Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1097/19.4.1999 Αίτημα ορισμένων φορολογούμενων για εξαίρεση από το σύστημα TAXIS

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1097/19.4.1999
Αίτημα ορισμένων φορολογούμενων για εξαίρεση από το σύστημα TAXIS

ΠΟΛ.1097/19.4.1999 Αίτημα ορισμένων φορολογούμενων για εξαίρεση από το σύστημα TAXIS

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα 19 Απριλίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1031800/564/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ (Δ.16)
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΠΟΛ.: 1097

ΘΕΜΑ: Αίτημα ορισμένων φορολογουμένων για εξαίρεση από το σύστημα TAXIS

Με αφορμή αιτήματα ορισμένων φορολογούμενων που έχουν φθάσει στην Υπηρεσία μας και με τα οποία αυτοί ζητούν να εξαιρεθούν από το σύστημα TAXIS, διότι, όπως πιστεύουν, ο νέος ενιαίος κωδικός Αριθμός Μητρώου παραβιάζει τα ατομικά και θρησκευτικά τους δικαιώματα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Από τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.2238/1994 προκύπτει ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

2. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 62 του ίδιου νόμου, ορίζεται ότι, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε φορά ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

3. Σε εκτέλεση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος, εκδόθηκε η υπ' αριθ. 1012856/194/ΠΟΛ.1025/Α0012/3.2.1999 ΑΥΟ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 129/Β'/18.2.1999 και με την οποία καθορίσθηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού
έτους 1999.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, το νόμιμο έντυπο στο οποίο πρέπει να δηλώνουν τα εισοδήματά τους, οικονομικού έτους 1999, οι υπόχρεοι είναι αυτό που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών και το οποίο επικυρώθηκε με την πιο πάνω απόφαση. Κανένα άλλο έντυπο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του εντύπου αυτού, καθόσον η χρησιμοποίηση άλλου εντύπου θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην εκκαθάριση αυτών των δηλώσεων.

5. Εξάλλου, το Υπουργείο Οικονομικών καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, ώστε να αυξηθούν τα έσοδα του Δημοσίου, να εκτελείται σωστά ο Κρατικός Προϋπολογισμός, για να είναι σε θέση το Κράτος να εκτελέσει τους κύριους σκοπούς του, που είναι η συμβολή του στους τομείς της Εθνικής Αμυνας, της Παιδείας, της Υγείας και της Κοινωνικής Πρόνοιας.

6. Με βάση τα παραπάνω, θεσπίστηκαν οι διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2515/1997, με τις οποίες χορηγείται υποχρεωτικά Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σε όλα τα Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων που έχουν την κατοικία τους ή την επαγγελματική τους εγκατάσταση ή διενεργούν πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

7. Με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου και νόμου της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να καθορίζει, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το χρόνο, τον τρόπο, τη διαδικασία χορήγησης του ΑΦΜ, τον αριθμό των ψηφίων του, την αρμόδια ΔΟΥ για τη χορήγησή του, τις πράξεις, τις συναλλαγές και δραστηριότητες φορολογικού ενδιαφέροντος, τις εξαιρέσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία χορήγησής του.

8. Με βάση την εξουσιοδότηση αυτή, εκδόθηκε η υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 (ΦΕΚ 193/Β') ΑΥΟ "περί υποχρεωτικής χορήγησης ΑΦΜ και διαδικασίες απόδοσής του".

9. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο νέος εννεαψήφιος ΑΦΜ, όπως και ο παλιός οκταψήφιος ΑΦΜ, δεν σχηματίζεται από κάποια κωδικά αριθμητικά στοιχεία, ώστε να είναι σε θέση ο οποιοσδήποτε γνώστης αυτών να εντοπίσει τον φορολογούμενο πολίτη. Αποτελείται από απλούς αριθμούς, που δίδονται συνεχόμενοι στον κάθε πολίτη, ανάλογα με το χρόνο απόδοσης του ΑΦΜ.
Ο σχηματιζόμενος αριθμός είναι μοναδικός για κάθε φορολογούμενο και δεν έχει καμία σχέση με τον ΕΚΑΜ ή με οποιονδήποτε άλλο κωδικοποιημένο αριθμό ταυτοτήτων, καρτών κ.λπ.

10. Η μη αναγραφή του ΑΦΜ, όπου αυτός απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 (ΦΕΚ 193/Β'/3.3.1998) ΑΥΟ και τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.1642/1986, έχει ως συνέπεια την αδυναμία παραλαβής των δηλώσεων των υπόχρεων από τις ΔΟΥ και αποτελεί παράβαση που συνεπάγεται τις κυρώσεις που ορίζονται από τις φορολογικές διατάξεις.

11. Επομένως, στις περιπτώσεις που αντιμετωπίζετε στις Υπηρεσίες σας όμοια αιτήματα, όπως τα αναφερθέντα, δεν θα γίνονται δεκτά, αλλά θα δίδεται αρνητική απάντηση στον αιτούντα, με τη σημείωση ότι το θέμα αυτό έχει εξετασθεί από τη Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών και το παρόν μπορείτε να επισυνάπτετε στις απαντήσεις σας, τις οποίες υποχρεούσθε να παρέχετε μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε ημερών (άρθρο 13 του Ν.2472/10.4.1997, ΦΕΚ 50/Α').

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης