Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2042/24020/24.10.2014 Έκδοση του ν. 4275/2014 (Α' 149) - «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις»

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2042/24020/24.10.2014
Έκδοση του ν. 4275/2014 (Α' 149) - «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις»

Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2042/24020/24.10.2014 Έκδοση του ν. 4275/2014 (Α' 149) - «Τροποποίηση διατάξεων του

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2042/24020
Σχετικά: 22449, 22612, 23807, 23510, 23748

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Τηλ.: 213.131-3215, -3373, -3378, -3394
E- mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Έκδοση του ν. 4275/2014 (Α' 149) - «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις»

Κατόπιν της έκδοσης του ν. 4275/2014 (Α' 149), σας ενημερώνουμε για τις κάτωθι διατάξεις που θεσπίζονται και εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας:

1. Άρθρο 1 του ν. 4275/2014:

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 αντικαθίστανται τα άρθρα 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007). Συγκεκριμένα, εισάγεται νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων, το οποίο εφαρμόζεται σε όσους φορείς υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα και για τους οποίους έχουν εκδοθεί οι οικείες οργανικές διατάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4178/2013, κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011.

2. Άρθρο 2 του ν. 4275/2014:


Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αντικαθίστανται τα άρθρα 157, 158, 160, 161 και 162 του Υπαλληλικού Κώδικα. Συγκεκριμένα καθορίζονται τα συλλογικά όργανα, που είναι αρμόδια για την επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του ΥΚ, όπως ισχύουν. Ειδικότερα:

• Συνιστάται με τις διατάξεις αυτές (εσωτερικό άρθρο 157) το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων και το Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων, συλλογικά όργανα, τα οποία είναι αρμόδια για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων του οικείου φορέα.

• Συνιστάται το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων και το Κεντρικό Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων (εσωτερικό άρθρο 158), συμβούλια, τα οποία είναι αρμόδια για την επιλογή προϊσταμένων στις οριζόντιες θέσεις ευθύνης όλων των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ΥΚ.

• Συνιστάται το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων (εσωτερικό άρθρο 160), το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων, αποτελεί δηλαδή το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των προϊσταμένων γενικής διεύθυνσης, με εξαίρεση τα θέματα που αφορούν στην επιλογή αυτών και σε θέματα πειθαρχικού δικαίου. Περαιτέρω, το Συμβούλιο αυτό είναι αρμόδιο για τη συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις που αφορούν σε επιλογές προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων που πραγματοποιήθηκαν από το εκάστοτε αρμόδιο όργανο για την επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του ν. 4275/2014 διατάξεις περί επιλογής προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.

3. Βασικές αλλαγές συστήματος επιλογής προϊσταμένων:

Εισάγεται νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων που συναρτάται άμεσα από την δημοσίευση των νέων οργανικών διατάξεων των φορέων που εκδίδονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους βάσει της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011.

1. Συγκροτούνται συλλογικά όργανα που είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επιλογή προϊσταμένων και των τριών επιπέδων, Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος.

2. Θεσμοθετούνται για πρώτα φορά οριζόντιες θέσεις ευθύνης, για την πλήρωση των οποίων επιλαμβάνεται το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων και το Κεντρικό Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων. Οριζόντιες θέσεις ευθύνης κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 84 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4275/2014, αποτελούν οι οργανικές μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις και οι αρμοδιότητές τους είναι όμοιες ή παρεμφερείς σε όλους τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ΥΚ, ιδίως Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Οικονομικών Υπηρεσιών, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής, Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού, Πληροφορικής, Προμηθειών, Προϋπολογισμού, νοούνται εφεξής για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα ως οριζόντιες θέσεις ευθύνης.

3. Για όλα τα επίπεδα θέσης ευθύνης προβλέπονται τρία στάδια επιλογής:
- 1ο στάδιο: πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων
- 2ο στάδιο: γραπτή εξέταση
- 3 ο στάδιο: συνέντευξη

4. Δικαίωμα συμμετοχής για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης έχουν όλοι οι δημόσιοι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι των δημοσίων υπηρεσιών, ήτοι Υπουργείων, Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, αυτοτελών ή μη δημοσίων υπηρεσιών καθώς και ν.π.δ.δ., οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007). Δικαίωμα συμμετοχής για την πλήρωση θέσεων επιπέδου Τμήματος έχουν μόνο οι δημόσιοι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι των δημοσίων υπηρεσιών, ήτοι Υπουργείων, Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, αυτοτελών ή μη δημοσίων υπηρεσιών καθώς και ν.π.δ.δ., οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) που ανήκουν οργανικά στο φορέα. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή αυτού του συστήματος επιλογής προϊσταμένων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 4275/2014, δικαίωμα συμμετοχής για την πλήρωση των οριζόντιων Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ή και Πληροφορικής, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων, που ανήκουν οργανικά στα Υπουργεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4301/2014 (Α' 223).

Αναφορικά με το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων θα ακολουθήσουν αναλυτικότερες εγκύκλιες οδηγίες.

4. Άρθρο 3 του ν. 4275/2014:

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 3839/2010, οι οποίες αφορούν στη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων. Με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι τα υπηρεσιακά συμβούλια σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν είναι πλέον αρμόδια για την πειθαρχική ευθύνη και τα θέματα που αφορούν στην επιλογή προϊσταμένων. Αποσαφηνίζεται περαιτέρω ότι τα συμβούλια αυτά θα συγκροτηθούν κατόπιν της επιλογής προϊσταμένων διευθύνσεων των δημοσίων υπηρεσιών σύμφωνα με τις νέες διατάξεις περί επιλογής προϊσταμένων, εν προκειμένω σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν.4275/2014.

5. Άρθρο 4 του ν. 4275/2014:

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν σε κατά πλάσμα νόμου θητείες προϊσταμένου, οι οποίες δύνανται να αναγνωριστούν και να ληφθούν υπόψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις (ενδεικτικά αναφέρεται η στοιχειοθέτηση δικαιώματος συμμετοχής σε επιλογές προϊσταμένων, μοριοδότηση της θητείας αυτής κατά τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010). Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται από τη δημοσίευση του ν. 4275/2014 και λαμβάνονται υπόψη τόσο για τις επιλογές που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του ΥΚ, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4275/2014 όσο για τις επιλογές που πραγματοποιούνται βάσει των διατάξεων του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010, διατάξεις οι οποίες συνεχίζουν να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4275/2014, σε όσες υπηρεσίες δεν έχουν ακόμα οι δομές τους αξιολογηθεί και δεν έχουν δημοσιευτεί οι οικείες οργανικές τους διατάξεις κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 παρ.4 του ν. 4024/2011 και του άρθρου 54 του ν. 4178/2013.

6. Άρθρο 5 -Άμεσες ενέργειες της διοίκησης

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού εισάγονται ρυθμίσεις από τις οποίες απορρέουν άμεσες ενέργειες της διοίκησης και εν προκειμένω των διευθύνσεων διοικητικού /προσωπικού των Υπουργείων, των οποίων έχουν δημοσιευτεί οι οργανικές τους διατάξεις κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις και η θέση σε ισχύ προσδιορίζεται από τέλος Οκτωβρίου έως αρχές Νοεμβρίου 2014.

Ειδικότερα με τις διατάξεις αυτές προβλέπονται τα εξής:

Α. Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων όλων των επιπέδων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ΥΚ και υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νόμου ν. 4275/2014 συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την έναρξη ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων.

Β. Με την έναρξη ισχύος των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται για πρώτη φορά κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011:

6.1. Αυτοδίκαιη παύση άσκησης καθηκόντων ευθύνης

Παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων ευθύνης των προϊσταμένων οργανικών μονάδων των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου είτε αυτοί έχουν επιλεγεί με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. είτε με βάση ειδικές διατάξεις, καθώς επίσης παύει και η άσκηση καθηκόντων με αναπλήρωση, εφόσον οι οργανικές μονάδες και οι φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από τα Υπουργεία αναδιοργανώθηκαν με τις οργανικές διατάξεις που δημοσιεύτηκαν.

6.2. Μεταβατικές τοποθετήσεις προϊσταμένων στις νέες οργανικές μονάδες:

Δεδομένου ότι με την έναρξη ισχύος των οικείων διατάξεων των φορέων παύει η άσκηση καθηκόντων ευθύνης, με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για τοποθέτηση προϊσταμένων οργάνου τοποθετούνται προϊστάμενοι στις νέες οργανικές μονάδες που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις των δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ., υπάλληλοι, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση από τις κάτωθι αναφερόμενες, θα πρέπει να ανήκουν κατ' αρχήν σε κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορεί να προΐστανται στη συγκεκριμένη θέση. Εφόσον πληρούται η προϋπόθεση αυτή, η τοποθέτηση αυτή δύναται να πραγματοποιηθεί ως εξής:

• Οι υπάλληλοι λαμβάνονται κατά προτεραιότητα από τους Προϊσταμένους που υπηρετούν στον οικείο φορέα και ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου κατόπιν επιλογής κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των οικείων προεδρικών διαταγμάτων. Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ειδικότερα όσον αφορά στους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών ότι στους εν λόγω υπαλλήλους που υπηρετούν στον φορέα συμπεριλαμβάνονται και όσοι είχαν επιλεγεί προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και είχαν αποσπαστεί στους φορείς που είχαν επιλεγεί. Ως απαιτούμενος κλάδος εν προκειμένω λογίζεται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (παρ. 6α του άρθρου 24 του ν. 4270/2014) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των Υπουργείων.

• Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, ο οικείος Υπουργός ή το αρμόδιο για τοποθέτηση προϊσταμένων όργανο μπορεί, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή
του, για λόγους που ανάγονται στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας να τοποθετήσει ως προϊσταμένους στις νέες οργανικές μονάδες υπαλλήλους, οι οποίοι θα πληρούν αθροιστικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:
> κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των οικείων προεδρικών διαταγμάτων υπηρετούν ως προϊστάμενοι ίδιου επιπέδου στον οικείο φορέα και
> η άσκηση καθηκόντων αυτή συνέτρεχε ήδη κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και συνεχίζεται έως και την ημερομηνία έναρξης ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων.
Εφόσον το αρμόδιο για την τοποθέτηση όργανο επιλέξει να τοποθετήσει τους υπαλλήλους αυτούς που ασκούσαν τα αντίστοιχα καθήκοντα κατόπιν αναπλήρωσης, έναντι κατόπιν επιλογής, θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω υπόψη τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς του, η γνώση του αντικειμένου του φορέα, της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης γενικότερα και οι διοικητικές ικανότητές του να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.

• Οι ανωτέρω αθροιστικά πληρούμενες προϋποθέσεις αίρονται μόνο σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι υπάλληλοι που ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου κατόπιν επιλογής ή κατ' εφαρμογή των διατάξεων περί αναπλήρωσης. Στην περίπτωση αυτή και μόνο ως προϊστάμενοι τοποθετούνται υπάλληλοι που ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου με αναπλήρωση μετά την 31η Δεκεμβρίου 2013, εφόσον η αναπλήρωση αυτή πραγματοποιήθηκε κατόπιν κένωσης θέσης λόγω λύσης υπαλληλικής σχέσης ή άλλης υπηρεσιακής μεταβολής που συνεπάγεται κένωση θέσης.

• Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι υπάλληλοι των προαναφερόμενων περιπτώσεων, ως προϊστάμενοι τοποθετούνται υπάλληλοι που ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου του αμέσως κατώτερου επιπέδου κατ' αρχάς κατόπιν επιλογής και, εν ελλείψει, υπάλληλοι που ασκούσαν τα καθήκοντα αυτά κατ' εφαρμογή των διατάξεων περί αναπλήρωσης.

• Οι υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου υπερκείμενης οργανικής μονάδας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων περί αναπλήρωσης, λόγω της επιλογής τους ως προϊσταμένων σε οργανική μονάδα του αμέσως κατώτερου επιπέδου, σε περίπτωση που δεν τοποθετηθούν μεταβατικά ως προϊστάμενοι σε οργανική μονάδα ίδιου επιπέδου με αυτήν που ασκούσαν καθήκοντα αναπληρωτή προϊσταμένου, λαμβάνονται υπόψη κατά την τοποθέτηση προϊσταμένων σε οργανική μονάδα ίδιου επιπέδου με αυτήν για την οποία έχουν ήδη επιλεγεί (π.χ. επιλεγμένος προϊστάμενος Διεύθυνσης που ασκεί καθήκοντα αναπληρωτή προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, εφόσον κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων δεν τοποθετηθεί μεταβατικά ως προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, θα ληφθεί περαιτέρω υπόψη κατά τη μεταβατική τοποθέτηση των προϊσταμένων Διεύθυνσης).

• Σε περίπτωση που βάσει των νέων οργανικών διατάξεων δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι για την τοποθέτηση μεταβατικά προϊσταμένων κατά τα ανωτέρω, π.χ. λόγω του ότι δεν ανήκουν στον προβλεπόμενο κλάδο, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αναπλήρωσης προϊσταμένων (άρθρο 87 του ΥΚ, όπως αντικαταστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του
ν. 3839/2010). Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών απαιτείται προηγουμένως η τοποθέτηση των υπαλλήλων στις νέες οργανικές μονάδες, προκειμένου για την αναπλήρωση προϊσταμένων Τμημάτων, και των προϊσταμένων Τμημάτων και Διευθύνσεων, προκειμένου για την αναπλήρωση προϊσταμένων Διευθύνσεων ή Γενικών Διευθύνσεων αντίστοιχα.

Προς αποσαφήνιση των ανωτέρω μεταβατικών τοποθετήσεων προϊσταμένων παρατίθενται τα κάτωθι παραδείγματα:

1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Μέχρι την ημερομηνία έναρξης των οικείων οργανικών διατάξεων των φορέων, η οργανωτική δομή του φορέα είχε ως εξής:

Πέντε (5) Γενικές Διευθύνσεις εκ των οποίων μία (1) η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ): Στις Γενικές Διευθύνσεις αυτές ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου οι εξής: τρεις (3) προϊστάμενοι κατόπιν επιλογής, εκ των οποίων ο ένας (1) είναι προϊστάμενος της ΓΔΟΥ και υπηρετεί με απόσπαση στο φορέα, δύο (2) προϊστάμενοι, οι οποίοι ασκούσαν τα καθήκοντα αυτά βάσει των διατάξεων περί αναπλήρωσης του άρθρου 87 του ΥΚ, όπως ισχύει. Κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των οικείων οργανικών προβλέπονται στο φορέα τρεις (3) γενικές διευθύνσεις. Προκειμένου να γίνουν οι μεταβατικές τοποθετήσεις, το αρμόδιο για τοποθέτηση προϊσταμένων όργανο θα πρέπει να λάβει υπόψη του σωρευτικά τα εξής:

α) αν όλοι οι προαναφερόμενοι υπάλληλοι ανήκουν στον προβλεπόμενο κλάδο προϊσταμένου,

β) αν όλοι οι υπάλληλοι αυτοί ασκούσαν καθήκοντα αντίστοιχου επιπέδου (Γενικής Διεύθυνσης) την προηγουμένη της έναρξης ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων,

γ) ποιοι υπάλληλοι εξ αυτών ασκούσαν τα καθήκοντα κατόπιν επιλογής

δ) ποιοι υπάλληλοι εξ αυτών ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου σύμφωνα με τις διατάξεις περί αναπλήρωσης και πότε πραγματοποιήθηκε η αναπλήρωση αυτή.

Εκ των ανωτέρω υπαλλήλων, οι οποίοι πληρούν αθροιστικά τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, ο οικείος Υπουργός δύναται να τοποθετήσει στις τρεις νέες γενικές διευθύνσεις εναλλακτικά τους κάτωθι:

α) τους τρεις επιλεγέντες προϊσταμένους γενικής διεύθυνσης εκ των οποίων ο ένας είναι αυτός που προΐστατο της ΓΔΟΥ και υπηρετούσε με απόσπαση στο φορέα,

β) [χ] αριθμό εκ των επιλεγέντων προϊσταμένων γενικής διεύθυνσης και [ψ] αριθμό από τους προϊσταμένους που ασκούσαν τα καθήκοντα κατόπιν αναπλήρωσης [ πχ. έναν (1) εκ των επιλεγέντων και δύο (2) εκ των ασκούντων τα καθήκοντα κατόπιν αναπλήρωσης ή δύο (2) εκ των επιλεγέντων και έναν (1) εκ των ασκούντων τα καθήκοντα με αναπλήρωση].

2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Μέχρι την ημερομηνία έναρξης των οικείων οργανικών διατάξεων των φορέων, η οργανωτική δομή του φορέα είχε ως εξής:
Δεκαπέντε (15) Διευθύνσεις: Στις Διευθύνσεις αυτές ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου οι εξής: οκτώ (8) προϊστάμενοι κατόπιν επιλογής και επτά (7) βάσει των διατάξεων περί αναπλήρωσης του άρθρου 87 του ΥΚ, όπως ισχύει. Κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των οικείων οργανικών προβλέπονται στο φορέα επτά (7) διευθύνσεις. Προκειμένου να γίνουν οι μεταβατικές τοποθετήσεις, το αρμόδιο για τοποθέτηση προϊσταμένων όργανο θα πρέπει να λάβει υπόψη του σωρευτικά τα εξής:

α) αν όλοι οι προαναφερόμενοι υπάλληλοι ανήκουν στον προβλεπόμενο κλάδο προϊσταμένου

β) αν όλοι οι υπάλληλοι αυτοί ασκούσαν καθήκοντα αντίστοιχου επιπέδου την προηγουμένη της έναρξης ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων

γ) ποιοι υπάλληλοι εξ αυτών ασκούσαν τα καθήκοντα κατόπιν επιλογής

δ) ποιοι υπάλληλοι εξ αυτών ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου σύμφωνα με τις διατάξεις περί αναπλήρωσης και πότε πραγματοποιήθηκε η αναπλήρωση αυτή.

Εκ των ανωτέρω υπαλλήλων, οι οποίοι πληρούν αθροιστικά τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, ο οικείος Υπουργός δύναται να τοποθετήσει στις επτά (7) νέες διευθύνσεις εναλλακτικά τους κάτωθι:

α) τους επτά εκ των οκτώ επιλεγέντων προϊσταμένων διεύθυνσης

β) [χ] αριθμό εκ των επιλεγέντων προϊσταμένων διεύθυνσης και [ψ] αριθμό από τους προϊσταμένους που ασκούσαν τα καθήκοντα κατόπιν αναπλήρωσης (π.χ. τρεις εκ των επιλεγέντων και τέσσερις από τους ασκούντες τα καθήκοντα κατόπιν αναπλήρωσης).

γ) τους επτά προϊσταμένους που ασκούσαν τα καθήκοντα αυτά κατόπιν αναπλήρωσης.

• Σε κάθε περίπτωση που τοποθετούνται μεταβατικά προϊστάμενοι οι ασκούντες τα καθήκοντα αυτά κατόπιν αναπλήρωσης, θα πρέπει η απόφαση τοποθέτησης να είναι αιτιολογημένη και να έχουν ληφθεί υπόψη από το αρμόδιο για τοποθέτηση όργανο τα ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων αυτών, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους, η γνώση του αντικειμένου του φορέα, της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης γενικότερα και οι διοικητικές ικανότητές του.

• Περαιτέρω και δεδομένου ότι ορισμένοι φορείς διαθέτουν και περιφερειακές υπηρεσίες, κατά τις μεταβατικές τοποθετήσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και θέματα που ενδεχομένως να επηρεάζουν την οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων (π.χ. τοποθέτηση σε υπηρεσία εκτός του νομού, όπου υπηρετούσαν). Για το λόγο αυτό στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης θα πρέπει προ της τοποθέτησης των υπαλλήλων αυτών να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τόσο των υπηρεσιών όσο και της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων.

• Τέλος, κατόπιν ερωτημάτων διαφόρων υπηρεσιών όσον αφορά στους «προϊσταμένους που υπηρετούν στον οικείο φορέα και ασκούσαν τα καθήκοντα προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου κατόπιν επιλογής», διευκρινίζεται ότι στην έννοια της επιλογής κατά τη γραμματική διατύπωση των σχετικών προαναφερόμενων διατάξεων περιλαμβάνονται όλοι οι υπάλληλοι, οι οποίοι είχαν επιλεγεί και τοποθετηθεί προϊστάμενοι βάσει της κείμενης νομοθεσίας σε οργανικές μονάδες ίδιου επιπέδου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι διατάξεις περί επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύουν, του ν. 3839/2010, του ν.4024/2011, ειδικές διατάξεις περί επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, εφόσον προβλέπονταν για την πλήρωση των θέσεων ευθύνης στις οργανικές μονάδες, οι οποίες καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν ή αναδιαρθρώθηκαν με τις νέες οργανικές διατάξεις των φορέων κ.α.

7. Υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση των προϊσταμένων που τοποθετούνται μεταβατικά:

• Η ανωτέρω τοποθέτηση προϊσταμένων λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΥΚ, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.4275/2014.

• Οι υπάλληλοι που τοποθετούνται μεταβατικά προϊστάμενοι μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των νέων προϊσταμένων διατηρούν το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς που είχαν κατά την ημερομηνία παύσης των καθηκόντων τους.

• Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής αυτής τοποθέτησής τους ως προϊσταμένων λαμβάνουν τα προβλεπόμενο επίδομα προϊσταμένου για την ίδια θέση ευθύνης.

8. Υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων και Τμημάτων που δεν θα τοποθετηθούν μεταβατικά κατά την έναρξη ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων ή δεν θα επανεπιλεγούν σύμφωνα με τις νέες διατάξεις περί επιλογής προϊσταμένων:

• Οι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης που είχαν επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΥΚ, προ της αντικατάστασής τους με τις διατάξεις του ν. 4275/2014 ή βάσει ειδικών διατάξεων και δεν θα τοποθετηθούν προϊστάμενοι ίδιου επιπέδου κατά την έναρξη ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων, δύνανται, κατόπιν αιτήσεώς τους και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί στελέχωσης των ελεγκτικών υπηρεσιών και σωμάτων επιθεώρησης, να αποσπαστούν με απόφαση του οικείου Υπουργού ως Επιθεωρητές-Ελεγκτές στις ελεγκτικές υπηρεσίες ή σώματα επιθεώρησης, που υπάγονται ή εποπτεύονται από το Υπουργείο, είτε ο υπάλληλος ανήκει οργανικά στο Υπουργείο είτε υπηρετεί σε εποπτευόμενο από το Υπουργείο αυτό φορέα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εποπτευόμενες ή υπαγόμενες ελεγκτικές υπηρεσίες και σώματα επιθεώρησης στο Υπουργείο, οι ανωτέρω αποσπώνται κατόπιν αιτήσεώς τους με απόφαση των κατά περίπτωση οικείων Υπουργών σε ελεγκτικές υπηρεσίες ή σώματα επιθεώρησης άλλων Υπουργείων.

• Για τους Προϊστάμενους Διεύθυνσης που είχαν επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΥΚ προ της αντικατάστασής τους με τις διατάξεις του νόμου 4275/2014 ή βάσει ειδικών διατάξεων και δεν θα τοποθετηθούν προϊστάμενοι ίδιου επιπέδου κατά την έναρξη ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων, αποσπώνται ή μετακινούνται, κατά περίπτωση, κατόπιν αιτήσεώς τους, σε σώματα επιθεώρησης ή ελέγχου, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων περί στελέχωσης των σωμάτων αυτών, με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.

• Με το προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 18 του άρθρου 86 του ΥΚ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4275/2014, ρυθμίζονται ιδίως τα ζητήματα υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης, αξιολόγησης, αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, διάρκειας της απόσπασης, δυνατότητας ανανέωσης της απόσπασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα που αφορούν στους υπαλλήλους, προϊσταμένους γενικής διεύθυνσης και διεύθυνσης που δεν θα τοποθετηθούν προϊστάμενοι ίδιου επιπέδου κατά την έναρξη ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων.

Μετά την έκδοση του Π.Δ. αυτού θα ακολουθήσουν αναλυτικότερες εγκύκλιες οδηγίες της υπηρεσίας μας.

• Οι προαναφερόμενες διατάξεις περί απόσπασης/ μετακίνησης στα ελεγκτικά σώματα τυγχάνουν εφαρμογής και για τους προϊσταμένους γενικής διεύθυνσης και διεύθυνσης που θα επιλεγούν σύμφωνα με τις νέες διατάξεις περί επιλογής προϊσταμένων, στην περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης των οργανικών μονάδων στις οποίες έχουν τοποθετηθεί προϊστάμενοι. Επίσης, οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για τους προαναφερόμενους μεταβατικά τοποθετούμενους προϊστάμενους Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης, οι οποίοι δεν θα επιλεγούν με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4α του άρθρου 84 του ΥΚ, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του ν. 4275/2014, οι οποίες ορίζουν τα εξής: «4. α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου, υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

• Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι όσοι υπάλληλοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων περί απόσπασης /μετακίνησης στα ελεγκτικά σώματα και υπηρεσίες επιθεώρησης, και δεν αιτηθούν την απόσπαση ή μετακίνηση αυτή ή στην περίπτωση που η αίτηση αυτή δεν γίνει αιτιολογημένως δεκτή, παραμένουν στον φορέα, στον οποίο ανήκουν οργανικά και σε καμία περίπτωση δεν καταλαμβάνουν αυτοδικαίως θέση ευθύνης καθώς σε περίπτωση που αυτή ήταν η βούληση του νομοθέτη, θα προβλεπόταν ρητώς στις σχετικές διατάξεις. Στους ανωτέρω δεν περιλαμβάνονται οι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης που έχουν παραμείνει στην υπηρεσία βάσει των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 4111/2013, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 178 του ν. 4261/2014 και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4304/2014 (Α' 234), οι οποίοι, εφόσον δεν τοποθετηθούν προϊστάμενοι γενικής διεύθυνσης κατά τις μεταβατικές τοποθετήσεις, απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία, δεδομένου ότι ήδη η παρατεταμένη κατά τις ανωτέρω διατάξεις άσκηση καθηκόντων λήγει αυτοδικαίως κατά την έναρξη ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων.

9. Βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη υπάλληλων μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο παύσης άσκησης καθηκόντων προϊστάμενων, εφόσον κατά τη διάρκεια της θητείας ως προϊσταμένων, τους απονέμεται βαθμός.

Από τη δημοσίευση του νόμου ν. 4275/2014 όσοι υπάλληλοι έχουν επιλεγεί ή θα επιλεγούν προϊστάμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010 και στους οποίους έχει ή θα απονεμηθεί βαθμός σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4024/2011, καθώς και σε όσους υπαλλήλους επιλέγονται προϊστάμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου συστήματος επιλογής προϊσταμένων και στους οποίους απονέμεται βαθμός κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 86 του ΥΚ, μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο παύση άσκησης των καθηκόντων ευθύνης αυτών, κατατάσσονται σε βαθμό σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 8γ του άρθρου 86 του ΥΚ, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του ν. 4275/2014.

Συγκεκριμένα, με τη λήξη της θητείας τους και την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων κατατάσσονται σε βαθμό και σε μισθολογικό κλιμάκιο σύμφωνα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 12 του ν. 4024/2011 καθ' υπέρβαση των προβλεπόμενων στο άρθρο 7 του ν. 4024/2011 ποσοστών περί προαγωγών. Σε καμία περίπτωση η εκ νέου αυτή κατάταξη των υπαλλήλων δεν μπορεί να γίνει σε βαθμό ανώτερο αυτού που τους απονεμήθηκε λόγω της επιλογής και τοποθέτησής τους σε θέση προϊσταμένου.

10. Μεταβατική συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων

Σε συνέχεια των αριθ. ΔΔΙΔΑΔ/Φ.37.17/1102/οικ. 14278/5.6.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥ0Χ- Λ0Ρ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.17/ΠΠ/οικ. 23477/25.9.2014 (ΑΔΑ: Ω4Α7Χ-37Μ) εγκυκλίων της υπηρεσίας μας αναφορικά με τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Από την έναρξη ισχύος των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται για πρώτη φορά κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011:

Α. Λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών, εκτός των αιρετών εκπροσώπων, των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που συγκροτήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010.

Β. Συγκροτούνται με απόφαση του καθ' ύλην αρμοδίου οργάνου Υπηρεσιακά Συμβούλια μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, τα οποία είναι πενταμελή και αποτελούνται από:

• τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι λαμβάνονται μεταξύ των υπαλλήλων που έχουν τοποθετηθεί μεταβατικά Προϊστάμενοι Διεύθυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4275/2014 και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτό. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο αριθμός όσων υπηρετούν στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότησή του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του νομού αυτού, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις.

• Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό τουλάχιστον Γ' των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

• Τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Επαναλαμβάνεται εν προκειμένω ότι τα τακτικά μη αιρετά μέλη λαμβάνονται από τους μόνιμους προϊστάμενους Διεύθυνσης που τοποθετούνται μεταβατικά κατά την έναρξη ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, συνυπολογιζομένου και του χρόνου αυτού της μεταβατικής τοποθέτησης τους ως προϊσταμένων. Ως άσκηση καθηκόντων εν προκειμένω λογίζεται η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων διεύθυνσης κατόπιν επιλογής των υπαλλήλων αυτών ως προϊσταμένων διεύθυνσης ή άσκησης των καθηκόντων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΥΚ, καθώς οι κατά πλάσμα νόμου αναγνωριζόμενες θητείες ως προϊσταμένου ίδιου επιπέδου αναγνωρίζονται και λαμβάνονται υπόψη, όπου προβλέπεται και απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία. Κατά τη συγκρότηση - ορισμό των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου το αρμόδιο όργανο δεν δεσμεύεται από τον συνολικό χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, ως προς τη σειρά και την ιδιότητα (πρόεδρος, μέλος, τακτικό ή αναπληρωματικό) με την οποία θα οριστούν τα μέλη.

• H θητεία των τακτικών μη αιρετών μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αυτού λήγει με την τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΥΚ, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 4275/2014, οπότε και συγκροτούνται τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 159 του ΥΚ, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4275/2014.

• Στα συμβούλια αυτά θα μετέχουν και θα οριστούν τα αιρετά μέλη, των οποίων η θητεία λήγει στις 31.12.2014, τα οποία και θα αντικατασταθούν με τους νέους αιρετούς εκπροσώπους που θα αναδειχθούν μετά τις σχετικές εκλογές που θα διεξαχθούν.

11. Συγκρότηση και λειτουργία Υπηρεσιακών Συμβουλίων του άρθρου πέμπτου του ν.3839/2010

• Τα υπηρεσιακά συμβούλια που συγκροτήθηκαν μεταβατικά με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010, συνεχίζουν να λειτουργούν και να ασκούν τις αρμοδιότητές τους στους φορείς εκείνους στους οποίους δεν έχουν εκδοθεί και δεν έχουν τεθεί σε ισχύ οι οργανικές τους διατάξεις κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011.

• Τα συμβούλια αυτά του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010, εφόσον κατά τη δημοσίευση του ν.4275/2014 λειτουργούν με ελλιπή σύνθεση, τα μέλη που ελλείπουν για οποιονδήποτε λόγο, συμπληρώνονται από μόνιμους υπαλλήλους που ασκούν νομίμως τα καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης, και όσον αφορά την περίπτωση που δεν επαρκούν οι υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας, τα μέλη αυτά συμπληρώνονται και ορίζονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης β' της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4275/2014. Ειδικότερα, με τις διατάξεις αυτές ρυθμίζονται θέματα που ανέκυψαν κατά τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές αναπληρωματικά μέλη στα συμβούλια αυτά δύνανται να οριστούν μόνο προϊστάμενοι κατόπιν επιλογής. Ωστόσο, δεδομένου ότι από το 2010 και εντεύθεν υπήρξαν αθρόες αποχωρήσεις προϊσταμένων ενώ ταυτόχρονα οι πάγιες διατάξεις επιλογής προϊσταμένων του ΥΚ, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του ν. 3839/2010 δεν εφαρμόστηκαν, οπότε και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του ν. 4275/2014, με τις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 4275/2014, προβλέπεται ότι τα αναπληρωματικά μέλη δύνανται να συμπληρώνονται και από μόνιμους υπαλλήλους που ασκούν τα καθήκοντα προϊσταμένου διεύθυνσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί αναπλήρωσης. Στις περιπτώσεις που οι υπάλληλοι αυτοί οριστούν αναπληρωματικά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν τοποθετούνται ταυτόχρονα με τον ορισμό τους ως προϊστάμενοι διεύθυνσης, ελλείψει σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης. Στις περιπτώσεις αντικατάστασης τακτικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου πέμπτου του ν.3839/2010 σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στη σχετική αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-4-2010 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας.

12. Λοιπές διατάξεις:

Α. Επιλογές προϊσταμένων διευθύνσεων και τμημάτων βάσει των διατάξεων του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010, (παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4275/2014).

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζεται στους φορείς, για τους οποίους έχουν εκδοθεί οι οικείες οργανικές διατάξεις δυνάμει των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 και των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4178/2013, προβλέφθηκε ρητώς ότι για τους φορείς αυτούς, μέχρι την έκδοση των οικείων οργανικών διατάξεων κατ' εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων, οι επιλογές προϊσταμένων διευθύνσεων και τμημάτων δύνανται να πραγματοποιούνται με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4275/2014.

Ωστόσο και δεδομένου ότι η αξιολόγηση των φορέων και η μετέπειτα έκδοση των σχετικών οικείων οργανικών διατάξεων θα πρέπει για όλους τους φορείς να έχει ολοκληρωθεί εντός συγκεκριμένης προθεσμίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, παρακαλούνται οι φορείς που κρίνουν ότι απαιτείται να προβούν στην επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν.3839/2010, να σταθμίζουν το διοικητικό βάρος και όφελος που θα προκύψει κατά τη διενέργεια των συγκεκριμένων επιλογών, καθώς και την υποχρέωσή τους για αξιολόγηση των δομών τους και την έκδοση των σχετικών οργανικών διατάξεων, οπότε και ισχύουν οι διατάξεις του ΥΚ περί επιλογής προϊσταμένων όλων των επιπέδων, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του ν. 4275/2014.

Β. Αναγνώριση προϋπηρεσίας:

Με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4275/2014 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του δέκατου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011 αναφορικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας. Ειδικότερα με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι που έχουν πριν από το διορισμό ή την πρόσληψή τους αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει διανυθεί με τα ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία ανήκουν κατά το χρόνο της ένταξης, μπορούν να την αναγνωρίσουν για τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη, μετά τη μονιμοποίησή τους ή τη συνέχιση της απασχόλησής τους, μέχρι επτά (7) έτη κατ' ανώτατο όριο, ύστερα από ουσιαστική κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Κατόπιν των ανωτέρω και εφόσον οι υπηρεσίες στο παρελθόν είχαν απορρίψει σχετικά αιτήματα υπαλλήλων περί αναγνώρισης προϋπηρεσίας που είχε διανυθεί σε όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς κατ' ουσίαν αυτή είναι η νέα ρύθμιση που εισάγεται με τις προαναφερόμενες διατάξεις, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους υπαλλήλους προκειμένου να επανεξεταστούν τα αιτήματά τους βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου.

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας μας: www.ydmed.gov.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Μεταρρύθμιση - Ανθρώπινο Δυναμικό.


Ο Υπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης