Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ.Πρ.1050395/07.01.05 Εκδιδόμενα στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών ακρόασης ή παρακολούθησης ραδιοτηλεοπτικού σήματος μέσω internet, με χρήση πιστωτικής κάρτας.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-01-2005 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ.Πρ.1050395/07.01.05
Εκδιδόμενα στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών ακρόασης ή παρακολούθησης ραδιοτηλεοπτικού σήματος μέσω internet, με χρήση πιστωτικής κάρτας.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ B'- Α'


Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2005
Αρ.ΠρωΤ.:1050395/446/0015
Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Αγκιναρασταχάκης
Δ. Σταθάς
Τηλέφωνο : 2103610065

Προς:
Κοιν: Δ.Ο.Υ. ΓΆ ΠΕΙΡΑΙΑ Κολοκοτρώνη 140 18536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ


ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών ακρόασης ή παρακολούθησης ραδιοτηλεοπτικού σήματος μέσω internet, με χρήση πιστωτικής κάρτας.

1050395

Με την από 17-6-2004 αίτησή σας, καθώς και με τις από 6-8-2004 και 18-10-2004 συμπληρωματικές αιτήσεις σας, θέτετε υπόψη μας τα εξής
Το αντικείμενο εργασιών της εταιρείας σας είναι η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και ιδίως η κατασκευή εφαρμογών internet, δικτυακών τόπων και φιλοξενία αυτών σε servers, καθώς και η εφαρμογή συνδρομητικής εκπομπής σήματος. Με βάση σύμβαση που έχετε συνάψει με ραδιοτηλεοπτικό σταθμό, σας παραχωρούνται τα δικαιώματα μετάδοσης του σήματος και προγράμματός του, που μεταδίδεται από τη συχνότητά του και στη συνέχεια μέσω του διαδικτύου μεταδίδετε το πρόγραμμά του σε όλο τον κόσμο. Οι πελάτες - χρήστες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα μέσω του διαδικτύου, αγοράζουν το σχετικό δικαίωμα κατά τη στιγμή της εισόδου τους στη συγκεκριμένη διεύθυνση του διαδικτύου, μέσω της οποίας εκπέμπεται το ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σήμα του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού, καταβάλλοντας τα σχετικά ποσά σε τραπεζικό σας λογαριασμό με χρέωση της πιστωτικής τους κάρτας. Τα εν λόγω ποσά τα καταβάλετε στο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό με βάση τη σύμβαση, ως δικαιώματα για την αναμετάδοση του σήματός του, παρακρατώντας ορισμένο ποσό ως προμήθεια για την πώληση των υπηρεσιών αυτών όπως ορίζεται λεπτομερώς με την σχετική σύμβαση.

Η πληροφόρηση της εταιρείας σας για τις αμοιβές που καταβάλλονται από τους πελάτες - χρήστες ανά τον κόσμο για την παρακολούθηση του προγράμματος, γίνεται μέσω αντιγράφου (κατάστασης - εκκαθάρισης) της κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού της, στην οποία δεν εμφανίζονται τα πλήρη στοιχεία των χρηστών, επειδή η τράπεζα δεν τα διαθέτει εφόσον δεν έχει εκδίδει η ίδια την πιστωτική κάρτα (τράπεζες του εξωτερικού) αλλά και για λόγους τραπεζικού απορρήτου σε περίπτωση που την έχει εκδώσει αυτή.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάτε με ποιο τρόπο θα εκδίδετε τις ΑΠΥ προς του πελάτες - χρήστες, δεδομένου ότι, τα στοιχεία τους δεν είναι γνωστά για να τους  αποσταλεί, καθώς επίσης και για το ποιο φορολογικό στοιχείο θα εκδίδεται για τις αμοιβές που λαμβάνει ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός από την παραχώρηση του σήματος του προς την εταιρία σας, και από την εταιρεία σας προς το σταθμό για τις αμοιβές που λαμβάνει ως προμήθεια για την πώληση των ανωτέρω υπηρεσιών.  Επί του θέματος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12 του Π.δ.186/1992 (ΚΒΣ) για την παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία εκδίδεται τιμολόγιο.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 και της παρ.3 του άρθρου 18 του ΚΒΣ, ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του κώδικα αυτού, για την παροχή υπηρεσιών προς το κοινό εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών το ένα αντίτυπο της οποίας παραδίδεται ή αποστέλλεται στον αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος έχει υποχρέωση να το ζητά και να το λαμβάνει.

