Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1108/10.5.1999 Διαδικασία υποβολής των Τρίμηνων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - Παραδόσεων Αγαθών από μετασχηματιζόμενες εταιρίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α)

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1108/10.5.1999
Διαδικασία υποβολής των Τρίμηνων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - Παραδόσεων Αγαθών από μετασχηματιζόμενες εταιρίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α)


ΠΟΛ.1108/10.5.1999 Διαδικασία υποβολής των Τρίμηνων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - Παρα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 10 Μαΐου 1999
Αρ.Πρωτ.:1046841/484/579/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Δ (Διοικητικής Συνεργασίας
και Ανταλλαγής Πληροφοριών VIES)
ΠΟΛ.: 1108

ΘΕΜΑ: Διαδικασία υποβολής των Τρίμηνων Ανακεφαλαιωτικών, Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - Παραδόσεων Αγαθών από μετασχηματιζόμενες εταιρείες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166 / 1993 (ΦΕΚ Α΄ 137)

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των Τρίμηνων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - Παραδόσεων Αγαθών από μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με ις διατάξεις του Ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α') και προκειμένου να καταστεί δυνατή η ομοιόμορφη εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Α. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθ. 1055240/439/0015/εγκύκλιο, για λόγους τόσο διαδικαστικών, όσο και πρακτικών δυσχερειών που προκύπτουν για τη νέα εταιρία κατά το στάδιο του μετασχηματισμού, επιτρέπεται, όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοικητική πρακτική, για εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των τριάντα ημερών, οι συναλλαγές που θα διενεργηθούν στο εν λόγω χρονικό διάστημα θεωρούνται ως συναλλαγές της νέας εταιρίας και τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται στο
όνομα των εταιριών που συγχωνεύθηκαν πρέπει να καταχωρούνται στα βιβλία του Νομικού Προσώπου που προήλθε από το μετασχηματισμό.

Β. Οσον αφορά, όμως, τους Τρίμηνους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - Παραδόσεων Αγαθών (Εντυπα 047 και 052 ΦΠΑ) θα υποβληθούν στο όνομα των εταιριών που συναλλάχθηκαν και εξέδωσαν ή έλαβαν τα φορολογικά στοιχεία από την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού μέχρι του χρόνου που ολοκληρώθηκε ο μετασχηματισμός και άρχισε να εκδίδει ή να λαμβάνει στοιχεία με το δικό της ΑΦΜ η νέα εταιρία. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν ασκεί επίδραση το γεγονός ότι, κατά τις διατάξεις του Ν.2166/1993, οι ως άνω συναλλαγές θεωρούνται ως συναλλαγές της νέας εταιρίας στα βιβλία της οποίας και μεταφέρονται συγκεντρωτικά μετά τη σύστασή της, γιατί ο ΑΦΜ του κάθε επιτηδευματία αποτελεί το μοναδικό στοιχείο ταυτότητας, με τον οποίο επιτυγχάνεται η μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων των
Τρίμηνων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - Παραδόσεων Αγαθών, τόσο με τα δεδομένα των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, όσο και με τα δεδομένα του συστήματος VIES.

Γ. Κατόπιν των ανωτέρω, για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που διενεργούν οι μετατρεπόμενες, συγχωνευόμενες ή απορροφώμενες επιχειρήσεις με τον δικό τους ΑΦΜ, π.χ. από 1.10.1999 έως 20.11.1999, θα υποβάλουν τους Τρίμηνους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες αναγράφοντας στο πεδίο (006-Ημερολογιακή Περίοδος) των εν λόγω Πινάκων ΟΛΟΚΛΗΡΗ την Τρίμηνη Ημερολογιακή Περίοδο, δηλαδή 1.10.1999 έως 31.12.1999 και στο πεδίο (021-ΑΦΜ) τον δικό τους ΑΦΜ. Ομοίως, για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που διενεργεί η προερχόμενη από το
μετασχηματισμό επιχείρηση με το νέο ΑΦΜ, π.χ. από 21.11.1999 και μέχρι το τέλος του τριμήνου, θα υποβάλει τους Τρίμηνους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες αναγράφοντας στο πεδίο (006-Ημερολογιακή Περίοδος) των εν λόγω Πινάκων ΟΛΟΚΛΗΡΗ την Τρίμηνη Ημερολογιακή Περίοδο, δηλαδή 1.10.1999 έως 31.12.1999 και στο πεδίο (021 ΑΦΜ) τον νέο ΑΦΜ.

Δ. Ειδικότερα, για περιπτώσεις μετατροπής, συγχώνευσης ή απορρόφησης επιχειρήσεων, οι οποίες είχαν υποχρέωση, μεταξύ άλλων, υποβολής Τρίμηνων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - Παραδόσεων Αγαθών, εφόσον δεν έχουν ακολουθήσει την ανωτέρω αναφερόμενη διαδικασία και προκειμένου να μην τους επιβληθούν οι εκ του νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις, παρέχεται η ευχέρεια μέχρι τις 30.6.1999 να προβούν στην υποβολή Αρχικών Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων με τους ΑΦΜ των μετατρεπομένων, συγχωνευομένων ή απορροφώμενων επιχειρήσεων, προκειμένου να δηλώσουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (Αποκτήσεις - Παραδόσεις) που έχουν διενεργηθεί στο όνομα και με τους ΑΦΜ αυτών των επιχειρήσεων. Στη
συνέχεια, να υποβάλουν Διορθωτικούς Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες με τον ΑΦΜ της προερχόμενης από το μετασχηματισμό εταιρίας ως εξής:

α) Στην περίπτωση που, κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού τριμήνου, ΔΕΝ έχουν διενεργηθεί Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις - Παραδόσεις με τον ΑΦΜ της προερχόμενης από το μετασχηματισμό εταιρίας, θα αναγραφούν οι ΑΦΜ των Αγοραστών - Προμηθευτών, αντίστοιχα, που δηλώθηκαν στον Αρχικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, αλλά
χωρίς αξία, προκειμένου να ανακληθεί η αρχική δήλωσή τους.

β) Στην περίπτωση, όμως, που κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού τριμήνου μέρος των Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - Παραδόσεων έχουν διενεργηθεί με τον ΑΦΜ της προερχόμενης από το μετασχηματισμό εταιρίας, θα αναγραφούν οι ΑΦΜ των Αγοραστών - Προμηθευτών, αντίστοιχα, με την αξία που αφορά ΜΟΝΟ σ' αυτές τις
συναλλαγές.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης