ΠΟΛ.1132/4.6.1999

Υποχρεωτική χορήγηση ΑΦΜΣχόλια:


4 Ιούν 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα, 4 Ιουνίου 1999
Αριθ.Πρωτ.: 1054990/1476/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1132

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική χορήγηση ΑΦΜ.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 (ΦΕΚ 193/Β'/3.3.1998) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, χορηγείται υποχρεωτικά ΑΦΜ στα Υπουργεία, στις αυτοτελείς Γενικές Γραμματείες, στις αποκεντρωμένες Δημόσιες Υπηρεσίες, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού
Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα του αριθμού των οργανικών μονάδων ή γραφείων που διαθέτουν, πέραν της έδρας τους.
Επομένως, εάν ένα Υπουργείο ή ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου διαθέτει εκτός από τις Υπηρεσίες της έδρας του και Περιφερειακές Υπηρεσίες (στην Αθήνα ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της Επικράτειας), χορηγείται ένας ΑΦΜ και με βάση αυτόν τον ΑΦΜ οι Περιφερειακές Υπηρεσίες διενεργούν τις συναλλαγές τους, όπου αυτό απαιτείται, με τις ΔΟΥ, όπως απόδοση ΦΜΥ, απόδοση τελών χαρτοσήμου κ.λπ. Η διαδικασία απόδοσης του ενιαίου ΑΦΜ σε όλες τις παραπάνω Υπηρεσίες πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 1999, σύμφωνα με το άρθρο 9 της ανωτέρω
απόφασης.
Για τη διευκόλυνση των συναλλαγών των Περιφερειακών Υπηρεσιών, οι οποίες χρησιμοποιούν υποχρεωτικά τον ενιαίο και μοναδικό ΑΦΜ που έχει αποδοθεί στο Υπουργείο ή στο Νομικό Πρόσωπο, μπορούν οι Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων κ.λπ. να ενημερώσουν τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών για τον αριθμό των Περιφερειακών Υπηρεσιών (Υποκαταστήματα) που διαθέτουν, τη διεύθυνση των Υπηρεσιών αυτών, καθώς και τη ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το καθένα απ' αυτά.
Εφόσον διαθέτουν πέραν των πέντε Περιφερειακών Υπηρεσιών, η ενημέρωση αυτή, εκτός της έγγραφης μορφής, πρέπει να γίνει και σε μαγνητική μορφή (ASCII FILES ή EXCEL ή WORD) και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία: ΑΦΜ Κεντρικής Υπηρεσίας (9 ψηφία), ημερομηνία σύστασης της Περιφερειακής Υπηρεσίας με μορφή DDMMYYYY (8 ψηφία), ΔΟΥ αρμόδια για την Περιφερειακή Υπηρεσία (μέχρι 4 ψηφία), οδός (μέχρι 60 ψηφία), αριθμός (μέχρι 9 ψηφία), Ταχυδρομικός Κώδικας (5 ψηφία), τηλέφωνο (μέχρι 12 ψηφία), FAX (μέχρι 12 ψηφία), τίτλος (αναγράφεται η ονομασία της Περιφερειακής Υπηρεσίας).

Τα παραπάνω έγγραφα ή οι δισκέτες αποστέλλονται στη διεύθυνση:
Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων
Εργο TAXIS - Εφαρμογές
Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης
183 46 - Μοσχάτο
Τηλ.: 48.02.239
FAX: 48.02.209-19

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε, στο ανωτέρω τηλέφωνο ή FAX, με τους τεχνικούς του Υποσυστήματος Μητρώου του TAXIS.


Taxheaven.gr