3. Ενόψει των ανωτέρω, λαμβανομένων υπόψη των δυσκολιών που υπάρχουν στην προαναφερθείσα περίπτωση για την έκδοση των ΑΠΥ σύμφωνα με τις τυπικές διατάξεις του Κ8Σ, μετά και από όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με τα και έγγραφα και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι στη σχετική ιστοσελίδα - site της εταιρείας σας θα εμφανίζεται μήνυμα γνωστοποίηση προς τους χρήστες να δηλώνουν τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση) σε περίπτωση που επιθυμούν να τους αποσταλεί ΑΠΥ, μπορεί να εκδίδεται μία (1) συγκεντρωτική ΑΠΥ για κάθε εκκαθάριση που εκδίδεται από
τη συνεργαζόμενη τράπεζα κατά τακτά χρονικά διαστήματα και όχι πέραν του ενός μηνός. Στην εν λόγω Α.Π.Υ. θα αναγράφεται το συνολικό ποσό της αμοιβής (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, όπως προκύπτει από την εκκαθάριση, το χρονικό διάστημα που αφορούν οι προσφερθείσες υπηρεσίες, ο αύξων αριθμός της εκκαθάρισης, καθώς και η επωνυμία της μεσολαβούσας τράπεζας.

Εφόσον στις εν λόγω εκκαθαρίσεις περιλαμβάνονται και πελάτες σας που έχουν δηλώσει στην ιστοσελίδα τα στοιχεία τους, για τους οποίους έχουν εκδοθεί και αποσταλεί οι ΑΠΥ, τα αντίστοιχα ποσά θα αφαιρούνται από αυτές και η ως άνω αντίστοιχη Α.Π.Υ θα εκδίδεται με το υπόλοιπο ποσό. Όλες οι ανωτέρω ΑΠΥ (ανά εκκαθάριση, ανά πελάτη) θα εκδίδονται κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κ.Β.Σ και του ν .1809/1988. Οι ως άνω ΑΠΥ, οι σχετικές εκκαθαρίσεις της τράπεζας καθώς και οι αντίστοιχες καταστάσεις της μηχανογραφικής σας υπηρεσίας, θα διαφυλάσσονται ως δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία σας για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του π.δ.186/1992 (ΚΒΣ). Αυτονόητο είναι ότι, για τις αμοιβές που λαμβάνει ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός για την παραχώρηση της χρήσης του σήματός του στην εταιρεία σας. καθώς και για την αμοιβή που λαμβάνετε ως προμήθεια για την πώληση των υπηρεσιών του σταθμού, θα εκδίδονται εκατέρωθεν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών με τα αναλογούντα ποσά βάσει της σύμβασης, για δε τις αμοιβές (προμήθεια) που λαμβάνει η μεσολαβούσα τράπεζα θα εκδίδει τα φορολογικά στοιχεία που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.16β' του ΚΒΣ.

5. Τέλος, διευκρινίζεται ότι για την συμμετοχή των πελατών σας σε συνδρομητική εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος με τίμημα που καταβάλλεται μέσω πιστωτικής κάρτας για συγκεκριμένο χρόνο και επειδή πρόκειται για υπηρεσία βεβαία και συγκεκριμένη δεν υποχρεούστε στην τήρηση πρόσθετου βιβλίου συνδρομητών.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης