ΠΟΛ.1123/24.5.1999

Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

24 Μάι 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα 24 Μαΐου 1999
Αρ.Πρωτ: 1051247/323/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΆ – ΒΆ

ΠΟΛ.: 1123

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ) - ΦΕΚ 84/Α'/26.5.1992 - περί υποβολής φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση, όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της υποπερ. γε' της περ. γ' του άρθρου 38 του ως άνω Π.Δ., με τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί με απόφασή του να ορίζει διαφορετικό χρόνο υποβολής των φορολογικών στοιχείων.
3. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
4. Αιτήματα των ενδιαφερομένων, με τα οποία ζητείται παράταση του χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων.
5. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται από το άρθρο 20 του ΚΒΣ, ενόψει και της σταδιακής προσαρμογής των ΔΟΥ στο πρόγραμμα εφαρμογής του ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος φορολογίας TAXIS.
6. Οτι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων και των ισοζυγίων που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ του ημερολογιακού έτους 1998, από 25 Μαϊου στις 18 Ιουνίου 1999.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Taxheaven.gr