άρνηση υποβολής / επίδειξης των παραπάνω στοιχείων ή η ανακριβής δήλωση στοιχείων αποτελεί λόγο αθέτησης των όρων και προϋποθέσεων και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
 

 

Άρθρο 13 - Σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των φορέων υποδοχής των αιτήσεων, ελέγχου, πιστοποίησης και καταβολής της χρηματοδότησης
Μεταξύ του Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των ως άνω φορέων υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων, πιστοποίησης και καταβολής της χρηματοδότησης συνάπτονται συμβάσεις εκχώρησης ειδικών δικαιωμάτων πληρώντας τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 60/2007, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, τους όρους της παρούσας απόφασης και τους όρους της ΚΥΑ που μνημονεύεται στο άρθρο 11.
Η κάθε σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο και τον χρόνο υπογραφής της, τα συμβαλλόμενα μέρη, σαφή περιγραφή των αναλαμβανόμενων αρμοδιοτήτων, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις τυχόν προβλεπόμενες εγγυήσεις, τον τρόπο και τον χρόνο επιστροφής τους, τον τρόπο πληρωμής, τις ποινικές ρήτρες.
 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Εταιρίες που, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2364/1995 (ΦΕΚ Α' 252/6.12.1995) «Σύσταση του σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και σχεδιασμού. Εισαγωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.» και το Ν. 4001/2011, (ΦΕΚ Α' 179/22.8.2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», είναι διαχειριστές δικτύου διανομής φυσικού αερίου και διαθέτουν άδεια διανομής φυσικού αερίου στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας:
1. Αττική: Εταιρία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Αττικής Α.Ε., Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 11 & Σερρών, 14123 Λυκόβρυση
2. Κεντρική Μακεδονία: Εταιρία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Θεσσαλονίκης Α.Ε., Μοναστηρίου 256 & Γληνού 7, 54628, Μενεμένη, Θεσσαλονίκη
3. Θεσσαλία: Εταιρία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Θεσσαλίας Α.Ε., Φαρσάλων 219, 41335 Λάρισα
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Υποδείγματα εντύπων δράσης
1. Αίτηση συμμετοχής στη δράση
2. Υπεύθυνη Δήλωση για τους όρους συμμετοχής στη δράση
3. Έντυπο οικονομικής προσφοράς
4. Έντυπο τροποποιημένης οικονομικής προσφοράς
5. Έντυπο Ανάλυσης Κόστους Κατασκευής
6. Υπεύθυνη Δήλωση - Εξουσιοδότηση (για την καταβολή της χρηματοδότησης προς τον/τους ανάδοχο/ους)

 

Τα λοιπά παραρτήματα μπορείτε να τα δείτε στο συνημμένο αρχείο.
 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης