Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1102079 ΕΞ 2014/9.7.2014 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, για την αξιολόγηση εφαρμογής του ν. 4174/2013 (Α170) "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις" (Κ.Φ.Δ.) | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1102079 ΕΞ 2014/9.7.2014

Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την Δ6Α 1132934 ΕΞ 2014/30.9.2014.Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-07-2014 ]
Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1102079 ΕΞ 2014/9.7.2014
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, για την αξιολόγηση εφαρμογής του ν. 4174/2013 (Α170) "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις" (Κ.Φ.Δ.)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα , 09 Ιουλίου 2014
Αριθ. Πρωτ.Δ6Α 1102079ΕΞ2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση:Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Ν.Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο:210-3311291
FAX: 210-3230829

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, για την αξιολόγηση εφαρμογής του ν. 4174/2013 (Α170) "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις" (Κ.Φ.Δ.)».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/88 (Α' 128 και 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

β) Του π.δ. 185/2009 (Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε
«Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.......» και του π.δ. 189/2009 (Α' 221) « Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων ».

γ) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016» όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

δ) Του νόμου ν. 4174/2013 (Α' 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».

ε) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220).

στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ζ) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α' 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (Α' 40) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας- Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α'226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύει.

2. Τα από 20 και 23-6-2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

3. Το από 16-6-2014 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

4. Την αριθ. 20 της 25-6-2014 (ΥΟΔΔ 360) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Ομάδα Εργασίας για την αξιολόγηση εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4174/2013 (Α' 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Κ.Φ.Δ.).

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε ως μέλη αυτής, τους εξής:

1. Ιωάννη Λυμέρη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως Συντονιστή, με αναπληρώτρια την Βασιλική Φουντά, υπάλληλο με βαθμό Γ', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

2. Σοφία Σεχπερίδου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας Επιστήμης Η/Υ (Software), Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e - εφαρμογές), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Παρασκευή Χατζημητάκου, υπάλληλο με βαθμό Γ, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας Επιστήμης Η/Υ (Software), Προϊσταμένη του Τμήματος Β' - Εφαρμογών Φ.Π.Α. και Ειδικών Φορολογιών της ίδιας Διεύθυνσης.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

3. Αικατερίνη Τίγκα, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Α' - Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Χρυσάνθη Δουρή, υπάλληλο με βαθμό Δ' του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

4. Άννα Αδάμ-Κόλλια, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Β' - Φορολογίας Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Μακρή, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

5. Δέσποινα Καρύδη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Φραγκούλη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου της ίδιας Διεύθυνσης.

6. Γεωργία Μπούρα, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Φ.Π.Α., ως μέλος.

7. Γεωργία Χαριτωνίδου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Καρλατήρα, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

8. Ανθή Αγαπίου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Βασιλική Σταϊκούρα, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

9. Κωνσταντίνα Κούστα, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων, ως μέλος.

10. Χαρίκλεια Λιβιτσάνου, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Βασιλική Γιοβά, υπάλληλο με βαθμό Ε', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

11. Σοφία Κολιοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Τελών και Ειδικών Φορολογιών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Εφραιμίδου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

12. Αρχοντούλα Μαυρομμάτη, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων, ως μέλος.

13. Παναγιώτα Παπαυγέρη, υπάλληλο με βαθμό ΣΤ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Πετράκη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου της ίδιας Διεύθυνσης.

Γ. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί το μέλος που θα ορίσει ο Συντονιστής αυτής.

Δ Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:

α) Η αξιολόγηση εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4174/2013 (Α' 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Κ.Φ.Δ.).

β) Η υποβολή προτάσεων για την πορεία υλοποίησής τους (έκδοση των σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του) γ) Η υποβολή προτάσεων για την βελτίωση των διατάξεων του νόμου, όπου διαπιστωθεί η αναγκαιότητα αυτή.

Ε. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, σε κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών, επί της οδού Καρ. Σερβίας 8 ή 10, στην Αθήνα, όπως θα καθορίζει ο Συντονιστής της και η διάρκειά λειτουργίας της καθορίζεται μέχρι 31-12-2014. Στα πλαίσια του έργου της η Ομάδα θα υποβάλλει μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα στην Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, για την πορεία των εργασιών της και με την ολοκλήρωση αυτού θα υποβάλλει το τελικό της πόρισμα.


Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab