Φ.528/311/28.05.1999

Αναπροσαρμογή συντελεστών Ειδικού Φόρου ΚατανάλωσηςΣχόλια:


28 Μάι 1999

Taxheaven.gr


Αναπροσαρμογή συντελεστών Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Φ.528/311/28.5.1999

Σε συνέχεια των υπ' αριθ. Φ.1044/679/30.12.1998 και Φ.36/16/14.1.1999 Διαταγών του Υπουργείου Οικονομικών, με τις οποίες σας κοινοποιήσαμε τη μεταβολή των συντελεστών Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ορισμένων πετρελαιοειδών προϊόντων, καθώς και της αιθυλικής αλκοόλης και ορισμένων αλκοολούχων ποτών, σας κοινοποιούμε το άρθρο 30 του Ν.2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α'/8.2.1999), όπου περιλαμβάνονται οι εν λόγω διατάξεις, για ενημέρωση του αρχείου σας.


Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις Ν.2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α'/8.2.1999)
...........................................................................

Αρθρο 30
Τροποποίηση του Ν.2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α')
1. Οι περ. ε' και ια' της παρ. 1 του άρθρου 20, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:


Ποσό φόρου Μονάδα
Είδος Κωδικός ΣΟ σε δρχ. επιβολής


ι) Πετρέλαιο εσωτερικής ΕΧ 27 10 00 69 καύσης (Diesel) κίνησης 83.000 χιλ/τρο
ια) Υγραέρια και μεθάνιο που ΕΧ 27 11 12 11 έως χρησιμοποιείται ως ΕΧ 27 11 19 00 και καύσιμο κινητήρων ΕΧ 27 11 29 00 34.000 μετ. τόνος

2. Η παρ. 2 του άρθρου 26, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Ο συντελεστής του ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης, καθορίζεται σε 882 ECU ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης".

3. Τα πρώτο και δεύτερο εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 26, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

"Εφαρμόζεται μειωμένος κατά 50% συντελεστής ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης, έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή, για την αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται για την παρασκευή ούζου ή που περιέχεται στο τσίπουρο και την τσικουδιά. Ο μειωμένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε 441 ECU ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης".

4. Η ισχύς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου αρχίζει από τις 31 Δεκεμβρίου 1998 και των παρ. 2 και 3 αυτού από τις 1 Ιανουαρίου 1999.

5. Οι περ. ζ', θ' και ι' της παρ. 1 του άρθρου 20, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

Ποσό φόρου Μονάδα
Είδος Κωδικός ΣΟ σε δρχ. επιβολής


ζ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης ΕΧ 27 10 00 69 (Diesel) άλλο από εκείνο των περ. ε' και στ' 83.000 χιλ/τρο
θ) Κηροζίνη (φωτιστικό ΕΧ 27 10 00 51 & πετρέλαιο) ΕΧ 27 10 00 55 83.000 χιλ/τρο
ι) Κηροζίνη θέρμανσης ΕΧ 27 10 00 55 83.000 χιλ/τρο

6. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από τις 15 Ιανουαρίου 1999.


Taxheaven.gr