ΠΟΛ.1094/8.4.1999

Αποτελέσματα φορολογικών ελέγχων για την περιστολή της φοροδιαφυγήςΣχόλια:


8 Απρ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα, 8 Απριλίου 1999
Αρ. Πρωτ : 1026432/6175/Δ.Ε.- B

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Β΄
ΠΟΛ.: 1094

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα φορολογικών ελέγχων για την περιστολή της φοροδιαφυγής.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2362/1995, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους, συντάσσεται έκθεση από τους Γενικούς Διευθυντές Φορολογίας, Φορολογικών Ελέγχων και Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, με τις κατά περίπτωση δραστηριότητες αυτών.
Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει το σχετικό νομοθετικό έργο, επιπλέον δε, στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επιβολή προστίμων επί παραβάσεων φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και πίνακες παραβατών.
Οι παραπάνω αναλυτικές εκθέσεις και πίνακες συνοδεύουν τον προϋπολογισμό κάθε έτους κατά την εισαγωγή του στη Βουλή για ψήφιση.

2. Ακόμη, με την υπ' αριθ. 1027307/641/ΓΔ/10.2.1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 10 του ανωτέρω νόμου, καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη σύνταξη των πιο πάνω εκθέσεων των Γενικών Διευθυντών Φορολογίας, Φορολογικών Ελέγχων και Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης που συνυποβάλλονται με τον Κρατικό Προϋπολογισμό στη Βουλή των Ελλήνων, καθώς και του είδους των πινάκων παραβατών.

3. Μέσα στα πλαίσια υλοποίησης των παραπάνω, η Διεύθυνση Ελέγχου συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα διάφορα στοιχεία από τις ΔΟΥ που αφορούν:

α) Στοιχεία επιχειρήσεων που διέπραξαν φορολογικές παραβάσεις και φοροδιαφυγή μεγάλης έκτασης που διαπιστώθηκαν από φορολογικούς ελέγχους.

β) Στοιχεία επιχειρήσεων που διέπραξαν φορολογικές παραβάσεις σχετικές με έκδοση και λήψη εικονικών και έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων.

γ) Στοιχεία επιχειρήσεων των οποίων ανεστάλη η λειτουργία τους και επιχειρήσεις κατά των οποίων ελήφθησαν μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, προκειμένου να συνταχθούν οι απαραίτητοι πίνακες που θα συνοδεύσουν τον ετήσιο προϋπολογισμό του έτους 2000, καθώς και να ληφθούν τα απαραίτητα διοικητικά και νομοθετικά μέτρα.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως, μέχρι 15 Ιουνίου 1999, υποβληθούν στη Διεύθυνση Ελέγχου, Τμήμα Β', πίνακες επιχειρήσεων δικής σας αρμοδιότητας:

α) Που διέπραξαν φορολογικές παραβάσεις και φοροδιαφυγή μεγάλης έκτασης που διαπιστώθηκαν μετά από τακτικούς φορολογικούς ελέγχους, με αποτέλεσμα την απόρριψη των βιβλίων και στοιχείων των ή από προσωρινούς ελέγχους και όχι από λογιστικές διαφορές, ως συνημμένο Υπόδειγμα Α' και οι καταλογιστικές πράξεις
εκδόθηκαν από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 1998.

β) Που διέπραξαν φορολογικές παραβάσεις σχετικές με την έκδοση και λήψη εικονικών και την έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων των οποίων οι καταλογιστικές πράξεις εκδόθηκαν από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 1998, ως συνημμένο Υπόδειγμα Β'.

Ακόμη, διευκρινίζεται ότι στον Πίνακα Α' θα συμπεριληφθούν επιχειρήσεις στις οποίες καταλογίσθηκαν ποσά πάνω από 50.000.000 δρχ. για όλες τις ελεγχόμενες χρήσεις, φορολογίες και αιτίες.
Στον Πίνακα Β' θα συμπεριληφθούν όλες οι επιχειρήσεις που εξέδωσαν πλαστά - εικονικά τιμολόγια ή έλαβαν εικονικά, ανεξαρτήτως ύψους συναλλαγής, κατά το 1998.
Επίσης, σημειώνεται ότι οι στήλες 5-6-7-8 του Πίνακα Α' θα συμπληρώνονται συνολικά ανά φορολογία (Φορολογία Εισοδήματος, ΦΠΑ, ΚΒΣ, Λοιπές Φορολογίες).
Ωσαύτως, οι ενδείξεις "προσφυγή - οριστικό - συμβιβασμός" της στήλης 9 ή 7 του Πίνακα Β' θα γράφονται, κατά περίπτωση, δίπλα από τα αντίστοιχα ποσά που καταλογίστηκαν ή βεβαιώθηκαν.

5. Ακόμη, τυχόν στοιχεία εξέλιξης (πτώχευση, πλειστηριασμοί κ.λπ.) όλων των υποθέσεων που, από το 1996 μέχρι σήμερα, μας έχετε στείλει προκειμένου να τα συμπεριλάβουμε στους κατ' έτος καταρτιζόμενους πίνακες παραβατών που συνοδεύουν τους ετήσιους προϋπολογισμούς, θα μας γνωστοποιούνται μέσα στο μήνα Ιανουάριο
κάθε έτους συγκεντρωτικά ανά ΔΟΥ και ξεχωριστά για κάθε υπόθεση.
Τέλος, από εκδόσεως της παρούσας, παύει να ισχύει η υπ' αριθ. 1058744/ΔΣΣΦΕ-Β/3915/15.5.1998 διαταγή μας.


Taxheaven.gr