Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1101/27.4.1999 Συμπλήρωση - Τροποποίηση της υπ αριθ. 2030650/4837/0016/31.5.1991 Α.Υ.Ο. Που αναφέρεται στη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω Τραπεζών


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-04-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1101/27.4.1999
Συμπλήρωση - Τροποποίηση της υπ αριθ. 2030650/4837/0016/31.5.1991 Α.Υ.Ο. Που αναφέρεται στη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω Τραπεζών


Αθήνα, 27 Απριλίου 1999
Αριθ.Πρωτ.:1042578/2203/41/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ. Δημ.Εσόδων)
2.ΚΕ.Π.Υ.Ο. Δ/ΝΣΗ 30Η
ΠΟΛ.: 1101

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση-Τροποποίηση της απόφασής μας 2030650/4837/001631.5.91 (ΦΕΚ 370/Β) που αναφέρεται στην ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω Τραπεζών.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α') "Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις".

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 2030650/4837/0016/31.5.1991 (ΦΕΚ 370/Β') απόφασης.

3. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Την ανάγκη τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών της επιστροφής του φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

5. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφασή μας δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Η παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ' αριθ. 2030650/4837/0016/31.5.1991 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

Α. "2. Οδηγίες και τεχνικά χαρακτηριστικά επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση".
Β. Η παρούσα απόφαση, που ισχύει από 1 Μαϊου 1999, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω των Τραπεζών
2030650/4837/0016/31.5.1991

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α'/1991) "Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις".

2. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.Δ.321/1969 (ΦΕΚ 205/Α') "περί Κώδικος Δημόσιου Λογιστικού".

3. Την ανάγκη βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών επιστροφής φόρου εισοδήματος για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
1. Από το οικονομικό έτος 1991, η επιστροφή του φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, που προκύπτει από την εκκαθάριση της οικείας αρχικής ή συμπληρωματικής δήλωσης και η οποία εκκαθάριση διενεργείται από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. θα πραγματοποιείται μέσω των Τραπεζών: Εθνικής, Εμπορικής, Ιονικής, Αθηνών, Αττικής, Μακεδονίας Θράκης, Κρήτης, Κεντρικής Ελλάδος, Εργασίας, Πειραιώς, Αγροτικής, Πίστεως, Γενικής, Χίου και EFG Eurobank (υπ' αριθ. 2005340/27.1.1998 απόφαση).

(Η Τράπεζα Χίου προσετέθη από 1.1.1992 με την υπ' αριθ. 1101659/9323/0016/ /ΠΟΛ.1228/1992 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών).

2. Για την ένταξη των φορολογουμένων στο νέο σύστημα επιστροφής του φόρου εισοδήματος:

α) Ο φορολογούμενος θα σημειώνει στη δήλωσή του την Τράπεζα και τον αριθμό του λογαριασμού (Ταμιευτηρίου, Οψεως ή τρεχούμενο) σε πίστωση του οποίου επιθυμεί να μεταφερθεί το επιστρεφόμενο ποσό του φόρου εισοδήματος).

β) Εφόσον δεν έχει τραπεζικό λογαριασμό ή δεν επιθυμεί την για κάθε πίστωση του λογαριασμού 200/1 "Ελληνικό Δημόσιο Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών" θα νημερώνει τη Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

3. Τα ποσά που τηρούνται στις Τράπεζες ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα, σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ και δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου κάθε οικονομικού έτους, θα επιστέφονται στο Δημόσιο σε πίστωση του λογαριασμού 200/1 "Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών" και
με VALEUR 21 Δεκεμβρίου.

Η διαδικασία της πίστωσης του λογαριασμού 200/1 "Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών" θα πραγματοποιείται μέχρι και την 24η Δεκεμβρίου με την ανωτέρω αξία (VALEUR) και ακολουθεί η ενημέρωση του ΚΕ.Π.Υ.Ο., που θα γίνεται με μαγνητική ταινία, η οποία θα περιέχει αναλυτικά όλα τα μη πληρωθέντα ποσά και τους δικαιούχους αυτών. Το ΚΕ.Π.Υ.Ο. θα εκτυπώνει κατάσταση επιστροφών κατά Τράπεζα ή Πιστωτικό Ιδρυμα με το συνολικό προς επιστροφή ποσό, την οποία θα αποστέλλει στη Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με ενσωματωμένη ή συνημμένη εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την πίστωση του λογαριασμού του Δημοσίου 200/1 "Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων Πληρωμών", με αντίστοιχη χρέωση των λογαριασμών των Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων και με αξία την ημερομηνία χρέωσης του ανωτέρω λογαριασμού του Δημοσίου.

Αρθρο 5
1. Οι Τράπεζες που μετέχουν στο νέο αυτό σύστημα θα αποστείλουν στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. Πίνακα των Υποκαταστημάτων τους με τα στοιχεία της διεύθυνσής τους (οδό, αριθμό, ταχυδρομικό κώδικα, επωνυμία) και τον κωδικό τους αριθμό.

2. Οι μαγνητικές ταινίες θα έχουν τις εξής προδιαγραφές:

Α. Η κάθε ταινία θα περιέχει 3 τύπους εγγραφών (RECORDS):

 1. HEADER-RECORD
 2. RECORD με τα στοιχεία του φορολογουμένου
 3. TRAILER RECORD


Β. Το HEADER-RECORD περιέχει τα εξής στοιχεία:

 1. Τύπος record (πάντα τον αριθμό 1) 1 ψηφίο
 2. Κωδικός της Τράπεζας 2 ψηφία
 3. Ημερομηνία κατάθεσης ταινίας και εντολής 6 ψηφία
 4. Κενά 71 ψηφία


Σύνολο 80 ψηφία

Γ. Το κυρίως record με τα στοιχεία του φορολογούμενου:

 1. Τύπος record (πάντα τον αριθμό 2) 1 ψηφίο
 2. Κωδικός Τράπεζας 2 ψηφία
 3. Κωδικός Υποκαταστήματος 4 ψηφία
 4. Αριθμός Λογαριασμού 15 ψηφία
 5. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 9 ψηφία
 6. Ποσό επιστροφής 9 ψηφία (χωρίς πρόσημο)
 7. Χρέωση ή Πίστωση (πάντα τον αριθμό 2) 1 ψηφίο
 8. Επώνυμο 18 ψηφία
 9. Ονομα 6 ψηφία
 10. Πατρώνυμο 3 ψηφία
 11. Ημερομηνία διαθεσιμότητας (valeur) 6 ψηφία
 12. Ημερομηνία κατάθεσης από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. 6 ψηφία


Σύνολο 80 ψηφία

Δ. Το trailer record:

 1. Τύπος record (πάντα τον αριθμό 3) 1 ψηφίο
 2. Κωδικός Τράπεζας 2 ψηφία
 3. Πλήθος record 6 ψηφία
 4. Το συνολικό ποσό εντολής 12 ψηφία (χωρίς πρόσημα)
 5. Κενά 59 ψηφία


Σύνολο 80 ψηφία

Οι ταινίες αυτές θα είναι χωρίς LABEL, record size 80 και block size 3520 CH γραμμένες σε κώδικα EBCIC στα 1.600 BPI.

Επίσης, οι Τράπεζες θα δώσουν στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. το ψηφίο ελέγχου, προκειμένου να γίνεται έλεγχος του λογαριασμού προς αποφυγή λαθών.


Αρθρο 6
Η παρούσα, που ισχύει από 1 Απριλίου 1991, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης