Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1126/25.11.2003 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 10, 15, 16 και 22 του ν. 3193/20-11-2003 Φ.Ε.Κ. 266 Α Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α., ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις των άρθρων 10, 15, 16 και 22 του ν. 3193/2003 επήλθαν μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και ειδικότερα όσον αφορά θέματα αναδασμού και θέματα του ειδικού φόρου επί των ακινήτων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-11-2003 ]
Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ.1126/25.11.2003
Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 10, 15, 16 και 22 του ν. 3193/20-11-2003 Φ.Ε.Κ. 266 Α Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α., ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις των άρθρων 10, 15, 16 και 22 του ν. 3193/2003 επήλθαν μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και ειδικότερα όσον αφορά θέματα αναδασμού και θέματα του ειδικού φόρου επί των ακινήτων


Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1106006/486/0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Φ.Μ.Α.Π.

ΠΟΛ 1126

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 10, 15, 16 και 22 του Ν.3193/20-11-2003 (Φ.Ε.Κ. 266 Α΄) «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις ΦΠΑ, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις των άρθρων 10, 15, 16 και 22 του ν. 3193/2003 επήλθαν μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και ειδικότερα όσον αφορά θέματα αναδασμού και θέματα του ειδικού φόρου επί των ακινήτων.

Με την παρούσα, σας παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

Ειδικότερα :ΑΡΘΡΟ 10

1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί αναδασμού (ν. 647/1977), η Επιτροπή Αναδασμών μετά την κήρυξη μιας περιοχής ως αναδιανεμητέας, καταρτίζει κτηματολογικό πίνακα για κάθε αγροτεμάχιο και εγγράφει ως δικαιούχο το νομέα αυτού, βάσει της δήλωσης περί νομής που αυτός προσκομίζει, χωρίς αντίστοιχη υποχρέωση προσκόμισης από αυτόν πιστοποιητικού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής. Επίσης, κατά την έκδοση των παραχωρητηρίων, τα οποία αποτελούν κατά νόμο, μεταγραπτέους τίτλους κυριότητας, δεν απαιτείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού κληρονομιάς, στις περιπτώσεις που πριν από την έκδοση του παραχωρητηρίου έχει λάβει χώρα αιτία θανάτου κτήση, με την αιτιολογία ότι στο στάδιο σύνταξης του κτηματολογικού πίνακα εγγράφεται ως δικαιούχοςτου αναδασμού ο κατά την κρίση της Επιτροπής Αναδασμών νομέας των ακινήτων. Έτσι, με βάση τη μέχρι σήμερα νομοθεσία, διέφευγε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής.

2. Προκειμένου λοιπόν κατά τη διαδικασία του αναδασμού να αποφευχθεί η καταστρατήγηση της φορολογικής νομοθεσίας με τη μεθόδευση παραχώρησης της νομής, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου, αφενός θεσμοθετείται η παραχώρηση του τίτλου κτήσης συνεπεία αναδασμού στον πραγματικό κύριο των αναδιανεμητέων ακινήτων και όχι στο νομέα αυτών, και αφετέρου υποχρεώνεται ο κύριος, προκειμένου να του χορηγηθεί ο οριστικός τίτλος κυριότητας, στην υποβολή της οικείας δήλωσης φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής - κατά περίπτωση - και στην προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού.

Μάλιστα, από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι ο έλεγχος της κυριότητας στο πρόσωπο των δικαιούχων του αναδασμού θα γίνεται τόσο κατά τη σύνταξη του κτηματολογικού πίνακα όσο και κατά την έκδοση των οριστικών παραχωρητηρίων, αφού είναι πιθανό να έχουν επέλθει μεταβολές στο πρόσωπο αυτών.

3. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 καθορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και ορίζεται ότι οι προαναφερθείσες για τη διαδικασία του αναδασμού υποχρεώσεις θα ισχύουν για αναδασμούς που θα κηρυχθούν μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στους αναδασμούς που είχαν ήδη κηρυχθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, ανεξάρτητα αν έχει ολοκληρωθεί ή όχι η διαδικασία έκδοσης των οριστικών παραχωρητηρίων, θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται η διαδικασία (και η νομοθεσία) που ίσχυε μέχρι σήμερα. Δεν θα ερευνάται δηλαδή η τυχόν ιδιότητα του δικαιούχου του παραχωρητηρίου - νομέα ως κληρονόμου ή δωρεοδόχου.

Είναι όμως πιθανόν, με βάση την ακολουθούμενη μέχρι σήμερα διαδικασία αναδασμού, να έχει επιβληθεί οίκοθεν από τη Δ.Ο.Υ. φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής στον εμφανιζόμενο νομέα των αναδιανεμομένων ακινήτων, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί των φορολογιών αυτών, εφόσον η Δ.Ο.Υ. εκτιμούσε ότι υπεκρύπτετο (άτυπη) μεταβίβαση των εν λόγω ακινήτων προς τον εμφανιζόμενο νομέα.

Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση που μέχρι σήμερα έχει τυχόν βεβαιωθεί, λόγω της διαδικασίας αναδασμού, φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, θα διενεργηθεί από τις Δ.Ο.Υ. οίκοθεν διαγραφή αυτού. Στην περίπτωση που έχει ήδη καταβληθεί ο φόρος αυτός οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. θα προβούν, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, σε επιστροφή αυτού.ΑΡΘΡΟ 15

1. Με τη παράγραφο 1 του άρθρου 15 προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002(Φ.Ε.Κ. 330 Α'), με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα εξαίρεσης από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων και σε εταιρείες - ανεξάρτητα από την έδρα κατά τα καταστατικά τους έγγραφα - οι οποίες ανεγείρουν κτίρια ή άλλες εγκαταστάσεις που πρόκειται να ιδιοχρησιμοποιήσουν για την άσκηση βιομηχανικής, τουριστικής ή εμπορικής γενικά επιχείρησης, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων τους στην Ελλάδα και για διάστημα επτά ετών από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας.

Για την απόδειξη των προϋποθέσεων και την υπαγωγή εταιρειών στην εξαίρεση αυτή, πρέπει να τηρούνται τα εξής δικαιολογητικά:

-Επικυρωμένο αντίγραφο της αρχικής οικοδομικής άδειας.

-Φωτοτυπία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους (Φ-01.010, Φ-01.013, Ε5, Ε3 και Ε2).

-Επιπρόσθετα μετά την αποπεράτωση - η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα επτά έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας - και βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τη μεταβολή σε βιομηχανική, τουριστική ή εμπορική επιχείρηση, όταν δεν προβλέπεται από την αρχική βεβαίωση έναρξης εργασιών η συγκεκριμένη δραστηριότητα.

-Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας κατά περίπτωση, μετά την αποπεράτωση και μέχρι τη συμπλήρωση της δεκαετίας από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας.

Επισημαίνεται ότι η εξαίρεση αυτή αφορά μόνο τα ακίνητα στα οποία πρόκειται να λειτουργήσει η βιομηχανική, τουριστική ή εμπορική επιχείρηση και αίρεται αναδρομικά, αν η εταιρεία δεν προβεί στην έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης στα ακίνητα αυτά, μέσα σε επτά έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας ή αν τα ακίνητα μεταβιβασθούν, εκμισθωθούν, εισφερθούν κατά χρήση, παραχωρηθούν δωρεάν, χρησιμοποιηθούν προς εκμετάλλευση από την εταιρεία ή τρίτο κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πριν τη συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας.

Τονίζεται ότι η επιχείρηση πρέπει να λειτουργήσει ως βιομηχανική, τουριστική ή εμπορική μέσα στην επταετία ή αμέσως μετά το τέλος αυτής και οπωσδήποτε μέχρι το τέλος της δεκαετίας από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας.

2. Με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου ορίζεται, ότι εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου επί των ακινήτων και εταιρείες ναυτιλιακών συμφερόντων - ανεξάρτητα με τη χώρα της έδρας τους κατά τα καταστατικά τους έγγραφα - για όσα ακίνητα απέκτησαν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2003 και όχι για τις μετέπειτα από το χρόνο αυτό επεκτάσεις και ανεγέρσεις, με την προϋπόθεση ότι η αγορά έγινε με ναυτιλιακό συνάλλαγμα που νομίμως είχε εισαχθεί στην Ελλάδα, πράγμα που θα αποδεικνύεται:-Από τη σχετική βεβαίωση εισαγωγής ναυτιλιακού συναλλάγματος Τραπεζικού Καταστήματος στην Ελλάδα.

-Από το αντίγραφο του συμβολαίου αγοράς στο οποίο θα πρέπει να γίνεται μνεία ότι η αγορά έγινε με ναυτιλιακό συνάλλαγμα.

Αν στο συμβόλαιο αγοράς αναφέρεται ο αριθμός παραστατικού εισαγωγής του ναυτιλιακού συναλλάγματος, τότε δεν απαιτείται η βεβαίωση από την οικεία Τράπεζα.

Σε περίπτωση που στη βεβαίωση της τράπεζας αναφέρεται ότι η εισαγωγή ναυτιλιακού συναλλάγματος έγινε για την αγορά, ακινήτου δεν απαιτείται να αναγράφεται τούτο και στο οικείο μεταβιβαστικό συμβόλαιο.

3. Με την παράγραφο 3 εξαιρούνται επίσης και εταιρείες - με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τα καταστατικά τους έγγραφα - αν το σύνολο των ονομαστικών μετοχών τους, μεριδίων ή μερίδων, κατέχεται από κοινωφελές ίδρυμα ημεδαπό ή αλλοδαπό, που έχει συσταθεί με διαθήκη και επιδιώκει στην Ελλάδα κοινωφελείς σκοπούς. Για την αιτιολόγηση της υπαγωγής στην εξαίρεση αυτή απαιτείται να τηρούνται από την υπόχρεη εταιρεία τα εξής:

-επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του Ιδρύματος,

-επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής διαθήκης, καθώς και

-το μετοχολόγιο ή το καταστατικό και τις τροποποιήσεις του κατά περίπτωση, σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, από τα οποία θα προκύπτει ότι το σύνολο των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων της εταιρείας ανήκει σε Ίδρυμα ημεδαπό ή αλλοδαπό, που έχει συσταθεί με διάταξη τελευταίας βουλήσεως και επιδιώκει στην Ελλάδα κοινωφελείς σκοπούς.

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 διευκρινίζεται, ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω δήλωση των φυσικών προσώπων των εταιρειών, οργανισμών και ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο υπόχρεων εταιρειών και επιθυμούν να κάνουν χρήση της απαλλακτικής διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους, εφόσον:

α. πρόκειται για εταιρείες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία πρέπει να είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Χρηματιστηρίων FIBV (Federation Internationale des Bourses de Valeurs), παρά μόνο βεβαίωση της οικείας εποπτεύουσας αρχής - μέλους του Παγκόσμιου Οργανισμού Κεφαλαιαγοράς (IOSCO), ότι οι μετοχές της εταιρείας βρίσκονται σε διαπραγμάτευση,

β. πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα περιλαμβανομένων και των ταμιευτηρίων ή ταμείων παρακαταθηκών και δανείων, ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, αμοιβαία κεφάλαια περιλαμβανομένων και των αμοιβαίων κεφαλαίων επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία κλειστού τύπου,εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά μovo βεβαίωση της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής του Κράτους - Μέλους καταγωγής τους ή της Κεντρικής Τράπεζας αν πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα, ή της αρμόδιας υπηρεσίας ή Ανεξάρτητης Αρχής που εποπτεύει ασφαλιστικούς οργανισμούς, γ. πρόκειται για «θεσμικούς επενδυτές» που λειτουργούν στη κύρια ή παράλληλη αγορά χρηματιστηρίου αξιών Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλη εποπτευόμενη αγορά Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λειτουργεί κανονικά και είναι αναγνωρισμένη και ανοιχτή στο κοινό, παρά μόνο βεβαίωση για την ιδιότητα τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από την οικεία Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ως θεσμικοί επενδυτές στην Ελλάδα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 της 9/201/10-10-2001 Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - εκτός από τα αμοιβαία κεφάλαια, τα πιστωτικά ιδρύματα, τις ασφαλιστικές εταιρείες με σύνολο ενεργητικού άνω των έξι δισεκατομμυρίων δραχμών ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό, τα ασφαλιστικά ταμεία - είναι και οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου (Ε.Ε.Χ.), καθώς και οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.ΕΥ.) με μετοχικό κεφάλαιο άνω του ενός δισεκατομμυρίου δραχμών ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα. Σε κάθε περίπτωση δεν θεωρούνται θεσμικοί επενδυτές οι υπεράκτιες εταιρείες.

Για διευκόλυνση σας, στους συνημμένους πίνακες Α', Β' και Γ" παραθέτουμε καταλόγους των μελών της Διεθνούς Ένωσης Χρηματιστηρίων FIBV, των αρμοδίων Εποπτικών Αρχών Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των αναγνωρισμένων αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίστοιχα, για το έτος 2003. Οι πίνακες αυτοί διαμορφώνονται κάθε έτος και ως εκ τούτου θα πρέπει να αναζητούνται οι νέοι αυτοί πίνακες σε ετήσια βάση.

Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2003, όπως ορίζεται στο ακροτελεύτιο άρθρο του νόμου.ΑΡΘΡΟ 16

Σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου αυτού, όσες μεταβιβάσεις πραγματοποιήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση (20-11-2003) του ν. 3193/2003, με χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 3091/2002 εγκύρως πραγματοποιήθηκαν, έστω και αν οι μεταβιβάζουσες εταιρείες εξαιρούνται σύμφωνα με τις νέες συμπληρωματικές διατάξεις, αλλά σε κάθε περίπτωση οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να ήταν υποκείμενες στον ειδικό φόρο σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3091/2002.


ΠΙΝΑΚΑΣ Α'

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ (FIBV)

AMERICAN STOCK EXCHANGE
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE
BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES
BOLSA DE VALORES DE LIMA
BOLSA MEXICANA DE VALORES
BOURSE DE LUXEMBOURG
BSE THE STOCK EXCHANGE. MUMBAI
CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
EURONEXT AMSTERDAM
EURONEXT LISBON
HEX PLC
IRISH STOCK EXCHANGE
ITALIAN EXCHANGE
JSE SECURITIES EXCHANGE. SOUTH
AFRICA
KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE
LONDON STOCK EXCHANGE
NASD
NEW YORK STOCK EXCHANGE
OSAKA SECURITIES EXCHANGE
PHILIPPINE STOCK EXCHANGE
SHENZHEN STOCK EXCHANGE
STOCK EXCHANGE OF TEHRAN
STOCKHOLMSBORSEN
TAIWAN STOCK EXCHANGE CORP.
TOKYO STOCK EXCHANGE
WARSAW STOCK EXCHANGE
ATHENS EXCHANGE
BERMUDA STOCK EXCHANGE
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
BOLSA DE VALORES DO SΓΟ PAULO
BOLSAS Υ MERCADOS ESPAPOLES
BOURSE DE MONTRIAL
BUDAPEST STOCK EXCHANGE LTD.
COLOMBO STOCK EXCHANGE
DEUTSCHE BORSE AG
EURONEXT BRUSSELS
EURONEXT PARIS
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING
ISTANBUL STOCK EXCHANGE
JAKARTA STOCK EXCHANGE
KOREA STOCK EXCHANGE
LJUBLJANA STOCK EXCHANGE
MALTA STOCK EXCHANGE
NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA
LIMITED
NEW ZEALAND EXCHANGE
OSLO BORS
SHANGHAI STOCK EXCHANGE
SINGAPORE EXCHANGE
STOCK EXCHANGE OF THAILAND
SWX SWISS EXCHANGE
TEL-AVIV STOCK EXCHANGE
TSX TORONTO STOCK EXCHANGE
WIENER BORSE AG


ΠΙΝΑΚΑΣ Β'

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣFINANCIAL MARKET AUTHORITY (FΜA)
Praterstrasse 23, A-1020 VIENNA, AUSTRIA

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE/COMMISSIE VOOR MET BANK- EN FINANCIEWEZEN/ KOMMISSION FUR DAS BANK- UND FINANZWESEN
Avenue Louise 99 BRUXELLES 1050, BELGIUM

FINANSTILSYNET
Gl. Kongevej 74 A, 1850 FREDERIKSBERG C, DENMARK

RAHOITUSTARKASTUS
Kluuvikatu 5, PO BOX 159, HELSINKI, FINLAND

COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE (COB)
17 place de la Bourse, 75082 PARIS CEDEX 02, FRANCE

BUNDESANSTALT FUR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BAFIN)
Lurgiallee 12, 60439 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

EPITROPH KEFALAIAGORAS/ CAPITAL MARKET COMMISSION (CMC)
1 Kolokotroni and Stadiou Street, ATHENS- 105 62, GREECE

IRISH FINANCIAL SERVICES REGULATORY AUTHORITY
PO BOX 9138, College Green, DUBLIN 2, IRELAND

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA Ε LA BORSA (CONSOB)
Via G.B. Martini, 3, 00198 ROMA, ITALY

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF)
L-2991 LUXEMBOURG

AUTORITEIT FINANCIELE MARKTEN (AUTORITEIT-FM)
PO BOX 11723, 1001 GS AMSTERDAM, NETHERLANDS (The)

COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS (CMVM)
Avenida da Liberdade 252, 1056-801 LISBOA, PORTUGAL

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)
Paseo de la Castellana, 19, 28046 MADRID, SPAIN

FINANSINSPEKTIONEN
Sveavagen 167, PO BOX 6750, SE- 113 85 STOCKHOLM, SWEDEN

FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (FSA)
25 the North Colonnade Canary Wharf, LONDON E14 5HS, UNITED KINGDOM


ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'

.� ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡIΣΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(200090/Β1 826/26-9-2002 Α.Υ.Ο.)

1.Αυστρία : wiener Borse AG (Amtlicher Handel, Geregeltef Freiverkehr)
Newex Borse AG (Amtiicher Handel, Geregelter Freiverikehr)


2. Βέλγιο : Euronext Brussels (!e premier marche, le second marche, le nouveau marche et ie marche des instruments derives)
The out of listing second market of straight bonds, split securities and treasury notes
The Market "Listing" and the Market "Trading" of Nasdaq Europe3.Γαλλία : Euronext Paris
- Bourse de Paris (Premier Marche, Second Marche, Marche des EDR)
- MATIF (Marche a Terme international de France)
- ΜΟΝEΡ (Marche des Options Negociables de Paris)
- Le Nouveau Marche4. Γερμανία : Berliner Borse (Amtiicher Handel, Geregelter Markt)
Bremer Wertpapierborse (Amtiicher Handel, Geregelter Markt)
Rhenisch - Westfalische Borse zu Dusseidorf (Amtlicher Handel, Geregelter Markt)
Deutsche Borse (Frankfurter) (Amtlicher Handel, Geregelter Markt, Neuer Markt)
Eurex Deutschland
BOAG (Hamburg) (Amtlicher Handel, Geregelter Markt, Start-up market)
BOAG (Hannover) (Amtlicher Handel, Geregelter Ma/kt)
Bayerische Borse (Amtlicher Handel, Geregelter Markt)
Borse Stuttgart (Amtlicher Handel, Geregelter Markt)

5. Δανία Danish Authorized Market Place
Copenhagen Stock Exchange (Equity Market, Bond Market, Derivatives Market)


6. Ελλάδα Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών/ Χρηματιστηριακό Κέντρο θεσσαλονίκης
- Κύρια Αγορά
- Παράλληλη Αγορά
- Παράλληλη Αγορά Αναδυομένων Αγορών
- Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά
Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων


7. Ηνωμένο Βασίλειο London Stock Exchange
- Domestic Equity Market
- European Equity Market
- Gilt Edged and Sterling Bond Market
- Alternative Investment Market
London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE)
The London Securities & Derivatives Exchange Limited (OMLX)
Tradepoint Financial Networks
COREDEAL JIWAY


8. Ιρλανδία The Irish Stock Exchange
(Official List, Exploration Securities Market, Developing Companies Market, ITEQ)


9. Ισπανία Bolsa de Valores de Madrid
Bolsa de Valores de Barcelona Bolsa de Vaiores de Bilbao Bolsa de Valores de Valencia
Official Markets of Derivatives
(Spanish Markets of Derivatives - Fixed Income and Variable Income)
Financial Futures and Options Market (MEFF) Fixed Income Market (AIAF) Public Debt Market (Dematerialized)


10. Ιταλία Borsa Italiana
- Electronic share market (MTA)
- Electronic covered warrants market (MCW)
- After Hours Market (TAH)
- Electronic bond and government securities market (MOT)
- Electronic market for Eurobonds, foreign bonds and asset-backed securities (EuroMOT)
- Electronic traditional options market (MPR)
- Mercato Ristretto
- Nuovo Mercato
- Derivatives Market (IDEM)
- Italian Government Securities Derivatives Market (MIF)
Wholesale Market for Government Securities (MTS)
Wholesale Market for Corporate and International Organisations Bonds


11. Λουξεμβούργο Bourse de Luxembourg
(Main market, International Bond Market)


12. Ολλανδία Euronext Amsterdam Stock Market
- Amsterdam Stock Exchange (Main market, New Market)
- Euronext Amsterdam Derivatives Markets


13. Πορτογαλία Euronext Lisbon
(the Official Quotation Market, the Second Market, the New Market, the Futures and Options Market, the Special Market for Block Trading)
Special Market for Public Debt (MTS)

14. Σουηδία Stockholm Stock Exchange Nordic Growth Market NGM AB Aktietorget AB

15. Φινλανδία Helsinki Securities and Derivatives Exchange, Clearing House

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης