Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1116/13.5.1999 Φορολογία αμοιβών ιπτάμενων Πολιτικής Αεροπορίας που εργάζονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως χειριστές πυροσβεστικών αεροπλάνων στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-05-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1116/13.5.1999
Φορολογία αμοιβών ιπτάμενων Πολιτικής Αεροπορίας που εργάζονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως χειριστές πυροσβεστικών αεροπλάνων στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας


Αθήνα 13 Μαΐου 1999
Αρ.Πρωτ: 1035986/653/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1116

ΘΕΜΑ: Φορολογία αμοιβών ιπταμένων πολιτικής αεροπορίας που εργάζονται με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. ως χειριστές πυροσβεστικών αεροπλάνων στο Υπουργείο Εθνικής ¶μυνας.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με την υπ' αριθ. 191/1999 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας, έκανε δεκτό, σύμφωνα με τη γνώμη της πλειοψηφίας, ότι ο ειδικός τρόπος φορολόγησης που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994 για τις
αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας που αποκτά από την παροχή υπηρεσιών σε αεροσκάφη, δεν ισχύει για τις αμοιβές των ιπτάμενων που εργάζονται στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως χειριστές πυροσβεστικών αεροπλάνων.
Τη Γνωμοδότηση αυτή, που έγινε δεκτή κατά τη γνώμη της πλειοψηφίας, από τον Υφυπουργό Οικονομικών, σας κοινοποιούμε κατωτέρω για την εφαρμογή της στις σχετικές περιπτώσεις.Αρ. Γνωμ.: 191/1999
Περίληψη ερωτήματος: Ερωτάται αν ο τρόπος φορολόγησης που προβλέπεται από τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν.2459/1997, για τις αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας που αποκτά από την παροχή υπηρεσιών σε αεροσκάφη, ισχύει και για τις αμοιβές των ιπτάμενων που εργάζονται στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως χειριστές πυροσβεστικών αεροπλάνων.

Επί του άνω ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εγνωμοδότησε ως εξής:

Με το άρθρο 9, παρ. 3 του Ν.Δ.3323/1955 προεβλέπετο ειδικός τρόπος (ευνοϊκός) φορολόγησης του εισοδήματος των αξιωματικών των εμπορικών πλοίων που αποκτούσαν από την άσκηση του επαγγέλματός τους. Ο ευνοϊκός αυτός τρόπος φορολόγησης με την παρ. 4 του άνω Ν.Δ., η οποία προσετέθη με την παρ. 4 του άρθρου 16 του
Ν.Δ.3765/1957, επεξετάθη και επί των αμοιβών του ιπτάμενου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας. Το ευνοϊκό αυτό φορολογικό καθεστώς διατηρήθηκε και με το Ν.2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), στο άρθρο 9, παρ. 4 του οποίου, όπως η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν.2459/1997, ορίζεται: "Ειδικά ο φόρος στις αμοιβές που αποκτά το ιπτάμενο προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας από την παροχή υπηρεσιών σε αεροσκάφη, υπολογίζεται με αναλογικό συντελεστή 10% στις αμοιβές που αποκτώνται στο
ημερολογιακό έτος 1997, 12,5% στις αμοιβές που αποκτώνται στο ημερολογιακό έτος 1998 και 15% στις αμοιβές που αποκτώνται στο ημερολογιακό έτος 1999 και επόμενα".

Ως προς την έννοια της άνω διατάξεως, δύο γνώμες διατυπώθηκαν στην Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ. Κατά την πλειοψηφήσασα γνώμη, απαρτισθείσα εκ των: Αριστομένη Κομισόπουλου, Προέδρου του Ν.Σ.Κ., Ρίζου Αντωνακόπουλου, Ευστράτιου Βολάνη, Αντιπροέδρων, των Νομικών Συμβούλων: Αναστ. Σοφού, Χρήστου Παπαχρίστου, Θεμ. Αμπλιανίτη, Νικολάου Γεράσιμου, Δημ. Γριμάνη, Κων. Βολτή, Κων. Ντούση, Χρ. Τσεκούρα, Σπυρ. Σκουτέρη, Πασχ. Κισσούδη, Δημ. Λάκκα, Ηλ. Παπαδόπουλου, Αλεξ. Τζεφεράκου, Κων. Μπακάλη, Εμμ. Λουδάρου, Νικολ. Κατσίμπα, Θ. Θεοφανόπουλου, Ιωάννη Πράσινου, Νικολ. Μαυρίκα, Χρ. Θωμόπουλου, Χαρίκλειας Παλαιολόγου, Βλ. Ασημακόπουλου, Δημ. Παπαγεωργόπουλου, Σπυρ. Δελλαπόρτα, Φ. Γεωργακόπουλου, Σωτ. Παπαγεωργακόπουλου, Δημ. Αναστασόπουλου, Κρίτωνα Μανωλή, Βλ. Βούκαλη και την άνευ ψήφου γνώμη του Παρέδρου Δημ. Παπαδόπουλου (ψήφοι 32, γνώμη 1), η άνω διάταξη είναι ως εκ της φύσεώς της στενώς ερμηνευτέα, το δε υπ' αυτής θεσπιζόμενο ευνοϊκό καθεστώς φορολογικής μεταχείρισης αφορά αποκλειστικά τις
αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας, ως τοιούτου νοουμένου του κατ' επάγγελμα ιπτάμενου προσωπικού των διεθνών και εσωτερικών αερογραμμών, οι συνθήκες εργασίας του οποίου πράγματι είναι διάφοροι των λοιπών εργαζομένων, συνεπάγονται δε ηυξημένους κινδύνους, ως εκ των οποίων καθίσταται
συνταγματικώς επιτρεπτή η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των εκ της εργασίας τους αυτής εισοδημάτων (παρ. σκέψεις στη Σ.τ.Ε. Ολ. 4290/1980, Γνωμ. ΝΥΔ 222/1984, Γνωμ. Ολ. ΝΣΚ 381/1991 και 240/1994 και 821/1998 Δ' Τμήματος ΝΣΚ). Κατά τη μειοψηφήσασα γνώμη, απαρτισθείσα εκ των Νομικών Συμβούλων Νικολάου Πούλου, Χριστ. Φραγκούλη και Γρηγορίου Κρόμπα, η κρίσιμη διάταξη πρέπει να ερμηνευθεί ενόψει του δικαιολογητικού λόγου της θέσπισής της, δηλαδή των ιδιαίτερων συνθηκών κτήσεως του εισοδήματος του ιπτάμενου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας και των ηυξημένων κινδύνων τους οποίους συνεπάγεται η άσκηση του επαγγέλματός του. Οι ιδιαίτερες αυτές συνθήκες και ο ηυξημένος κίνδυνος συντρέχουν όχι μόνο στην περίπτωση του ιπτάμενου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας που ασχολείται κατ' επάγγελμα στις εσωτερικές και διεθνείς αερογραμμές, αλλά και στο αντίστοιχο προσωπικό που διενεργεί δασοπυροσβέσεις, στην περίπτωση του οποίου μάλιστα ο ηυξημένος κίνδυνος είναι έτι μεγαλύτερος, λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών υπό τις οποίες διενεργούν τις πτήσεις.

Οθεν, κατά την πλειοψηφήσασα γνώμη του Ν.Σ.Κ., αρνητική απάντηση προσήκει στο τιθέμενο ερώτημα.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης