Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Φ.30202/17356/669/18.9.2014 Επέκταση της ασφάλισης στον Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ σε όλη την Ελλάδα

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. Φ.30202/17356/669/18.9.2014
Επέκταση της ασφάλισης στον Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ σε όλη την Ελλάδα


Αριθμ. Φ.30202/17356/669/18.9.2014 Επέκταση της ασφάλισης στον Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ σε ό

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. Φ.30202/17356/669

(ΦΕΚ Β' 2608/30-09-2014)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 1 του A.N. της 11 Νοεμ. 1935 (543, Α. 1935) «περί Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας ως τούτο αυθεντικώς ηρμηνεύθη διά του άρθρου 1 του A.N. 694/1937 (196, Α) «Περί αυθεντικής ερμηνείας, συμπληρώσεως και τροποποιήσεως διατάξεων τινών της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 104 του Ν. 3655/2008 (58, Α) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (98, Α).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1828/1942 (256 Α) «Περί Τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της ισχυούσης περί προσωπικού Ξενοδοχείων Ύπνου Νομοθεσίας».

5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2520/1953 (220, Α), «Περί προσδιορισμού των αντικειμένων εφ’ ων εφαρμόζεται η διαδικασία η αναγραφόμενη υπό του άρθρου 59 του A.N. της 11 Νοεμβρίου 1935 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας» ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη υπό του άρθρου 1 του A.N. 694/1937».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141/21−6−2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 88/2012 (Α΄ 143) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 “Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών”».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 (Α΄ 141/21−6−2012) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 (Α΄ 134/ 10−6−2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την υπ’ αριθμ. οικ.27695/77/8−8−2014 (2244 Β΄) απόφαση «Τροποποίηση της αριθ. οικ. 20894/61/20−6−2014 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας “Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη”, (Β΄ 1634)».

9. Την υπ’ αριθμ. 70330 Ε857/7−12−1960 απόφαση του Υπουργού Εργασίας (505 Β΄) «Περί τροποποιήσεως ενίων άρθρων Καταστατικού Ταμείου Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων».

10. Την υπ’ αριθμ. Φ.30202/14889/518/2−7−2013 απόφαση (1753 Β΄) του Υπουργού Εργασίας «Επέκταση της Ασφάλισης του Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ)».

11. Την υπ’ αριθμ. 415/28/17−9−2013 απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΤ.

12. Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ) όπως διατυπώθηκε στις αριθμ. 13/23−7−2014 συνεδριάση του.

13. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Ι. Την έγκριση της υπ’ αριθμ. 415/28/17−9−2013 απόφασης του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΤ με την οποία αποφασίστηκε η επέκταση της ασφάλισης στον Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας που δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη.

ΙΙ. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης