Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 174610/1.9.2014 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 12ης ομάδας «Ειδικά Έργα και Δραστηριότητες», α/α 6 «Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας», του παραρτήματος ΧΙΙ της Υ.Α. 1958/2012 (Β' 21), όπως εκάστοτε ισχύει


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-09-2014 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 174610/1.9.2014
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 12ης ομάδας «Ειδικά Έργα και Δραστηριότητες», α/α 6 «Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας», του παραρτήματος ΧΙΙ της Υ.Α. 1958/2012 (Β' 21), όπως εκάστοτε ισχύει


Αριθ. οικ. 174610

(ΦΕΚ Β' 2498/19-09-2014)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις:

1. Το Ν. 4070/2012 (Α' 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».

2. Το Ν. 4053/2012 (Α' 44) «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».

3. Το Ν. 4042/2012 (Α' 24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

4. Το Ν. 4014/2011 (Α' 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

5. Το Ν. 3208/2003 (Α' 303) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».

6. Το Ν. 3028/2002 (Α' 153) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

7. Το Ν. 2939/2001 (Α' 179) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».

8. Το Ν. 2801/2000 (Α' 46) «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».

9. Τον Ν. 998/1979 (Α' 289) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας».

10. Την υπ' αριθμ. 27217/505/2013 (B' 1442) κοινή υπουργική απόφαση «Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Όχλησης, εξαιρούμενες από την αδειοδότηση σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012».

11. Την υπ' αριθμ. 7557/136/2012 (Β' 306) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ' αρ. 17734/390/2011 (Β' 664) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Μικρές Τυποποιημένες Κατασκευές Κεραιών»».

12. Την υπ' αριθμ. 1958/13.1.2012 (Β' 21) υπουργική απόφαση «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Α' 209)».

13. Την υπ' αριθμ. 53571/3839/2000 (Β' 1105) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά».

14. Την απόφαση ΕΕΤΤ 529/138/2009 (Β' 1458) «Υπαγωγή κατασκευών κεραιών Femtocells στο άρθρο 1 παρ. 2 εδ. στ' του Ν. 2801/2000».

15. Τις διατάξεις του υπ' αριθμ. 661/2/2012 (Β' 2529) «Κανονισμού αδειών Κατασκευών κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012».

16. Την υπουργική απόφαση 15277/23.3.2012 (Β' 1077) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για τα έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (Β' 21), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011».

17. Το Π.Δ. 293/1999 (ΦΕΚ 263/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» όπως εκάστοτε ισχύει.

18. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α) «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

19. Την υπ' αριθμ. 329/3-7-2013 απόφασης του πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου» (ΦΕΚ 1655/Β), όπως ισχύει.

Β) Το γεγονός ότι από την παρούσα, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1:
Πεδίο Εφαρμογής - Σκοπός


1. Οι διατάξεις της παρούσας καθορίζουν τις ΠΠΔ, για τους Σταθμούς Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΑΣΤ), όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 (Α' 209) και εμπίπτουν στα έργα και δραστηριότητες με α/α 6 της Κατηγορίας Β, της 12ης Ομάδας («Ειδικά έργα και δραστηριότητες») του Παραρτήματος ΧΙΙ της ΚΥΑ 1958/13.1.2012 (Β' 21) «Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας». Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας:

α) οι Τυποποιημένες Κατασκευές Κεραιών των ΥΑ 17734/390/2011 (Β' 664) όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΥΑ 7557/136/2012 (Β' 306) και ΚΥΑ 11926/261/2011 (Β' 453).

β) οι Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ), όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 27217/505/2013 (B'1442)

γ) οι Σταθμοί ασύρματης πρόσβασης χαμηλής ισχύος (κεραίες Femtocells), όπως αυτές ορίζονται στην Απόφαση ΕΕΤΤ 529/138/2009 (Β'1458) ή γενικώς Femtocells που εξαιρούνται από την αδειοδότηση.

2. Σκοπός της παρούσας είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας μέσω λήψης όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων από την εγκατάσταση έργων και δραστηριοτήτων του ανωτέρω πεδίου εφαρμογής.

Άρθρο 2:
Αρμόδια Υπηρεσία


Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 (Α' 209), τα έργα ή δραστηριότητες που αναφέρονται στο ανωτέρω πεδίο εφαρμογής, υπάγονται στις ΠΠΔ της παρούσας και η αρμόδια υπηρεσία είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 30, παρ. 17 του Ν. 4070/2012 (Α' 82) όπως ισχύει, καθώς και στο άρθρο 31 του Ν. 4053/2012 (Α' 44) όπως εκάστοτε ισχύει, είναι ο υπεύθυνος φορέας χορήγησης άδειας εγκατάστασης των Σταθμών Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας.

Άρθρο 3:
Διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ


1. Ο αρμόδιος φορέας του έργου ή της δραστηριότητας υποβάλλει δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 (Α' 209), η οποία αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου φακέλου που υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ για την έκδοση άδειας εγκατάστασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29, παρ. 13 και στο άρθρο 31, παρ. 4 του Ν. 4053/2012 (Α' 44), όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας με τη δήλωση της παραγράφου 1 ως ανωτέρω, δεσμεύεται για την εφαρμογή κατά τη διάρκεια κατασκευής και τήρηση κατά τη διάρκεια λειτουργίας όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα που αφορούν στα χαρακτηριστικά της εγκατάστασής του, όπως περιγράφονται στον ολοκληρωμένο φάκελο για την έκδοση άδειας εγκατάστασης που υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ. Η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ συνοδεύεται από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά του άρθρου 6 της παρούσας.

3. Η ΕΕΤΤ, μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων, προβαίνει στην έκδοση άδειας εγκατάστασης όπως προβλέπεται στο Ν. 4070/2012 (Α' 82) καθώς και στο Ν. 4053/2012 (Α' 44) όπως ισχύουν, αναπόσπαστο μέρος της οποίας αποτελούν οι ΠΠΔ.

Άρθρο 4:
Χρονική διάρκεια ισχύος


Οι δεσμεύσεις στις οποίες υπάγεται ο φορέας λειτουργίας του έργου με την παρούσα, έχουν τη χρονική ισχύ της άδειας εγκατάστασης που χορηγείται κατά τις κείμενες διατάξεις και τροποποιούνται αυτοδίκαια εφόσον τροποποιούνται τα άρθρα 5 και 6 της παρούσας.

Άρθρο 5:
Γενικές Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις


1. Ο φορέας του έργου με την παρούσα υποχρεούται να τηρεί τις ακόλουθες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις οι οποίες αφορούν σε ΣΒΚΑΣΤ σε περιοχές εντός και εκτός σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών (γενικές ΠΠΔ). Επιπρόσθετα, εάν οι ΣΒΚΑΣΤ βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών, ισχύουν και τα αναφερόμενα στο Άρθρο 6 της παρούσας.

2. Οι γενικές ΠΠΔ εξειδικεύονται ως ακολούθως:

I. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Να τηρούνται τα προβλεπόμενα στη μελέτη ραδιοεκπομπών. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

1.1. Να τηρούνται τα προβλεπόμενα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 9 του Ν. 4070/2012 (Α' 82), όπως εκάστοτε ισχύουν. Τα όρια αυτά απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 70% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (Β'1105), όπως εκάστοτε ισχύουν.

1.2. Αν ο ΣΒΚΑΣΤ βρίσκεται σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από τα όρια γηπέδων κτιριακών εγκαταστάσεων ευαίσθητων αποδεκτών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία), να τηρούνται τα προβλεπόμενα όρια έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, σύμφωνα με τα άρθρο 30 παρ. 10 του Ν. 4070/2012 (Α' 82), όπως εκάστοτε ισχύουν. Τα όρια αυτά απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (Β'1105), όπως εκάστοτε ισχύουν.

Στην περίπτωση αυτή, με τη δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ που υποβάλλει ο φορέας του έργου στην ΕΕΤΤ συνυποβάλλει Μελέτη Εκτίμησης και Αξιολόγησης της έντασης του Ηλεκτρομαγνητικού Υποβάθρου σε απόσταση 300 μέτρων περιμετρικά του Σταθμού συνοδευόμενης από το σχετικό χάρτη ευαίσθητων χρήσεων γης.

1.3. Αν ο ΣΒΚΑΣΤ βρίσκεται σε απόσταση έως 50 μέτρα από γειτονικούς σταθμούς, να λαμβάνονται υπ' όψιν οι εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας αυτών καθώς και η συνεργιστική τους επίδραση, ούτως ώστε να τηρούνται τα προβλεπόμενα στη Μελέτη Ραδιοεκπομπών Κεραιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (Β' 1105), όπως εκάστοτε ισχύουν.

1.4. Τα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικού πεδίου από το σταθμό βάσης να μην υπερβαίνουν τα όρια ασφαλούς έκθεσης του γενικού πληθυσμού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία όπως αυτά έχουν υπολογιστεί και προσδιοριστεί στη Μελέτη Ραδιοεκπομπών Κεραιών, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4053/2012 (Α' 44), όπως ισχύει.

1.5. Να τηρούνται όλα τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία του σταθμού που αναφέρονται στην ΚΥΑ 3060 ΦΟΡ 238/2002 (Β' 512), όπως αυτή διορθώθηκε στο ΦΕΚ-Β' 759/2002 και όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΙΙ. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΙΙ.1. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β' 1909) και στο Ν. 4042/2012 (Α' 24), όπως εκάστοτε ισχύουν, με ευθύνη του φορέα λειτουργίας του έργου, όπως εξειδικεύεται στα εδάφια ΙΙ.2 έως II.4 κατωτέρω.

ΙΙ.2. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ)

ΙΙ.2.1 Η διαχείριση μη επικινδύνων Αποβλήτων Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 117/04 (Α'82) όπως εκάστοτε ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (Α'179) και της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β'1909), όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΙΙ.2.2. Τα μη επικίνδυνα ΑΗΗΕ να αποθηκεύονται χωριστά σε ειδικούς κάδους ανά είδος και να βρίσκονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο και επισημασμένο χώρο, υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες, ή να απομακρύνονται άμεσα με το πέρας της εργασίας και να παραδίδονται σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής συνεργαζόμενα με τα αρμόδια εγκεκριμένα συστήματα διαχείρισης.

ΙΙ.2.3. Η διαχείριση των επικινδύνων ΑΗΗΕ να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 117/2004 (Α' 82), όπως εκάστοτε ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (Α' 179) και της ΚΥΑ 13588/2006 (Β'383), όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΙΙ.3. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΛΗΝ ΑΗΗΕ

ΙΙ.3.1. Η διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των Σταθμών Βάσης σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (Β' 1625), ΚΥΑ 13588/2006 (Β' 383), όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΙΙ.3.2. Κατά τα λοιπά, η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων πλην ΑΗΕΕ να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006, ΚΥΑ 24944/2006 (Β' 791) και ΚΥΑ 8668/2007 (Β' 287), όπως εκάστοτε ισχύουν ή σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (Α' 179), όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΙΙ.4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Η διαχείριση των συσκευασιών να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2939/2001 (Α' 179), όπως εκάστοτε ισχύει.

II.5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

II.5.1. Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες διαμόρφωσης του γηπέδου εγκατάστασης του σταθμού να αξιοποιηθούν στην εξομάλυνση της επιφάνειας του γηπέδου λαμβάνοντας κάθε δυνατή μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της υφιστάμενης μορφολογίας του εδάφους, ή να μεταφερθούν σε εγκεκριμένο χώρο απόθεσης. Σε περίπτωση μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφών εκτός του γηπέδου του έργου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται φορτηγά οχήματα, των οποίων η καρότσα θα σκεπάζεται ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές σκόνης από τα μεταφερόμενα υλικά εκσκαφής.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται τόσο η προσωρινή όσο και η μόνιμη απόθεση προϊόντων εκσκαφής εντός της κοίτης ποταμών, χειμάρρων, μισγαγγειών, σε αρδευτικές τάφρους, σε παραποτάμιους χώρους και γενικά σε οποιαδήποτε θέση είναι δυνατόν να παρεμποδίζεται η ομαλή ροή των επιφανειακών υδάτων. Απαγορεύεται επίσης, η μόνιμη απόθεση προϊόντων εκσκαφής σε παρακείμενες δασικές εκτάσεις, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο ευαίσθητο αποδέκτη.

ΙΙ.5.2. Απαγορεύονται οι παντός είδους αυθαίρετες αμμοληψίες. Τα αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου θα εξασφαλίζονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.

ΙΙΙ. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΙΙΙ.1. Η διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) που τυχόν προκύπτουν από την συντήρηση των μηχανημάτων του έργου να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (Α' 64), την ΚΥΑ 24944/2006 (Β' 791) και την ΚΥΑ 13588/2006 (Β' 383), όπως εκάστοτε ισχύει.

ΙΙΙ.2. Τα εν λόγω επικίνδυνα απόβλητα της παρ. ΙΙΙ.1, πρέπει να συλλέγονται και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία, που θα πρέπει να φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της ΚΥΑ 24944/2006 (Β' 791) και να δίνονται σε ειδικά εξουσιοδοτημένες και αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής, ή να απομακρύνονται άμεσα με το πέρας της εργασίας και να παραδίδονται σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής συνεργαζόμενα με τα αρμόδια εγκεκριμένα συστήματα διαχείρισης. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρχει σχετική σύμβαση που θα επιδεικνύεται σε κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες σχετικές διατάξεις.

ΙΙΙ.3. Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, απαγορεύονται οι επί τόπου του χώρου του έργου εργασίες συντήρησης/επιδιόρθωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού (εργοταξιακά οχήματα και μηχανήματα) που χρησιμοποιείται κατά την κατασκευή του έργου και οι οποίες σχετίζονται με δραστηριότητες συντήρησης/επιδιόρθωσης που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Οι προαναφερόμενες εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου θα πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως ο προσωρινός εργοταξιακός χώρος, να απομακρυνθεί το σύνολο των τυχόν πλεοναζόντων υλικών και να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλων χώρος.

Στην ανωτέρω περίπτωση, με τη δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ που υποβάλλει ο φορέας του έργου στην ΕΕΤΤ συνυποβάλλει την σχετική Απόφαση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ΡΑΕ για εφεδρικούς σταθμούς Η/Ζ.

IV. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

IV.1 Ο φορέας του έργου υποχρεούται να συντάσσει Διαχειριστικό Σχέδιο επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων και να το υποβάλλει στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία για τους ΣΒΚΑΣΤ. Στο Διαχειριστικό Σχέδιο, ο φορέας του έργου υποχρεούται να συμπεριλάβει στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων (είδος αποβλήτου, ενδεικτική παραγόμενη ποσότητα ανά έτος, αποδέκτης, εργασία διαχείρισης) για τις παρακάτω κατηγορίες αποβλήτων:

• Ηλεκτρικός/ηλεκτρονικός εξοπλισμός
• Συσσωρευτές
• Απόβλητα λιπαντικά έλαια

IV.2 Τόσο οι ποσότητες και το είδος των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύπτουν εντός έκαστου έτους όσο και ο τρόπος διαχείρισης τους θα αποτυπώνονται στην Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων, η οποία θα υποβάλλεται από τον φορέα του έργου συνολικά για όλους τους ΣΒΚΑΣΤ στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

IV. 3. Για έκαστο ΣΒΚΑΣΤ ο φορέας του έργου θα πρέπει να τηρεί όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά σχετικά με τις ποσότητες, το είδος των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων που προκύπτουν ετησίως καθώς και τον τρόπο διαχείρισής τους.

V. ΘΟΡΥΒΟΣ

V.1. Οι εκπομπές θορύβου που παράγονται κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του σταθμού να μην υπερβαίνουν τις ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου, όπως ορίζονται στο Π.Δ. 1180/81 (Α' 293), όπως εκάστοτε ισχύει.

V.2. Η στάθμη θορύβου από τη λειτουργία των μηχανημάτων κατά τη φάση κατασκευής, να μην υπερβαίνει τα όσα ορίζονται στις ΚΥΑ 56206/1613/1986 (Β' 570), ΥΑ Α5/2375/1978 (Β' 689), ΚΥΑ 765/1991 (Β' 81) και ΚΥΑ 11481/523/1997 (Β' 295), όπως εκάστοτε ισχύουν.

V. 3. Δεν επιτρέπεται η χρήση μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ όπως προβλέπεται στις ΚΥΑ 69001/1921/1988 (Β' 751) και ΚΥΑ 10399/Φ5.3/361/1988 (Β'359), όπως εκάστοτε ισχύουν, ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (Β' 1418), όπως εκάστοτε ισχύει.

VI. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

VI. 1. Να τηρούνται τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 1180/81 όπως εκάστοτε ισχύει.

VI.2. Όσον αφορά στις εργασίες συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων των ΣΒΚΑΣΤ, να τηρούνται οι διατάξεις της KYA 37411/1829/E103/2007 (B' 1827), όπως ισχύει καθώς και των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

VII. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ TOY KOINOY

VII.1. Να τηρούνται οι προδιαγραφές πυρασφάλειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν.

VII.2. Να λαμβάνεται μέριμνα για την ασφαλή λειτουργία του ΣΒΚΑΣΤ και συγκεκριμένα των ιστών και του προσαρτημένου σε αυτούς εξοπλισμού σε υψηλές ταχύτητες ανέμου.

VII.3. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του κοινού και της εγκατάστασης σε περίπτωση ακραίων φυσικών καταστροφών και σεισμών.

VII.4. Να εγκατασταθεί σύστημα αντικεραυνικής προστασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του ιστού των κεραιών καθώς και των μηχανημάτων του σταθμού βάσης.

VII.5. Να λαμβάνεται το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων ώστε να μην είναι δυνατή η ελεύθερη πρόσβαση αναρμόδιων ατόμων σε χώρους εντός των εγκαταστάσεων του σταθμού βάσης.

Σε περίπτωση ΣΒΚΑΣΤ επί εδάφους, ο Σταθμός πρέπει να διαθέτει κατάλληλη περίφραξη ώστε να διασφαλίζεται η παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στους χώρους εντός των εγκαταστάσεων του Σταθμού.

VIII. ΣΗΜΑΝΣΗ

VIII.1. Να τηρούνται τα μέτρα περί ημερήσιας και νυκτερινής σήμανσης των ΣΒΚΑΣΤ που επιβάλλονται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Απαιτείται να τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις ΥΑ Δ3/Δ/35694/6190/2000 (B' 1133) και ΥΑ Δ3/Δ/3271/781/2009 (B' 191) περί «Προστασίας των Αεροπορικών Εγκαταστάσεων από τον κίνδυνο της ανάπτυξης κατασκευών-εμποδίων γύρω από αυτές καθώς και της Αεροπλοΐας εκ των υπερυψηλών ανά τη χώρα κατασκευών», όπως εκάστοτε ισχύουν.

VIII.2. Επί της περίφραξης ή επί της εισόδου του ΣΒΚΑΣΤ, να τοποθετείται ειδική πινακίδα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 § 17 εδάφιο Ε (β) Ν. 4070/2012.

Η πινακίδα θα αναφέρει επιπλέον τον φορέα του έργου, το όνομα του Σταθμού και τον αριθμό της χορηγηθείσας άδειας από την ΕΕΤΤ.

IX. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

IX.1. Οι ΣΒΚΑΣΤ να κατασκευάζονται σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 1, παρ. 2, σημείο Ε του Ν. 2801/2000 (Α' 46), όπως εκάστοτε ισχύουν.

IX.2. Οι ΣΒΚΑΣΤ να προσαρμόζονται κατάλληλα χρωματικά και μορφολογικά στα ήδη υφιστάμενα αρχιτεκτονικά στοιχεία των κτιρίων.

Ειδικότερα και για σταθμούς βάσης σε περιοχές εντός σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισμών, ο φορέας λειτουργίας τους, θα πρέπει να εξετάζει και τη δυνατότητα προσαρμογής τους στο περιβάλλον μέσω κατάλληλων αισθητικών και αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων.

IX.3. Οι ΣΒΚΑΣΤ να προσαρμόζονται κατάλληλα στα τοπιολογικά στοιχεία του ευρύτερου περιβάλλοντος της περιοχής εγκατάστασης.

IX.4. Να τηρούνται τυχόν μέτρα, όροι και περιορισμοί της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ), προκειμένου να προσαρμόζονται οι ΣΒΚΑΣΤ στις τοπικές αρχιτεκτονικές απαιτήσεις, όπου προβλέπεται τέτοιος έλεγχος από την πολεοδομική νομοθεσία.

Χ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

Χ.1. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά τη φάση της κατασκευής του έργου για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς από την λειτουργία των μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ., καθώς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της.

Χ.2. Στην περίπτωση ΣΒΚΑΣΤ επί του εδάφους, οι ελεύθερες επιφάνειες εντός της περίφραξης των Σταθμών, να διαμορφώνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη αντιπυρική προστασία. Ο περιβάλλων την περίφραξη χώρος του Σταθμού πρέπει να παραμείνει ακάλυπτος από βλάστηση με τρόπο που να δημιουργείται η αναγκαία ζώνη αντιπυρικής προστασίας.

ΧΙ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

ΧΙ.1. Να αποκατασταθεί ο χώρος και να απομακρυνθεί πλήρως ο εξοπλισμός μετά το πέρας λειτουργίας του
έργου με αποκλειστική ευθύνη του φορέα λειτουργίας του έργου.

ΧΙ.2. Η διαχείριση υλικών και εξοπλισμού που κατά την παύση λειτουργίας του Σταθμού αποτελούν απόβλητα, πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του φορέα του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β' 1909), στην ΚΥΑ 13588/2006 (Β' 383), στο Ν. 2939/2001 (Α' 179) και στο Ν. 4042/2012 (Α' 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΧΙΙ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΧΙΙ.1. Σε περίπτωση που ο ΣΒΚΑΣΤ διαθέτει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (για την εγκατάσταση του οποίου απαιτείται σχετική απόφαση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ΡΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2773/1999 (Α' 286), και το άρθρο 22 της ΥΑ 17951/2000, Β' 1498):

i) για υπέργεια δεξαμενή καυσίμου, στεγασμένη εντός οικίσκου (container), θα πρέπει το δάπεδο του οικίσκου να είναι στεγανό,

ii) για υπέργεια δεξαμενή καυσίμου, εκτός οικίσκου (container), θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη εντός κατάλληλης λεκάνης ασφαλείας, ο ενεργός όγκος της οποίας πρέπει να είναι ίσος με τον όγκο της δεξαμενής καυσίμου,

iii) για υπόγεια δεξαμενή καυσίμου, θα πρέπει να τοποθετείται εντός στεγανού χώρου, ώστε σε περίπτωση σταδιακής διαρροής ή ολικής διάρρηξης των τοιχωμάτων της δεξαμενής, τα περιεχόμενα καύσιμα να μην διαφύγουν στο περιβάλλον της περιοχής.

Άρθρο 6:
Ειδικές Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για Σταθμούς Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΑΣΤ) σε περιοχές εκτός Σχεδίων Πόλεων και Ορίων Οικισμών.


1. Ο φορέας λειτουργίας του έργου υποχρεούται πέραν των προβλεπόμενων στο άρθρο 5 της παρούσας, να τηρεί τις ακόλουθες ΠΠΔ οι οποίες αφορούν σε ΣΒΚΑΣΤ εκτός σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών.

2. Οι ειδικές ΠΠΔ ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης συμπληρώνονται ως ακολούθως.

Ι. ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Ι.1. Σε περίπτωση που ο ΣΒΚΑΣΤ εγκαθίσταται εντός εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας, θα πρέπει:

α) στις δηλώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της παρούσας να περιλαμβάνονται τα προβλεπόμενα από την ΥΑ 15277/23.3.2012 (Β'1077) και να ακολουθούνται οι διατάξεις της.

β) Η υλοποίηση του έργου να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μικρότερη δυνατή επέμβαση σε δασική έκταση

γ) Να πραγματοποιείται τακτικός καθαρισμός της παραχωρούμενης έκτασης όπου βρίσκεται ο ΣΒΚΑΣΤ για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς.

δ) Να λαμβάνονται από το φορέα λειτουργίας όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας (πρόληψη, κατάσβεση, αντικεραυνική προστασία) για την περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές (δημιουργία αντιπυρικής ζώνης).

ε) Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να ελεγχθεί και να εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ι.2. Ο φορέας λειτουργίας του έργου, σε περίπτωση που απαιτείται, υποχρεούται να αποκαθιστά το χώρο στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί επέμβαση.

Ι.3. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε τυχόν απαραίτητες εργασίες αποψίλωσης να περιοριστούν στις ελάχιστες δυνατές και να μην προκαλείται ζημιά σε δασική βλάστηση ή υποβάθμιση της αισθητικής του περιβάλλοντος χώρου της εγκατάστασης.

ΙΙ. ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Ν. 3028/2002 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»

Σε περίπτωση που ο ΣΒΚΑΣΤ εγκαθίσταται σε εκτάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (Α' 153), όπως εκάστοτε ισχύουν, να τηρούνται τυχόν μέτρα, όροι και περιορισμοί, προκειμένου να προσαρμόζεται ο Σταθμός Βάσης στις απαιτήσεις των εκάστοτε αρμόδιων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, στις δηλώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της παρούσας, θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες.

ΙΙΙ. ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000.

Σε περίπτωση που ο ΣΒΚΑΣΤ εγκαθίσταται επί κτιρίου εντός του Δικτύου NATURA 2000, τότε ακολουθείται η διαδικασία ειδικής οικολογικής αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 10 του Ν. 4014/2011. Στην άδεια εγκατάστασης, εκτός των προαναφερομένων ΠΠΔ της παρούσας απόφασης, ενσωματώνονται και οι πρόσθετοι όροι που αναφέρονται στη σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη (παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011).

Άρθρο 7:
Καταργούμενες Διατάξεις


Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, παύει να ισχύει η υπ' αρ. 198015/2012 (Β' 1510) κοινή υπουργική απόφαση, όπως διορθώθηκε με το υπ' αριθμ. οικ. ΕΥΠΕ 199475/15.6.12 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ-Β' 2162/2012.

Άρθρο 8:
Έναρξη Ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης