Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1119/20.5.1999 Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών Ανώνυμης Εταιρίας που εκμεταλλεύεται τουριστικά πλοία του Ν.438/1976, καθώς και αυτή που προκύπτει από την πώληση τουριστικού πλοίου παλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος


Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-05-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1119/20.5.1999
Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών Ανώνυμης Εταιρίας που εκμεταλλεύεται τουριστικά πλοία του Ν.438/1976, καθώς και αυτή που προκύπτει από την πώληση τουριστικού πλοίου παλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος


 Αθήνα, 20 Μαϊου 1999
Αρ.Πρωτ.:1132236/11156ΠΕ/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12 - ΤΜΗΜΑ Β' ΠΟΛ.: 1119

ΘΕΜΑ: Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών ανώνυμης Εταιρείας που εκμεταλλεύεται τουριστικά πλοία του ν. 438/1976, καθώς και αυτής που προκύπτει από την πώληση τουριστικού πλοίου απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος.

Με αφορμή τα γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της υποπερ. ββ' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.2459/1997, ορίζεται ότι φορολογείται αυτοτελώς, με συντελεστή 20%, λογιζόμενο ως εισόδημα κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, καθώς και ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα ή σε κοινοπραξία της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. ζ' της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν.2238/1994, ορίζεται ότι θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και η πραγματοποιηθείσα αυτόματη υπερτίμηση του πάγιου κεφαλαίου που
χρησιμοποιείται στην επιχείρηση, καθώς και η υπερτίμηση που δεν πραγματοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή.

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.27/1975, ορίζεται ότι ο φόρος που επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου εξαντλεί κάθε υποχρέωση του πλοιοκτήτη, καθώς και του μετόχου ή εταίρου ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρίας οποιουδήποτε τύπου από φόρο εισοδήματος, καθόσον αφορά στα κέρδη τα οποία προκύπτουν από την εκμετάλλευση πλοίων. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου, ορίζεται ότι ως εισόδημα απαλλασσόμενο νοείται και η τυχόν υπεραξία η οποία πραγματοποιείται από την εκποίηση του πλοίου, την είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

4. Το Ν.Σ.Κ., ερμηνεύοντας τις πιο πάνω διατάξεις του Ν.27/1975, γνωμοδότησε, με την υπ' αριθ. 39/1998 Γνωμοδότησή του, που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών, ότι οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2238/1994 δεν εφαρμόζονται στις ναυτικές εταιρίες.

5. Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.438/1976, σχετικά με τις διαρρυθμίσεις φορολογιών των τουριστικών πλοίων ή πλοιαρίων, προβλέπεται η φορολόγηση αυτών με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Ν.27/1975 "περί φορολογίας πλοίων", χωρίς όμως και να γίνεται καμία παραπομπή στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν.27/1975.

6. Τέλος, με τις διατάξεις της περ. ζ' της παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν.2238/1994, ορίζεται ότι τα κέρδη από την εκμετάλλευση πλοίων με ελληνική σημαία, που αποκτώνται από ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρίες (ΑΕ), Συνεταιρισμούς ή Ενώσεις τους, τα οποία υπόκεινται στον εδαφικό φόρο για τα πλοία, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.

7. Ενόψει των ανωτέρω, γεννήθηκε το ερώτημα αν η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση τουριστικού πλοίου ΑΕ, καθώς και αυτή που προκύπτει από την πώληση μετοχών ΑΕ που εκμεταλλεύεται τουριστικά πλοία του Ν.438/1976, απαλλάσσεται ή όχι της φορολογίας, δεδομένου ότι δεν γίνεται καμία παραπομπή στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν.27/1975.

8. Το Δ' Τμήμα του Ν.Σ.Κ., με την υπ' αριθ. 119/1999 Γνωμοδότησή του, που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, γνωμοδότησε ότι τόσο η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών ημεδαπής ΑΕ που εκμεταλλεύεται τουριστικά πλοία του Ν.438/1976, όσο και η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση τουριστικού πλοίου, απαλλάσσονται της φορολογίας καθόσον τα άρθρα 12 και 13 του Ν.27/1975 δεν έχουν αυτοτέλεια σε σχέση με τα βασικά άρθρα του νόμου αυτού και, συνεπώς, οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 ρυθμίσεις ισχύουν και για τα τουριστικά πλοία.

9. Μετά απ' όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών ΑΕ που εκμεταλλεύεται τουριστικά πλοία του Ν.438/1976, καθώς και αυτή που προκύπτει από την πώληση τουριστικού πλοίου, δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος.

10. Με την παρούσα σας κοινοποιούμε και την υπ' αριθ. 119/1999 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., για πληρέστερη ενημέρωσή σας.Αρ. Γνωμ.: 119/1999
Περίληψη ερωτήματος: Ερωτάται αν η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών ΑΕ που εκμεταλλεύεται τουριστικά πλοία του Ν.438/1976, καθώς και αυτή που προκύπτει από την πώληση τουριστικού πλοίου, απαλλάσσονται ή όχι της φορολογίας.

Επί του άνω ερωτήματος το Δ' Τμήμα του Ν.Σ.Κ. εγνωμοδότησεν ως εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 1 του Ν.2459/1997 ωρίσθησαν, κατ' αντικατάσταση της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994, τα εξής:

"Αρθρο 15
Φορολογία υπεραξίας μετοχών

1. Η περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

"α) Με συντελεστή 20% κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση:
αα) Ολόκληρης επιχείρησης.........
ββ) Μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, καθώς και ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα ή σε κοινοπραξία της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ". Οπως προκύπτει από την οικεία Εισηγητική Εκθεση, η θέσπιση της άνω διατάξεως εγένετο για λόγους ίσης φορολογικής μεταχείρισης, καθόσον με τις προϊσχύσασες διατάξεις εφορολογείτο, καθ' υποστηρικτέα άποψη (βλ. πάντως και αντίθετη γνώμη στη μειοψηφία της υπ' αριθ. 248/1994 Γνωμοδοτήσεως της Ολομ. ΝΣΚ, Εφ. Πατρών 38/1995 κ.λπ.), μόνον το κέρδος ή η ωφέλεια που προέκυπτε από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης ή εταιρικών μεριδίων προσωπικών εταιριών και ΕΠΕ και κατελείπετο εκτός ρυθμίσεως η μεταβίβαση μετοχών κ.λπ. Στην ερωτώσα Υπηρεσία ανέκυψαν αμφιβολίες κατά πόσον η άνω διάταξη εφαρμόζεται και επί των εταιριών που εκμεταλλεύονται τουριστικά πλοία του Ν.438/1976, ιδία ενόψει των ορισμών του Ν.27/1975. Ωσαύτως, ανέκυψαν αμφιβολίες και κατά πόσον υπόκειται σε φορολογία η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση τουριστικού πλοίου.

Ειδικότερα, στο άρθρο 1 του Ν.27/1975 περί φορολογίας πλοίων κ.λπ., ορίζονται τα παρακάτω:

"Αρθρο 1

1. Επιβάλλεται, κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου, φόρος και εισφορά επί των υπό ελληνικήν σημαίαν πλοίων.

2. Δια τους σκοπούς του παρόντος νόμου, τα πλοία λογίζονται υπό ελληνικήν σημαίαν από της νηολογήσεώς των εις ελληνικόν λιμένα ή της εγγραφής των εις τα εις Προξενικά Λιμεναρχεία τηρούμενα νηολόγια ή της εκδόσεως προσωρινού εγγράφου ελληνικής εθνικότητος αυτών, μέχρι του χρόνου καθ' ον λαμβάνει χώραν το επιβάλλον την διαγραφήν του εκ του νηολογίου γεγονός.

3. Ο όρος πλοίον περιλαμβάνει και τα πλοιάρια, εφόσον ειδικώς δεν ορίζεται άλλως.

Αρθρο 2

1. Ο κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου επιβαλλόμενος φόρος εξαντλεί πάσαν υποχρέωσιν του πλοιοκτήτου, ως και του μετόχου ή εταίρου ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρίας οιουδήποτε τύπου εκ φόρου εισοδήματος, καθόσον αφορά εις τα κέρδη τα οποία προκύπτουν εκ της εκμεταλλεύσεως πλοίων.

2. Ως εισόδημα απαλλασσόμενον νοείται και η τυχόν υπεραξία η πραγματοποιουμένη εκ της εκποιήσεως του πλοίου, εισπράξεως ασφαλιστικής αποζημιώσεως ή εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας.

3. Εις ην περίπτωσιν ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρία πλοιοκτήτρια πλοίων υπό ελληνικήν σημαίαν, ασκεί πλην της εκμεταλλεύσεως του πλοίου και άλλας επιχειρήσεις, απαλλάσσεται από του φόρου εισοδήματος ποσόν των καθαρών κερδών ή των μερισμάτων ίσον προς την σχέσιν την υφισταμένην μεταξύ των εκ του πλοίου κτηθέντων ακαθαρίστων εσόδων και του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων της τοιαύτης εταιρίας.

Αρθρο 3
Κατάταξις πλοίων εις κατηγορίας

1. Δια την επιβολήν του φόρου και της εισφοράς, τα υποκείμενα εις τούτον πλοία, κατατάσσονται εις τας ακολούθους κατηγορίας:

Α. Πρώτη κατηγορία
α) Μηχανοκίνητα φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια και πλοία ψυγεία χωρητικότητος ολικής (gross) 3.000 κόρων και άνω.
β) Σιδηρά φορτηγά πλοία ξηρού και υγρού φορτίου και πλοία ψυγεία......
γ) Επιβατηγά πλοία επεκτείνοντα τους πλόας των εις λιμένας εξωτερικού ή εκτελούντα πλόας μεταξύ λιμένων εξωτερικού.
δ) Επιβατηγά πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 500 κόρων......
ε) Πλωτά γεωτρύπανα......

Β. Δευτέρα κατηγορία
Λοιπά μηχανοκίνητα πλοία, ιστιοφόρα και πλοιάρια γενικώς.

Κεφάλαιο Ε'
Φορολογία πλοίων δευτέρας κατηγορίας

Αρθρο 12
Υπολογισμός φόρου

1. Ο φόρος επί των πλοίων της δευτέρας κατηγορίας του άρθρου 3 του παρόντος νόμου υπολογίζεται ετησίως κατά κόρον ολικής χωρητικότητος (gross) του πλοίου και καταβάλλεται εις δραχμάς επί τη βάσει της ακολούθου κλίμακος:

Κλιμάκιον Φορολογικός Σύνολο εις κόρους συντελεστής


ολικής κλιμακίου Φόρου χωρητικότητος ετησίου χωρητικότητος εις δρχ. κλιμακίου εις κόρους φόρου
εις δρχ. κατά κόρον εις δρχ. (gross) ολικής χωρητικότητος


10 10 100 10 100
10 15 150 20 250
20 20 400 40 650
30 25 750 70 1.400
30 30 900 100 2.300

Δια την επιπλέον των 100 κόρων ολικήν χωρητικότητα (gross) ο φόρος καθορίζεται εις 35 δρχ. κατά κόρον.

2. Ο φόρος της κλίμακος της προηγουμένης παραγράφου μειούται:
α) Κατά 50%, προκειμένου περί πλοίων δρομολογουμένων εις τακτικάς γραμμάς μεταξύ ελληνικών και ξένων λιμένων ή και μόνον μεταξύ ξένων λιμένων.
β) Κατά 60%, προκειμένου περί επιβατηγών πλοίων, μηχανοκίνητων, ιστιοφόρων και ανεξαρτήτως υλικού αυτών και
γ) Κατά 75%, προκειμένου περί αλιευτικών.

Προκειμένου περί πλοίων εμπιπτόντων εις πλείονας της μιας περιπτώσεως της παρούσης παραγράφου, ενεργείται μία μόνον μείωσις του φόρου, η μάλλον συμφέρουσα εις τον υπόχρεον πλοιοκτήτην.

Αρθρο 13
Απαλλαγαί - Μείωσις φόρου

Επί των περί ων το άρθρο 12 του παρόντος νόμου πλοίων δευτέρας κατηγορίας αναγνωρίζονται αι κατωτέρω απαλλαγαί και μειώσεις επί του κατά τας διατάξεις του άρθρου τούτου οφειλομένου φόρου:

1. Φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια ή πλοία - ψυγεία, ηλικίας ανωτέρας των δέκα ετών και μικροτέρας των είκοσι ετών, τιθέμενα το πρώτον υπό ελληνικήν σημαίαν, υπόκεινται εις το ήμισυ του φόρου επί μίαν πενταετίαν.
2. ............
3. ............
4. ............
5. Πλοία ναυπηγούμενα εν Ελλάδι και τιθέμενα υπό ελληνικήν σημαίαν απαλλάσσονται του φόρου μέχρι συμπληρώσεως ηλικίας δώδεκα ετών.
6. ............".
Περαιτέρω, με το Ν.438/1976 "περί τουριστικών πλοίων και πλοιαρίων και ναυταθλητικών σκαφών και ρυθμίσεως δασμολογικών και φορολογικών θεμάτων επί πλοίων, ως και επί πλοιαρίων αναψυχής" ωρίσθησαν τα εξής:

"Αρθρο 1
1. Τουριστικόν πλοίον ή πλοιάριον, δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος, νοείται παν σκάφος αυτοκινούμενον εν τη θαλάσση, άνευ ή μετά θαλάμων ενδιαιτήσεως και διανυκτερεύσεως πέραν των του πληρώματος μέχρις είκοσι πέντε επιβατών, δυνάμενον, ως εκ της εν γένει κατασκευής του, να χρησιμοποιήται αποκλειστικώς εις εκτέλεσιν πλόων θαλασσίας αναψυχής ή περιηγήσεως, επί ναύλω ή άνευ ναύλου.

2. Τα εκ των κατά την προηγουμένην παράγραφον σκαφών, διαθέτοντα θαλάμους, χαρακτηρίζονται ως τουριστικά θαλαμηγά πλοία, τα δε άνευ θαλάμων τουριστικά πλοιάρια.

3. Τα τουριστικά πλοία ή πλοιάρια, εφόσον χρησιμοποιούνται δια την εκτέλεσιν πλόων άνευ ναύλου, χαρακτηρίζονται ως ιδιωτικής χρήσεως, τα δε επί ναύλω ως επαγγελματικά.

4. Τα κατά την παρ. 2 τουριστικά πλοιάρια τα προοριζόμενα, ως εκ της κατασκευής των, δια την συμμετοχήν των εις ναυτικά αθλήματα, χαρακτηρίζονται ως ναυταθλητικά, εφόσον φέρονται εγγεγραμμένα εις τα μητρώα ανεγνωρισμένων ναυτικών ομίλων.

Αρθρο 4
1. Η εκμετάλλευσις των επαγγελματικών τουριστικών σκαφών επιτρέπεται μόνον δι' ολικής ναυλώσεως, προς τον αποκλειστικόν σκοπόν θαλασσίας αναψυχής ή περιηγήσεως, απαγορευομένης απολύτως της ολικής ή μερικής ναυλώσεως δια μεταφοράν προσώπων επί εισιτηρίω και πραγμάτων επί ναύλω.

2. Δικαίωμα εκναυλώσεως ανεγνωρισμένων επαγγελματικών τουριστικών σκαφών υπό ελληνικήν σημαίαν, έχουσι μόνον οι ιδιοκτήται, εφοπλισταί, ναυτικοί πράκτορες οι διεπόμενοι υπό του Ν.4473/1965 "περί ελέγχου της ναυσιπλοοίας, επιθεωρήσεως εμπορικών πλοίων και άλλων τινών διατάξεων", οι εν Ελλάδι ανεγνωρισμένοι ναυλομεσίται, κατά τα ορισθησόμενα δια κοινής αποφάσεως Υπουργών Ε.Ν. και Προεδρίας Κυβερνήσεως, ως και τα ανεγνωρισμένα γραφεία ταξιδίων γενικού τουρισμού.

Αρθρο 9
Διαρρύθμισις φορολογιών

1. Από 1.1.1976 απαλλάσσονται τα υπό ελληνικήν σημαίαν τουριστικά επαγγελματικά πλοία ή πλοιάρια του φόρου κύκλου εργασιών του προβλεπομένου υπό του άρθρου 45 του Ν.12/1975 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών συναφών διατάξεων".

2. Από της αυτής ως άνω χρονολογίας, αυξάνεται εις το δεκαπλάσιον, προκειμένου περί των υπό ελληνικήν σημαίαν τουριστικών επαγγελματικών πλοίων ή πλοιαρίων, ο φόρος ο επιβαλλόμενος υπό της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.27/1975 "περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της εμπορικής ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων".

3. Αι απαλλαγαί και μειώσεις αι προβλεπόμεναι εις τα άρθρα 12 και 13 του Ν.27/1975 δεν ισχύουν προκειμένου περί πλοίων ή πλοιαρίων της αυτής ως άνω κατηγορίας, εξαιρέσει της απαλλαγής της προβλεπομένης υπό της διατάξεως της παρ. 5 του άρθρου 13 του νόμου τούτου.

4. Η δια της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.27/1975 επιβαλλομένη φορολογία ορίζεται εις το πενταπλάσιον, προκειμένου περί πλοίων ιδιωτικής χρήσεως υπό ελληνικήν σημαίαν, διεπομένων ή μη υπό του παρόντος νόμου και ανεξαρτήτως αριθμού επιβατών.

5. Η κυριότης επί πλοίου ή πλοιαρίου μέχρις 20 κόρων ολικής χωρητικότητος, κατά την έννοιαν του παρόντος νόμου, εγγεγραμμένου εις τα ελληνικά νηολόγια, δεν αποτελεί τεκμήριον δια την εφαρμογήν του άρθρου 5 του Ν.3323/1955 "περί φορολογίας του εισοδήματος".

Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι τα τουριστικά πλοία φορολογούνται βάσει του Ν.27/1975 και δη με τις ειδικότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται στο Ν.438/1976. Εξάλλου, ναι μεν με τον τελευταίο αυτό νόμο γίνεται μόνο παραπομπή στα άρθρα 12 και 13 του Ν.27/1975, πλην τα άρθρα αυτού
δεν έχουν αυτοτέλεια σε σχέση με τα προηγούμενα βασικά άρθρα του ίδιου νόμου, αλλά συναρτώνται άρρηκτα μ' αυτά και, συνεπώς, ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 2 του Ν.27/1975 για τα τουριστικά πλοία. (Την ισχύ του άνω άρθρου 2 του Ν.27/1975 στα τουριστικά πλοία εδέχθη και η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας με το υπ' αριθ. 1043863/748/Α0012/3.4.1998 έγγραφό της προς φορολογούμενο).

Επομένως, εφόσον ισχύουν οι άνω διατάξεις και για τα τουριστικά πλοία, έπεται ότι η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση τοιούτου πλοίου απαλλάσσεται και αυτή της φορολογίας, κατά τη ρητή περί τούτου πρόβλεψη του άρθρου 2, παρ. 2 του Ν.27/1975.
Εξ ετέρου, σύμφωνα με τα δεκτά γενόμενα με την υπ' αριθ. 39/1998 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. στην ίδια απαλλαγή υπόκειται και η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών ΑΕ που εκμεταλλεύεται πλοία υπαχθέντα στο Ν.27/1975, αφού αυτή εμπίπτει στην έννοια της υπεραξίας εξ άλλης "οιασδήποτε αιτίας" που προβλέπει ο νόμος και δη ως της κορυφαίας μορφής επιδιώξεως κέρδους - εισοδήματος εκ της εκμεταλλεύσεως του πλοίου.
Αν και, κατά τη γνώμη του Παρέδρου - Εισηγητού Π. Κιούση, στην έννοια της απαλλασσομένης του φόρου υπεραξίας του άρθρου 2, παρ. 2 του Ν.27/1975 δεν εμπίπτει και η κτωμένη εκ της μεταβιβάσεως μετοχών εκμεταλλευομένης τουριστικά πλοία εταιρίας, καθόσον οι διατάξεις που προβλέπουν φορολογικές απαλλαγές
ερμηνεύονται στενώς και, εντεύθεν, ως απαλλασσόμενη του φόρου υπεραξία νοείται η συναπτομένη με αυτό τούτο το πλοίο (μεταβίβαση αυτού, είσπραξη ασφαλιστικής ή άλλης αποζημιώσεως, λόγω καταστροφής, πυρκαϊάς, αναπροσαρμογής αξίας κ.λπ.), δηλονότι προερχομένη εκ πράξεων αμέσως αφορωσών το πλοίο και όχι εκ της
μεταβιβάσεως μετοχών εταιρίας εκμεταλλευομένης τουριστικό πλοίο (βλ. άποψη μειοψηφίας στην υπ' αριθ. 39/1998 Γνωμοδότηση της Ολομελείας του Ν.Σ.Κ.). Αλλωστε, ο φόρος επί των πλοίων είναι πραγματικός και επιβάλλεται στα πλοία και όχι στις επιχειρήσεις (Σ.τ.Ε.772/1985 κ.λπ.).
Εξάλλου, κατά την ίδια γνώμη, ουδείς λόγος συντρέχει ν' αποκλίνει τις από τη γενική ρύθμιση του άρθρου 15, παρ. 1 του Ν.2459/1997, προκειμένου περί εταιριών εκμεταλλευομένων τουριστικά πλοία, καθόσον ο Ν.439/1976 δεν καθιδρύει ίδιον τύπον εταιρίας για την εκμετάλλευση τουριστικών πλοίων που ν' απολαμβάνει εξαιρετικών φορολογικών προνομίων, ενώ αποκλείεται και ο τύπος της ναυτικής εταιρίας για τέτοια πλοία και πλοιάρια και τούτο κατά τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 1, παρ. 4 του Ν.959/1979.
Ακριβέστερα, η συνιστώμενη ΑΕ για την τοιαύτη εκμετάλλευση δεν φέρεται κατ' αρχήν να διαφέρει από τις συνήθεις ΑΕ, απολαμβάνουσα μάλιστα και μειωμένων φορολογικών απαλλαγών, σε σχέση με τις άλλες εταιρίες που υπάγονται ωσαύτως στο Ν.27/1975 και οπωσδήποτε σε σχέση με τις ναυτικές εταιρίες.
Εντεύθεν, κατά την άνω γνώμη, η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μετοχών εταιριών εκμεταλλευομένων τοιαύτα πλοία, υπόκειται στις ρυθμίσεις του άρθρου 15, παρ. 1 του Ν.2459/1997.

Οθεν, στο υποβληθέν ερώτημα προσήκει καταφατική απάντηση, ήτοι ότι τόσον η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών ΑΕ που εκμεταλλεύεται τουριστικά πλοία του Ν.438/1976, όσον και η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση τουριστικού πλοίου απαλλάσσονται της φορολογίας.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης