Αποτελέσματα live αναζήτησης

Aριθμ. 2/76469 /ΔΠΓΚ/29.9.2014 Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Aριθμ. 2/76469 /ΔΠΓΚ/29.9.2014
Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων


Aριθμ. 2/76469 /ΔΠΓΚ/29.9.2014 Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 29/9/2014
Α.Π. 2/76469 /ΔΠΓΚ

(ΦΕΚ Β' 2671/08-10-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ταχ. Δνση: Πανεπιστημίου 37 Αθήνα
101 65 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103338511, 8558
E-mail: [email protected], [email protected]

ΘΕΜΑ: "Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων"


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 6 του Ν. 4281/2014 (Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν. 4093/2012, κ.λπ...» (Α΄ 18).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

5. Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 194).

6. Το Π.Δ. 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και Π.Δ. 90/2012 (Α΄ 144) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».

7. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 (Β΄ 2105) απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

8. Την αριθμ. οικ. 2/22717/0094/9-3-2011 (Β΄ 474) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρνησης στο Υπουργείο Οικονομικών και τροποποίηση της αριθμ. 2014380/377/0026/27.2.1998 (Β΄ 284) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών».

9. Την αριθμ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων».

10. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).

11. Την ανάγκη εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους των φορέων που ανήκουν κυρίως στους κλάδους υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης.

12. Την ανάγκη διασφάλισης ότι δεν θα συσσωρεύονται νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στο μέλλον.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη κατ’ ανώτατο όριο ύψους 800 εκατ. ευρώ σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του έτους 2014 (ειδικός φορέας 23−200, ΚΑΕ 6921),

αποφασίζουμε:

Α. Τη διάθεση συνολικού ποσού, κατ’ ανώτατο όριο, 800 εκατ. ευρώ για την εξόφληση αποκλειστικά ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες από την 1.1.2012 και μετά, των φορέων Γενικής Κυβέρνησης που ανήκουν στους κλάδους υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών ταμείων, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των στρατιωτικών νοσοκομείων.

Β. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:

1. Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις θεωρούνται οι απλήρωτες υποχρεώσεις προς τρίτους φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, για τις οποίες έχουν παρέλθει 90 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου παραστατικού και οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο δεσμεύσεων όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 113/2010 και στην εγκύκλιο 2/18993/ ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 και αποσταλεί στο ΓΛΚ, στο πλαίσιο της υποβολής των μηνιαίων οικονομικών στοιχείων που προβλέπεται από την αριθμ. οικ. 2/22717/0094/9-3-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

2. Μη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ορίζεται ως η μη αύξηση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που υφίστανται στο τέλος κάθε μήνα. Το συνολικό υπόλοιπο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων πρέπει να απομειώνεται σε ύψος ίσο τουλάχιστον με το ποσό των πληρωμών που πραγματοποιούνται από την ειδική χρηματοδότηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Γ. Προϋποθέσεις χρηματοδότησης

Για τη χρηματοδότηση των ως άνω φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Υπουργεία και Νομικά πρόσωπα) προς εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες από την 1.1.2012 και μετά, πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

¡. Να έχουν ορίσει Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 2362/1995, όπως ισχύει.

¡i. Να τηρούν πλήρως λειτουργικό μητρώο και να γνωστοποιούν στο ΓΛΚ τα στοιχεία του μητρώου μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e−portal), όπως προβλέπεται από το άρθρο 7 του Π.Δ. 113/2010. Πλήρως λειτουργικό μητρώο σημαίνει ότι παρέχονται αξιόπιστες πληροφορίες για τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί και τις απλήρωτες υποχρεώσεις στα διάφορα στάδια ωρίμανσης τους και ότι δεν αναλαμβάνονται υποχρεώσεις πέραν του ορίου των πιστώσεων, καθώς και υποχρεώσεις οι οποίες δεν θα μπορούν να πληρωθούν.

¡¡i. Να παρακολουθούν σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, βάσει των ισχυουσών διατάξεων και να προσαρμόζουν τον προϋπολογισμό τους, στο σκέλος των δαπανών, κάθε φορά σε συνάρτηση με την πορεία υλοποίησης των εσόδων.

¡ν. Να δεσμεύονται στη μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και να εφαρμόζουν πιστά και απαρέγκλιτα τις περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεις.

ν. Να έχουν συμμορφωθεί σε τυχόν συστάσεις που έχουν διατυπωθεί από ελέγχους, οι οποίοι διενεργήθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του ΓΛΚ, επί της ορθής τήρησης του μητρώου δεσμεύσεων και της παρακολούθησης των υποχρεώσεων τους.

Δ. Διαδικασία εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων


Η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες από την 1.1.2012 και μετά, θα γίνει με την ακόλουθη διαδικασία:

α) Οι φορείς θα οριστικοποιήσουν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του τέλος του προηγούμενου μήνα πριν την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης και θα καταρτίσουν με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών αναλυτική κατάσταση με τις υποχρεώσεις αυτές. Στην κατάσταση αυτή θα αποτυπώνονται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, οι οποίες δημιουργήθηκαν από το 2012 και μετά, κατά χρονολογική σειρά, ανάλογα με το χρόνο στον οποίο δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά.

Η κατάσταση των υποχρεώσεων καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα ΕΙ, φυλάσσεται από το φορέα με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών και τίθεται στη διάθεση οποιουδήποτε ελεγκτικού οργάνου και του ΓΛΚ.

β) Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κάθε Υπουργείου, θα αξιολογήσει τα αιτήματα χρηματοδότησης των φορέων του και εποπτευόμενων νομικών του προσώπων ως προς την αναγκαιότητα χρηματοδότησης, ως προς την τήρηση των προϋποθέσεων χρηματοδότησης που αναφέρονται στην παρούσα και ως προς την αξιοπιστία των μηνιαίων στοιχείων που αποστέλλουν οι φορείς και θα διαμορφώσει αναλυτική πρόταση χρηματοδότησης τους, ανά φορέα, την οποία και θα αποστείλει στο ΓΛΚ. Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης δεν μπορεί να ξεπερνά το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί την 31−12−2013. Το ύψος των υποχρεώσεων αυτών θα περιλαμβάνεται στην πρόταση χρηματοδότησης, όπως αυτό έχει αποσταλεί στο ΓΛΚ, στο πλαίσιο της υποβολής των μηνιαίων οικονομικών στοιχείων και στο πλαίσιο της ενημέρωσης του μητρώου δεσμεύσεων μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e−portal).

Ειδικότερα, στην αξιολόγηση των φορέων θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

• Η ανταπόκριση των φορέων στις υποχρεώσεις αποστολής στοιχείων.

• Η πληρότητα, ακρίβεια και εν γένει η εγκυρότητα των αποστελλόμενων στοιχείων.

• Η τήρηση λειτουργικού μητρώου δεσμεύσεων.

• Τα ευρήματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του ΓΛΚ.

• Η εξέλιξη της πορείας των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, οι λόγοι δημιουργίας των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κάθε φορέα και οι ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί για την εξάλειψη τους στο μέλλον.

Η πρόταση θα συνοδεύεται από μηνιαίο πλάνο απορρόφησης της αιτούμενης έκτακτης χρηματοδότησης κάθε φορέα και από έγγραφη δέσμευση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κάθε Υπουργείου για την εφεξής πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων και την αποφυγή της δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Αντίστοιχη δέσμευση θα υποβάλλεται από τον αρμόδιο οικονομικά υπεύθυνο κάθε φορέα προς την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου.

γ) Με τη λήψη της ανωτέρω πρότασης χρηματοδότησης, το ΓΛΚ:

¡. Θα εξετάσει και θα αξιολογήσει τις προτάσεις χρηματοδότησης.

ii. Θα γνωστοποιήσει στα Υπουργεία το ποσό της έκτακτης χρηματοδότησης και θα εγγράψει / μεταφέρει πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Υπουργείων.

Η αποδέσμευση των πιστώσεων θα γίνεται σταδιακά, ανάλογα με την αξιολόγηση του φορέα και της πρότασης χρηματοδότησης, καθώς και με τη δυνατότητα απορρόφησης που έχει ο φορέας.

δ) Με τη λήψη της χρηματοδότησης τα Νομικά Πρόσωπα Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης θα τροποποιήσουν εάν απαιτείται τους προϋπολογισμούς τους και στη συνέχεια θα εκδώσουν και θα προωθήσουν, κατά προτεραιότητα, για εξόφληση τις σχετικές εντολές πληρωμής. Η εξόφληση θα γίνεται με χρονολογική σειρά, δηλαδή θα προηγούνται οι παλαιότερες υποχρεώσεις. Ειδικά για τον ΕΟΠΥΥ και τους φορείς που ενσωματώθηκαν σε αυτόν, η εξόφληση των υποχρεώσεων θα γίνεται με χρονολογική σειρά για κάθε φορέα ξεχωριστά. Η σειρά αυτή μπορεί να ανατρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

¡. Όταν προβλέπονται ποινές και πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης, όπως τόκοι υπερημερίας κ.λ.π. ή η παροχή εκπτώσεων.

¡i. Όταν αφορούν την αντιμετώπιση επιτακτικών και επειγουσών αναγκών.

¡ii. Όταν υφίστανται προσφυγές εναντίον των υπηρεσιών που αυξάνουν το κόστος.

¡ν. Όταν αφορούν οφειλές από παροχή υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου.

Σε κάθε περίπτωση δεν θα εξοφληθούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του 2013 πριν την εξόφληση των υποχρεώσεων του 2012, εκτός εάν υφίστανται κωλύματα νομιμότητας για την εξόφληση κάποιων υποχρεώσεων.

ε) Τα Υπουργεία θα αποστέλλουν εντός του πρώτου εικοσαημέρου κάθε μήνα, στοιχεία για το Υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς τους σχετικά με τις μηνιαίες πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από την έκτακτη επιχορήγηση. Τα παραπάνω στοιχεία (υπόδειγμα Ε2) θα περιλαμβάνονται σε ειδικό τμήμα των μηνιαίων εκθέσεων που προβλέπονται στην εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 σχετικά με την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Υπουργείων, καθώς και των εποπτευόμενων φορέων τους.

στ) Τυχόν υπόλοιπα της χρηματοδότησης των νομικών προσώπων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου που δεν θα χρησιμοποιηθούν ως 31.12.2014 για την εξόφληση των υποχρεώσεων αυτών, θα επιστρέφονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό το αργότερο μέχρι 31.1.2015, με την κατάθεση του σχετικού ποσού σε ΔΟΥ ή στην ΤτΕ αριθμός λογαριασμού IBAN GR9001000230000000000200548 και θα ενημερώνουν αυθημερόν την 24η Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου και τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του ΓΛΚ. Τα ποσά αυτά θα εμφανισθούν στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (ΚΑΕ 3245 «Επιστροφές χρηματοδοτήσεων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών»).

ζ) Οι Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών θα φέρουν ευθύνη για την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα να διασφαλίσουν ότι τα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό και δεν θα διοχετευτούν για την εξυπηρέτηση άλλων σκοπών.

Ε1. Κατάσταση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους
α/αΗμερομηνία τιμολογίου ή άλλου παραστατικούΑριθμός τιμολογίου ή άλλου παραστατικούΔικαιούχοςΠοσό οφειλήςΚΑΕ Προϋπ/σμου
1
2
3
-------


Ε2. Χρηματοδοτήσεις − Πληρωμές ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους
ΜήναςΛηφθείσες χρηματοδοτήσειςΠραγματοποιηθείσες πληρωμές από την Ε1 κατάστασηΎψος ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στο τέλος του μήνα
---- ---- 2014
---- ---- 2014
Σύνολο


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης