Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Δ6Α 1130476 ΕΞ 2014/24.9.2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1149837ΕΞ2011/02−11−2011 (Β΄ 2501) υπουργικής απόφασης, περί ανασυγκρότησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2648/1998 (Α΄ 238), όπως ισχύει, καθώς και της αριθμ. Δ6Α 1024643 ΕΞ2013/11−2−2013 (ΥΟΔΔ 72) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, περί ορισμού των μελών της ίδιας Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-09-2014 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Δ6Α 1130476 ΕΞ 2014/24.9.2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1149837ΕΞ2011/02−11−2011 (Β΄ 2501) υπουργικής απόφασης, περί ανασυγκρότησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2648/1998 (Α΄ 238), όπως ισχύει, καθώς και της αριθμ. Δ6Α 1024643 ΕΞ2013/11−2−2013 (ΥΟΔΔ 72) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, περί ορισμού των μελών της ίδιας Επιτροπής

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: Δ6Α 1130476 ΕΞ2014

(ΦΕΚ Β' 2577/29-09-2014 και ΥΟΔΔ 620/9-10-2014)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την προσθήκη του ΦΕΚ: ΥΟΔΔ 620/9-10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ6)
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δημ. Παπαδάκης
Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291
FAX : 210 - 32.30.829

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1149837ΕΞ2011/02-11-2011 (Β 2501) Υπουργικής απόφασης, περί ανασυγκρότησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2648/1998 (Α' 238), όπως ισχύει, καθώς και της αριθ. Δ6Α 1024643 ΕΞ2013/11-2-2013 (ΥΟΔΔ 72) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, περί ορισμού των μελών της ίδιας Επιτροπής».


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχής πιστώσεων και άλλες διατάξεις».

β) Του άρθρου 14 του ν. 2648/1998 (Α΄ 238) «Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις» και της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε: αα) με τις περιπτώσεις δ΄ μέχρι και ζ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 2873/2002 (Α΄ 285), ββ) με την παράγραφο 5 του άρθρου 29 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253) «Φορολογία Εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις» και γγ) με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276) «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

γ) Της περίπτωσης 16 της υποπαραγράφου Α.2 και των υποπαραγράφων Α.3 και Α.4 της παραγράφου Α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

δ) Της αριθ. ΠΟΛ.1259/5.12.2013 (Β΄ 3119) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία διάκρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός αρμοδίων οργάνων».

ε) Του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» και του ν. 4224/2013 (Α΄ 288) «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις».

στ) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128 και 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

ζ) Του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»…» και του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

η) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016», όπως ισχύει.

θ) Της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4254/2014 (Α΄85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».

ι) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ια) Του άρθρου 38 του ν. 3086/2002 (Α΄324) «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιβ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1149837 ΕΞ 2.11.2011 (Β΄ 2501) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανασυγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παροχής Διευκολύνσεων Τμηματικής Καταβολής Ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 2648/1998 – Α΄ 238, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2873/2000 – Α΄ 285, με την παρ. 5 του άρθρου 29 του Ν. 3296/2004 – Α΄ 253 και με την παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 3522/2006 – Α΄ 276)».

3. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1024643 ΕΞ2013/11−2−2013 (ΥΟΔΔ 72) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παροχής Διευκολύνσεων Τμηματικής Καταβολής Ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο [παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2648/1998(Α΄238), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2873/2000 (Α΄285), με την παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 3296/2004 (Α΄253) και με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276)]», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1017889 ΕΞ2014/28−1−2014 (ΥΟΔΔ 48) όμοια.

4. Την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αριθμ. 20 της 25/06/2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 360) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. I. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1149837 ΕΞ 2.11.2011 (Β΄2501) Υπουργική απόφαση, περί ανασυγκρότησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2648/1998 (Α΄ 238), όπως ισχύει, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α΄81), ως προς την περίπτωση β΄ της παρ. Β΄ αυτής, την οποία διαμορφώνουμε ως εξής:

«2.1.β. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης ή έναν Προϊστάμενο από τις Διευθύνσεις που συγκροτούν την Γενική Διεύθυνση, ως μέλος, με αναπληρωτή του έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης».

II. Ύστερα από τα παραπάνω, η συγκρότηση της Επιτροπής ως προς τον Πρόεδρο και τα μέλη αυτής διαμορφώνεται ως κατωτέρω:

α. Έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) ή έναν (1) Νομικό Σύμβουλο του Ν.Σ.Κ., ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, που ορίζονται από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.
β. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης ή έναν Προϊστάμενο από τις Διευθύνσεις που συγκροτούν την Γενική Διεύθυνση, ως μέλος, με αναπληρωτή του έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
γ. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ ή έναν Προϊστάμενο από τις Διευθύνσεις που συγκροτούν την ανωτέρω Γενική Διεύθυνση, ως μέλος, με αναπληρωτή του έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
δ. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων, ως μέλος, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του στη Διεύθυνση.
ε. Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ), ως μέλος, με τον αναπληρωτή του, που προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ.
στ. Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στα Τελωνεία, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του, που προτείνεται από την Ομοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος.
ζ. Έναν εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, ως μέλος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, από την κεντρική διοίκηση αυτού.
Τα μέλη που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄, ε΄, και στ΄ συμμετέχουν, κατά περίπτωση, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, εφόσον σε αυτή συζητούνται θέματα που αφορούν στις Δ.Ο.Υ. ή στα Τελωνεία, αντίστοιχα.

Β. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1024643 ΕΞ2013/11−2−2013 (ΥΟΔΔ 72) απόφασή μας περί ορισμού μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2648/1998 (Α΄ 238), όπως ισχύει, ως προς τις υπηρεσίες που υπηρετούν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των περιπτώσεων β΄, ε΄, στ΄ και ως προς τον βαθμό του αναπληρωματικού μέλους της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1., καθώς και ως προς την Γενική Διεύθυνση, στην οποία υπάγεται η υπηρεσία που υπηρετούν οι εισηγητές και διαμορφώνουμε τις περιπτώσεις αυτές της παρ. 1 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 2, ως εξής:

« 1. β) Ιωάννη Μπάκα του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ.: .............., Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ηλία Θεοδώρου του Σπυρίδωνος, με Α.Δ.Τ.: .............., υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης».

«1. ε) Γραμμάτω Σκούρα του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ.: .............., υπάλληλο με βαθμό Γ΄, του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Π.Ο.Ε.–Δ.Ο.Υ.), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Δέσποινα Καρούση του Εμμανουήλ, με Α.Δ.Τ.: .............., υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ Γ’ Πειραιά, επίσης εκπρόσωπο της ίδιας Ομοσπονδίας.

στ) Ελένη Ρετσινά του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ.: ............., υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Τ.Υ.Ε.), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελευθερία Μπουκουβάλα του Δημοσθένους, με Α.Δ.Τ.: .............., υπάλληλο με βαθμό Ε΄, του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της ίδιας Γενικής Γραμματείας, επίσης εκπρόσωπο της ίδιας Ομοσπονδίας».

«2. Στην Επιτροπή μετέχουν, ως εισηγητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι εξής υπάλληλοι της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων:».

Κατά τα λοιπά ισχύουν η αριθμ. Δ6Α 1149837 ΕΞ 2.11.2011 (Β΄ 2501) υπουργική απόφαση, καθώς και η Δ6Α 1024643 ΕΞ2013/11−2−2013 (ΥΟΔΔ 72) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1017889 ΕΞ2014/28−1−2014 (ΥΟΔΔ 48) όμοια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Αικατερίνη Σαββαΐδου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης