Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1122/24.5.1999 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.2703/1999


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-05-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1122/24.5.1999
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.2703/1999


Αθήνα 24 Μαίου 1999
Αριθ. Πρωτ. 1051521/1163/ΔΕ-Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΜΗΜΑ Α'
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
- ΤΜΗΜΑ Α'
ΠΟΛ.: 1122

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 2703/1999.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α'/8.4.1999) και παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 ορίζεται ότι η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ΚΒΣ απαλλαγή των εφημεριδοπωλών από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων (υποπράκτορες εφημερίδων και περιοδικών) ισχύει και για το ημερολογιακό έτος 1995, καθώς και για τα προ του 1993 ημερολογιακά έτη.
Υστερα από την παραπάνω ρύθμιση, είναι ευνόητο ότι επί εφημεριδοπωλών που, κατά τις χρήσεις που αφορούν τα πιο πάνω ημερολογιακά έτη, δεν τήρησαν τα προβλεπόμενα κατά τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΦΣ ή ΚΒΣ βιβλία, δεν θα επιβάλλονται, σε περίπτωση ελέγχου, οι εκ του λόγου αυτού προβλεπόμενες κάθε είδους κυρώσεις και λοιπές συνέπειες.

2. Με την παρ. 2 ορίζεται ότι πάσης φύσεως φορολογικές διαφορές που εκκρεμούν στα Διοικητικά Δικαστήρια και στο Σ.τ.Ε., οι οποίες προέκυψαν από τακτικούς ελέγχους χρήσεων μέχρι και 1992 σε εφημεριδοπώλες (υποπράκτορες εφημερίδων και περιοδικών) που δεν τήρησαν τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις βιβλία και στοιχεία, μπορούν να επιλύονται με δικαστικό συμβιβασμό, κατά τις διατάξεις του Ν.Δ.4600/1966.
Συνεπώς, παρέχεται η ευχέρεια στους ενδιαφερόμενους εφημεριδοπώλες, εφόσον το επιθυμούν, να επιλύσουν τις ανωτέρω φορολογικές διαφορές τους στα πλαίσια δικαστικού συμβιβασμού και κατά το συγκεκριμένο τρόπο που ορίζεται στην παρ. 3 του ιδίου ως άνω άρθρου 26 του Ν.2703/1999.
Επισημαίνεται ότι η ρύθμιση αφορά εκκρεμούσες στα Διοικητικά Δικαστήρια και στο Σ.τ.Ε. υποθέσεις. Συνεπώς, δεν αφορά υποθέσεις για τις οποίες τα αποτελέσματα κατέστησαν οριστικά, λόγω συμβιβασμού ή λόγω μη άσκησης προσφυγής ή ασκήθηκαν εκπρόθεσμα προσφυγές που απορρίφθηκαν, για το λόγο αυτό, από τα αρμόδια
Διοικητικά Δικαστήρια ή ασκήθηκαν εμπρόθεσμα προσφυγές, αλλά οι οικείες υποθέσεις δεν εκκρεμούν πλέον ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Σ.τ.Ε., για οποιοδήποτε λόγο (έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή απόφασης που κατέστη αμετάκλητη, λόγω μη άσκησης περαιτέρω ενδίκων μέσων από την επιχείρηση
κ.λπ.).

3. Με την παρ. 3 ορίζεται επακριβώς η διαδικασία και ο τρόπος επίλυσης των παραπάνω διαφορών.
Συγκεκριμένα:
- Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του Ν.2703/1999 στο οικείο ΦΕΚ, δηλαδή μέχρι το τέλος Μαϊου 1999.
- Κατά την επίλυση, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται χωρίς προσαύξηση λόγω της μη τήρησης των προβλεπόμενων βιβλίων και στοιχείων. Εξυπακούεται, βέβαια, ότι εάν υφίστανται διαφορές ακαθάριστων εσόδων οφειλόμενες σε απόκρυψη φορολογητέας ύλης που εντοπίστηκαν από τον τακτικό έλεγχο, τότε τα ακαθάριστα
έσοδα θα προσδιορισθούν υπό το βάρος των διαφορών αυτών.
- Τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται κατά τα οριζόμενα από τις οικείες διατάξεις, χωρίς επίσης να προσαυξάνεται ο συντελεστής καθαρού κέρδους λόγω της μη τήρησης των προβλεπόμενων βιβλίων και στοιχείων, εκτός βέβαια αν, πέραν του λόγου αυτού, υφίστανται άλλοι λόγοι που επιβάλλουν την προσαύξηση του συντελεστή. Σημειώνεται ότι η επίλυση κατά τα ανωτέρω των εκκρεμών φορολογικών διαφορών επιφέρει κατάργηση της εκκρεμούσας φορολογικής δίκης. Για το σκοπό αυτό, θα προσάγεται στο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο ή στο Σ.τ.Ε., ανάλογα με την περίπτωση, απλό αντίγραφο της πράξης επίλυσης της διαφοράς από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από τον υπόχρεο, λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι, σε κάθε περίπτωση, η προσαγωγή της πράξης πρέπει να γίνεται τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν τη συζήτηση της οικείας υπόθεσης.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης