ΠΟΛ.1118/19.5.1999

Προσδιορισμός αξίας ακίνητης περιουσίας

19 Μάι 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα 19 Μαΐου 1999
Αρ.Πρωτ:: 1049552/121/0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Τμήμα : Φ.Μ.Α.Π.

ΠΟΛ.: 1118

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός αξίας ακίνητης περιουσίας.

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις.

1. Με τις διατάξεις των άρθρων 21-35 του Ν.2459/1997, από το έτος 1997 επιβλήθηκε φόρος στη μεγάλη ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα και ανήκει σε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, την κατοικία ή την έδρα του.

2. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται υπόψη η αξία που έχουν τα ακίνητα και τα εμπράγματα σ' αυτά δικαιώματα κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους που φορολογούνται, για τον
προσδιορισμό της οποίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.1521/1950 και οι διατάξεις των άρθρων 41 και 41α' του Ν.1249/1982, όπως ισχύουν.

3. Με τα άρθρα 41 του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α') και 41α' του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α'), καθιερώνεται αντικειμενικός τρόπος εκτίμησης της αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεά ή προίκα. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο αναγράφεται τίμημα μεγαλύτερο της αξίας που προκύπτει με την εφαρμογή των διατάξεων των ανωτέρω άρθρων, ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται με βάση το τίμημα αυτό.

Στα ανωτέρω άρθρα αναφέρεται σαφώς ότι, για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές που υπάρχει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού, εφαρμόζεται ο αντικειμενικός προσδιορισμός, με μόνη εξαίρεση τον υπολογισμό της αξίας για επιβολή φόρου μεταβίβασης ακινήτων, που υπολογίζεται η μεγαλύτερη αξία.

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, προκύπτουν τα ακόλουθα:

Για τον υπολογισμό του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας σε περιοχές που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, λαμβάνεται υπόψη η αξία όπως προσδιορίζεται από το αντικειμενικό σύστημα και όχι το τίμημα που αναγράφεται στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο, ανεξάρτητα αν αυτό είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο της αντικειμενικής αξίας.


Taxheaven.gr