Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Φ. 10055/10947/791/7.8.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση καταστατικών διατάξεων των Τομέων Σύνταξης και Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών των αντίστοιχων κλάδων κύριας ασφάλισης και Πρόνοιας του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ καθώς και διατάξεων υγειονομικής περίθαλψης του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-08-2014 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. Φ. 10055/10947/791/7.8.2014
Τροποποίηση και συμπλήρωση καταστατικών διατάξεων των Τομέων Σύνταξης και Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών των αντίστοιχων κλάδων κύριας ασφάλισης και Πρόνοιας του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ καθώς και διατάξεων υγειονομικής περίθαλψης του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ.

Αριθμ. Φ. 10055/10947/791

(ΦΕΚ Β' 2268/22-08-2014)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4434/1929 (ΦΕΚ Α' 325) «περί συστάσεως Ταμείων ασφαλίσεως τάξεων τινών εργαζομένων (εφημεριδοπωλών, μυλεργατών και αρτεργατών)» όπως μετονομάσθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 5376/1932 (ΦΕΚ Α'106) σε «Ταμείο συντάξεων εφημεριδοπωλών και υπαλλήλων πρακτορείων».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 39-51 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α' 58) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».

3. Την αριθ. 17481/1933 Α.Υ.Ε.Ο. (ΦΕΚ Β' 77/21-4-1933) «Περί εγκρίσεως του καταστατικού του Ταμείου Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων».

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4434/1929 (ΦΕΚ Α' 325) και της παρ. 8 του άρθρου 4 του Ν. 5376/1932 (ΦΕΚ Α' 106) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 138 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α' 58).

5. Τις διατάξεις της αριθ. 22665/Ε.219/16-6-1958 απόφασης Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Περί συστάσεως ειδικού λογαριασμού παρά τω Ταμείω Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων» (ΦΕΚ Β' 188/5-7-1958).

6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 59 του Α.Ν. της 11.11.1935 όπως αυτό αυθεντικά ερμηνεύθηκε με το άρθρο 1 του Α.Ν. 694/1937 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.Δ. 2520/1953 (ΦΕΚ Α' 220) και την παρ. 4 του άρθρου 138 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α' 58).

7. Την Φ.40055/11439/1169/9-6-2009 απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β'1184/17-6-2009) «Ανασύνταξη, τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΜΜΕ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)».

8. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 75 του Ν. 177/1943 (ΦΕΚ A' 154) «Περί τροποποίησης και συμπληρώσεως των περί ΤΠΑΠΗΤ και των περί Τύπου και Ραδιοφωνίας υφιστάμενων διατάξεων» σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 138 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α '58).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 98).

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 213/1992 (Φ.Ε.Κ. Α' 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

11. Τις διατάξεις του άρθρου 1, του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. Α' 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» και του άρθρου 4, του Π.Δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. Α' 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 (Φ.Ε.Κ. Α' 143) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. Α' 141).

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (Φ.Ε.Κ. Α' 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

13. Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που ελήφθη κατά την 11η /27-3-2014 συνεδρίασή του, σχετικά με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ περί τροποποίησης και συμπλήρωσης καταστατικών διατάξεων των Τομέων σύνταξης και Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών των αντίστοιχων κλάδων κύριας ασφάλισης και πρόνοιας του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, του Λογαριασμού Δώρου Εορτών Εφημεριδοπωλών του κλάδου ανεργίας και δώρου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ καθώς και διατάξεων υγειονομικής περίθαλψης του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, που ελήφθη στην αριθ. 86/8-7-2013 συνεδρίασή του.

14. Την με αριθ. πρωτ. 28323/137/2-10-2013 Οικονομική Έκθεση της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α., σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,

αποφασίζουμε:

1. Τα άρθρα 3 και 4 του Κεφαλαίου Β' του καταστατικού του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, όπως έχει συσταθεί με την αριθ. 17481/1933 ΑΥΕΟ (ΦΕΚ Β' 77/31-3-1933) και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 3 Ασφαλισμένοι

1. Στον Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ασφαλίζονται υποχρεωτικά οι παρακάτω κατηγορίες ασφαλισμένων:

I. Φυσικά πρόσωπα (ατομική άσκηση του επαγγέλματος)

Οι εφημεριδοπώλες, διανομείς τύπου και υποπράκτορες, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας, που απασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με τη διακίνηση, διανομή και πώληση εφημερίδων, περιοδικών και λοιπών εντύπων, που κυκλοφορούν μέσω Πρακτορείων, εντός της ασφαλιστέας περιοχής αρμοδιότητας της Δ' Διεύθυνσης Ασφάλισης - Παροχών του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου καθώς και των άρθρων 4 και 11.

Για την υπαγωγή στην ασφάλιση, απαιτείται να πληρούνται και οι εξής προϋποθέσεις:

Ο εφημεριδοπώλης, διανομέας τύπου, υποπράκτορας συμβάλλεται άμεσα με τα Πρακτορεία ή συμβάλλεται με ιδιωτικό συμφωνητικό νόμιμα θεωρημένο από την οικεία Δ.Ο.Υ., ως συνεργαζόμενος με κάτοχο δελτίου, παραλαμβάνει, παραδίδει και πωλεί προσωπικά ή μέσω άλλων προσώπων ασφαλισμένων του Τομέα, έντυπα που υπόκεινται σε εισφορά υπέρ του Τομέα.

ΙΙ. Νομικά Πρόσωπα

Σε περίπτωση που η διακίνηση, διανομή και πώληση των εντύπων, εντός της ασφαλιστέας περιοχής διενεργείται από νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως εταιρικής μορφής, στην ασφάλιση υπάγονται, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου καθώς των άρθρων 4 και 11 οι εταίροι ή μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον πέντε (5 %) τοις εκατό.

Σε περίπτωση που οι εταιρικοί σκοποί δεν περιορίζονται στη διακίνηση, διανομή και πώληση εντύπων, στην ασφάλιση του Τομέα υπάγονται οι κατά κύριο επάγγελμα απασχολούμενοι με διακίνηση, διανομή και πώληση εντύπων μέτοχοι ή εταίροι.

Για την υπαγωγή στην ασφάλιση, απαιτείται να πληρείται και η προϋπόθεση ότι ο έχων την ιδιότητα του εταίρου ή μετόχου παραλαμβάνει, παραδίδει και πωλεί προσωπικά ή μέσω άλλων προσώπων ασφαλισμένων του Τομέα, έντυπα που υπόκεινται σε εισφορά υπέρ του Τομέα.

ΙΙΙ. Μισθωτοί

Πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας, τα οποία απασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της υπό Ι ή ΙΙ ως άνω περίπτωσης, ως βοηθοί αυτών, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου καθώς των άρθρων 4 και 11.

Για την υπαγωγή στην ασφάλιση απαιτείται ο μισθωτός να συμβάλλεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με πρόσωπα της ανωτέρω περίπτωσης Ι ή ΙΙ τους οποίους και συντρέχει στην παραλαβή, διανομή και παράδοση των εντύπων.

IV. Υπάλληλοι Πρακτορείων Εφημερίδων

Οι τακτικοί έμμισθοι υπάλληλοι, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και οι οποίοι απασχολούνται στα Πρακτορεία Διανομής Τύπου και υποκαταστήματα αυτών, που λειτουργούν στο Νομό Αττικής.

V. Υπάλληλοι του Τομέα

Οι μόνιμοι υπάλληλοι και κλητήρες του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Προαιρετική ασφάλιση

2 Α. Ασφαλισμένος του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ που έχασε την ιδιότητα του υποχρεωτικά ασφαλισμένου, έχει τη δυνατότητα, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, να συνεχίσει προαιρετικά, την ασφάλισή του σ' αυτόν, εφόσον:

α) έχει πραγματοποιήσει 10 χρόνια στην ασφάλιση του Τομέα.

β) έχει διακόψει αποδεδειγμένα την υποχρεωτικά ασφαλιστέα στον Τομέα εργασία του.

γ) δεν εργάζεται σε εργασία ασφαλιστέα σε οποιοδήποτε Ταμείο Κύριας Ασφάλισης.

δ) δεν είναι ανάπηρος, σε ποσοστό ικανό να θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης λόγω αναπηρίας σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ταμείου.

Η μη ύπαρξη της αναπηρίας αποδεικνύεται με απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, στην οποία παραπέμπεται ο ασφαλισμένος μετά την υποβολή της αίτησης για συνέχιση της ασφάλισής του, προαιρετικά.

Β. Η συνέχιση προαιρετικά της ασφάλισης, εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, αρχίζει από την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης και λήγει:

α) από την πρώτη του επόμενου μήνα, εκείνου της υποβολής της αίτησης διακοπής.

β) από την ημέρα ανάληψης εργασίας ασφαλιστέας σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης.

γ) όταν θεμελιώνεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο δικαίωμα σύνταξης, με βάση τη νομοθεσία του Τομέα.

δ) όταν καθυστερήσει η καταβολή των ανάλογων εισφορών πέραν του εξαμήνου από τότε που έγιναν απαιτητές, οπότε και χάνεται το δικαίωμα του ασφαλισμένου για συνέχιση προαιρετικά της ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος, με αίτησή του, μπορεί να ζητήσει την εκ νέου υπαγωγή του στην προαιρετική ασφάλιση από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

ε) με το θάνατο του ασφαλισμένου.

Γ. Ο προαιρετικά ασφαλισμένος υποχρεούται στην καταβολή μηνιαίων εισφορών που είναι ίσες με το 20% των αποδοχών που προβλέπει για το 2009 η 2η κλίμακα της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Υπαλλήλων-μελών της Ένωσης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών της 17-7-2008, για εργαζόμενο με 25 χρόνια υπηρεσίας.

Καθυστέρηση καταβολής των εισφορών επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.

Εισφορές που καταβλήθηκαν μέχρι την για οποιονδήποτε λόγο διακοπή της προαιρετικής ασφάλισης δεν επιστρέφονται, όσες δε καταβλήθηκαν μετά τη διακοπή, επιστρέφονται άτοκα.

Δ. Ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης, μετά την καταβολή των ανάλογων εισφορών εξομοιώνεται με αυτόν της υποχρεωτικής ασφάλισης για κάθε συνέπεια.

3. Τα οικεία Πρακτορεία, προκειμένου για εφημεριδοπώλες, διανομείς τύπου και υποπράκτορες, υποχρεούνται να γνωστοποιούν στον Τομέα την μεταξύ τους σύμβαση καθώς και τα στοιχεία των συμβαλλομένων, στο όνομα των οποίων θα εκδίδονται τα δελτία εκκαθάρισης και οι σχετικές βεβαιώσεις, εντός μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

Προκειμένου για συνεργαζόμενους εφημεριδοπώλες και διανομείς τύπου που συμβάλλονται μεταξύ τους με ιδιωτικά συμφωνητικά, ο/οι συμβαλλόμενος/οι στο όνομα του οποίου εκδίδονται οι εκκαθαρίσεις, υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Τομέα το ιδιωτικό συμφωνητικό, θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ., εντός μήνα από την υπογραφή αυτού.

Η σύσταση εταιρίας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής μορφής, το καταστατικό, η μετοχική σύνθεση αυτής καθώς οποιαδήποτε μεταβολή των αναφερόμενων στην παράγραφο αυτή ιδιοτήτων ή στοιχείων, γνωστοποιείται στις υπηρεσίες του Τομέα εντός της ίδιας προθεσμίας.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τα έννομα αποτελέσματα επέρχονται από την πρώτη του επομένου της κατάθεσης και πρωτοκόλλησης αυτών στον Τομέα.

Προκειμένου για υπαλλήλους πρακτορείων, τα Πρακτορεία Διανομής Τύπου υποχρεούνται να αναγγέλλουν στον Τομέα κάθε νέα πρόσληψη ή αποχώρηση, εντός μήνα.

Προκειμένου για μισθωτούς που απασχολούνται ως βοηθοί των υπό των ανωτέρω περιπτώσεων Ι και ΙΙ αναφερομένων προσώπων, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα του εργοδότη, υποχρεούνται να υποβάλουν στον Τομέα την σύμβαση εξαρτημένης εργασίας εντός μήνα από την υπογραφή αυτής, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας.

4. Η ιδιότητα των ασφαλισμένων κάθε κατηγορίας κατά τις διατάξεις του παρόντος αποδεικνύεται με βεβαίωση ασφάλισης που χορηγείται από τον Τομέα σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος.

5. Εντός του τελευταίου μήνα κάθε έτους οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Τομέα Υπεύθυνη Δήλωση, από την οποία να προκύπτει, ότι άσκησαν το ασφαλιζόμενο επάγγελμα ως κύριο κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο που έχει σχέση με την επαγγελματική και ασφαλιστική κατάστασή τους, τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Η μη υποβολή της προαναφερόμενης Υπεύθυνης Δήλωσης εντός της τασσόμενης προθεσμίας συνεπάγεται την προσωρινή διακοπή της ασφάλισης.

6. Η κρίση για τον χαρακτηρισμό ως ασφαλιστέου στον Τομέα προσώπου ανήκει στο Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, το οποίο μπορεί να προσφεύγει σε κάθε κατά την κρίση του πρόσφορο στοιχείο, εκτός των καθοριζομένων στο παρόν άρθρο και το άρθρο 4, προκειμένου να διαμορφώσει άποψη.

7. Η ασφαλιστέα περιοχή αρμοδιότητας του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ειδικά για την ασφάλιση των εφημεριδοπωλών, διανομέων τύπου, υποπρακτόρων, καθώς και για τους πόρους του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού εκτείνεται στην περιμετρική ζώνη που καθορίσθηκε με την αριθ. 19901/Σ.289/5-4-1962 απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β' 133/17-4-1962).

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις εγγραφής ασφαλισμένων - δικαιολογητικά

1. Για να εγγραφεί ασφαλισμένος στον Τομέα απαιτείται να πληροί τις οριζόμενες στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού προϋποθέσεις, να υποβάλει τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην παρ. 6 του προαναφερόμενου άρθρου, όπως ισχύει, και επιπροσθέτως:

α) αίτηση που συνοδεύεται από ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γεννήσεως και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τα τυχόν προστατευόμενα μέλη,

β) γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία προκύπτει ότι είναι ικανός για την άσκηση του επαγγέλματος,

γ) βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την οικεία Δ.Ο.Υ.,

δ) πρωτότυπο ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργαζόμενων φυσικών ή/και νομικών προσώπων, νόμιμα θεωρημένο από την οικεία Δ.Ο.Υ.,

ε) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ίδιου του ασφαλισμένου, η οποία κατά περίπτωση συνοδεύεται από βεβαίωση των οικείων Πρακτορείων ή του/των επικεφαλής κατόχων ατομικών δελτίων για τους συνεργαζόμενους με αυτούς,

στ) σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για τους μισθωτούς θεωρημένη από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.

2. Για την ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία έναρξης στην οικεία Δ.Ο.Υ. ή η ημερομηνία πρόσληψης για τους μισθωτούς.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ υποχρεούται να παραπέμπει στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή για εξέταση, κάθε αίτηση υπαγωγής στην ασφάλιση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η Υγειονομική Επιτροπή αποφαίνεται εντός μηνός από τη διαβίβαση της σχετικής αίτησης.

Σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών ο Τομέας ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο να συμπληρώσει αυτά.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες προθεσμίες αρχίζουν από την υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν προσέλθει αδικαιολόγητα για εξέταση στην Υγειονομική Επιτροπή κατά την ορισθείσα ημερομηνία, υποχρεούται να καταβάλει κάθε προκαλούμενη δαπάνη εξαιτίας της μη προσέλευσής του.

Εάν εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή της αίτησης δεν προσκομισθούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και δεν έχει εκδοθεί απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής με υπαιτιότητα του ενδιαφερομένου, η αίτηση απορρίπτεται.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ μπορεί με σχετική απόφασή του να ζητεί από τους ασφαλισμένους την προσκόμιση και άλλων, εκτός των ανωτέρω εγγράφων, ή στοιχείων προκειμένου να διαμορφώσει άποψη για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την υπαγωγή στην ασφάλιση.».

2. Το άρθρο 6 του Κεφαλαίου Γ' του καταστατικού του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, όπως έχει συσταθεί με την αριθ. 17481/1933 ΑΥΕΟ (ΦΕΚ Β' 77/31-3-1933) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Συντάξιμες αποδοχές Άρθρο 6

«Ως συντάξιμες αποδοχές, για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης των ασφαλισμένων του Τομέα, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των κατωτάτων μισθών των τελευταίων τριάντα έξι (36) μηνών, που προβλέπεται για το έτος 2009 για τους υπαλλήλους της 2ης μισθολογικής κλίμακας της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της 17-7-2008 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων-μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδες - μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών».

3. Το άρθρο 11 του Κεφαλαίου Ε' του καταστατικού του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, όπως έχει συσταθεί με την αριθ. 17481/1933 ΑΥΕΟ (ΦΕΚ Β' 77/31-3-1933) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Περιουσία Άρθρο 11

Πόροι του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Τομέα είναι:

1.'Ενα (1%) τοις εκατό επί της τιμής πώλησης κάθε εφημερίδας, περιοδικού, φυλλαδίου ή οποιουδήποτε άλλου εντύπου, που πωλείται εντός της ασφαλιστέας περιοχής του Τομέα, το οποίο παρακρατείται, από την καθορισμένη αμοιβή κάθε προσώπου από τα ασφαλιζόμενα σύμφωνα με τις περ. Ι και ΙΙ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος καταστατικού.

Καθορίζονται ως κατώτατα όρια μηνιαίων εισφορών ανά έτη ασφάλισης, τα εξής:

α. Μέχρι ενός έτους ασφάλισης το ποσό των 100 ευρώ,

β. Από 1 έως πέντε έτη το ποσό των 140 ευρώ,

γ. από 5 έως 10 έτη το ποσό των 180 ευρώ,

δ. από 10 έως 20 έτη το ποσό των 220 ευρώ και

ε. από 20 έτη και άνω το ποσό των 250 ευρώ.

Εάν από την εισφορά του ως άνω αναφερόμενου ποσοστού επί της τιμής πώλησης δεν καλύπτονται τα παραπάνω ποσά, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει στον Τομέα το ποσό που υπολείπεται από την ανωτέρω κλίμακα, ανά ημερολογιακό τρίμηνο εκκαθάρισης.

Ειδικά στην περίπτωση φυσικών προσώπων ασφαλισμένων του Τομέα που συμμετέχουν στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο εταιρίας, η εισφορά του 1% κατανέμεται στην ατομική μερίδα του κάθε ασφαλισμένου σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο και ότι τυχόν απομένει, μεταφέρεται στη μερίδα αυτού με το μεγαλύτερο ποσοστό. Τα προαναφερόμενα εφαρμόζονται αναλόγως και στην κατανομή των εισφορών των συνεργαζόμενων με ιδιωτικό συμφωνητικό εφημεριδοπωλών.

2. Εβδομήντα πέντε (0,75%) εκατοστά επί τοις εκατό επί της τιμής πώλησης κάθε ημερήσιας εφημερίδας και ένα (1%) τοις εκατό επί της τιμής πώλησης κάθε περιοδικού, φυλλαδίου ή οποιουδήποτε άλλου εντύπου, που πωλείται εντός της ασφαλιστέας περιοχής του Τομέα, το οποίο παρακρατείται από την αμοιβή των Πρακτορείων και (0,35%) τριάντα πέντε εκατοστά επί τοις εκατό επί της τιμής πώλησης κάθε ημερήσιας εφημερίδας, περιοδικού, φυλλαδίου ή οιουδήποτε άλλου εντύπου από τα πωλούμενα στην επικράτεια και το εξωτερικό, εκτός της περιοχής αρμοδιότητας του Τομέα.

3. 'Ενα (1%) τοις εκατό επί της τιμής πώλησης κάθε εφημερίδας, περιοδικού, φυλλαδίου, βιβλίου ή οιουδήποτε άλλου εντύπου που πωλείται εντός της ασφαλιστέας περιοχής του Τομέα, το οποίο βαρύνει τους εκδότες των εντύπων αυτών και το οποίου παρακρατείται και αποδίδεται από τα Πρακτορεία.

4. Εισφορά των ασφαλιζομένων υπαλλήλων των Πρακτορείων καθώς και των προσώπων που απασχολούνται ως μισθωτοί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ΙΙΙ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος καταστατικού ίση με πέντε (5%) τοις εκατό επί του καταβαλλόμενου μισθού, με κατώτατη βάση υπολογισμού τις αποδοχές που προβλέπονται από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της 17-7-2008 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων-μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδες - μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών» για υπάλληλο με 1-2 έτη υπηρεσίας της 3ης κλίμακας για το έτος 2008.

5. Τα ανωτέρω ποσοστά εισφορών καθώς και τα κατώτατα όρια μηνιαίων εισφορών αναπροσαρμόζονται μετά από την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης και απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

6. Δωρεές, κληροδοτήματα και κάθε άλλη πρόσοδος.

7. Εντός του επόμενου μήνα τα Πρακτορεία υποχρεούνται να συνυποβάλουν στην υπηρεσία του Τομέα μαζί με τις αντίστοιχες αποδείξεις καταθέσεως των εισφορών, λεπτομερή αντίστοιχη κατάσταση της πώλησης εντύπων που υπόκεινται σε κρατήσεις, στην οποία αναφέρεται η πραγματοποιηθείσα πώληση ονομαστικά για κάθε έντυπο και ονομαστική κατάσταση των εφημεριδοπωλών, ή άλλων προσώπων ασφαλισμένων του Τομέα που διενήργησαν την πώληση, τα καθημερινά δελτία παραλαβής και παράδοσης εφημερίδων, τα οποία παραδίδουν σε αυτούς καθημερινά οι εφημεριδοπώλες, καθώς και ονομαστική κατάσταση των ασφαλισμένων υπαλλήλων τους.
Η εμπρόθεσμη υποβολή των καταστάσεων βεβαιώνεται με την κατάθεση αυτών στην υπηρεσία του Τομέα, που πιστοποιείται με το επίσημο Πρωτόκολλο αυτού.

Τα Πρακτορεία, στην περίπτωση εντύπων που υπόκεινται σε εισφορά υπέρ του Τομέα και τα οποία κυκλοφορούν μέσω αυτών ή οι ιδιοκτήτες και διευθυντές και διαχειριστές αυτών, σε περίπτωση που κυκλοφορούν απευθείας από αυτούς, υποχρεούνται να παρέχουν στην αρμόδια υπηρεσία του Τομέα όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για τη διαπίστωση της ακρίβειας του περιεχομένου των υποβαλλομένων στον Τομέα καταστάσεων βεβαίωσης των εισφορών καθώς και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο για τη βεβαίωση των πόρων του Τομέα σε περίπτωση μη υποβολής καταστάσεων.

8. Ο πόρος που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Α.Ν. 23/1936 (ΦΕΚ 356 Α'), που προστέθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 1384/1983, μπορεί να αποδίδεται στον Τομέα μέχρι του τέλους του μεθεπόμενου μήνα από το μήνα στον οποίο ανάγεται.

9. Για τη βεβαίωση, είσπραξη και τα επιβαλλόμενα πρόσθετα τέλη, σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής των υπό των εδαφίων 1-4 του άρθρου 11, πόρων του Τομέα εφαρμόζονται, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 56 Ν. 2676/1999, οι διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 27 Α.Ν. 1846/1951, όπως εκάστοτε ισχύουν, για το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.».

4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 της Φ. 40055/ 11439/1169/9-6-2009 απόφασης Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β' 1184/17-6-2009) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τους ασφαλισμένους των περιπτώσεων Ι και ΙΙ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του καταστατικού του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του Κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, όπως έχει συσταθεί με την αριθ. 17481/1933 ΑΥΕΟ (ΦΕΚ Β' 77/31-3-1933) και ισχύει, καθορίζονται ως κατώτατα όρια μηνιαίων εισφορών ανά έτη ασφάλισης τα εξής:

α. Μέχρι ενός έτους ασφάλισης το ποσό των 25 ευρώ, β. Από 1 έως πέντε έτη το ποσό των 40 ευρώ, γ. από 5 έως 10 έτη το ποσό των 50 ευρώ, δ. από 10 έως 20 έτη το ποσό των 60 ευρώ και ε. από 20 έτη και πάνω το ποσό των 75 ευρώ. Εάν από την εισφορά του αναφερομένου ποσοστού 0,25 % επί της τιμής πώλησης κάθε εντύπου, δεν καλύπτονται τα παραπάνω ποσά, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει στο Ταμείο το ποσό που υπολείπεται από την ανωτέρω κλίμακα ανά μήνα εκκαθάρισης.
Τα ανωτέρω ποσοστά εισφορών καθώς και τα κατώτατα όρια μηνιαίων εισφορών αναπροσαρμόζονται μετά από την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης και απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.».

5. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της αριθ. 22665/Ε.219/16-6-1958 απόφασης Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β' 188/5-7-1958) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τους ασφαλισμένους των περιπτώσεων Ι και ΙΙ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του καταστατικού του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του Κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, όπως έχει συσταθεί με την αριθ. 17481/1933 ΑΥΕΟ (ΦΕΚ Β' 77/31-3-1933) και ισχύει, καθορίζονται ως κατώτατα όρια μηνιαίων εισφορών ανά έτη ασφάλισης τα εξής:

α. Μέχρι ενός έτους ασφάλισης το ποσό των 25 ευρώ,

β. Από 1 έως πέντε έτη το ποσό των 40 ευρώ,

γ. από 5 έως 10 έτη το ποσό των 50 ευρώ,

δ. από 10 έως 20 έτη το ποσό των 60 ευρώ και

ε. από 20 έτη και πάνω το ποσό των 75 ευρώ.

Εάν από την εισφορά του αναφερομένου ποσοστού 0,25 % επί της τιμής πώλησης κάθε εντύπου, δεν καλύπτονται τα παραπάνω ποσά, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει στο Ταμείο το ποσό που υπολείπεται από την ανωτέρω κλίμακα ανά μήνα εκκαθάρισης.
Τα ανωτέρω ποσοστά εισφορών καθώς και τα κατώτατα όρια μηνιαίων εισφορών αναπροσαρμόζονται μετά από την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης και απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης