Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: Δ6Α 1144303 ΕΞ 2014/27.10.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31.7.2014 (Β΄ 2153 και 2291) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί μεταβίβασης εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. πρωτ.: Δ6Α 1144303 ΕΞ 2014/27.10.2014
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31.7.2014 (Β΄ 2153 και 2291) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί μεταβίβασης εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Αριθμ. πρωτ.: Δ6Α 1144303 ΕΞ 2014/27.10.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2014
Αρ. πρωτ.: Δ6Α 1144303 ΕΞ 2014

(ΦΕΚ Β' 2892/29-10-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ και Β’
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
τηλ.: 210 3222386-210 3310432
Fax:210 3230829

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Χ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας: 11521 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Απέργη
τηλ.: 2106479205

Θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-07-2014 (Β΄ 2153 και 2291) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί μεταβίβασης εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων” στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Tης υποπαραγράφου Ε.2. της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 4 αυτής, όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις της περ. 1 της υποπαραγράφου Β.1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107), καθώς και των άρθρων 3 και 4 του Ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 170), όπως ισχύουν.

β) Tης παρ. 9 του άρθρου 13 του Ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν. 4093/2012,……. και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α΄ 18).

γ) Του άρθρου 3 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 160).

δ) Tου π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 128 και 165).

ε) Tου π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία τους σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας−Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 213) και του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).

στ) Της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές» (Β΄ 865, Β΄ 1079 και Β΄ 1846), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ) Tου π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178).

η) Τις αποφάσεις της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, περί καθορισμού έναρξης λειτουργίας των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε.:
αα) Δ6Α 1107671 ΕΞ 22.7.2014 (Β΄ 2003),
ββ) Δ6Α 1126968 ΕΞ 2014/16.9.2014 (Β΄ 2484) και
γγ) Δ6Α 1134145 ΕΞ 2014/2.10.2014 (Β΄ 2650).

θ) Tων άρθρων 50, 51, 52, 54 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

ι) Tου άρθρου 81 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).

2. Την υπ’ αριθμ. 17318' rel='tag circulars'>Δ6Α 1153490 ΕΞ 2013/8.10.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Μετονομασία, συγχώνευση, ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης Διευθύνσεων Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 2579).

3. Την υπ’ αριθμ. 1086421/2042/0006/30.11.1990 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών από τον περιορισμό των υπογραφών της παρ. 1 του άρθρου 81 του Ν. 1892/1990» (Β΄ 756).

4. α) Τα έγγραφα αριθμ.: αα) 5183/Α11/21.8.2014 και 5383/Α11/5.9.2014, της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής, ββ) 3086/ 04−09−2014, της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσσαλονίκης, γγ) 30/002/7515/10.9.2014 και 30/002/7601/12.9.2014, του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ.

β) Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: αα) Το από 04−09−2014, του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού και το από 13−10−2014, του Προϊσταμένου του Τμήματος Α΄ − Μητρώου, Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Προσωπικού της ίδιας Διεύθυνσης. ββ) Το από 08−09−2014, του Προϊσταμένου του Τμήματος Δ΄−Συντονισμού Επιχειρησιακών Τμημάτων της Υποδιεύθυνσης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. γγ) Τα από 06−10−2014 και από 17−10−2014, της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ.

5. Την παρ. 3 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 30/009/517/2012/15.11.2012 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασίες έκδοσης των Δελτίων Χημικής Ανάλυσης, των χρονικών ορίων φύλαξης των τελωνειακών δειγμάτων από τις Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους και διαδικασίες αμφισβητήσεων των αποτελεσμάτων εργαστηριακής εξέτασης» (Β΄ 3256). 6. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και Β΄ 372), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 31.7.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων» (Β΄ 2153 και 2291).

8. Την υπ’ αριθμ. 30/002/7491/08−09−2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης  του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)» (Β΄ 2545).

9. Την υπ’ αριθμ. 20 της 25ης Ιουνίου 2014 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 360).

10. Την ανάγκη να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί και να επικαιροποιηθεί η υπ’ αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 31.7.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

11. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 31.7.2014 (Β΄ 2153 και 2291) απόφασή μας, ως κατωτέρω:

1. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε το θέμα αυτής, ως εξής:
«Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων».

2. Αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο του αποφασιστικού της απόφασης, ως εξής:
«Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) την εξουσιοδότηση να υπογράφουν  «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων», αποφάσεις, εντολές, άλλες διοικητικές πράξεις ή άλλα έγγραφα για θέματα αρμοδιότητάς μας, ως ακολούθως:»

3. Αντικαθιστούμε την περίπτωση γ΄ της παραγράφου Α΄ του άρθρου 1, ως εξής:
«Α.γ) Χορήγηση κανονικών και λοιπών αδειών, οι οποίες χορηγούνται με πράξη επί του σχετικού εντύπου, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, στους Προϊσταμένους των Αυτοτελών Τμημάτων και στους Υπευθύνους των Αυτοτελών Γραφείων, που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση, καθώς και του προσωπικού του Γραφείου Υποστήριξης αυτών».

4. Αντικαθιστούμε τις περιπτώσεις δ΄ και ε΄ της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 1, ως εξής:
«Β.1.δ) Ερωτήματα προς τα Υπηρεσιακά Συμβούλια και αποφάσεις:
αα) Χορήγησης αδειών χωρίς αποδοχές (παρ. 2 έως 6 του άρθρου 51 του Ν. 3528/2007−Α΄ 26).
ββ) Χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης (άρθρο 58 του Ν. 3528/2007).
ε) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς (ως εκπαιδευτών ή εκπαιδευομένων):
αα) των Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο,
ββ) των υπηρετούντων σε θέσεις του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και
γγ) των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών και
δδ) των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ., καθώς και των Υποδιευθύνσεων Δ.Ο.Υ., μέχρι την πλήρη λειτουργία των Φορολογικών Περιφερειών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης».

5. Αντικαθιστούμε την περίπτωση γ΄ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 1, ως εξής:
«Β.2.γ) Χορήγηση κανονικών και λοιπών αδειών, οι οποίες χορηγούνται με πράξη επί του σχετικού εντύπου, στους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ., μέχρι την πλήρη λειτουργία των Φορολογικών Περιφερειών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης».

6. Προσθέτουμε περίπτωση στ΄ στην υποπαράγραφο 4 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 1, ως εξής:
«Β.4.στ) Χορήγηση κανονικών και λοιπών αδειών, οι οποίες χορηγούνται με πράξη επί του σχετικού εντύπου, στους Προϊσταμένους των Χημικών Υπηρεσιών».

7. Αντικαθιστούμε τις περιπτώσεις δ΄ και η΄ της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 2, ως εξής:
«Α.1.δ) Αλληλογραφία με Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και εν γένει του Υπουργείου Οικονομικών, με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, συλλογικά όργανα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και άλλα, για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα, αρμοδιότητάς τους, καθώς και αλληλογραφία ή υποβολή ερωτημάτων σε Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων για ίδια θέματα».
«Α.1.η) Χορήγηση κανονικών και λοιπών αδειών, οι οποίες χορηγούνται με πράξη επί του σχετικού εντύπου, στους Προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων, των Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Διεύθυνσης, καθώς και στους υπαλλήλους αυτής».

8. Αντικαθιστούμε τις υποπεριπτώσεις ιι΄, ιαια΄ της περίπτωσης β΄ της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 2, διαγράφουμε την υποπερίπτωση ιβιβ΄ της ίδιας περίπτωσης, προσθέτουμε υποπερίπτωση στστ΄ στην περίπτωση στ΄ και αντικαθιστούμε την περίπτωση ιγ΄ της ίδιας υποπαραγράφου, ως εξής:
«4.β)ιι) χορήγησης λοιπών αδειών, για το προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο.
ιαια) χορήγησης των αδειών των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 52, της παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν. 3528/2007, καθώς και της παρ. 8 του άρθρου 30 του Ν. 3731/2008 (Α΄ 263):
i. Στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων, στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και στους υπαλλήλους αυτών, καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών.
ii. Στους Προϊσταμένους των Χημικών Υπηρεσιών.
iii. Στους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ., μέχρι την πλήρη λειτουργία των Φορολογικών Περιφερειών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης».
«4.στ) στστ) την στελέχωση του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων».
«4.ιγ) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς (ως εκπαιδευτών ή εκπαιδευομένων):
αα) των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο.
ββ) των Προϊσταμένων Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων, των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ., καθώς και των υπαλλήλων αυτών, μέχρι την πλήρη λειτουργία των Φορολογικών Περιφερειών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης».

9. Αντικαθιστούμε την υποπαράγραφο 7 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 2, ως εξής:
«7. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φ.Π.Α. Αποφάσεις επιστροφών Φ.Π.Α. σε κοινοτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις τρίτων χωρών, καθώς και πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου για ποσά Φ.Π.Α. που επεστράφησαν αδικαιολογήτως, μέχρι την ισχύ του νέου Οργανογράμματος της Γ.Γ.Δ.Ε., οπότε οι προαναφερθείσες αποφάσεις και πράξεις υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, στην οποία μεταφέρεται και η αρμοδιότητα».

10. Αντικαθιστούμε, από 29/10/2014, τις υποπαραγράφους 12 έως 17 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 2 με υποπαραγράφους 12 έως 14, ως εξής:
«Β.12. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων
α) Αλληλογραφία σχετικά με τον έλεγχο των μηνιαίων ή ετήσιων δηλώσεων οινοπνευματοποιών Β΄ κατηγορίας, αποσταγματοποιών, ποτοποιών, ετήσιων οινοπνευματοποιών Α΄ κατηγορίας, των εκκαθαρίσεων των πρώτων υλών, στις οποίες έγινε κατεργασία απ’ αυτούς και των έκτακτων ελέγχων που γίνονται στα εργοστάσια των ανωτέρω.
β) Κάθε αλληλογραφία που αφορά στην εποπτεία και στον έλεγχο των εργοστασίων και γενικά επιχειρήσεων επιτηδευματιών, οι οποίες περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Ν. 2969/2001, καθώς και γενικότερα στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης.
γ) Επιβολή στους οινοπνευματοποιούς, γενικά, ποτοποιούς και λοιπούς εργοστασιάρχες, υποχρεώσεων και κανονισμών, σχετικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεών
τους.
δ) Καθορισμός λεπτομερειών έκδοσης πιστοποιητικών γνησιότητας και ηλικίας της εξαγόμενης αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων και αλκοολούχων, γενικά, ποτών.
ε) Έγκριση και καθορισμός όρων μετουσίωσης μεθυλικής αλκοόλης.
στ) Καθορισμός τρόπου μετουσίωσης κάθε είδους αλκοόλης (εκτός αιθανόλης) εγχώριας ή εισαγόμενης από το εξωτερικό.
ζ) Χορήγηση αδειών κατεργασίας πρώτων υλών για παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης, από αυτές που δεν χρησιμοποιούνται συνήθως.
η) Κάθε αλληλογραφία που αφορά στους αποσταγματοποιούς, που παράγουν αποστάγματα και προϊόντα απόσταξης από τις πρώτες ύλες, που προβλέπονται από
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και σύμφωνα με αυτές, καθώς και στους ποτοποιούς που παράγουν αποστάγματα και προϊόντα απόσταξης με αρωμάτιση
αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων κ.λπ.
θ) Αποφάσεις καταστροφής βύνης.
ι) Αλληλογραφία σχετικά με τον έλεγχο των μηνιαίων δηλώσεων των βυνοποιείων − ζυθοποιείων, οινοποιείων, εργοστασίων παραγωγής ζυμών αρτοποιίας, σταφιδίνης, αμυλοσιροπίου.

13. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων
α) Σύνταξη εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ποιότητα των βενζινών και των πετρελαίων που κυκλοφορούν στην αγορά.
β) Υποβολή προτάσεων εναρμονισμένης ταξινόμησης και επισήμανσης του Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ.
γ) Γνωστοποίηση εξαγωγών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 689/2008.
δ) Χορήγηση άδειας για σκοπούς που δεν απαγορεύονται από τη Σύμβαση για τα χημικά όπλα.
ε) Έγκριση άδειας για εξαγωγή προϊόντων διττής χρήσης.

14. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων και Χημικοτεχνικής Δασμολογίου:
α) Παροχή οδηγιών προς τις Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
β) Αποστολή προς τις Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. νέων εκδόσεων των εγγράφων και εντύπων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
γ) Αλληλογραφία με φορείς διαπίστευσης και διοργάνωσης διεργαστηριακών εξετάσεων.
δ) Διαδικαστικές ενέργειες για την έκδοση αποφάσεων σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών επιτροπών σχετικά με την εκτέλεση προμηθειών που πραγματοποιούνται σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.
ε) Ερωτήματα και Εισηγήσεις στην Ανώτατη Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Α.Ε.Τ.Α)».

11. Αντικαθιστούμε την υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι της παραγράφου Β΄ του άρθρου 3, ως εξής:

«Β.Ι.3. α) Χορήγηση αναρρωτικών αδειών και των αδειών της παρ. 3 του άρθρου 52, των παρ. 2 έως 4 του άρθρου 50 του Ν. 3528/2007 και παραπομπή στις Υγειονομικές Επιτροπές, καθώς και διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ένδικων μέσων, για θέματα σχετικά με τις γνωματεύσεις των παραπάνω Επιτροπών:
αα) στους Προϊσταμένους όλων των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας, στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων και στους υπαλλήλους αυτής, καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών.
ββ) στους Προϊσταμένους των Χημικών Υπηρεσιών.
γγ) στους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ., μέχρι την πλήρη λειτουργία των Φορολογικών Περιφερειών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

12. Αντικαθιστούμε τον τίτλο του άρθρου 4, ως εξής:
«ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

13. Αντικαθιστούμε την περίπτωση ζ΄ της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 4, ως εξής:
«Α.1.ζ) Χορήγηση κανονικών και αναρρωτικών αδειών, στους Προϊσταμένους Υποδιευθύνσεων Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων, στους Υπευθύνους Αυτοτελών
Γραφείων και Γραφείων και στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, καθώς και λοιπών αδειών, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο. Παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές και διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ενδίκων μέσων, για θέματα σχετικά με τις γνωματεύσεις των παραπάνω Επιτροπών».

14. Αντικαθιστούμε την περίπτωση α΄ της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 4 και προσθέτουμε περίπτωση ε΄ σ’ αυτήν, ως εξής:
«Β.3.α) Χορήγηση κανονικών και αναρρωτικών αδειών, καθώς και λοιπών αδειών, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο στους Προϊσταμένους των Τελωνείων που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητά τους, καθώς και παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές και διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ενδίκων μέσων για θέματα σχετικά με τη γνωμάτευση των παραπάνω Επιτροπών».
«Β.3.ε) Αποφάσεις σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Επιτροπών δαπανών αυτοκινήτων των Τελωνείων».

15. Προσθέτουμε υποπαραγράφους 4 έως 7 στην παράγραφο Β΄ του άρθρου 4, ως εξής:
«4. Στους Προϊσταμένους των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)
Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας, των Προϊσταμένων Τμημάτων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών τους.
5. Στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
α) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας, στο πλαίσιο της εκτέλεσης εντολής ελέγχου που φέρει την υπογραφή του Προϊσταμένου της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., των Προϊσταμένων Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων, Υπευθύνων Γραφείων και υπαλλήλων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
β) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας, των Προϊσταμένων των Τμημάτων που υπάγονται στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, καθώς και των Υπευθύνων των Γραφείων αυτών και των υπαλλήλων τους.
6. Στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
α) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας, στο πλαίσιο της εκτέλεσης εντολής ελέγχου που φέρει την υπογραφή του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., των Προϊσταμένων των Τμημάτων, που υπάγονται στην Υποδιεύθυνση της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., καθώς και των Υπευθύνων των Γραφείων αυτών και των υπαλλήλων τους.
β) Λοιπές αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας, των Προϊσταμένων όλων των Τμημάτων, που υπάγονται στην Υποδιεύθυνση της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και των υπαλλήλων του Τμήματος Δ΄−Συντονισμού Επιχειρησιακών Τμημάτων, του Επιχειρησιακού Τμήματος Θ΄−Ερευνών και Καταπολέμησης της Απάτης στον Φ.Π.Α. και του Τμήματος Ι΄ − Νομικής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με την επιφύλαξη των οριζομένων στην υποπαράγραφο 5 της
παρούσας παραγράφου.
7. Στους Προϊσταμένους των Φορολογικών Περιφερειών α) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς (ως εκπαιδευτών ή εκπαιδευομένων), των Προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων των Δ.Ο.Υ., των Υπευθύνων των Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων
αυτών, καθώς και των υπαλλήλων τους.
β) Χορήγηση κανονικών και αναρρωτικών αδειών, καθώς και λοιπών αδειών, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο, των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. που ανήκουν στην χωρική τους αρμοδιότητα, καθώς και παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές και διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ένδικων μέσων, για θέματα σχετικά με τις γνωματεύσεις των παραπάνω Επιτροπών.
γ) Αποφάσεις σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Επιτροπών δαπανών αυτοκινήτων των Δ.Ο.Υ.».

16. Αντικαθιστούμε το άρθρο 5, ως εξής:
«Άρθρο 5
ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α. Γενικά θέματα, κατά λόγο αρμοδιότητας
α) Ενέργειες προπαρασκευαστικών πράξεων για υποθέσεις που εκκρεμούν.
β) Ενέργειες πράξεων με τις οποίες ζητούνται στατιστικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες.
γ) Έκδοση πιστοποιητικών ή αντιγράφων γενικά.
δ) Χορήγηση αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων, ύστερα από έγκριση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
ε) Απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών, εκτός από τις αιτήσεις παραπόνων, με τις οποίες ζητούνται πληροφορίες για τις υποθέσεις τους.
στ) Διαβιβαστικά έγγραφα που δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Υπηρεσία.
ζ) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο εγγράφων ή αιτήσεων, όταν δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια.
η) Απλές ανακοινώσεις εγγράφων και αποφάσεων.
Β. Ειδικά θέματα, κατά λόγο αρμοδιότητας
1. Στους Προϊσταμένους των Επιχειρησιακών Τμημάτων Ε΄ έως Η΄ της Υποδιεύθυνσης της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό,
για εκτέλεση υπηρεσίας, στους Υπευθύνους Γραφείων και στους υπαλλήλους των Επιχειρησιακών Τμημάτων Ε΄ έως Η΄ της Υποδιεύθυνσης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο».

17. Προσθέτουμε νέα άρθρα 6 και 7, αντικαθιστούμε το υφιστάμενο άρθρο 6 και το αναριθμούμε σε άρθρο 8, ως εξής:
«Άρθρο 6
ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ.Ο.Υ.) ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ, κατά λόγο αρμοδιότητας
α) Απαντήσεις (σε πρώτο βαθμό) σε αιτήσεις, υπομνήματα και αναφορές παραπόνων πολιτών.
β) Ενέργειες πράξεων με τις οποίες παρέχονται στατιστικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες.
γ) Αλληλογραφία με Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του
Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.
δ) Έγκριση χορήγησης αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων.
ε) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο εγγράφων, για τα οποία δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια.
στ) Χορήγηση κανονικών και αναρρωτικών αδειών στους Προϊσταμένους Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων, καθώς και στους υπαλλήλους
της Υπηρεσίας, καθώς και λοιπών αδειών, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο. Παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές και διαδικαστικές
ενέργειες για την άσκηση ενδίκων μέσων, για θέματα σχετικά με τις γνωματεύσεις των παραπάνω Επιτροπών.
ζ) Προτάσεις για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσωπικού της Υπηρεσίας, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για την απασχόλησή του τις νυκτερινές ώρες, τις αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες και αποφάσεις συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής εργασίας και ορισμού των υπαλλήλων της Υπηρεσίας που μετέχουν σε αυτό.
η) Υπογραφή πρακτικών εμφάνισης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει).

Άρθρο 7
ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ, από 29/10/2014
Α. Γενικά Θέματα, κατά λόγο αρμοδιότητας
1. I. Στους Προϊσταμένους Χημικών Υπηρεσιών, επιπέδου Διεύθυνσης και επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, στα κατωτέρω
όργανα
II. Στους Προϊσταμένους:
α) Υποδιευθύνσεων των Διευθύνσεων των Χημικών Υπηρεσιών και
β) Τμημάτων των Χημικών Υπηρεσιών, με έδρα διαφορετική από την έδρα των Διευθύνσεων αυτών και
III. Στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων των Χημικών Υπηρεσιών
α) Εκθέσεις χημικής εξέτασης.
β) Πιστοποιητικά αρμοδιότητας Γ.Χ.Κ., όπως πιστοποιητικά ελέγχου και βεβαιώσεων συμμόρφωσης προϊόντων.
γ) Πιστοποιητικά, καθώς και βεβαιώσεις που προκύπτουν από τα στοιχεία της ίδιας οργανικής μονάδας ή του ίδιου Αυτοτελούς Γραφείου ή Γραφείου, αντίστοιχα.
δ) Εισηγήσεις για ορισμό μελών σε επιτροπές που συγκροτούνται από τις τοπικού επιπέδου Τελωνειακές ή άλλες Αρχές.
ε) Έγγραφα του Μέρους Β΄ του Εγχειριδίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας – Β΄ Κατηγορίας, Τυποποιημένα Έντυπα – Β΄ Κατηγορίας.
στ) Συμβάσεις εργασίας για την πρακτική άσκηση φοιτητών ή σπουδαστών στην ίδια οργανική μονάδα ή στο ίδιο Αυτοτελές Γραφείο ή Γραφείο, καθώς και Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) για φοιτητές
ή σπουδαστές που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση.
ζ) Δελτία Χημικής Ανάλυσης, τα οποία συντάσσονται και προσυπογράφονται από τον υπάλληλο που χειρίστηκε την υπόθεση, σε περιπτώσεις που η έκδοσή τους γίνεται σε χώρο εντός της ίδιας οργανικής μονάδας ή
του ίδιου Αυτοτελούς Γραφείου ή Γραφείου, αντίστοιχα.
2. Στους Προϊσταμένους Χημικών Υπηρεσιών, επιπέδου Διεύθυνσης και επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος
α) Ενέργειες με τις οποίες ζητούνται στατιστικά στοιχεία ή πληροφορίες ή με τις οποίες παρέχονται στατιστικά στοιχεία, πληροφορίες για πεπραγμένα ή δράσεις της Υπηρεσίας.
β) Αλληλογραφία με άλλες δημόσιες Υπηρεσίες, συλλογικά όργανα ή ιδιωτικούς φορείς για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα,
σε άλλο όργανο.
γ) Χορήγηση αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων.
δ) Αποφάσεις διατήρησης ή καταστροφής εγγράφων και λοιπών στοιχείων των αρχείων της Υπηρεσίας.
ε) Πρωτόκολλα συνεργασίας με συναρμόδιες Υπηρεσίες άλλων δημόσιων φορέων, σε τοπικό επίπεδο, έπειτα από έγκριση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ.
στ) Προτάσεις για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσωπικού της Υπηρεσίας, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για την απασχόλησή του τις νυκτερινές ώρες, τις αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς
και αποφάσεις συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής εργασίας και ορισμού των υπαλλήλων της Υπηρεσίας που μετέχουν σε αυτό.
Β. Ειδικά Θέματα, κατά λόγο αρμοδιότητας
1. Στους Προϊσταμένους Χημικών Υπηρεσιών, επιπέδου Διεύθυνσης
α) Χορήγηση κανονικών και αναρρωτικών αδειών στους Προϊσταμένους Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων, στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, καθώς και λοιπών αδειών, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο. Παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές και διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ενδίκων μέσων, για θέματα σχετικά με τις γνωματεύσεις των παραπάνω Επιτροπών.
β) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς (ως εκπαιδευτών ή εκπαιδευόμενων), στο εσωτερικό, στους Προϊσταμένους Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων, στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας.
γ) Απαντήσεις σε (πρώτο βαθμό) σε αιτήσεις ή αναφορές παραπόνων πολιτών.
2. Στους Προϊσταμένους Χημικών Υπηρεσιών, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος
α) Χορήγηση κανονικών και αναρρωτικών αδειών στους Υπευθύνους Γραφείων και στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, καθώς και λοιπών αδειών, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο. Παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές, καθώς και διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ένδικων μέσων, για θέματα σχετικά με τις γνωματεύσεις των παραπάνω
Επιτροπών.
β) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς, (ως εκπαιδευτών ή εκπαιδευόμενων), στο εσωτερικό, των Υπευθύνων Γραφείων και των υπαλλήλων της Υπηρεσίας, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας.
γ) Διαβιβαστικά έγγραφα και ανακοινώσεις, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο.
δ) Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του αρμόδιου υπαλλήλου, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο.
ε) Βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο.
στ) Απαντήσεις σε αιτήσεις, υπομνήματα και αναφορές, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο, καθώς και απαντήσεις σε (πρώτο βαθμό) σε
αιτήσεις ή αναφορές παραπόνων πολιτών.
3. Στους Προϊσταμένους Τμημάτων Υποδιευθύνσεων και Διευθύνσεων, με έδρα ίδια με την έδρα των Διευθύνσεων
α) Απλά διαβιβαστικά έγγραφα και ανακοινώσεις.
β) Απαντήσεις σε αιτήσεις, υπομνήματα και αναφορές πολιτών, εκτός από αιτήσεις και αναφορές παραπόνων.
γ) Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του αρμοδίου υπαλλήλου.
δ) Ενέργειες με τις οποίες ζητούνται πληροφορίες, αρμοδιότητας της οργανικής μονάδας που προΐστανται.
ε) Βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων.
4. Στους Προϊσταμένους Τμημάτων, με έδρα διαφορετική από την έδρα των Διευθύνσεων και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων.
α) Αλληλογραφία με άλλες δημόσιες Υπηρεσίες, συλλογικά όργανα ή ιδιωτικούς φορείς για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.
β) Απλά διαβιβαστικά έγγραφα και ανακοινώσεις.
γ) Απαντήσεις σε αιτήσεις, υπομνήματα και αναφορές, εκτός από αιτήσεις και αναφορές παραπόνων.
δ) Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του αρμόδιου υπαλλήλου.
ε) Ενέργειες με τις οποίες ζητούνται πληροφορίες αρμοδιότητας της οργανικής μονάδας που προΐστανται ή του Αυτοτελούς Γραφείου ή Γραφείου, του οποίου είναι υπεύθυνοι.
στ) Βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της οργανικής μονάδας που προΐστανται ή του Αυτοτελούς Γραφείου ή Γραφείου, του οποίου είναι υπεύθυνοι.

Άρθρο 8
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η κατά τα προηγούμενα άρθρα μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπεύθυνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών, ισχύει και για τους νόμιμους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους».

Β. Οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 31.7.2014 (Β΄ 2153 και 2291) απόφασής μας, με τις οποίες εκχωρείται η εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Οργανικών μονάδων και Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων, ισχύουν και για τους Προϊσταμένους των Οργανικών μονάδων και τους Υπευθύνους των Αυτοτελών Γραφείων και των Γραφείων, στις οποίες μεταφέρονται οι αντίστοιχες αρμοδιότητες και οι οποίες θα λειτουργήσουν, από 29/10/2014, με τον τίτλο, τις αρμοδιότητες και την δομή που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασή μας, όπως ισχύει και αποτυπώνονται στο π.δ. 111/2014 (Α΄ 178).

Γ. Κάθε προηγούμενη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 31.7.2014 απόφασή μας.

Δ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά στις διατάξεις αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης