Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 129/2534/20.1.2010 Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα.

Σχόλια:

Η ισχύς της παραγράφου 2 του άρθρου 10 αναστέλλεται έως την 30η Ιουνίου 2020 σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 68/20-03-2020).Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 129/2534/20.1.2010
Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα.


Αριθμ. 129/2534/20.1.2010 Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθμ. 129/2534   

(ΦΕΚ Β' 108/04.10.2010)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις  

α) Του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α΄) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».  

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).  

γ) Των άρθρων 3 παρ. 4 και 5 περίπτ. β’ του Ν.Δ. 216/1974 (ΦΕΚ 367/Α΄) «Περί συστάσεως Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως».  

δ) Του άρθρου 2 παρ. 3 περ. δ’ του Ν. 851/1978 (ΦΕΚ 233/Α΄) «περί της Εθνικής Σημαίας, των Πολεμικών Σημαιών, κ.λ.π.».  

ε) Των άρθρων 3 περ. γ΄ και 22 παρ. 3του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/ Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».  

στ) Του άρθρου 19 παρ. 4 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/ Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».  

ζ) Του άρθρου 1 παρ. 1Α περ. 15 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».  

η) Του Π.Δ. 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α΄) «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».  

θ) Του Π.Δ. 400/1995 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».  

ι) Του Π.Δ. 205/2007(ΦΕΚ 231/Α΄) «Συγχώνευση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης στο Υπουργείο Εσωτερικών».  

ια) Του Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α΄) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».  

2. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. 2876/2009 (ΦΕΚ 2234/Β΄) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων», με την οποία το Υπουργείο Εσωτερικών μετονομάστηκε σε Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

3. Την αριθμ. 2672/3−12−2009 (ΦΕΚ 2408/Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».  

4. Ότι παρίσταται ανάγκη επανακαθορισμού των προσώπων που δικαιούνται αποκλειστικής χρήσης υπηρεσιακού αυτοκινήτου, που εξυπηρετούνται με αυτοκίνητα της Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ. ή με τα αυτοκίνητα των υπηρεσιών τους, του κυβισμού των επιβατικών κρατικών αυτοκινήτων συμβατικής και νέας τεχνολογίας, καθώς και της ρύθμισης συναφών θεμάτων.  

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλούνται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού οι ακόλουθες δαπάνες:  

Α. Συνολική δαπάνη ύψους 30.000 Ευρώ, κατ’ ανώτατο όριο, από τον τυχόν εφοδιασμό των κρατικών αυτοκινήτων με συστήματα εντοπισμού θέσης.  

Β. Ενδεχόμενη δαπάνη σε περίπτωση διασκευής αυτοκινήτων σε αναπηρικά, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί διότι εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.  

Οι ανωτέρω δαπάνες υπερκαλύπτονται από την εξοικονόμηση πόρων που προκαλείται από τη μείωση του αριθμού και του κυβισμού των επιβατικών κρατικών αυτοκινήτων, καθώς και της κατανάλωσης βενζίνης,  

αποφασίζουμε:  

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης  

Οι υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας είναι αυτές που περιλαμβάνονται στο δημόσιο τομέα της παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α΄), όπως το άρθρο αυτό ισχύει.  

Άρθρο 2

Πρόσωπα που εξυπηρετούνται με αυτοκίνητα της Γ.Γ.Δ.Δ και Η. Δ.  

Με τα αυτοκίνητα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εξυπηρετούνται τα παρακάτω πρόσωπα:  

α. Ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης.  

β. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος.  

γ. Οι Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης.  

δ. Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και οι αρχηγοί των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων και στην Ευρωβουλή.  

ε. Οι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί.  

στ. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.  

ζ. Οι Πρόεδροι των Συνταγματικά Κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών.  

η. Οι τέως πρόεδροι κοινοβουλευτικών κυβερνήσεων που έλαβαν ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή των Ελλήνων, καθώς και οι τέως πρόεδροι δημοκρατικών κυβερνήσεων και Πρόεδροι Δημοκρατίας που χρημάτισαν Πρόεδροι μετά το 1974 (μεταπολίτευση).  

θ. Οι επίσημοι προσκεκλημένοι της ελληνικής Κυβέρνησης.  

Άρθρο 3

Πρόσωπα που εξυπηρετούνται με αυτοκίνητα, χωρίς αποκλειστική χρήση  

Με τα αυτοκίνητα των υπηρεσιών τους, χωρίς αποκλειστική χρήση, εξυπηρετούνται:  

α. Οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.  

β. Οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών.  

γ. Οι Πρόεδροι των Διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.  

δ. Οι Νομάρχες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Νομαρχιακών Διαμερισμάτων.  

ε. Ο Πρέσβης, Διευθυντής Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών.  

στ. Οι Προϊστάμενοι των Γραφείων του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού.  

ζ. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης  

η. Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.  

θ. Οι Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων και οι Πρόεδροι των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)  

ι. Οι Μητροπολίτες  

ια. Οι ΄Επαρχοι.  

ιβ. Οι Δήμαρχοι Δήμων με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων.  

ιγ. Ανώτατοι Αξιωματικοί από το βαθμό του Υποστρατήγου και άνω καθώς και Διοικητές σχηματισμών των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος.  

Άρθρο 4

Αποκλειστική χρήση ενός αυτοκινήτου.  

Κάθε πρόσωπο που δικαιούται αποκλειστικής χρήσης αυτοκινήτου, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση (άρθρο 2), χρησιμοποιεί ένα (1) και μόνο υπηρεσιακό αυτοκίνητο.  

Άρθρο 5

Επιτρεπόμενο ανώτατο όριο κυβισμού υπηρεσιακών αυτοκινήτων.  

Επιτρέπεται εφεξής η προμήθεια επιβατικών υπηρεσιακών αυτοκινήτων νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας χαμηλών ρύπων, φιλικών προς το περιβάλλον, από τον ΟΔΔΥ, από το ελεύθερο εμπόριο και με τη διαδικασία της χρηματοδοτικής μίσθωσης εφόσον πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:  

1. Για τα αυτοκίνητα πολιτικών υπηρεσιών:  

α. 1600 cc, εκπομπής CO2 μέχρι 160 gr/km, κατανάλωση βενζίνης μέχρι 7 lt ανά 100 km και κόστους έως 20.000 ευρώ για τα αυτοκίνητα:  

1. Του Προέδρου της Κυβέρνησης.  

2. Του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος.  

3. Των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης  

4. Του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και των αρχηγών των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων και στην Ευρωβουλή.  

5. Των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και των Υφυπουργών.  

6. Του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Προέδρου και του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.  

7. Των Προέδρων των Συνταγματικά Κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών.  

8. Των τέως προέδρων κοινοβουλευτικών κυβερνήσεων που έλαβαν ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή των Ελλήνων, καθώς και των τέως προέδρων δημοκρατικών κυβερνήσεων και Προέδρων Δημοκρατίας που χρημάτισαν Πρόεδροι μετά το 1974 (μεταπολίτευση).  

9. Των επισήμων προσκεκλημένων της Κυβέρνησης.  

β. 1400 cc, εκπομπής CO2 μέχρι 150 gr/km, κατανάλωση βενζίνης μέχρι 6,5 lt ανά 100 km και κόστους έως 18.000 ευρώ για τα αυτοκίνητα που εξυπηρετούν:  

1. Την Προεδρία της Δημοκρατίας.  

2. Το Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού.  

3. Τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.  

4. Την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αλβανίας.  

5. Τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων.  

6. Τους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών.  

7. Τους Προέδρους Διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.  

8. Τους Νομάρχες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Νομαρχιακών Διαμερισμάτων.  

9. Τον Πρέσβη − Διευθυντή Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 10. Τους Μητροπολίτες.  

11. Τους Επάρχους.  

12. Τους Δημάρχους Δήμων με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων.  

13. Τους Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων και τους Προέδρους των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).  

14. Τον Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών.  

15. Τα επιβατικά αυτοκίνητα της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.)  

16. Τη Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών της Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ., για την αντιμετώπιση άλλων αναγκών.  

17. Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς που ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα αλλά το δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου ή διορίζει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού τους συμβουλίου.  

18. Τις ανάγκες των υπηρεσιών  

γ. Αυτοκίνητο μεγαλύτερου κυβισμού από 1400 και 1600 κυβικά, με θωράκιση, μπορεί να χορηγηθεί στους ανωτέρω, για λόγους ασφαλείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

δ. 250 cc για μοτοσυκλέτες. Εξαίρεση κυβισμού γίνεται ύστερα από πλήρως αιτιολογημένο αίτημα του εποπτεύοντος την υπηρεσία που αιτείται τη μοτοσυκλέτα Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για τις υπηρεσίες που υπάγονται οργανικά σ` αυτόν και κατόπιν εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

ε. Μεγαλύτερος κυβισμός επιτρέπεται για τα άλλου τύπου επιβατικά βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα (station, επιβατικά άνω των 5 θέσεων) και για 4Χ4 οχήματα για χρήση εκτός δρόμου, εφόσον η εξυπηρετούμενη υπηρεσία βρίσκεται σε ορεινή ή δύσβατη περιοχή, ύστερα από πλήρως αιτιολογημένο αίτημα του εποπτεύοντος την υπηρεσία που αιτείται το αυτοκίνητο Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για τις υπηρεσίες που υπάγονται οργανικά σ` αυτόν και κατόπιν εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

2. Για τα αυτοκίνητα πολιτικού τύπου Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και Δημοτικής Αστυνομίας:  

α. 1400 cc για αυτοκίνητα πολιτικού τύπου των Ανώτατων Αξιωματικών με βαθμό Υποστρατήγου και άνω καθώς και των Διοικητών Σχηματισμών των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, των Αρχηγών Γ.Ε.Ε.Θ.Α., Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α., Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος.  

β. 1400 cc για αυτοκίνητα πολιτικού τύπου του Γενικού Επιθεωρητή Στρατού, Διοικητή Στρατιάς, Αρχηγού Στόλου, Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας και λοιπών Αντιστρατήγων και αντίστοιχων βαθμών των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος.  

γ. Μεγαλύτερος κυβισμός επιτρέπεται για οχήματα υπηρεσιακής χρήσης πολιτικού τύπου των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και της Δημοτικής Αστυνομίας, που χρησιμοποιούνται για το έργο των εν λόγω σωμάτων και όχι για την εξυπηρέτηση προσώπων, με ευθύνη του οικείου Υπουργού. Η εξαίρεση από το ανώτατο όριο κυβισμού, γίνεται ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του εποπτεύοντος την υπηρεσία που αιτείται το αυτοκίνητο Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για τις υπηρεσίες που υπάγονται οργανικά σ` αυτόν και κατόπιν εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

3. Στα πρόσωπα του άρθρου 2 της παρούσας, όταν μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους στην Περιφέρεια, μπορεί να χορηγηθεί κατά περίπτωση για τη μετακίνησή τους αυτοκίνητο μεγαλύτερου κυβισμού, από τη δύναμη των εφεδρικών αυτοκινήτων που διαθέτει η Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ., ύστερα από σχετικό αίτημα. Τα πρόσωπα του άρθρου 3 της παρούσας, τα οποία μετακινούνται εκτός έδρας, για υπηρεσιακούς λόγους, μπορούν να χρησιμοποιούν κατά περίπτωση, για τη μετακίνησή τους, αυτοκίνητο μεγαλύτερου κυβισμού, χωρίς δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού.  

4. Όταν το εξυπηρετούμενο με κρατικό αυτοκίνητο πρόσωπο είναι άτομο με αναπηρία, λαμβάνεται μέριμνα για τη διασκευή του αυτοκινήτου αναλόγως και, όπου είναι απαραίτητο, για τη διασκευή αυτή γίνεται εξαίρεση από το ανώτατο όριο κυβισμού υπηρεσιακών αυτοκινήτων. Η διασκευή αυτή και η εξαίρεση από το ανώτατο όριο κυβισμού, όπου απαιτείται, γίνεται ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του εποπτεύοντος την υπηρεσία που αιτείται το αυτοκίνητο Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για τις υπηρεσίες που υπάγονται οργανικά σ` αυτόν και κατόπιν εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

5. Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας τα κρατικά αυτοκίνητα συνιστάται να είναι ανοιχτού χρώματος (λευκά, ασημί, κλπ).  

Άρθρο 6

Υπηρεσίες που εξυπηρετούνται με τα αυτοκίνητα της Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ.  

Με τα αυτοκίνητα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εξυπηρετούνται οι παρακάτω υπηρεσίες:  

α. Προεδρία της Δημοκρατίας.  

β. Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού.  

γ. Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.  

δ. Ιερά Αρχιεπισκοπή Αλβανίας.  

ε. Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών της Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ., για την αντιμετώπιση άλλων αναγκών.  

στ. ΄Αλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, ειδικά και μόνο για τη μεταφορά των επίσημων προσκεκλημένων τους.  

Άρθρο 7

Διακριτικά γνωρίσματα αυτοκινήτων.  

1. Τα αυτοκίνητα των δημοσίων υπηρεσιών υποχρεούνται να φέρουν:  

α. Λωρίδα κόκκινου χρώματος, πλάτους δέκα εκατοστών του μέτρου (10cm) στη μέση περίπου του αμαξώματος, παράλληλα προς το έδαφος. β. Πινακίδες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων χρώματος πορτοκαλί, στις οποίες θα αναγράφονται ο ειδικός αριθμός του αυτοκινήτου (όχι συμβατικός) και τα διακριτικά ψηφία (Κ. Υ.).  

γ. Ένδειξη και στις δύo (2) πλαϊνές πλευρές του αυτοκινήτου ολόκληρου του τίτλου της Υπηρεσίας στην οποία αυτό ανήκει.  

2. Τα αυτοκίνητα λοιπών φορέων του δημόσιου τομέα (NΠΔΔ, κρατικά ΝΠΙΔ και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού) υποχρεούνται να φέρουν:  

α. Λωρίδα κίτρινου χρώματος, πλάτους δέκα εκατοστών του μέτρου (10cm) στη μέση περίπου του αμαξώματος, παράλληλα προς το έδαφος.  

β. Πινακίδες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων χρώματος πορτοκαλί, στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (όχι συμβατικός).  

γ. ΄Ενδειξη και στις δύo (2) πλαϊνές πλευρές του αυτοκινήτου ολόκληρου του τίτλου της υπηρεσίας στην οποία αυτό ανήκει.  

3. Εξαιρούνται, για λόγους ασφαλείας, από την υποχρέωση να φέρουν διακριτικά γνωρίσματα (λωρίδα κόκκινου ή κίτρινου χρώματος, πλάτους δέκα εκατοστών του μέτρου (10cm) στη μέση περίπου του αμαξώματος, παράλληλα προς το έδαφος και πινακίδες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων χρώματος πορτοκαλί (ΚΥ, ΚΗΙ, ΚΗΟ, ή ΚΗΥ κ.λ.π.) και θα φέρουν συμβατικές πινακίδες μετά από αιτιολογημένο αίτημα που θα έπεται της ταξινόμησής τους, τα αυτοκίνητα των παρακάτω προσώπων και υπηρεσιών:  

α. Της Προεδρίας της Δημοκρατίας.  

β. Της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

γ. Της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.  

δ. Της Ελληνικής Αστυνομίας.  

ε. Του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν αποστολή τον έλεγχο διακίνησης αγαθών ή τη δίωξη λαθρεμπορίου και ναρκωτικών.  

στ. Του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (αυτοκίνητα πολιτικού τύπου).  

ζ. Του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας − Γενικής Γραμματείας Εμπορίου που έχουν αποστολή τον αγορανομικό έλεγχο.  

η. Τα ειδικής κατασκευής ή ειδικά διασκευασμένα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις χρηματαποστολές.  

θ. Τα αυτοκίνητα που εξυπηρετούν λοιπά πρόσωπα και υπηρεσίες, εφόσον αποτελούν στόχο τρομοκρατικών ενεργειών ή για λόγους εθνικής ασφάλειας ή είναι ειδικά διασκευασμένα για χρηματαποστολές ύστερα από πλήρως αιτιολογημένο αίτημά τους.  

4. Για τα αυτοκίνητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Λιμενικό Σώμα), έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΥΙ παρ. 4, τρίτου εδαφίου της 40.009/1953 εγκυκλίου του Προέδρου της Κυβερνήσεως, που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του Ν.Δ. 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α΄ ).  

5. Αποφάσεις μας που έχουν εκδοθεί ως την έναρξη ισχύος της παρούσας και με τις οποίες καθορίστηκαν ιδιαίτερα διακριτικά γνωρίσματα ή χρωματισμοί, εξακολουθούν να ισχύουν (Υπουργείο Εθνικής ΄Αμυνας, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Ελληνικά Ταχυδρομεία κ.λ.π.).  

6. Σε αυτοκίνητα των υπηρεσιών του άρθρου 1 της παρούσας είναι δυνατόν να εγκρίνονται διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και χρωματισμοί ύστερα από πλήρως αιτιολογημένο αίτημά τους.  

Άρθρο 8

Ανάρτηση Εθνικής Σημαίας στα κρατικά αυτοκίνητα.  

Τα κρατικά επιβατικά αυτοκίνητα φέρουν στο μπροστινό δεξιό μέρος και σε μεταλλικό κοντάρι ύψους 36cm., σημαία υπ` αριθμό μεγέθους 8, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.851/1978, κατά τις επίσημες τελετές και δεξιώσεις, όταν μεταφέρουν τα παρακάτω πρόσωπα:  

1. Πρόεδρο της Δημοκρατίας  

2. Πρόεδρο της Κυβέρνησης  

3. Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης  

4. Πρόεδρο Βουλής  

5. Αντιπροέδρους της Κυβέρνησης  

6. Υπουργούς  

7. Υφυπουργούς  

8. Αντιπροέδρους της Βουλής  

9. Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων και Περιφερειών  

10. Προέδρους Διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων  

11. Νομάρχες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Διαμερισμάτων  

12. Δημάρχους Ειδικά ορίζουμε, όπως οι σημαίες των αυτοκινήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Προέδρου της Κυβέρνησης, φέρουν πλαίσιο από μεταξωτά κρόσσια, χρυσού χρώματος, μήκους δύο (2cm) εκατοστών του μέτρου.  

Άρθρο 9

Κίνηση αυτοκινήτων.  

1. Τα αυτοκίνητα των υπηρεσιών του άρθρου 1 της απόφασης αυτής πρέπει:  

α. Να είναι εφοδιασμένα κατά την κυκλοφορία τους με διαταγή πορείας και δελτίο κίνησης.  

β. Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.  

γ. Να μην κινούνται τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες εκτός αν υφίστανται επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την εξαίρεσή τους από τον περιορισμό αυτό και πάντοτε με έγκριση της αρμόδιας αρχής.  

δ. Να μην κινούνται εκτός των ορίων της διοικητικής περιφέρειας ή της ζώνης ευθύνης στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του το εξυπηρετούμενο πρόσωπο ή η υπηρεσία.  

ε. Να μην οδηγούνται από άλλον εκτός από τον υπεύθυνο οδηγό ή από αυτόν στον οποίο κατ` εξαίρεση παρασχέθηκε η έγκριση για οδήγηση υπηρεσιακού αυτοκινήτου (άρθρο 19 παρ.4 του Ν.2503/1997 και άρθρο 1 παρ. 1Α, περίπτ. 15 Ν.2647/98).  

στ. Να μη μεταφέρουν πρόσωπα και πράγματα άσχετα προς την υπηρεσιακή αποστολή ή μέλη οποιωνδήποτε οργανώσεων ή συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα των εξυπηρετουμένων προσώπων ή των ίδιων των οδηγών.  

ζ. Να μην κυκλοφορούν κάθε φορά, που λόγω αυξημένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1331 πρωτεύουσας, ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της ελληνικής επικράτειας επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα στην κίνηση γενικά των οχημάτων.  

η. Να μην αντικαθίστανται οι πινακίδες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα πρόσωπα του άρθρου 2 της παρούσας με πινακίδες του τίτλου της θέσης τους, παρά μόνο σε επίσημες τελετές και δεξιώσεις, εφόσον τα πρόσωπα αυτά το επιθυμούν.  

2. Από τους περιορισμούς των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται τα αυτοκίνητα:  

α. Της Προεδρίας της Δημοκρατίας.  

β. Της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

γ. Της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.  

δ. Τoυ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.  

ε. Για τη μετακίνηση των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών.  

στ. Για τη μετακίνηση των Προέδρων των Διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Νομαρχών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Νομαρχών Διαμερισμάτων και Επάρχων.  

ζ. Τα διωκτικά αυτοκίνητα του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΠ.Ε.Ε − Τελωνεία), που έχουν ως αποστολή τον έλεγχο διακίνησης αγαθών ή τη δίωξη λαθρεμπορίου και ναρκωτικών, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.  

η. Τα χρησιμοποιούμενα για την άσκηση αγορανομικών ελέγχων.  

θ. Τα μεταφέροντα ασθενείς ή τραυματίες.  

ι. Τα χρησιμοποιούμενα για αντιμετώπιση επειγόντων εκτάκτων περιστατικών (π.χ. πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες).  

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρέχεται έγκριση σε φορείς του δημόσιου τομέα για την τοποθέτηση συστημάτων εντοπισμού θέσης σε κρατικά αυτοκίνητα, ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του εποπτεύοντος την υπηρεσία που αιτείται την τοποθέτηση του συστήματος εντοπισμού, Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για τις υπηρεσίες που υπάγονται οργανικά σ` αυτόν.  

Άρθρο 10

Κατανάλωση καυσίμων.  

1. Η κατανάλωση καυσίμων των υπηρεσιών του άρθρου 1 της παρούσας ρυθμίζεται από την απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης 1450/550/1982 (ΦΕΚ93/Β΄).  

2. Για την περιστολή των δημόσιων δαπανών που προκαλείται και από την κίνηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων, μειώνουμε κατά 30% τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κατανάλωσης καυσίμων, που προβλέπονται στην προαναφερόμενη απόφασή μας, των αυτοκινήτων οχημάτων στα υπουργεία, περιφέρειες, ΝΠΔΔ, καθώς και στα εν γένει νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από το δημόσιο, περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων υπηρεσιών του άρθρου 1 της παρούσας.  

3. Από τον περιορισμό της παρ.2 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται τα αυτοκίνητα των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ασθενοφόρα), Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όλων των τεχνικών υπηρεσιών του δημόσιου Τομέα, καθώς και τα απορριμματοφόρα των δήμων και των κοινοτήτων.  

Άρθρο 11

Στάθμευση αυτοκινήτων.  

1. Η στάθμευση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων ρυθμίζεται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης με αριθμό 5750/32572/1994 (ΦΕΚ894/Β΄ και διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ935/Β΄).  

2. Όπου στο κείμενο της ανωτέρω απόφασης αναφέρονται πρόσωπα και υπηρεσίες του κεφαλαίου Β΄ της Γ.Υ. 2783/1989 (Φ.Ε.Κ. 730/Β΄), που εξυπηρετούνται από υπηρεσιακά αυτοκίνητα, εννοούνται εφεξής τα πρόσωπα και υπηρεσίες των άρθρων 2 και 6 της παρούσας.  

Άρθρο 12

Έλεγχος χρήσης και κυκλοφορίας αυτοκινήτων.  

1. Ο έλεγχος για τη νόμιμη χρήση και κυκλοφορία των αυτοκινήτων, καθώς και ο έλεγχος για τη διαπίστωση της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. Δ. 2396/1953 ασκείται από εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους της Περιφέρειας, συνεπικουρούμενους από όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας.  

2. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 9 του Ν. Δ/τος 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α΄ ) και της 40.009/1953 απόφασης του Προέδρου της Κυβέρνησης, που έχει κυρωθεί με το άρθρο 10 του ίδιου Ν. Δ/τος.  

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Δ και Η.Δ. στο τέλος κάθε τριμήνου τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν για παραβάσεις των αυτοκινήτων των υπηρεσιών που εδρεύουν εντός των ορίων της Περιφέρειάς τους.  

4. Αναφορές ή καταγγελίες πολιτών για παραβάσεις σχετικά με κρατικά αυτοκίνητα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή γίνονται τηλεφωνικά στον τετραψήφιο αριθμό 1500.  

Άρθρο 13

Διάθεση για χρήση υπηρεσιακών αυτοκινήτων.  

1. Επιτρέπεται η διάθεση για χρήση αυτοκινήτων υπηρεσιών του δημόσιου τομέα σε άλλες υπηρεσίες ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα και σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερόμενων υπηρεσιών προς κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών τους, ως κατωτέρω:  

α. Από υπουργείο σε υπουργείο.  

β. Από υπουργείο σε περιφέρεια, περιφερειακή υπηρεσία και Ν.Π.Δ.Δ.  

γ. Από νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή δήμο ή κοινότητα ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του ίδιου νομού.  

δ. Από περιφερειακή υπηρεσία σε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή δήμο ή κοινότητα του ίδιου νομού.  

ε. Από δήμο ή κοινότητα σε άλλο δήμο ή κοινότητα ή στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση του ίδιου νομού.  

στ. Από φορείς του ευρύτερου δημόσιου Τομέα (Ν.Π.Ι.Δ.) σε Περιφέρειες, νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, δήμο ή κοινότητα. ζ. Από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) σε Περιφέρειες, νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, δήμο ή κοινότητα.  

2. Οι κατά την παράγραφο 1 διαθέσεις γίνονται με αποφάσεις:  

α. Του διαθέτοντος υπουργού, για τις περιπτώσεις α΄ και β΄.  

β. Του διαθέτοντος νομάρχη, για την περίπτωση γ΄.  

γ. Του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, για την περίπτωση δ΄.  

δ. Του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την περίπτωση ε΄.  

ε. Του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας για την περίπτωση στ`.  

στ. Του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την περίπτωση ζ΄.  

3. Στην απόφαση αυτή ορίζoνται οι ειδικότεροι όροι της διάθεσης για χρήση, και η χρονική διάρκεια, η οποία για τα επιβατικά αυτοκίνητα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης.  

Άρθρο 14

Διαγραφή − εγγραφή υπηρεσιακών αυτοκινήτων.  

1. Επιτρέπεται η διαγραφή αυτοκινήτων από τη δύναμη δημόσιας υπηρεσίας και η εγγραφή τους στη δύναμη άλλης δημόσιας υπηρεσίας, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιών, ως κατωτέρω:  

α. Από υπουργείο σε υπουργείο ή περιφερειακή υπηρεσία του δημοσίου και αντίστροφα και  

β. Από δημόσια υπηρεσία της περιφέρειας σε άλλη δημόσια υπηρεσία, είτε του ίδιου νομού, είτε άλλου.  

2. Οι κατά την παράγραφο 1 διαθέσεις γίνονται με αποφάσεις:  

α. Του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την περίπτωση α΄ και  

β. Του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για την περίπτωση β΄.  

Άρθρο 15

Αναστολή προμήθειας Κρατικών Αυτοκινήτων – Μεταβατικές διατάξεις.  

1. Αναστέλλεται η προμήθεια επιβατικών κρατικών αυτοκινήτων μη αντιρρυπαντικής τεχνολογίας από τις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, εξαιρουμένων των πυροσβεστικών, των περιπολικών, των νοσοκομειακών αυτοκινήτων και των επιβατικών αυτοκινήτων του Λιμενικού Σώματος.  

2. Όλα τα αυτοκίνητα άνω των 1400 cc, τα οποία ανήκουν στην κυριότητα και χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες του δημόσιου Τομέα, αποσύρονται από την κυκλοφορία σταδιακά και παραδίδονται στον ΟΔΔΥ μέχρι 31−12−2010, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 6400/2060/1984 (ΦΕΚ 387/Β΄), με προτεραιότητα απόσυρσης τα μεγαλύτερα σε κυβισμό αυτοκίνητα και τα παλαιότερα. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται τα αυτοκίνητα των υπηρεσιών που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ και ε της παραγράφου 1 και στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της παρούσας.  

3. Οι σύζυγοι αποβιωσάντων Πρωθυπουργών που κατά τη δημοσίευση της παρούσης εξυπηρετούνται με υπηρεσιακά αυτοκίνητα της Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ., εξακολουθούν να τα χρησιμοποιούν.  

Άρθρο 16

Καταργούμενες διατάξεις  

Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής καταργείται η αριθμ. 543/5543/2000 (ΦΕΚ 376/Β΄) κοινή απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 298/6466/2003 (ΦΕΚ 434/Β΄), 35/508/2006 (ΦΕΚ 221/Β΄) και 812/18504/2007 (ΦΕΚ 1339/Β΄) όμοιες.  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2010  

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης