Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Δ6Α 1112869 ΕΞ 2014/4.8.2014 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1148325 ΕΞ2011/31−10−2011 (Β΄2570) υπουργικής απόφασης, περί ανασυγκρότησης της Επιτροπής της παρ. 14 του άρθρου 9 του Ν. 2386/1996 (Α΄43), όπως ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2873/2000 (Α΄285), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3522/2006 (Α΄276), για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων για ακάλυπτες επιταγές, απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και διαγραφής χρεών προς το Δημόσιο και ορισμός μελών για την νέα θητεία της Επιτροπής

Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Β. 1050391 ΕΞ 2015/16.4.2015 και την Δ.ΟΡΓ.Β 1153465 ΕΞ2015/26.11.2015.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, όπου στην υποπαράγραφο Α', στις υποπαραγράφους ΙΙ και ΙΙΙ της παραγράφου Β', και στην παράγραφο Ε' της παρούσας απόφασης, προβλέπεται η Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης νοείται η Διεύθυνση Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-09-2014 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Δ6Α 1112869 ΕΞ 2014/4.8.2014
Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1148325 ΕΞ2011/31−10−2011 (Β΄2570) υπουργικής απόφασης, περί ανασυγκρότησης της Επιτροπής της παρ. 14 του άρθρου 9 του Ν. 2386/1996 (Α΄43), όπως ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2873/2000 (Α΄285), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3522/2006 (Α΄276), για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων για ακάλυπτες επιταγές, απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και διαγραφής χρεών προς το Δημόσιο και ορισμός μελών για την νέα θητεία της Επιτροπής

Αριθμ. Δ6Α1112869ΕΞ2014

(ΦΕΚ Β' 2442/15-09-2014)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις».

β) Των παρ. 14, 15 και 16 του άρθρου 9 του Ν. 2386/1996, όπως ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2873/2000 (Α΄285) και όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 3522/2006 (Α΄ 276) «Μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες συστήθηκε Επιτροπή εξέτασης προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων για ακάλυπτες επιταγές, απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και διαγραφής χρεών προς το Δημόσιο και ορίσθηκαν τα αφορώντα τη συγκρότηση και λειτουργία αυτής.

γ) Του εδαφίου β΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του Ν. 2648/1998 (Α΄238) «Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις».

δ) Της αριθμ. Δ6Α 1148325 ΕΞ 31.10.2011 (Β΄2570) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ανασυγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 14 του άρθρου 9 του Ν. 2386/1996, όπως αυτή ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2873/2000 (Α΄285), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3522/2006 (Α΄276), για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων για ακάλυπτες επιταγές, απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και διαγραφής χρεών προς το Δημόσιο».

ε) Του άρθρου 89 του π.δ 284/1988 (Α΄ 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

στ) Του π.δ. 185/2009 (Α΄213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”..........» και του π.δ. 189/2009 (Α΄221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

ζ) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013–2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016», όπως ισχύει.

η) Της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (Α΄ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».

θ) Της παραγράφου 3 του άρθρου 38 και του άρθρου 62 του Ν. 3086/2002 (Α΄ 324) «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4170/2013 (Α΄ 163) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε, αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ και άλλες διατάξεις».

ι) Των άρθρων 13 έως 15 του Ν.2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ια) Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 (Α΄297), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 (Α΄40) «Προστασία της εθνικής Οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (Α΄226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

ιβ) Των άρθρων 7 και 8 του Ν. 3469/2006 (Α΄ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 3536/2007 (Α΄42) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

ιγ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Το αριθμ. ΔΠΕΙΣ Ε 1086485 ΕΞ2014/5−6−2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), τα από 25−6−2014 και 23−07−2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ίδιας Διεύθυνσης, το πρώτο σε απάντηση του από 24−6−2014 όμοιου της Διεύθυνσης Οργάνωσης.

3. Το αριθμ. 84123/23−6−2014 έγγραφο του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε απάντηση στο αριθμ. Δ6Α 1090129ΕΞ2014/16−6−2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε.

4. Την Πράξη 20 της 25.6.2014 (ΥΟΔΔ 360) του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, η οποία θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,

αποφασίζουμε:

Α. I. Τροποποιούμε την αριθμ. Δ6Α 1148325 ΕΞ 31.10.2011 (Β΄2570) Υπουργική απόφαση, περί ανασυγκρότησης της Επιτροπής της παραγράφου 14 του άρθρου 9 του Ν. 2386/1996 (Α΄43), όπως ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2873/2000 (Α΄285) και όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3522/2006 (Α΄276), για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων για ακάλυπτες επιταγές, απαλλαγής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, διαγραφής χρεών προς το Δημόσιο και χορήγησης έκπτωσης λόγω εφάπαξ πληρωμής της οφειλής του β΄ εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του Ν. 2648/1998 (Α΄238), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81) και των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 38 και του άρθρου 62 του Ν. 3086/2002 (Α΄324), όπως ισχύει, ως προς τις περιπτώσεις α΄ και γ΄ της παραγράφου Β΄ αυτής, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

«Β. α. Έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή έναν (1) Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, που προτείνονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους».

«Β. γ. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος».

II. Ύστερα από τα παραπάνω, η συγκρότηση της Επιτροπής ως προς τον Πρόεδρο, τα μέλη, τους εισηγητές και τον γραμματέα διαμορφώνεται ως κατωτέρω:

α. Έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή έναν(1) Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, που προτείνονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

β. Έναν Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.

γ. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος.

δ. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.

ε. Τον Προϊστάμενο μιας Δ.Ο.Υ. της Περιφέρειας Αττικής, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.

στ. Τον Προϊστάμενο ενός Τμήματος της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.

Εισηγητές ορίζονται μέχρι τέσσερις (4) υπάλληλοι της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων, ανάλογα με τον αριθμό των εξεταζόμενων υποθέσεων, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων».

Β. I. Ορίζουμε τα μέλη της Επιτροπής της παραγράφου Α΄ της παρούσας απόφασης, ως εξής:

1. Τον Δημήτριο Μακαρονίδη του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ................, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ο οποίος υπηρετεί στο γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομικών, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Ελένη Πασαμιχάλη του Θωμά, με Α.Δ.Τ. ..........., Νομική Σύμβουλο του Κράτους, η οποία υπηρετεί στο γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Την Εμμανουέλα Πανοπούλου του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ............., Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία υπηρετεί στο γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομικών, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Σπυριδούλα Ραυτοπούλου του Αριστείδη, με Α.Δ.Τ. ............, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο ίδιο γραφείο.

3. Τον Ιωάννη Μπάκα του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ................, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εισόδων, ως μέλος.

4. Την Ευανθία Χατζηπαναγιώτου του Αντωνίου, με Α.Δ.Τ.: ......., υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Τζιλίνη του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ.: ......, Προϊσταμένη του Τμήματος Α'- Εκούσιας Είσπραξης της ίδιας Διεύθυνσης.

5. Τον Αθανάσιο Ανδρούτσο του Αβραάμ, με Α.Δ.Τ:....., υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Μιχαήλ Κακουδάκη του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ: ......, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών.

6. Την Στυλιανή Φουζούρη του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ.: ........., υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Β'- Αναγκαστικής Είσπραξης της Διεύθυνσης Εισπράξεων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αγγελική Παναγιωτοπούλου του Σπυρίδωνα, με Α.Δ.Τ: ........., υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Γ'- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Οφειλών της ίδιας Διεύθυνσης.

II. Εισηγητές στην Επιτροπή αυτή ορίζονται οι παρακάτω υπάλληλοι της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων:

1. Διονυσία Κούλου του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. .................., υπάλληλος με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με αναπληρώτρια την Ισιδώρα Πρίφτη του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. ..............., υπάλληλο με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΤΕ Εφοριακών.

2. Αικατερίνη Μανώλη του Νικολάου, με Α.Δ.Τ.:................, υπάλληλος με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Καλοφούτη του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. ................, υπάλληλο με βαθμό ΣΤ΄ του κλάδου ΔΕ Εφοριακών.

3. Ελένη Παναγιώτου του Σπυρίδωνα, με Α.Δ.Τ..............., υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με αναπληρώτρια την Αναστασία Βοντετσιάνου του Σπυρίδωνα, με Α.Δ.Τ. ..........., υπάλληλο με βαθμό Δ΄, του ίδιου κλάδου.

4. Μαρία Στυμφαλιάδου του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. .........., υπάλληλο με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με αναπληρώτρια την Μαρία Γιατράκου του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. ................, υπάλληλο με βαθμό Ε΄ του ίδιου κλάδου.

III. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η Ευφροσύνη Κωνσταντινίδου του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. .................., υπάλληλος με βαθμό Ε΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων, με αναπληρώτρια την Μαργαρίτα Κουμάνταρη του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ................, υπάλληλο με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

Γ. Έργο της Επιτροπής είναι το αναφερόμενο στις παρ. 14, 15 και 16 του άρθρου 9 του Ν. 2386/1996 και στις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3522/2006, όπως ισχύουν.

Δ. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής και αρχίζει από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

Ε. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, στο κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών, επί της οδού Πανεπιστημίου 20, Αθήνα, όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2014

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης