Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: 2/84619/0004/27.10.2014 Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομικών, πλην των Προϊστάμενων Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. πρωτ.: 2/84619/0004/27.10.2014
Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομικών, πλην των Προϊστάμενων Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Αριθμ. πρωτ.: 2/84619/0004/27.10.2014 Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομικών,

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2014
Αριθμ.Πρωτ.:2/ 84619 /0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομικών, πλην των Προϊστάμενων Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 5 του ν.4275/2014 (Α' 149) «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3526/2007)-Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.

β) του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α'226 )

γ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'178)

δ) του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'128)

2. Την αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2042/24020/24.10.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα « Έκδοση του ν.4275/2014- « τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ- Επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» ( ΑΔΑ:ΩΕΨ2Χ-ΔΔΜ)

3. - Τις παρακάτω αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών με αριθ.:

α) 797-1/6848/9.10.2010, με την οποία ο Κωνσταντίνος Μασούρας τοποθετήθηκε ως Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής και την αριθ. Δ2Γ 1035342 ΕΞ 2014/21.2.2014 όμοια με την οποία μετακινήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας

β) 2/81254/0004/25.11.2010, με την οποία ο Βασίλειος Κατριβέσης τοποθετήθηκε ως Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

γ) 2/81254/0004/25.11.2010, με την οποία ο Σπυρίδων Ντάνος τοποθετήθηκε ως Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Μισθών και την αριθ.2/54345/0004/3.6.2013 όμοια με την οποία μετακινήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων

δ) 2/4414/0004/17.1.2014 (Γ'56 και 256), με την οποία η Σταυρούλα Μηλιάκου επελέγη και τοποθετήθηκε ως προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού

ε) Την αριθ. Δ2Γ 1049589 ΕΞ 2014/18.3.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατέθηκαν στο Γεώργιο Μανωλά του Αντωνίου καθήκοντα Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών

στ) Την αριθ. 2/395/0004/3.1.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατέθηκαν στον Στυλιανό Μαραβελάκη του Αναστασίου καθήκοντα Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών

ζ) Την αριθ. Δ2Γ 11413149 ΕΞ 2014/21.10.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατέθηκαν στον Αρτέμιο Βαλελή του Χρήστου καθήκοντα Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής- Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών

4. Το γεγονός ότι την 28.10.2014 παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων ευθύνης των Προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Υπουργείου καθώς και η άσκηση καθηκόντων με αναπλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ.1, περ. α) του ν.4275/2014, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 129 του Π.Δ. 111/2014.

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες και ιδίως την ανάγκη ομαλής μετάβασης στο νέο οργανωτικό σχήμα και διασφάλισης της εύρυθμης, απρόσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργία της υπηρεσίας

6. Τα τυπικά προσόντα, την υπηρεσιακή δραστηριότητα, εμπειρία και γνώση του αντικειμένου των υπηρετούντων, μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου οργανισμού Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και τις ασκούμενες από αυτούς αρμοδιότητες, σε σχέση με τις νέες Γενικές Διευθύνσεις και τις μεταφερόμενες σε αυτές αρμοδιότητες.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Τοποθετούμε τους παρακάτω μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών σε θέση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4275/2014 (Α' 149), ως εξής:

1) Γεώργιο Μανωλά του Αντωνίου, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Οικονομικού (ήτοι από 29.10.2014 του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών) ως Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής,

2) Σταυρούλα Μηλιάκου του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών ως Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού,

3) Βασίλειο Κατριβέση. του Κωνσταντίνου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών ως Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημόσιου Λογιστικού,

4) Στυλιανό Μαραβελάκη του Αναστασίου, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών ως Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων,

5) Σπυρίδωνα Ντάνο του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών ως Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα.

6) Αρτέμιο Βαλελή του Χρήστου, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ως Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής -Επικοινωνιών,

7) Πηνελόπη Παγώνη του Σωτηρίου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών ως Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

8) Κωνσταντίνο Μασούρα του Θεοδώρου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Οικονομικού (ήτοι από 29.10.2014 του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών) ως Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών.

Β. Η ανωτέρω τοποθέτηση Προϊσταμένων λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. όπως ισχύει, για τις αντίστοιχες θέσεις. Οι τοποθετούμενοι με την παρούσα απόφαση Προϊστάμενοι διατηρούν το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς που κατείχαν μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των νέων Προϊσταμένων.

Γ. Η παρούσα ισχύει από την 29η Οκτωβρίου 2014.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης