Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. Δ.245/11/1.3.1988 ΑΥΟ Περί δασμολογικών και φορολογικών απαλλαγών που εφαρμόζονται στις οριστικές εισαγωγές προσωπικών ειδών που ανήκουν σε ιδιώτες.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-10-2000 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αριθ. Δ.245/11/1.3.1988 ΑΥΟ
Περί δασμολογικών και φορολογικών απαλλαγών που εφαρμόζονται στις οριστικές εισαγωγές προσωπικών ειδών που ανήκουν σε ιδιώτες.

Αριθ. Δ.245/11/1.3.1988 ΑΥΟ (1) (ΦΕΚ 195/Β/6.4.88)

Α Π Ο Φ Α Σ Η

« Περί δασμολογικών και φορολογικών απαλλαγών που εφαρμόζονται στις οριστικές εισαγωγές προσωπικών ειδών που ανήκουν σε ιδιώτες.»


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη :
α) Την οδηγία (83/183/ΕΟΚ) του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983, σχετικά με τις φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται στις οριστικές εισαγωγές, από το Κράτος μέλος, προσωπικών ειδών που ανήκουν σε ιδιώτες.
β) Τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών.
γ) Την οδηγία (83/181/ΕΟΚ) του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ορισμένων οριστικών εισαγωγών αγαθών.
δ) Τις διατάξεις της αριθ. Δ. 264/23/8.3.85 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 139/Β΄/18.3.85) που κυρώθηκε νομοθετικά με το Ν.1591/86 (ΦΕΚ 50), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
ε) Τις διατάξεις της αριθ. Δ. 5700/189/2.6.67 ΑΥΟ (ΦΕΚ 369/Β΄/6.6.67) και του άρθρου 36, του Ν. 1591/86 (ΦΕΚ 50) όπως ισχύουν.
στ)Τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθ. Δ. 1063/86 ΑΥΟ όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθ. Δ. 1305/86 ΑΥΟ και κυρώθηκε με το Ν. 1731/87 (ΦΕΚ 161).
ζ) Την αριθ.Υ.1362/Α/25.9.87 απόφαση του Πρωθυπουργού “περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών” (ΦΕΚ 535/8/5.10.87),
Και με σκοπό την αντικατάσταση των προαναφερομένων διατάξεων με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, ώστε να αντιμετωπίζονται ενιαία οι δασμολογικές απαλλαγές στις οριστικές εισαγωγές προσωπικών ειδών που παρέχονται σε διάφορες κατηγορίες προσώπων,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Πεδίο Εφαρμογής – Γενικοί Κανόνες.

Άρθρο 1
1. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες παρέχεται απαλλαγή από δασμούς και λοιπούς φόρους για προσωπικά είδη που εισάγονται από ιδιώτες.
1. Η απόφαση αυτή κυρώθηκε με την παρ. 4, του άρθρου 11, του Ν.1839/89 (ΦΕΚ 90/Α/7.4.89)
- 2 -
2. Η απόφαση αυτή δεν παρέχει απαλλαγή από τους ειδικούς ή τους περιοδικά καταβαλόμενους φόρους και τέλη που αφορούν την χρήση των προσωπικών ειδών στο εσωτερικό της χώρας, όπως π.χ. τέλη που εισπράττονται κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων, τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων, τέλη ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και λοιπά.

Άρθρο 2
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, νοούνται ως:
α.«δασμοί»: οι δασμοί και οι φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναμου προς δασμούς αποτελέσματος, που εισπράττονται κατά την εισαγωγή, καθώς και οι γεωργικές εισφορές και άλλες επιβαρύνσεις που προβλέπονται στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ή στα πλαίσια ειδικών καθεστώτων που ισχύουν για ορισμένα εμπορεύματα προερχόμενα από την μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.
β.«λοιποί φόροι»: ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση που εισπράττεται κατά την εισαγωγή για την θέση σε ανάλωση (τελωνισμό) των εισαγόμενων αγαθών.
γ.«συνήθης κατοικία» : ο τόπος στον οποίο ένα άτομο διαμένει συνήθως, δηλαδή τουλάχιστον εκατόν ογδόντα πέντε (185) ημέρες, συνεχείς ή όχι, ανά δωδεκάμηνο, λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών ή σε περίπτωση ατόμου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών, από τους οποίους προκύπτουν στενοί δεσμοί αυτού του ατόμου και του τόπου στον οποίο κατοικεί.
Εν τούτοις, η συνήθης κατοικία ατόμου, του οποίου οι επαγγελματικοί δεσμοί βρίσκονται σε τόπο άλλο, από τον τόπο των προσωπικών του δεσμών και το οποίο για τον λόγο αυτό, υποχρεώνεται να διαμένει διαδοχικά σε διάφορους τόπους που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερες χώρες, θεωρείται ότι βρίσκεται στον τόπο των προσωπικών του δεσμών, με την προϋπόθεση ότι επιστρέφει τακτικά στον τόπο αυτό. Ο τελευταίος αυτός όρος δεν απαιτείται όταν το άτομο διαμένει σε μία χώρα για την εκτέλεση επαγγελματικής αποστολής με καθορισμένη διάρκεια.
Η φοίτηση σε Πανεπιστήμιο ή άλλη Σχολή δεν συνεπάγεται μεταφορά συνήθους κατοικίας.
δ.«όχημα δημόσιας χρήσης»: κάθε οδικό όχημα το οποίο σύμφωνα με τον τύπο κατασκευής του ή με τον εξοπλισμό του, είναι κατάλληλο και προορίζεται για μεταφορές με ή χωρίς κόμιστρο:
-δέκα (10) ατόμων και άνω, στα οποία περιλαμβάνεται και ο οδηγός,
-εμπορευμάτων,
καθώς και κάθε άλλο οδικό όχημα ειδικής χρήσης, εκτός από την καθαυτό μεταφορά.
ε.«οινοπνευματώδη προϊόντα»: τα προϊόντα (ζύθοι, οίνοι, απεριτίφ από οίνο ή οινόπνευμα, αποστάγματα, ηδύποτα ή οινοπνευματώδη ποτά κ.λ.π.), τα οποία υπάγονται στις κλάσεις 22.03 έως 22.08 της συνδυασμένης ονοματολογίας.
στ. «παραστατικό εισαγωγής»: το προβλεπόμενο τελωνειακό παραστατικό το οποίο κατατίθεται ή εκδίδεται κατά περίπτωση, για την θέση σε ανάλωση των εισαγόμενων προσωπικών ειδών, στο όνομα του δικαιούχου προσώπου.
ζ.«δικαιούχο πρόσωπο»: το πρόσωπο το οποίο θεμελιώνει δικαίωμα και έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να τύχει των απαλλαγών που ορίζονται κατά περίπτωση σε κάθε ΚΕΦΑΛΑΙΟ της παρούσας απόφασης.
η.«αρμόδια τελωνειακή αρχή»: το τελωνείο εισαγωγής στο οποίο κατατίθεται ή από το οποίο εκδίδεται κατά περίπτωση το παραστατικό εισαγωγής των προσωπικών ειδών.
θ.«προσωπικά είδη»: τα είδη που προορίζονται για προσωπική χρήση του δικαιούχου και των μελών της οικογένειας του ή για τις ανάγκες του νοικοκυριού.
Αποτελούν προσωπικά είδη, ιδίως:
ι) τα «είδη οικοσκευής» δηλαδή, τα προσωπικά αντικείμενα περιλαμβανομένων του προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (PERSONAL COMPUTER) και του ποδηλάτου, ο οικιακός ρουχισμός και τα είδη επίπλωσης και εξοπλισμού που προορίζονται για προσωπική χρήση του δικαιούχου και των μελών της οικογένειάς του ή για τις ανάγκες του νοικοκυριού του.
ιι) τα «μέσα μεταφοράς», δηλαδή,
-τα ιδιωτικά χρήσης οδικά οχήματα με κινητήρα (επιβατικά αυτοκίνητα ή αυτοκινούμενα τροχόσπιτα) και τα οχήματα που ρυμουλκούνται από αυτά (εκτός του ρυμουλκούμενου τροχόσπιτου),
-τα ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα,
-τα μοτοποδήλατα ή οι μοτοσικλέτες,
-τα σκάφη αναψυχής και
-τα ιδιωτικά αεροπλάνα.
ιιι) τα «λοιπά είδη», δηλαδή,
-οι οικιακές προμήθειες (αναλώσιμα είδη) που προορίζονται να καλύψουν τις πρώτες συνήθεις οικογενειακές ανάγκες.
- τα οικόσιτα ζώα και
- τα ιππευόμενα ζώα.
Τα προσωπικά είδη, δεν πρέπει να παρουσιάζουν με το είδος ή την ποσότητά τους οποιοδήποτε εμπορικό ενδιαφέρον, ούτε να προορίζονται για οικονομική (επαγγελματική) δραστηριότητα. Αποτελούν πάντως προσωπικά είδη και τα φορητά όργανα μηχανικών ή ελεύθερων τεχνών που είναι σχετικά και απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος του δικαιούχου προσώπου.
2α.Τα προσωπικά είδη που εισάγονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ), θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί με τους γενικούς όρους φορολογίας που ισχύουν στην εσωτερική αγορά του κράτους μέλους από το οποίο προέρχονται και να μην τυχαίνουν, λόγω της εξαγωγής, καμιάς απαλλαγής και καμιάς επιστροφής των δασμών και λοιπών φόρων.
β. Δεν απαιτείται να αποκτηθούν με τους γενικούς όρους εσωτερικής φορολογίας, τα προσωπικά είδη που έχουν αποκτηθεί σε ένα κράτος μέλος :
- στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων,
- στα πλαίσια των αναγνωρισμένων διεθνών οργανισμών, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις για την ίδρυση τους ή από τις συμφωνίες για τις έδρες τους,
- στα πλαίσια των παραχωρήσεων που προβλέπονται από την συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού Συμφώνου,
- στα πλαίσια της κληρονομικής διαδοχής.
3. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν εμποδίζουν την εφαρμογή των απαγορεύσεων ή περιορισμών εισαγωγής που ορίζονται από άλλες διατάξεις ή που δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και ζώων ή προφύλαξης των φυτών και λοιπά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Προσωπικά είδη που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα τα οποία μεταφέρουν την συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα.


Άρθρο 3.
1. Με επιφύλαξη των άρθρων 4 έως 12 *απαλλάσσονται από δασμούς και λοιπούς φόρους προσωπικά είδη που εισάγονται από φυσικά πρόσωπα τα οποία μεταφέρουν πραγματικά την συνήθη κατοικία τους, από άλλη χώρα, στην Ελλάδα.
*( Σύμφωνα με το στοιχείο α, της παρ. 3, του άρθρου 132, του Ν.2960/01- ΦΕΚ 265/Α : Όπου από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται πλήρης απαλλαγή μόνο από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), θα παρέχεται, με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις, απαλλαγή, για τα επιβατικά οχήματα ή αυτοκινούμενα τροχόσπιτα και μοτοσυκλέτες σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του προβλεπόμενου κατά περίπτωση τέλους ταξινόμησης.
Σύμφωνα με το στοιχείο γ, της παρ.3, του άρθρου 132, του Ν.2960/01- ΦΕΚ 265/Α, που προστέθηκε με την παρ.48, του άρθρου 1, του Ν.3583/2007 –ΦΕΚ 142/Α: Για επιβατικά οχήματα ή αυτοκινούμενα τροχόσπιτα και μοτοσυκλέτες, που παραλαμβάνονταισύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.245/88 ΑΥΟ (ΦΕΚ 195/Β΄)που κυρώθηκε με το Ν.1839/1988 (ΦΕΚ 90/Α΄), για τα οποία πληρούται η προϋπόθεση της παρ. 1α του άρθρου 5 της απόφασης αυτής, πλήρης απαλλαγή του προβλεπόμενου κατά περίπτωση τέλους ταξινόμησης).
2. «Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου για τα επιβατικά αυτοκίνητα ή αυτοκινούμενα τροχόσπιτα ιδιωτικής χρήσης, κυλuνδρισμού κινητήρα πάνω από 2000 κυβικά εκατοστά ή με κινητήρα περιστρεφόμενων εμβόλων (WANKEL)πάνω από 1100 κυβικά εκατοστά, θα καταβάλλεται *το ένα τρίτο (1/3) του ειδικού φόρου κατανάλωσης του ν. 363/76, όπως ισχύει (ΦΕΚ 152).» (1)
*(Στην παρ.4, του άρθρου 132, του Ν.2960/01-ΦΕΚ265/Α ορίζεται ότι: « όπου από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται απαλλαγή από τα 2/3 του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) επιβατικών αυτοκινήτων, θα παρέχεται με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις, απαλλαγή από το πενήντα τοις εκατό (50%) του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης.»).
«Η παρέκκλιση αυτή, ισχύει μόνο για τα επιβατικά αυτοκίνητα ή αυτοκινούμενα τροχόσπιτα ιδιωτικής χρήσης, όταν εισάγονται κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης.» (2)


Άρθρο 4.
1. Η απαλλαγή του άρθρου 3 παρέχεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είχαν τη συνήθη κατοικία τους εκτός Ελλάδος, τουλάχιστον κατά τα δύο (2) δωδεκάμηνα, πριν από την μεταφορά της στην Ελλάδα.
2. Πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα για διάφορους λόγους και στη συνέχεια εκφράζει τη βούλησή του για να μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του, μπορεί να τύχει των απαλλαγών του άρθρου 3, εφόσον:
“α. Μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα, το αργότερο μέσα σε διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών ή εφόσον πρόκειται για πρόσωπο που συνταξιοδοτείται, μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του μέσα σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία της άφιξής του στην Ελλάδα που θα ληφθεί υπόψη, και» (3)
β. Πριν από την άφιξή του στην Ελλάδα που θα ληφθεί υπόψη, έχει τη συνήθη κατοικία του στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο και συντρέχει η προϋπόθεση του στοιχείου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 5.
3. Ένα πρόσωπο μεταφέρει πραγματικά τη συνήθη κατοικία του, όταν έρχεται και δημιουργεί στην Ελλάδα πλέον τους προσωπικούς και επαγγελματικούς του δεσμούς ή μόνο τους προσωπικούς του δεσμούς, κατά την έννοια που ορίζεται στο στοιχείο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
1. Η παρ.2, του άρθρου 3,της παρούσας απόφασης, αντικαθίσταται και τίθεται ως έχει με την παρ.1, του άρθρου 1, της αριθ. 1106476/4521/5.10.89 Α.Υ.Ο.- ΦΕΚ 754/Β, που κυρώθηκε με το άρθρο 51, του Ν.1882/90- ΦΕΚ 43/Α.
2. Στην παρ.2, του άρθρου 3, της παρούσας απόφασης όπως αντικαταστάθηκε με την παραπάνω όμοια, προστέθηκε και δεύτερο εδάφιο ως έχει, με την παρ.1, του άρθρου 1, της αριθ.Δ.342/29/Β.0018/12.2.1990 Α.Υ.Ο. που κυρώθηκε με το άρθρο 51, του Ν.1882/90- ΦΕΚ 43/Α.
3. Το στοιχείο α, της παρ. 2 του άρθρου 3, της παρούσας απόφασης τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13, του άρθρου 2, του ν. 3583/2007 (ΦΕΚ 142/Α΄).
Ως μεταφορά της συνήθους κατοικίας στην Ελλάδα για τον έλεγχο των προϋποθέσεων και τον υπολογισμό των προθεσμιών, λαμβάνεται η ημερομηνία εκείνη κατά την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό που ορίζεται στο άρθρο 29.Άρθρο 5.
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η απαλλαγή του άρθρου 3, περιορίζεται στα προσωπικά είδη τα οποία:
α. εφόσον πρόκειται για «μέσα μεταφοράς», βρίσκονταν στην κυριότητα του δικαιούχου προσώπου και χρησιμοποιήθηκαν από αυτό στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα.
β. εφόσον πρόκειται για «είδη οικοσκευής» και «λοιπά είδη», είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα και αποκτήθηκαν από το δικαιούχο πρόσωπο στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του πριν μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα.
γ. προορίζονται για προσωπική χρήση του δικαιούχου και των μελών της οικογένειας του ή για τις ανάγκες του νοικοκυριού του.
δ. τελωνίζονται εφάπαξ ή τμηματικά, πριν περάσει δωδεκάμηνη (12 μήνες) προθεσμία από την ημερομηνία μεταφοράς της συνήθους κατοικίας στην Ελλάδα.
2. Αποδεικτικά στοιχεία για τη συνδρομή των προϋποθέσεων που ορίζονται στα στοιχεία (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου και της προϋπόθεσης που ορίζεται στην παράγραφο 2, του άρθρου 2, απαιτούνται αποκλειστικά και μόνο για τα μεταφορικά μέσα.
3. Σε περίπτωση που μεταφέρουν μαζί την συνήθη κατοικία τους, τα μέλη μιας οικογένειας, η προϋπόθεση του στοιχείου (α) της παραγράφου 1, για το εισαγόμενο ιδιωτικής χρήσης οδικό όχημα με κινητήρα (επιβατικό αυτοκίνητο ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο), μπορεί να συντρέχει είτε στο σύνολό της, είτε αθροιστικά, σε οποιοδήποτε από τα μέλη της οικογένειας που μετοικούν μαζί.
4. «Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στα στοιχεία (α) και (δ), της παραγράφου 1, του παρόντος άρθρου και στην παράγραφο 2, του άρθρου 2 και ανεξάρτητα αν είχαν στην κυριότητά τους και χρησιμοποιούσαν στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας τους επιβατικό αυτοκίνητο ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο ιδιωτικής χρήσης, τα δικαιούχα πρόσωπα, που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους από τις ηπείρους Αμερική, Αφρική και Αυστραλία, μπορούν με τις απαλλαγές του άρθρου 3 ( με εξαίρεση την απαλλαγή από το ΦΠΑ), να παραλάβουν ένα ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, εφόσον:» (1)
α. έχουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (Ελληνική ή αλλοδαπή) που να ισχύει πριν από την μεταφορά της συνήθους κατοικίας τους στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που μεταφέρουν μαζί τη συνήθη κατοικία τους, τα μέλη της οικογένειας, η άδεια οδήγησης αυτοκινήτου μπορεί να υπάρχει και σε άλλο μέλος της οικογένειας από αυτό στο όνομα το οποίου τελωνίζεται το αυτοκίνητο.
1 Το πρώτο εδάφιο της παρ.4, του άρθρου 5, της παρούσας απόφασης, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2, του άρθρου1, της Δ. 342/29/Β0018/12.2.1990 Α.Υ.Ο. , που κυρώθηκε με το άρθρο 51, του Ν.1882/90- ΦΕΚ 43/Α
β.*« αγοράσουν ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο από χώρα εκτός Ελλάδος, έστω και μετά τη μεταφορά της συνήθους κατοικίας τους στην Ελλάδα, με τον όρο ότι ο τελωνισμός του θα γίνει μέσα σε δωδεκάμηνη (12μήνες) προθεσμία από την ημερομηνία μεταφοράς της συνήθους κατοικίας τους στην Ελλάδα, ή το αγοράσουν από εγχώρια αυτοκινητοβιομηχανία που λειτουργεί με τις ειδικές διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α’ του ν. 1573/85 (ΦΕΚ 201), μέσα στην προαναφερόμενη δωδεκάμηνη προθεσμία και » (1)
*( Στο πρώτο εδάφιο, της παρ. 2, του άρθρου 39, του Ν.1882/90, - ΦΕΚ 43/Α/23.3.90, αναφέρεται ότι: « Οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις απαλλαγές από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για την εισαγωγή ή την αγορά από τις εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες επιβατικών αυτοκινήτων, παρέχονται μόνο εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά είναι καινουργή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.»
Στην παρ.2, του άρθρου 19, του Ν.1921/91- ΦΕΚ 12/Α/8.2.91 ορίζεται ότι: « 2. Επίσης οι διατάξεις της παρ.2, του άρθρου 39, του Ν.1882/90, δεν εφαρμόζονται για τα επιβατικά που εισάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄της Δ. 245/88 Α.Υ.Ο., που κυρώθηκε με το Ν.1839/89- ΦΕΚ 90/Α »).
γ.καταβάλουν στην Ελλάδα το ΦΠΑ που αναλογεί στο συγκεκριμένο επιβατικό αυτοκίνητο ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο ιδιωτικής χρήσης.
5. «Τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, ισχύουν και για τα δικαιούχα πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους από τα κράτη του ΙΡΑΚ, της ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ, του ΚΟΥΒΕΪΤ, της ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ του ΜΠΑΧΡΕΪΝ, του ΚΑΤΑΡ και των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΕΜΙΡΑΤΩΝ.» (2)Άρθρο 6.
1. Οι απαλλαγές του άρθρου 3, παρέχονται συνολικά στην οικογένεια.
2. Δεν είναι δυνατή η παράδοση με τις απαλλαγές του άρθρου 3, περισσοτέρων του ενός (1) από τα ακόλουθα είδη :
- ιδιωτικής χρήσης οδικό όχημα με κινητήρα (επιβατικό αυτοκίνητο ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο)
- μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα
- ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο (δεν είναι δυνατή η παράδοση ρυμουλκούμενου τροχόσπιτου, εφόσον έχει παραδοθεί αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, και αντίστροφα)
- σκάφος αναψυχής
- ιδιωτικό αεροπλάνο.
3. Εξαιρούνται από τις απαλλαγές του άρθρου 3 :
α. τα οχήματα δημόσιας χρήσης,
β. τα είδη που παρουσιάζουν με το είδος ή την ποσότητά τους οποιοδήποτε εμπορικό ενδιαφέρον ή που προορίζονται για οικονομική (επαγγελματική) δραστηριότητα, με εξαίρεση τα φορητά όργανα μηχανικών ή ελεύθερων τεχνών που είναι σχετικά και απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος του δικαιούχου προσώπου,
1. Το στοιχείο β), της παρ.4, του άρθρου 5, της παρούσας απόφασης ,τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2, του άρθρου 1, της αριθ. 1106476/4521/0018/5.10.1989 Α.Υ.Ο.- ΦΕΚ 754/Β, που κυρώθηκε με το άρθρο 51, του Ν. 1882/90- ΦΕΚ 43/Α.
2.Στο άρθρο 5, της παρούσας απόφασης προστέθηκε και παρ.5, με το άρθρο 26, του Ν.1921/91- ΦΕΚ 12/Α.
- 7 -
γ. « τα οινοπνευματώδη προϊόντα, ο καπνός και τα προϊόντα καπνού, με εξαίρεση τις ποσότητες που προβλέπονται στη στήλη Ι της παραγράφου 1, του άρθρου 60 ν.1402/83 (ΦΕΚ 167) και στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4, του άρθρου 29 της παρούσας απόφασης.» (1)


Άρθρο 7
Περιορισμοί
1. «Τα προσωπικά είδη, με εξαίρεση «τα λοιπά είδη», που παραλαμβάνονται με τις απαλλαγές του άρθρου 3, δεν επιτρέπεται με οποιοδήποτε τρόπο τυπικό ή άτυπο, μέχρι να συμπληρωθεί ετήσια προθεσμία από την ημερομηνία αποδοχής ή έκδοσης κατά περίπτωση του παραστατικού εισαγωγής:
α. *να μεταβιβαστούν,
β. να εκμισθωθούν,
γ. να αποτελέσουν αντικείμενο ενέχυρου ή χρησιδανείου,
δ. να παραχωρηθεί η χρήση τους σε τρίτους,
ε. να παραμένουν, έστω και για φύλαξη, σε χώρους εμπορίας παρομοίων ειδών ή, προκειμένου για αυτοκίνητα, και σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (PARKING) που είναι και χώροι εμπορίας αυτοκινήτων, και
στ. προκειμένου για αυτοκίνητα, να οδηγούνται έστω και για μία μόνον φορά από τρίτους, ανεξάρτητα της υπαιτιότητας ή όχι του δικαιούχου προσώπου.» (2)
*(Για τη φορολογική μεταχείριση των αυτοκινήτων μετοικούντων που μεταβιβάζονται μετά την παρέλευση του ετήσιου περιοριστικού διαστήματος, εφαμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 140, του Ν.2960/01- ΦΕΚ 265/Α)
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(3)
3. *Οι διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχεία (ε) και (στ) και της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται αναδρομικά από 11.6.86 για τις περιπτώσεις αυτοκίνητων που ήδη έχουν εισαχθεί και παραδοθεί με τις προϊσχύουσες διατάξεις, αλλά για τις περιπτώσεις αυτές, η έγγραφη έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, που ορίζεται στην παράγραφο 2, απαιτείται από της εφαρμογής της απόφασης αυτής.
*(Ύστερα από την κατάργηση της παρ. 2, του άρθρου αυτού και η παρ. 3 αυτού ουσιαστικά καθίσταται ανενεργή)


Άρθρο 8
Άρση Περιορισμών
1. «Ύστερα από έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, αίρονται οι περιορισμοί της παραγράφου 1 του άρθρου 7, πριν από την παρέλευση της ετήσιας προθεσμίας, αφού προηγουμένως εισπραχθούν όλες οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, από τις οποίες,
1. Το στοιχείο (γ) της παρ. 3, του άρθρου 6, της παρούσας απόφασης τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2, του άρθρου 33, του Ν.1884/90- ΦΕΚ 81/Α.
2. Η παρ. 1 , του άρθρου 7, της απόφασης αυτής τίθεται όπως αντικαταστάσθηκε με την παρ. 3, του άρθρου 1, της αριθ. 1106476/4521/0018/5.10.89 Α.Υ.Ο.-ΦΕΚ 754/Β, που κυρώθηκε με το άρθρο 51, του Ν.1882/90-ΦΕΚ 43/Α.
3. Με την παρ. 1α, του άρθρου 48, του Ν.2214/94- ΦΕΚ 75/Α , καταργήθηκε η παρ. 2, του άρθρου 7της παρούσας απόφασης.
- 8 -
σύμφωνα με το άρθρο 3, έτυχαν απαλλαγής τα προσωπικά είδη κατά την εισαγωγή, προσαυξημένες με τέλη εκπρόθεσμης καταβολής που θα υπολογισθούν από την ημερομηνία αποδοχής ή έκδοσης του παραστατικού εισαγωγής των προσωπικών ειδών, μη εφαρμοζομένων στην προκειμένη περίπτωση των διατάξεων του ν.δ. 356/74 (ΦΕΚ 90) περί ΚΕΔΕ, ως προς το χρόνο που καθίστανται ληξιπρόθεσμα τα χρέη προς το Δημόσιο και ως προς το χρόνο έναρξης υπολογισμού των τελών εκπρόθεσμης καταβολής.
2. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου προσώπου, πριν από την παρέλευση της ετήσιας προθεσμίας, αίρονται οι περιορισμοί της παραγράφου 1 του άρθρου 7, μετά το θάνατο του δικαιούχου προσώπου, εφόσον δεν έχει διαπιστωθεί προηγουμένως παράβαση των περιορισμών αυτών.» (1)


'Αρθρο 9
1. «Κάθε παράβαση της παρούσας Απόφασης αποτελεί απλή τελωνειακή παράβαση και συνεπάγεται άμεσα την είσπραξη των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, από τις οποίες έτυχαν απαλλαγής τα προσωπικά είδη, με τέλη εκπρόθεσμης καταβολής, τα οποία θα υπολογισθούν από την ημερομηνία αποδοχής, του κατά περίπτωση οικείου τελωνειακού παραστατικού.
2. Σε περίπτωση που η διαπίστωση της παράβασης γίνει από Τελωνειακή Αρχή άλλη από εκείνη της εισαγωγής- παραλαβής των προσωπικών ειδών, η έκθεση διαπίστωσης της παράβασης στέλνεται στην Αρχή αυτή, η οποία και μεριμνά για τη βεβαίωση και είσπραξη των προβλεπόμενων, στην παράγραφο 1, ποσών.
3. Η τυχόν άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει την είσπραξη των προαναφερόμενων ποσών.
4. Τα προσωπικά είδη, για τα οποία διαπιστώνεται παράβαση, ανεξάρτητα από τα επιτρεπόμενα κατά το Ν.Δ.356/74 μέτρα, υπόκεινται αμέσως σε προσωρινή δέσμευση, με πράξη της τελωνειακής Αρχής που διαπίστωσε την παράβαση.
Η δέσμευση αυτή που ισχύει μέχρι την τυχόν, σύμφωνα με το Ν.Δ.356/1974, κατάσχεσή τους, συνίσταται:
α. για μεν τα "μέσα μεταφοράς", σε σφράγιση και ακινητοποίηση αυτών από την τελωνειακή Αρχή που διαπίστωσε την παράβαση, σε τελωνειακό χώρο. Κατά την κρίση της τελωνειακής Αρχής που διαπίστωσε την παράβαση, η σφράγιση και ακινητοποίηση των μέσων μεταφοράς μπορεί να γίνει σε χώρο δημόσιο ή ιδιωτικό και πάντοτε με την ευθύνη και την οικονομική επιβάρυνση του δικαιούχου προσώπου και του κατόχου των μέσων μεταφοράς, σε ολόκληρο.
β. για δε τα "είδη οικοσκευής", σε φύλαξη αυτών σε τελωνειακό χώρο, με οικονομική επιβάρυνση του δικαιούχου προσώπου και του κατόχου αυτών, σε ολόκληρο.
Σε περίπτωση που δεν καταβάλλονται τα, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, αμέσως απαιτητά ποσά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.Δ/τος 356/1974, περί αναγκαστικής είσπραξης των απαιτήσεων τούτων του Δημοσίου.
1. Το άρθρο 8, της παρούσας απόφασης τίθεται όπως αντικαστάθηκε με την παρ.4, του άρθρου1,της 1106476/4521/0018/5.10.89 Α.Υ.Ο- ΦΕΚ 754/Β, που κυρώθηκε με το άρθρο 51, του Ν.1882/90- ΦΕΚ 43/Α.
5. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν έχουν εφαρμογή σε περίπτωση οδήγησης για μία μόνο φορά μεταφορικού μέσου, αλλά επιβάλλεται πρόστιμο «1.467 ευρώ» για το οποίο υπόχρεοι στην καταβολή του είναι το δικαιούχο πρόσωπο και ο οδηγός του αυτοκινήτου, η τυχόν δε προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια δεν αναστέλλει την εφάπαξ καταβολή του.» (1) (2)Άρθρου 10.
1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του στοιχείου δ), της παραγράφου 1, του άρθρου 5, η απαλλαγή του άρθρου 3, μπορεί να παρασχεθεί για τα προσωπικά είδη που εισάγονται πριν ο ενδιαφερόμενος μεταφέρει την συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα, εφόσον αυτός αναλάβει την υποχρέωση να την μεταφέρει πράγματι σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αποδοχής ή έκδοσης του παραστατικού εισαγωγής των προσωπικών ειδών.
2. Με την ίδια υποχρέωση της παραγράφου 1, μπορεί να παρασχεθεί η απαλλαγή του άρθρου 3, για τα προσωπικά είδη που μεταφέρει ο ενδιαφερόμενος στην Ελλάδα, στην περίπτωση που, λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων, εγκαταλείπει τη χώρα όπου είχε την συνήθη κατοικία του, χωρίς ταυτόχρονα να μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα.
3. Η παράδοση των προσωπικών ειδών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, γίνεται με την λήψη χρηματικής ή τραπεζικής εγγύησης για τους οφειλόμενους δασμούς και λοιπούς φόρους. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής και την λύση της εγγύησης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να παρουσιαστεί στην αρμόδια τελωνειακή αρχή μέσα στην εξάμηνη προθεσμία και να προσκομίσει το προβλεπόμενο από το άρθρο 29 πιστοποιητικό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι δικαιούχο, της απαλλαγής του άρθρου 3, πρόσωπο.
4. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν μεταφέρει πράγματι τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα, μέσα στην προβλεπόμενη εξάμηνη προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 1, καταπίπτεται η εγγύηση και εισπράττονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, που οφείλονται την ημερομηνία αποδοχής ή έκδοσης του παραστατικού εισαγωγής των προσωπικών ειδών.
5. Για τα προσωπικά είδη που παραδίνονται με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η προϋπόθεση του στοιχείου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 ελέγχεται με βάση την ημερομηνία αποδοχής ή έκδοσης του παραστατικού εισαγωγής των προσωπικών ειδών που παραδίνονται.
Οι προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους 1 στοιχείο (δ) και 4 στοιχείο (β) του άρθρου 5 για την εισαγωγή των υπολοίπων προσωπικών ειδών και η περιοριστική προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 7, υπολογίζονται από την ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος μεταφέρει πράγματι την συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα.
1. Το άρθρο 9, της παρούσας απόφασης τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1,του άρθρου 13, του Ν.2443/96-ΦΕΚ 265/Α.
2. Στην παρ. 1α, του άρθρου 24, του Ν.2948/01 – ΦΕΚ 242/Α ορίζεται ότι: « Η αναφερόμενη στην παρ. 5 του άρθρου 9 φράση «πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών» αντικαθίσταται από τη φράση «1.467 ευρώ».


Άρθρο 11
1. Οι διατάξεις που ορίζονται στα στοιχεία (α), (β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και οι περιοριστικές διατάξεις του άρθρου 7, δεν έχουν εφαρμογή για τα πρόσωπα που αναγκάζονται λόγω εξαιρετικών πολιτικών περιστάσεων να μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα.
2. Στα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου παρέχεται απαλλαγή από δασμούς και λοιπούς φόρους και για τα είδη που ορίζονται στα στοιχεία (α) και (β) της παραγράφου 3, του άρθρου 6, αλλά σε περίπτωση εφαρμογής του παρόντος άρθρου, παραδίνεται μόνο ένα (1) οδικό όχημα με κινητήρα, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται τα πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και οι προϋποθέσεις εφαρμογής αυτού.


Άρθρο 12
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.
1. Στα πρόσωπα του παρόντος Κεφαλαίου, υπάγονται και οι Έλληνες και ομογενείς πολιτικοί πρόσφυγες στους οποίους παρέχονται οι απαλλαγές του άρθρου 3, με τους όρους , τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, όταν επαναπατρίζονται στην Ελλάδα.
Για την απόδειξη της ιδιότητας του επαναπατριζόμενου πολιτικού πρόσφυγα, το δικαιούχο πρόσωπο πρέπει να προσκομίζει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, το προσωπικό διαβατήριο που εκδίδουν οι ελληνικές Προξενικές αρχές σ’ αυτές τις περιπτώσεις.
2. « ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
3. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1, εκτός από τα προσωπικά τους είδη που μπορούν να εισάγουν με τις απαλλαγές του άρθρου 3, όταν επαναπατρίζονται, μπορούν επί πλέον να εισάγουν από τη χώρα που επαναπατρίζονται, με απαλλαγή από δασμούς και λοιπούς φόρους και χωρίς του περιορισμούς του άρθρου 7 :
α. μεταχειρισμένα ή καινούρια είδη οικοσκευής, συνολικής αξίας μέχρις «4.400 ευρώ», ανεξάρτητα από τον αριθμό των ομοίων ειδών, και» (1) (2)
β. ένα λυόμενο σπίτι.
Τα προαναφερόμενα στα στοιχεία (α) και (β) επί πλέον αγαθά, πρέπει να εισάγονται και να τελωνίζονται εφάπαξ, πριν περάσει δωδεκάμηνη προθεσμία από την ημερομηνία μεταφοράς της συνήθους κατοικίας τους στην Ελλάδα (επαναπατρισμού).
1. Με την παρ.3, του άρθρου 1, της αριθ.Δ.342/29/Β0018/12.2.90 Α.Υ.Ο.που κυρώθηκε με το άρθρο 51, του Ν.1882/90 –ΦΕΚ 43/Α, καταργήθηκε η παρ.2, του άρθρου 12, της παρούσας απόφασης και η παρ.3 του ιδίου άρθρου, αναριθμείται σε παρ.2 και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε το στοιχείο 3α αυτής με την παραπάνω διάταξη.
2. Στην παρ.1β, του άρθρου24, του Ν.2948/01 – ΦΕΚ 242/Α, που τροποποιεί το άρθρο 12, της Δ.245/88 Α.Υ.Ο, ορίζεται ότι: « β) η αναφερόμενη στο εδάφιο α΄, της παρ.2, του άρθρου 12 φράση «ένα εκατομμύριο πεντακόσιες (1.500.000) χιλάδες δραχμές» αντικαθίσταται από τη φράση «4.400 ευρώ».

Άρθρο 12 Α (1)
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΠΟΝΤΙΟΙ ΑΠΌ ΕΣΣΔ
1. «Οι επί πλέον του άρθρου 3 απαλλαγές, της παραγράφου 2 του άρθρου 12, παρέχονται και στους Έλληνες και Ομογενείς Ποντίους, που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα από την Ε.Σ.Σ.Δ.
2. Το σύνολο των απαλλαγών του άρθρου 3 και των επί πλέον απαλλαγών, της προηγουμένης παραγράφου, στους Έλληνες και Ομογενείς Ποντίους, θα περέχεται από την αυτή Τελωνειακή Αρχή.
Για τη χορήγηση των απαλλαγών, αντί του προβλεπόμενου από την παρ.1, του άρθρου 29 πιστοποιητικού, τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου θα καταθέσουν στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή σχετική βεβαίωση αρμόδιας Ελληνικής Προξενικής Αρχής στην Ε.Σ.Σ.Δ., στην οποία θα βεβαιώνεται η ιδιότητά τους ως Ελλήνων ή Ομογενών Ποντίων, η μεταφορά της συνήθους κατοικίας τους στη Ελλάδα και θα αναγράφονται τα μέλη της ίδιας οικογένειας που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα.
3. Ως ημερομηνία μεταφοράς της συνήθους κατοικίας των προσώπων της παραγράφου 1, θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης της προηγουμένης παραγράφου.» (2)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Είδη οικοσκευής που εισάγονται με την ευκαιρία γάμου

Άρθρο 13
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 15, απαλλάσσονται από δασμούς και λοιπούς φόρους, τα μεταχειρισμένα ή καινούρια είδη οικοσκευής, τα οποία ανήκουν σε πρόσωπα που μεταφέρουν την συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα με την ευκαιρία του γάμου τους.
2. Απαλλάσσονται επίσης, τα συνήθη γαμήλια δώρα που προσφέρονται αποστέλλονται σε πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της παρ. 1, από πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό. Η απαλλαγή αυτή χορηγείται για δώρα των οποίων η αξία δεν ξεπερνά τις τριακόσιες πενήντα «350» Ευρωπαϊκές Νομισματικές Μονάδες, το καθένα. Η αντίστοιχη αξία σε δραχμές του ποσού αυτού καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 1402/83. (3)
1. Με το άρθρο 1, της αριθ Λ.58/5/0018/21.12.89 Α.Υ.Ο.- ΦΕΚ 12/Β, μετά το άρθρο 12, προστέθηκε νέο άρθρο με αρ.12Α.
2. Η παρ. 1, του άρθρου 12Α της παρούσας απόφασης, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4, του άρθρου 1, της αριθ. Δ.342/29/0018/12.2.90 Α.Υ.Ο., που κυρώθηκε με το άρθρο 51, του Ν.1882/90- ΦΕΚ 43/Α.
3. Στην παρ. 4, του άρθρου 33, του Ν.1884/90- ΦΕΚ 81/Α ορίζεται ότι: «Το αναφερόμενο στην παρ. 2, του άρθρου 13 ποσό των ( 250) ευρωπαϊκών νομισματικών μονάδων, γίνεται (350)»

Άρθρο 14
1. Η απαλλαγή του άρθρου 13 χορηγείται μόνον στα πρόσωπα τα οποία:
α. είχαν την συνήθη κατοικία τους εκτός Ελλάδος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4.
β. αποδεικνύουν την τέλεση του γάμου τους με πρόσωπο που έχει την συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα ή την έναρξη των διαδικασιών που απαιτούνται κατά νόμο για την τέλεση του στη Ελλάδα.
2. Η απαλλαγή του άρθρου 13 παρέχεται μόνο για είδη που εισάγονται κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει το νωρίτερο δύο (2) μήνες πριν από την ημερομηνία που προβλέπεται για την τέλεση του γάμου και τελειώνει το αργότερο τέσσερις (4) μήνες μετά την τέλεση.
3. Τα είδη που παραλαμβάνονται με τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ αυτού, υπόκεινται στους περιορισμούς των άρθρων 7, 8 και 9, της παρούσας απόφασης
4. Οι απαλλαγές το παρόντος κεφαλαίου παρέχονται συμπληρωματικά στις απαλλαγές του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄.


Άρθρο 15.
1. Όταν ο τελωνισμός των ειδών οικοσκευής ή των δώρων γάμου πραγματοποιείται πριν από την τέλεση του γάμου, η παράδοσή τους γίνεται με την λήψη χρηματικής ή τραπεζικής εγγύησης για το σύνολο των δασμών και λοιπών φόρων που αναλογούν.
2. Αν το δικαιούχο πρόσωπο, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία που προβλεπόταν για τον γάμο, δεν προσκομίσει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, στοιχεία που να αποδεικνύουν την τέλεσή του, εισπράττονται οι δασμοί και λοιποί φόροι που οφείλονται την ημερομηνία αποδοχής ή έκδοσης του παραστατικού εισαγωγής των ειδών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Προσωπικά είδη που αποκτώνται στα πλαίσια κληρονομικής διαδοχής.


Άρθρο 16.
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 17 και 18, χορηγείται απαλλαγή από δασμούς και λοιπούς φόρους για τα προσωπικά είδη που βρίσκονται στο εξωτερικό και περιέχονται με κληρονομική διαδοχή – εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου – σε φυσικό πρόσωπο που έχει την συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα.
2. Κατά την έννοια της παραγράφου 1, με τον όρο “προσωπικά είδη” νοούνται τα είδη που αναφέρονται στο στοιχείο (θ), της παραγράφου 1, του άρθρου 2 και αποτελούν την κληρονομιά του προσώπου που απεβίωσε.
Εξαιρούνται από την απαλλαγή της παραγράφου 1 :
α. τα οινοπνευματώδη προϊόντα
β. ο καπνός και τα προϊόντα καπνού
γ. τα οχήματα δημόσιας χρήσης
δ. τα είδη που παρουσιάζουν με το είδος ή την ποσότητά τους οποιοδήποτε εμπορικό ενδιαφέρον ή που προορίζονται για οικονομική (επαγγελματική) δραστηριότητα, με εξαίρεση τα φορητά όργανα μηχανικών ή ελεύθερων τεχνών που ήταν απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος του θανόντος
ε. τα αποθέματα πρώτων υλών και κατεργασμένων ή ημικατεργασμέων προϊόντων
στ. τα ζώντα ζώα και τα αποθέματα άλλων γεωργικών προϊόντων που υπερβαίνουν τις ποσότητες που αντιστοιχούν στις συνήθεις οικογενειακές ανάγκες.


Άρθρο 17
1.Η απαλλαγή του άρθρου 16 χορηγείται για τα προσωπικά είδη που εισάγονται εφάπαξ ή τμηματικά μέσα σε προθεσμία δύο (2) ετών από την ημερομηνία κατά την οποία περιέρχονται στους νόμιμους κληρονόμους (οριστική ρύθμιση της κληρονομικής διαδοχής).
2. Για την χορήγηση της απαλλαγής του άρθρου 16, οι νόμιμοι κληρονόμοι πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, πιστοποιητικό της Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή οικείας Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής του τόπου εξαγωγής των προσωπικών ειδών, με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι τα εισαγόμενα είδη αποκτήθηκαν λόγω κληρονομικής διαδοχής (εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου) και θα αναφέρονται τα προσωπικά είδη που αποτελούν το αντικείμενο της κληρονομιάς, καθώς και οι νόμιμοι κληρονόμοι στους οποίους περιέρχονται τα προς εισαγωγή συγκεκριμένα είδη.
3.Τα προσωπικά είδη που εισάγονται με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, δεν υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 7, της παρούσης απόφασης.


Άρθρο 18
Οι διατάξεις των άρθρων 16 και 17 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για τα προσωπικά είδη τα οποία περιέχονται εκ διαθήκης σε νομικά πρόσωπα που δεν ασκούν κερδοσκοπική δραστηριότητα (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Δευτερεύουσα κατοικία από χώρα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ).

Άρθρα 19, 20, 21 ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………… (1)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Δευτερεύουσα κατοικία από τρίτες χώρες προς τις χώρες της ΕΟΚ

Άρθρο 22

1. Απαλλάσσονται από δασμούς και λοιπούς φόρους με εξαίρεση το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), τα έπιπλα και λοιπά κινητά είδη που εισάγονται από

1.Τα άρθρα 19, 20 και 21 της παρούσας απόφασης καταργήθηκαν με την παρ.3, του άρθρου 92, του Ν. 2127/93- ΦΕΚ 48/Α.
φυσικό πρόσωπο που έχει την συνήθη κατοικία του σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ), προκειμένου να χρησιμεύσουν για την επίπλωση ή εξοπλισμό της δευτερεύουσας κατοικίας του που βρίσκεται στην Ελλάδα.
Κατά την εισαγωγή των παραπάνω ειδών, εισπράττεται ο ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτά.
2. Η απαλλαγή της προηγούμενης παραγράφου, χορηγείται μόνο στο συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο :
α. έχει τη συνήθη κατοικία του σε χώρα εκτός της ΕΟΚ, και
β. είναι ιδιοκτήτης οικίας στην Ελλάδα ή την έχει μισθώσει για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών.
3. Η απαλλαγή της παραγράφου 1, περιορίζεται στα έπιπλα και λοιπά κινητά είδη, τα οποία:
α. βρίσκονταν στην κυριότητα του δικαιούχου προσώπου και χρησιμοποιήθηκαν από αυτό στον τόπο της συνήθους κατοικίας του, για έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομηνία εξαγωγής τους,
β. ανταποκρίνονται ως προς το είδος και την ποσότητά τους στην συνήθη επίπλωση ή εξοπλισμό της συγκεκριμένης οικίας στην Ελλάδα,
γ. τελωνίζονται εφ’ άπαξ ή τμηματικά μέσα σε 12μηνη προθεσμία από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού που ορίζεται στο άρθρο 29 για την εισαγωγή τους στην Ελλάδα.


Άρθρο 23
1. Τα είδη που εισάγονται με τις απαλλαγές του παρόντος κεφαλαίου, υπόκεινται στους περιορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 8 και 9.
2. «Σε περίπτωση αλλαγής οικίας πριν την παρέλευση ετήσιας προθεσμίας από την ημερομηνία αποδοχής ή έκδοσης κατά περίπτωση του παραστατικού εισαγωγής των ειδών, η απαλλαγή του άρθρου 22 εξακολουθεί να ισχύει, αν τα εισαχθέντα είδη χρησιμοποιηθούν για την επίπλωση ή εξοπλισμό νέας οικίας στην Ελλάδα, μετά από έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής αρχής και εφόσον βέβαια συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις του στοιχείου (β) της παραγράφου 2 και του στοιχείου (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 22.» (1)
3. Η παράδοση των ειδών με βάση τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, γίνεται με την λήψη εγγύησης χρηματικής, τραπεζικής ή αξιόχρεης τρίτου προσώπου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η είσπραξη των δασμών και λοιπών φόρων, των προσαυξήσεων και του πρόσθετου τέλους, σε περίπτωση που το δικαιούχο πρόσωπο δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2.
4. Η απαλλαγή με βάση τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού, παρέχεται μία μόνο φορά και για μία δευτερεύουσα κατοικία.
5. Πρόσωπο που έχει παραλάβει είδη με την απαλλαγή του παρόντος Κεφαλαίου, δεν επιτρέπεται να εισάγει με τις απαλλαγές των διατάξεων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Β΄ ή *Ε΄ είδη όμοια με αυτά που παρέλαβε με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, και αντίστροφα.
*( Οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε΄ καταργήθηκαν με την παρ.3, του άρθρου 92, του Ν.2127/93- ΦΕΚ 48/Α)
1. Η παρ. 2, του άρθρου 23, της παρούσας απόφασης τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.7, του άρθρου 1, της αριθ.1106476/4521/Β.0018/5.10.89 Α.Υ.Ο.-ΦΕΚ 43/Α, που κυρώθηκε με το άρθρο 51, του Ν.1882/90- ΦΕΚ 43/Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Είδη ιματισμού, σχολικά υλικά και άλλα κινητά είδη για μαθητές και φοιτητές


Άρθρο 24
1. Απαλλάσσονται από δασμούς και λοιπούς φόρους, ο ιματισμός, το σχολικό υλικό και τα μεταχειρισμένα κινητά πράγματα που αποτελούν την συνήθη επίπλωση ενός φοιτητικού δωματίου και ανήκουν σε φοιτητές ή μαθητές που έχουν την συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό και έρχονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για να σπουδάσουν.
Τα παραπάνω είδη πρέπει να προορίζονται για την προσωπική χρήση του δικαιούχου προσώπου κατά την διάρκεια των σπουδών του.
2. Κατά την έννοια της παραγράφου 1, νοούνται ως :
α.“μαθητής” ή “φοιτητής”, κάθε πρόσωπο που έχει γραφτεί κανονικά σ΄ ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σχολείο για πλήρη παρακολούθηση των μαθημάτων που δίνονται σ’ αυτά.
β.“ιματισμός”, ο ατομικός και οικιακός ρουχισμός καθώς και τα ενδύματα μεταχειρισμένα ή όχι.
γ.“σχολικό υλικό”, τα αντικείμενα και όργανα (στα οποία περιλαμβάνονται αριθμομηχανές και γραφομηχανές), που χρησιμοποιούν συνήθως οι φοιτητές και μαθητές για την πραγματοποίηση των σπουδών τους.
3. Η απαλλαγή της παραγράφου 1, παρέχεται εφάπαξ κάθε σχολικό έτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
*Προσωπικά είδη που εισάγονται από Έλληνες εργαζόμενους στο εξωτερικό, οι οποίοι επιστρέφουν οριστικά στην Ελλάδα
*(Οι απαλλαγές των άρθρων 25 και 26 της απόφασης αυτής, που αναφέρονται στην ατέλεια των προσωπικών ειδών των Ελλήνων εργαζομένων στο εξωτερικό, και μόνον όσον αφορά την ατέλεια για τα μέσα μεταφοράς, καταργήθηκαν με τις διατάξεις της παρ.13, του άρθρου 6, του Ν.2459/97- ΦΕΚ 17/Α)


Άρθρο 25
1. Οι απαλλαγές του άρθρου 3 της απόφασης αυτής, χορηγούνται στα προσωπικά είδη που εισάγονται από Έλληνες υπηκόους με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι αναχώρησαν από την Ελλάδα για να εργαστούν στο εξωτερικό, όπου παραμένουν εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης ή όχι εργασίας, πάνω από δύο (2) συνεχή χρόνια και με τη λήξη της εργασίας τους επιστρέφουν στην Ελλάδα για οριστική εγκατάσταση.
2. Στα δικαιούχα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, υπάγονται και οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι (περιλαμβανομένων και των διπλωματικών), οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οπλίτες των ενόπλων Δυνάμεων , των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού σώματος, που παραμένουν στο εξωτερικό πάνω από δύο (2) συνεχή χρόνια αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση της υπηρεσίας τους και με τη λήξη της υπηρεσίας τους επιστρέφουν στην Ελλάδα με μετάθεση ή οριστικά.
3. Η συνέχεια της διετούς παραμονής και εργασίας που ορίζεται στις παραπάνω παραγράφους, θεωρείται ότι δεν διακόπτεται από την προσωρινή παραμονή του προσώπου στην Ελλάδα, μόνο κατά το διάστημα της αδείας του, διάστημα το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά τις ενενήντα (90) ημέρες ανά δωδεκάμηνο. Το διάστημα αυτό της άδειας για να συνυπολογιστεί στη διετία, πρέπει να διανυθεί ενδιαμέσως κατά τη διάρκεια της διετίας και όχι στο τέλος προς συμπλήρωσης αυτής.
Έλληνας εργαζόμενος στο εξωτερικό που συμπλήρωσε σύμφωνα με τα παραπάνω διετή παραμονή και εργασία στο εξωτερικό και για διαφόρους λόγους σταμάτησε να εργάζεται, εφόσον εξακολουθεί να παραμένει πραγματικά στο εξωτερικό, μετά τη λήξη της εργασίας του, δικαιούται κατά την οριστική επάνοδό του στην Ελλάδα να τύχει των απαλλαγών της παραγράφου 1.
4. Δεν υπάγονται στα δικαιούχα πρόσωπα της παραγράφου 1, οι Έλληνες υπήκοοι με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα, που αναχωρούν από την Ελλάδα για σπουδές στο εξωτερικό, έστω και αν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους εργάζονται, εκτός εάν μετά τη λήξη των σπουδών τους, παρέμειναν και εργάστηκαν αποδεδειγμένα στο εξωτερικό πάνω από δύο (2) συνεχή χρόνια.


*Άρθρο 26
*( Οι απαλλαγές του άρθρου 25 στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 26 της απόφασης αυτής, εφαρμόζονται όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6, του Ν. 2459/97- ΦΕΚ 17/Α .)
1. Οι απαλλαγές του άρθρου 25, παρέχονται στα δικαιούχα πρόσωπα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 5 έως 11, που εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία και στα πρόσωπα του παρόντος Κεφαλαίου.
Για τον έλεγχο των προϋποθέσεων και τον υπολογισμό των προθεσμιών λαμβάνεται η ημερομηνία εκείνη κατά την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό που ορίζεται στο άρθρο 29.
2. Οι απαλλαγές του άρθρου 25, παρέχονται συνολικά στην οικογένεια.
3. Οι διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄, εφαρμόζονται συμπληρωματικά στα δικαιούχα πρόσωπα του παρόντος Κεφαλαίου, που επιστρέφουν στην Ελλάδα για οριστική εγκατάσταση με την ευκαιρία του γάμου τους και μόνο για εκείνα τα προσωπικά είδη που δεν παραλαμβάνουν με τις απαλλαγές του παρόντος Κεφαλαίου.
4. Οι διατάξεις των *ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε΄ και ΣΤ΄, δεν εφαρμόζονται στα πρόσωπα του παρόντος Κεφαλαίου.
*(Οι διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ε΄καταργήθηκαν με την παρ.3, του άρθρου 92, του Ν.2127/93 ΦΕΚ 48/Α)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Γενικά

Άρθρο 27
Προσωπικά είδη που βρίσκονται στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής
Προσωπικά είδη που παραλαμβάνονται με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, είναι δυνατόν να υπαχθούν στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, εφόσον για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις που ορίζονται κατά περίπτωση στις διατάξεις της απόφασης αυτής.


Άρθρο 28
Απαλλαγή με τις διατάξεις των κεφαλαίων Β΄ ή Η΄ μία φορά συνολικά.
1. Το δικαίωμα για τις απαλλαγές με τις διατάξεις των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Β΄ ή Η΄, ασκείται μόνον μία φορά για το σύνολο των απαλλαγών.
2. Κατ΄ εξαίρεση, μπορεί το ίδιο πρόσωπο να ασκήσει συμπληρωματικά το δικαίωμα δεύτερη φορά, είτε με τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄ είτε του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η΄ και μόνον για προσωπικά είδη που δεν είχε παραλάβει την πρώτη φορά, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
α. Μετά την άσκηση του δικαιώματος την πρώτη φορά με τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄ ή Η΄, το πρόσωπο ξανάφυγε για διαφόρους λόγους και παρέμεινε στο εξωτερικό, τουλάχιστον δύο (2) συνεχή χρόνια, μετά τη λήξη δωδεκάμηνου από την άσκηση του αρχικού δικαιώματος. Τυχόν προσωρινή παραμονή του προσώπου στην Ελλάδα τα δύο (2) αυτά συνεχή χρόνια, δε δημιουργεί πρόβλημα, εφόσον η παραμονή του αυτή δεν ξεπερνά τις ενενήντα (90) ημέρες ανά δωδεκάμηνο.
β. Κατά την άσκηση του δικαιώματος τη δεύτερη φορά, το πρόσωπο να θεμελιώνει δικαίωμα είτε με τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄ είτε του Η΄, ως να ήταν η πρώτη φορά που ασκεί το δικαίωμα και να συντρέχουν οι λοιπές απαιτούμενες κατά περίπτωση προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις των ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄ ή Η΄.
γ. Η απαλλαγή παρέχεται με τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄ ή Η΄ συμπληρωματικά και μόνο για εκείνα από τα προσωπικά είδη που όμοια δεν είχε παραλάβει το πρόσωπο την πρώτη φορά.
3. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 ισχύουν και για τα πρόσωπα εκείνα που είχαν ασκήσει στο παρελθόν ανάλογο δικαίωμα, με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις και ξανάφυγαν στο εξωτερικό, από όπου επιστρέφουν επικαλούμενα τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄ ή Η΄ της απόφασης αυτής.


Άρθρο 29
Πιστοποιητικό μετοικεσίας
1. «Τα στοιχεία εκείνα, που είναι απαραίτητα για να διαπιστωθεί, αν ένα πρόσωπο θεμελιώνει δικαίωμα απαλλαγής με βάση τις διατάξεις των Κεφαλαίων Β΄, Γ΄, Ε΄, ΣΤ΄, και Η΄, της παρούσας απόφασης και συντρέχουν οι κατά περίπτωση απαιτούμενες προϋποθέσεις, θα βεβαιώνονται με πιστοποιητικό της Ελληνικής Προξενικής Αρχής του τόπου της συνήθους κατοικίας του ή της διαμονής του (ανάλογα με την περίπτωση) στο εξωτερικό.
Για την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν ότι είναι δικαιούχα πρόσωπα και συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.
Για τη χορήγηση των απαλλαγών των παραπάνω κεφαλαίων, μαζί με το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή και κατάσταση, στη οποία θα αναφέρονται αναλυτικά όλα τα προς εισαγωγή προσωπικά τους είδη.» (1)
1.Η παρ.1, του άρθρου 29, της παρούσας απόφασης τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8, του άρθρου 33, του Ν.1884/90- ΦΕΚ 81/Α
2. Το παραπάνω πιστοποιητικό μπορεί να χορηγείται και από την οικεία Δημοτική ή Αστυνομική αρχή στην περίπτωση που δεν υπάρχει αρμόδια Ελληνική Προξενική αρχή.
3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προβλέπεται ότι η παροχή της απαλλαγής από δασμούς και λοιπούς φόρους, εξαρτάται από τη συνδρομή ορισμένων προϋποθέσεων, η απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών προς τις αρμόδιες αρχές, βαρύνει τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος πρέπει να προσκομίζει, τα κατάλληλα προς τούτο αποδεικτικά στοιχεία.
«Οι ιδιώτες αποδεικνύουν με οποιοδήποτε τρόπο τον τόπο της συνήθους κατοικίας τους, ιδίως με το δελτίο ταυτότητάς τους ή με οποιοδήποτε άλλο έγγυρο έγγραφο, περιλαμβανομένου του πιστοποιητικού της παραγράφου 1 ή 2, του παρόντος άρθρου.
Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την απόδειξη της συνήθους κατοικίας που γίνεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ή με σκοπό ορισμένους ειδικούς ελέγχους, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητούν κάθε συμπληρωματικό πληροφοριακό ή αποδεικτικό στοιχείο.» (1)
4. Η απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 57 έως 65 του Ν. 1402/83 (ΦΕΚ127/Α) και των άρθρων 45 έως 49 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83, για τα είδη που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών, παρέχεται σωρευτικά με την απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, εφόσον ο ενδιαφερόμενος συγκεντρώνει τις απαραίτητες γι’ αυτό προϋποθέσεις.
«Σε τέτοιες περιπτώσεις σωρευτικής χορήγησης των απαλλαγών, μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή με βάση την παρούσα απόφαση, για ποσότητες τετραπλάσιες εκείνων που προβλέπονται στη στήλη ΙΙ της παραγράφου 1 του άρθρου 60 του Ν.1402/1983 ( ΦΕΚ 167) εφόσον αυτές εισάγονται από χώρες Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ).» (2)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 30
Προσωπικά είδη που δεν έχουν τελωνιστεί
Εφόσον συντρέχουν οι κατά περίπτωση απαιτούμενες προϋποθέσεις, οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις προσωπικών ειδών που, κατά την ημερομηνία εφαρμογής της απόφασης αυτής, δεν έχουν εξέλθει του τελωνειακού χώρου.
1. Τα εδάφια β) και γ) στην παρ.3, του άρθρου 29, τίθενται όπως προστέθηκαν με την παρ.1γ, του άρθρου 15, του Ν.2187/94 – ΦΕΚ 16/Α.
2. Το δεύτερο εδάφιο στην παρ. 4, του άρθρου 29, της παρούσας απόφασης, τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 33, του Ν.1884/90- ΦΕΚ 81/Α.


Άρθρο 31
Προσωπικά είδη που τελωνίστηκαν με τις προϊσχύουσες διατάξεις (Δ. 264/85 ΑΥΟ ή Δ. 5700/67 ΑΥΟ και άρθρο 36 του Ν. 1591/86), την περίοδο από 11.6.85 μέχρι 11.6.86.
1. Καταργείται αναδρομικά από 11.6.86 η παράγραφος 1, του άρθρου 2, της αριθ. Δ.554/69/11.6.86 ΑΥΟ (ΦΕΚ 389/Β/11.6.86) που κυρώθηκε νομοθετικά με το Ν. 1643/86 (ΦΕΚ 126).
2. Τα προσωπικά είδη τα οποία εισήχθησαν και παραδόθηκαν στους δικαιούχους πριν από την 11.6.86 σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, διέπονται από την ετήσια περιοριστική προθεσμία που ίσχυε κατά τον τελωνισμό τους, και όχι από την τριετή περιοριστική προθεσμία που ορίστηκε αναδρομικά για τις περιπτώσεις αυτές με την παράγραφο 1, του άρθρου 2, της Δ. 554/86 ΑΥΟ.
3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που οι υπαίτιοι παραπέμφθηκαν για λαθρεμπορία, οι περιπτώσει της προηγούμενης παραγράφου, για τις οποίες κινήθηκε η διαδικασία είσπραξης ή εισπράχθηκαν οι οφειλόμενοι δασμοί και λοιποί φόροι και το πρόσθετο τέλος, λόγω παράβασης των προϊσχυουσών διατάξεων (παράγραφος 4, του άρθρου 7 της Δ. 264/85 ΑΥΟ, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2, του άρθρου 1, της Δ. 554/86 ΑΥΟ), τίθενται στο αρχείο ή αντίστοιχα τα τυχόν εισπραχθέντα παραπάνω ποσά επιστρέφονται με τη διαδικασία περί αχρεωστήτως καταβληθέντων, εφόσον η παράβαση τελέστηκε μετά την παρέλευση της ετήσιας περιοριστικής προθεσμίας που ισχύει στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου .
Οι προαναφερόμενες περιπτώσεις τίθενται στο αρχείο με μνεία της διάταξης της παρούσας απόφασης.
Για την επιστροφή των προαναφερομένων ποσών που εισπράχθηκαν ολοσχερώς ή μερικώς, το πρόσωπο που τα κατέβαλε, πρέπει να καταθέσει στην τελωνειακή αρχή που τα εισέπραξε, αίτηση επιστροφής, μέσα σε δωδεκάμηνη προθεσμία από την ημερομηνία εφαρμογής της απόφασης αυτής, διαφορετικά το δικαίωμα της επιστροφής που γεννήθηκε με την παρούσα διάταξη, παραγράφεται.
4. Με την ίδια διαδικασία και αφού υποβληθεί σχετική αίτηση επιστροφής μέσα στη δωδεκάμηνη προθεσμία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, επιστρέφονται τα ποσά που εισπράχθηκαν κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7 της αριθ. Δ. 264/85 ΑΥΟ (όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της αριθ. Δ. 554/86/ΑΥΟ), εφόσον πρόκειται για περιπτώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και η είσπραξη των παραπάνω ποσών έγινε μετά την παρέλευση της ετήσιας περιοριστικής προθεσμίας που ισχύει για τις περιπτώσεις αυτές.
5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και για τα είδη που τελωνίστηκαν πριν την 11.6.86, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. Δ. 5700/67 ΑΥΟ (ΦΕΚ 300/Β/6.6.67) και του άρθρου 36 του Ν. 1591/86 (ΦΕΚ 50) και υπήχθησαν αναδρομικά στον τριετή περιορισμό με την αριθ. Δ. 1062/86 ΑΥΟ (ΦΕΚ 775/Β/31.10.86) που κυρώθηκε με το Ν. 1731/87 (ΦΕΚ 161).


Άρθρο 32
Προσωπικά είδη που τελωνίστηκαν με τις προϊσχύουσες διατάξεις (Δ.264/85 ΑΥΟ ή Δ. 5700/67 ΑΥΟ και άρθρο 36 του Ν. 1591/86), από 11.6.86 μέχρι την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.
Τα προσωπικά είδη τα οποία έχουν ήδη εισαχθεί και παραδοθεί στα δικαιούχα πρόσωπα, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις, μετά την 11.6.86 και μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής της απόφασης αυτής, διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις και τους περιορισμούς (άρθρο 7) της παρούσας απόφασης.


Άρθρο 33
Περιπτώσεις του άρθρου 32, για τις οποίες διαπιστώθηκε παράβαση πριν από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.
1. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που οι υπαίτιοι παραπέμφθηκαν για λαθρεμπορία, οι περιπτώσει που ορίζονται στο άρθρο 32, για τις οποίες έχει διαπιστωθεί παράβαση σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις (παράγραφος 4 του άρθρου 7 της Δ. 264/85 ΑΥΟ, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της Δ. 554/86 ΑΥΟ), πριν από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και εφόσον η διαπιστωθείσα αυτή παράβαση, δεν αποτελεί παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης, (χωρίς να εξετάζεται στις περιπτώσεις αυτές αν υπήρχε κατά τη διαπίστωση της παράβασης, η έγγραφη έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης), τότε :
α.Οι περιπτώσεις για τις οποίες κινήθηκε η διαδικασία είσπραξης αλλά δεν εισπράχθηκαν οι προβλεπόμενες από τις προϊσχύουσες διατάξεις απαιτήσεις του δημοσίου, τίθενται στο αρχείο.
Οι υποθέσεις αυτές τίθενται στο αρχείο με σχετική πράξη της τελωνειακής αρχής που κίνησε τη διαδικασία είσπραξης, εφόσον οι υπόχρεοι καταθέσουν με αίτηση τους τα αναγκαία δικαιολογητικά στοιχεία που θα ζητηθούν, από τα οποία να μπορεί η τελωνειακή αρχή να καταλήξει με ευχέρεια στο συμπέρασμα ότι η διαπιστωθείσα κατά τις προϊσχύουσες διατάξεις παράβαση, δεν αποτελεί παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης.
β.Στις περιπτώσεις που εισπράχθηκαν ολοσχερώς ή μερικώς τα ποσά των οφειλομένων δασμών και λοιπών φόρων και του πρόσθετου τέλους που ορίζονται στις προϊσχύουσες διατάξεις (παράγραφοι 3 και 4, άρθρου 7 της Δ. 264/85 ΑΥΟ, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της Δ. 554/86 ΑΥΟ), επιστρέφονται τα εισπραχθέντα αυτά ποσά, με τη διαδικασία περί αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Για την επιστροφή των παραπάνω ποσών, το πρόσωπο που τα κατέλαβε, πρέπει να καταθέσει στην τελωνειακή αρχή που τα εισέπραξε, αίτηση επιστροφής, μέσα σε δωδεκάμηνη προθεσμία από την ημερομηνία εφαρμογής της απόφασης αυτής, διαφορετικά το δικαίωμα της επιστροφής που γεννήθηκε με την παρούσα διάταξη, παραγράφεται.
Η επιστροφή γίνεται, εφόσον με την προαναφερόμενη αίτηση επιστροφής κατατεθούν εκ των υστέρων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία που θα ζητηθούν από την τελωνειακή αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι η διαπιστωθείσα κατά τις προϊσχύουσες διατάξεις παράβαση δεν αποτελεί πλέον παράβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, της απόφασης αυτής.
2. Εφόσον η διαπιστωθείσα κατά τις προϊσχύουσες διατάξεις παράβαση, αποτελεί παράβαση και με τις διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.Δ.356/74 για την αναγκαστική είσπραξη των απαιτήσεων του Δημοσίου.Άρθρο 34
Αυτοκίνητα Πολυτέκνων
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (1)

Άρθρο 35
* Έλληνες Διπλωματικοί
*(Οι απαλλαγές του άρθρου 25 που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, εφαρμόζονται όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6, του Ν. 2459/97- ΦΕΚ 17/Α .)
1. Τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα είδη οικοσκευής που έχουν παραλάβει με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής πριν από 31.10.86, οι Έλληνες Διπλωματικοί, Προξενικοί και λοιποί υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και οι εξομοιούμενοι με αυτούς υπάλληλοι, έχουν τη δυνατότητα να τα διατηρήσουν στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής μέχρι τη συμπλήρωση πενταετίας από την ημέρα της προσωρινής εισαγωγής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου ζ, της παραγράφου 1, του άρθρου 6 της Δ. 1254/84 ΑΥΟ (ΦΕΚ 886/Β/20.12.84), όπως αντικαταστάθηκε με τη Δ. 1063/86 ΑΥΟ (ΦΕΚ 775/Β/31.10.86) και στη συνέχεια με τη Δ. 247/88 Α.Υ.Ο., εφόσον τα παραπάνω πρόσωπα εξακολουθούν να παραμένουν στην Ελλάδα για εκτέλεση υπηρεσίας.
2. Τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα είδη οικοσκευής που έχουν παραδοθεί με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής πριν από την 31.10.86, σύμφωνα με την παράγραφο 1, απαλλάσσονται από δασμούς και λοιπούς φόρους , σε περίπτωση που, μέσα στην πενταετία από την ημέρα της προσωρινής εισαγωγής, τα δικαιούχα πρόσωπα ζητήσουν τον τελωνισμό τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η΄ της παρούσας απόφασης.
Προκειμένου για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και ανεξάρτητα του κυλινδρισμού του κινητήρα τους, παρέχεται απαλλαγή από δασμούς και λοιπούς φόρους, με εξαίρεση τον ΦΠΑ που καταβάλλεται υποχρεωτικά.
3. Η απαλλαγή της παραγράφου 2, παρέχεται, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν την προϋπόθεση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 και προσκομίζουν το πιστοποιητικό που ορίζεται στο άρθρο 29, ανεξάρτητα από τη συνδρομή ή όχι των λοιπών προϋποθέσεων του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η΄.
4. Τα είδη οικοσκευής και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που τελωνίζονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, διέπονται από τους περιορισμούς των άρθρων 6, 7, 8, 9 και 28 της παρούσας απόφασης.
5. Τα είδη οικοσκευής και τα επιβατικά αυτοκίνητα που τελωνίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθ. Δ. 1063/86 ΑΥΟ (ΦΕΚ 775/Β/31.10.86), όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθ. Δ. 1305/86 ΑΥΟ (ΦΕΚ 906/Β/23.12.86), υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 7 και τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 της παρούσας απόφασης.
1.Το άρθρο 34 καταργήθηκε με το άρθρο 48 του Ν.2214/94-ΦΕΚ 75/Α


Άρθρο 36
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά για την εφαρμογή της απόφασης αυτής.


Άρθρο 37
Καταργούμενες Διατάξεις
Από της εφαρμογής της παρούσης απόφασης, καταργούνται :
α. Οι παρακάτω αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που κυρώθηκαν νομοθετικά με το Ν. 1591/86 (ΦΕΚ 50) :
-Δ. 264/23/8.3.85 (ΦΕΚ 139/Β/18.3.85)
-Δ. 482/47/30.4.85 (ΦΕΚ 242/Β/2.5.85)
-Δ. 726/84/4.7.85
-Δ. 905/116/5.9.85 (ΦΕΚ 519/Β/5.9.85)
-Δ. 1291/170/5.12.85
β. Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Δ. 554/69/11.6.86 (ΦΕΚ 89/Β/11.6.86)
που κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 11 του Ν. 1643/86 (ΦΕΚ 126),(κατ’ εξαίρεση η παράγραφος 1, του άρθρου 2 της απόφασης αυτής καταργείται από 11.6.86).
γ. Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Δ 5700/189/2.6.67 (ΦΕΚ 369/Β/6.6.67).
δ. Οι διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 1591/86 (ΦΕΚ 50).
ε. Οι διατάξεις του άρθρου 8 στοιχείο (α) του άρθρου 89 και της παραγράφου 2 του άρθρου 125 του Ν. 1684/87 (ΦΕΚ 18).
στ. Το άρθρο 2 της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών Δ. 1063/156/24.10.86 (ΦΕΚ 775/Β/31.10.86), όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τη Δ. 1305/216/23.12.86 ΑΥΟ (ΦΕΚ 906/Β/ 23.12.86) και κυρώθηκε νομοθετικά με τον Ν. 1731/87 (ΦΕΚ 161).
ζ. Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Δ. 1062/155/24.10.85 (ΦΕΚ 775/Β/31.10.86), που κυρώθηκε νομοθετικά με το Ν. 1731/87 (ΦΕΚ 161).


Άρθρο 38
Ισχύς – εφαρμογή απόφασης
Η παρούσα απόφαση ισχύει και εφαρμόζεται από 1ης Μαρτίου 1988. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί νομοθετικά
Α. TΡΟΠΟΠΟΙΗΤΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ Δ.245/88 Α.Υ.Ο. – ΦΕΚ 195/Β, ΠΟΥ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Ν.1839/89 - ΦΕΚ 90/Α
1. Με το άρθρο 1, της αριθ. 1106476/4521/Β.0018/5.10.89 Α.Υ.Ο.- ΦΕΚ 754/Β, που κυρώθηκε με το άρθρο 51, του Ν.1882/90-ΦΕΚ 43/Α, :
τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3,5,7,8,21,23 της Δ.245/88 Α.Υ.Ο.
( Σχετ: Η αριθ. 1109121/4641/0018/11.10.1989 Δ.Υ.Ο.- ΠΟΛ. 1237)
2. Με το άρθρο 1, της Δ. 58/5/0018/21.12.89 Α.Υ.Ο- ΦΕΚ 12/Β:
Προστέθηκε και άρθρο 12Α στη Δ.245/88 Α.Υ.Ο.
( Σχετ: Η αριθ.Δ.58/5/0018/9.1.1999 Δ.Υ.Ο.)
3. Με το άρθρο 1, της Δ.342/29/0018/12.2.90 Α.Υ.Ο., που κυρώθηκε με το άρθρο 51, του Ν.1882/90- ΦΕΚ 43/Α):
τροποποιήθηκε το άρθρο 3, της Δ. 245/88 Α.Υ.Ο.
(Σχετ: Η αριθ. Δ.411/39/0018/19.2.1990 Δ.Υ.Ο., - ΠΟΛ. 8)
4. Με το άρθρο 1, της Δ. 553/42/0018/6.3.90 Α.Υ.Ο. :
αντικαταστάθηκε το άρθρο 2, της Δ. 342/29/0018/12.2.90 Α.Υ.Ο.
(Σχετ: Η αριθ.Δ.708/49/0018/21.3.1990 Δ.Υ.Ο.- ΠΟΛ. 12)
5. Με το άρθρο 33, του Ν.1884/90-ΦΕΚ 81/Α:
τροποποιήθηκαν τα άρθρα 6,7,13,19,20,21 και 29, της. Δ.245/88 Α.Υ.Ο.
(Σχετ: Η αριθ. Δ. 1416/87/26.6.1990 Δ.Υ.Ο.)
6. Με το άρθρο 26, του Ν. 1921/91- ΦΕΚ 12/Α:
συμπληρώθηκε παρ.5, στο άρθρο 5, της Δ. 245/88 Α.Υ.Ο.
7. Με το άρθρο 92, του Ν. 2127/93 – ΦΕΚ 48/Α:
καταργήθηκε η παρ. 4, του άρθρου 7 καθώς και τα άρθρα 19, 20 και 21 της Δ.245/88 Α.Υ.Ο.
8.Με την παρ. 1γ του άρθρου 15 του Ν.2187/94 ΦΕΚ 16/Α
προστέθηκαν εδάφια β και γ στην παρ. 3 του άρθρου 29 της Δ.245/88 ΑΥΟ
9. Με την παρ.1α, του άρθρου 48, του Ν. 2214/94 - ΦΕΚ 75/Α:
καταργήθηκε η παρ 2, του άρθρου 7, της Δ.245/88 Α.Υ.Ο
10. Με το άρθρο 13, του Ν.2443/96 – ΦΕΚ 265/Α:
αντικαταστάθηκε το άρθρο 9, της Δ.245/88 Α.Υ.Ο.
11 Με το άρθρο 24, του Ν.2948/01- ΦΕΚ 242/Α:
μετατράπηκαν τα αναφερόμενα στα άρθρα 9 και 12 της Δ.245/88 Α.Υ.Ο, χρηματικά ποσά ,σε ευρώ.
12. Με την παρ.13, του άρθρου 6, του Ν.2459/97 –ΦΕΚ 17/Α:
Καταργήθηκαν οι προβλεπόμενες στα άρθρα 25 και 26 της Δ.245/88 Α.Υ.Ο., απαλλαγές και μόνο σε ότι αφορά τα μέσα μεταφοράς των Ελλήνων των εργαζομένων στο εξωτερικό.
13. Με την παρ. 13 του άρθρου 2 του ν.3583/07 – ΦΕΚ 142/Α:
Αντικαταστάθηκε η παρ. 2α του άρθρου 4 της Δ.245/88 ΑΥΟ.


Β. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ
1. Συντελεστές φορολόγησης των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων :
Ι. Ν.363/76 – ΦΕΚ 152/Α { Εδικός φόρος κατανάλωσης}
ΙΙ. άρθρο 37, του Ν..1882/90- ΦΕΚ 43/Α “”
ΙΙΙ. άρθρο 20, του Ν. 2093/92- ΦΕΚ 18/Α “”
ΙV. άρθρο 2, του Ν. 2187/94 – ΦΕΚ 16/Α “’’
V. άρθρο 2, του Ν. 2682/99 – ΦΕΚ 16/Α { Τέλος Ταξινόμησης }
VI. άρθρο 121, του Ν. 2960/01 – ΦΕΚ 265/Α «»
2. Με το άρθρο 39 , του Ν. 1882/90 – ΦΕΚ 43/Α, καθορίζονται οι απαλλαγές των καινούργιων αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας πλην των αναφερομένων στην παρ. 1α, του άρθρου 5, της Δ.245/88 Α.Υ.Ο.
3. Με το άρθρο 18, του Ν.1921/ 91 - ΦΕΚ 12/Α , καθορίζονται:
οι περιορισμοί - διαδικασία μεταβίβασης οχημάτων που παρελήφθησαν με τις απαλλαγές της Δ.245/88 Α.Υ.Ο..
Σχετικές διατάξεις:
Ι. άρθρο 27, του Ν.1954/91 – ΦΕΚ 97/Α
ΙΙ. άρθρο 48, του Ν. 2254/94 – ΦΕΚ 75/Α
ΙΙΙ. άρθρα 13, 21, του Ν. 2682/99 – ΦΕΚ 16/Α
ΙV. άρθρα 132,140 του Ν. 2960/01 – ΦΕΚ 265/Α.
4. Με το άρθρο 55, του Ν.1947/91 – ΦΕΚ 70/Α:
ρυθμίστηκαν υποθέσεις παραβάσεων των άρθρων 6 και 28, της Δ. 245/88 Α.Υ.Ο.
5. Με το άρθρο 8, του Ν.1957/91- ΦΕΚ 114/Α:
επεκτείνονται υπό προϋποθέσεις οι απαλλαγές της Δ.245/88 Α.Υ.Ο.και στους αλλοδαπούς υπήκοους , μόνιμους ανταποκριτές ξένου τύπου στην Ελλάδα
6. Με την αριθ. Δ.1641/76/0018/10.9.91 Α.Υ.Ο.:
Καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 8, του Ν. 1957/91-ΦΕΚ 12/Α.
(Σχετ: Η Δ.1642/77/0018/10.9.1991 Δ.Υ.Ο.)
7. Με το άρθρο 12, του Ν.2008/92 – ΦΕΚ 16/Α:
τακτοποιήθηκαν υπό προϋποθέσεις, τα προσωπικά είδη εργαζομένων στις Αμερικάνικες βάσεις που καταργήθηκαν, με τις απαλλαγές της Δ. 245/88 Α.Υ.Ο.
8. Με την αριθ. Δ. 269/5/0018/25.2.92 Α.Υ.Ο.:
καθορίστηκε η διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 12, του Ν.2008/92.
9. Με το άρθρο 19, του Ν. 2093/92 – ΦΕΚ 181/Α:
Οι απαλλαγές της Δ.245/88 Α.Υ.Ο., για τα εισαγόμενα προσωπικά είδη μετοικούντων από άλλο Κ-Μ της ΕΟΚ, αφορούν μόνο το ΦΠΑ.
10. Με το άρθρο 83, του Ν.2127/93 – ΦΕΚ 48/Α :
Καθορίζονται οι απαλλαγές των οχημάτων μετοικούντων
11.α) Με την παρ.3, του άρθρου 48, του Ν. 2214/94 - ΦΕΚ 75/Α:
Τροποποιήθηκε το άρθρο 18, του Ν. 1921 – ΦΕΚ 12/Α
β) Με τα άρθρα 49 και 50, γίνεται ρύθμιση παραβάσεων μέχρι 30.9.1994
12. Με το άρθρο 20, του Ν. 2303/95 – ΦΕΚ 80/Α:
Επεκτείνεται η ατέλεια και στους υπαλλήλους της Αμερικάνικης βάσης Γουρνών
13. Με το Ν.2682/99 – ΦΕΚ 16/Α
α) άρθρο13 προβλέπονται οι συντελεστές μείωσης του τέλους ταξινόμησης οχημάτων που παραλαμβάνονται με τις απαλλαγές της Δ.245/88 Α.Υ.Ο.
β) άρθρο21, καθορίζεται η διαδικασία μεταβίβασης οχημάτων που είχαν παραληφθεί με τις απαλλαγές της ίδιας απόφασης.
γ) άρθρο 29, καταργούμενες διατάξεις.
14. Με το Ν.2960/01 – ΦΕΚ 265/Α, όπως ισχύει:
α) άρθρο 132, προβλέπονται οι συντελεστές μείωσης του τέλους ταξινόμησης οχημάτων που παραλαμβάνονται με τις απαλλαγές της Δ.245/88 Α.Υ.Ο.( Ισχύει όπως τροποποιήθηκε με την παρ.48 του άρθρου 1 του ν.3583/07- ΦΕΚ 142/Α).
β) άρθρο 140, καθορίζεται η διαδικασία μεταβίβασης οχημάτων που είχαν παραληφθεί με τις απαλλαγές της ίδιας απόφασης ( Ισχύει όπως τροποποιήθηκε με την παρ.52 του άρθρου 1 του ν.3583/07- ΦΕΚ 142/Α)..
γ) άρθρο 184, καταργούμενες διατάξεις.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης