Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 2/46898/0004/13.5.2013 Τροποποίηση της αριθμ. 1078370/1894/0001 Α/Φ.71/14−9−2006 (Β/1439) υπουργικής απόφασης όπως ισχύει, ως προς το ωράριο εργασίας των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής


Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-05-2013 ]
Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθμ. 2/46898/0004/13.5.2013
Τροποποίηση της αριθμ. 1078370/1894/0001 Α/Φ.71/14−9−2006 (Β/1439) υπουργικής απόφασης όπως ισχύει, ως προς το ωράριο εργασίας των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής


Αριθμ. 2/46898/0004

(ΦΕΚ Β' 1170/14-05-2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως της από 29−12−1980 πράξεως νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης» (Α/126).

β) του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 (Α/138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».

γ) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του Ν. 1735/1987 (Α/195) «Προσλήψεις στο Δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος κ.τ.λ.».

δ) της παρ. 2 του άρθρου 45 του Ν.Δ. 3026/1954 (Α/235) «Κώδικα περί Δικηγόρων».

ε) του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α/154) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις», με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29α στον Ν. 1558/1985 (Α/137), όπως τελικά αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α/39).

στ) του Ν. 3469/2006 (Α/131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

ζ) των Π.Δ/των 284/88 (Α/128) και 551/88 (Α/259), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

η) του Π.Δ. 185/2009 (Α/213) «Ανασύσταση του υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε "Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας", μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α/221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

θ) της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α/222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016−Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».

ι) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α/98).

2. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27−6−2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» (Β/769).

3. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/16525/31−8−2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Μεταβίβαση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της αρμοδιότητας καθορισμού του ωραρίου εργασίας του προσωπικού των Δ.Ο.Υ. όλης της Επικράτειας, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου καθώς και των Κεντρικών και Περιφερειακών Διευθύνσεων του Γενικού Χημείου του Κράτους».

4. Την με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/19270/5−9−2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός ωραρίου εργασίας του προσωπικού των Τελωνείων και των Κτηματικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών».

5. Το με αριθμ. πρωτ. 2/50118/0004/7−9−2006 έγγραφο της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Προσωπικού του Γ.Λ.Κ. «Εξαίρεση του Γ.Λ. Κράτους από την καθιέρωση του νέου ωραρίου εργασίας».

6. Την με αριθμ. πρωτ. 1078370/1894/0001Α/Φ.71/14−9−2006 (Β/1439) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ωραρίου εργασίας και των ωρών εισόδου του κοινού στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών».

7. Την αριθμ. Δ6Δ 1169176 ΕΞ 2012 (ΦΕΚ Β΄ 3381/18.12.2012) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθμ. 1078370/1894/0001Α/Φ.71/14−9−2006 (Β/1439) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (Α/138), ως προς την λειτουργία Τμημάτων Δ.Ο.Υ.».

8. Την αριθμ. Δ6Δ 1058692 ΕΞ 2013/5−3−2013 (ΦΕΚ Β΄ 904/15.4.2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθμ. 1078370/1894/0001Α/Φ.71/14−9−2006 (Β/1439) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, ως προς τις ώρες εισόδου των δικαστικών επιμελητών στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών».

9. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25−7−2011 (Β/1659) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27−6−2006 (ΦΕΚ 769/Β) απόφασης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.».

10. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/10−8−2011 εγκύκλιο του Τμήματος Συνθηκών Εργασίας και Παραγωγικότητας της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α και β βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και ωρών εισόδου του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες».

11. Το αριθμ. 2/57965/0004/12−8−2011 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη «Κοινοποίηση απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.».

12. Την αριθμ. Δ6Δ1112352 ΕΞ 2011/8−8−2011 εγκύκλιο των Διευθύνσεων Διοικητικού και Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Προσωπικού Τελωνείων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.».

13. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/3−11−2011 εγκύκλιο του Τμήματος Συνθηκών Εργασίας και Παραγωγικότητας της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας».

14. Την ανάγκη εξαίρεσης των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής από το τυπικά ισχύον στο Υπουργείο Οικονομικών, ωράριο εργασίας (7.30−15.30) κυρίως λόγω της ιδιαιτερότητας των συνθηκών εργασίας, που απαιτεί την παρουσία υπαλλήλων έως αργά το απόγευμα (συνεχής επικοινωνία με τους εταίρους της Ε.Ε., επεξεργασία επειγόντων νομοσχεδίων, κ.τ.λ).

15. Το αριθμ. 54304/18.4.13 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Συντάξεων.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


Τροποποιούμε την αριθ. 1078370/1894/0001 Α/Φ.71/14.9.2006 (Β/1439) απόφασή μας «Καθορισμός του ωραρίου εργασίας και των ωρών εισόδου του κοινού στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 (Α/138), την αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (Β/1659) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/3−11−2011 εγκύκλιο του ίδιου Υπουργείου, τις αριθμ. Δ6Δ 1169176 ΕΞ 2012/7.12.2012 (Β/3381) και Δ6Δ 1058692 ΕΞ 2013/5.3.2013 (Β/904) τροποποιητικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, και καθορίζουμε:

i) στην περίπτωση I της παραγράφου 1 αυτής, τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε όλες τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, πλην εκείνων που λειτουργούν σε φυλακές εργασίας (βάρδιες), κατ’ επιλογή των υπαλλήλων, ως εξής:

(α) ώρα προσέλευσης στις 7.30 και ώρα αποχώρησης στις 15.30

(β) ώρα προσέλευσης στις 8.30 και ώρα αποχώρησης στις 16.30

(γ) ώρα προσέλευσης στις 9.00 και ώρα αποχώρησης στις 17.00

Η ορθή κατανομή του προσωπικού σε κάθε Υπηρεσία κατά Διεύθυνση και Τμήμα, θα γίνει με ευθύνη του Προϊσταμένου αυτής, προκειμένου η Υπηρεσία να λειτουργεί αποτελεσματικά.

ii) στo στοιχείο i της υποπερίπτωσης 1 της περίπτωσης ΙΙ της παραγράφου 1 αυτής, τις ώρες εισόδου του κοινού στην Υπηρεσία Συντάξεων, ως εξής:

(α) καθημερινά από 8.00 έως 14.30, για θέματα εξυπηρέτησης πολιτών, στο ισόγειο της Υπηρεσίας Συντάξεων,

(β) κάθε Δευτέρα και Πέμπτη από 11:30 έως 14:30, για λήψη πληροφόρησης επί εξειδικευμένων συνταξιοδοτικών θεμάτων, στον 1ο όροφο της Υπηρεσίας Συντάξεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης