Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: 2025/113925/12.9.2014 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α') όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-09-2014 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αρ. πρωτ.: 2025/113925/12.9.2014
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α') όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α)


Αθήνα, 12 / 09 / 2014
Αρ. πρωτ. : 2025/113925

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣ. ΜΗΧΑΝ. και ΜΕΣΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 46
ΤΚ 10176 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Αργ. Παπαγεωργίου
Ευαγ. Κουτσούκου
Τηλ.: 210 -5271631
210 - 5271635 e-mail: [email protected]
[email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα : Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α') όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α)


Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την έκδοση του ν.4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α'): Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις, η Δ/νση Εισροών Ζωικής Παραγωγής παρακολουθεί την εφαρμογή του από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας καταγράφοντας τα προβλήματα που παρουσιάζονται πανελλαδικά και ταυτόχρονα συγκεντρώνει ερωτήματα εμπλεκομένων/συναρμοδίων υπηρεσιών και πολιτών που χρήζουν διευκρινίσεων.

Με την τροποποίηση του ν. 4056/2012 στα πλαίσια του ν. 4235/2014 : Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 32 Α') (άρθρο 43 και 53) αντιμετωπίσθηκαν και επιλύθηκαν δυσλειτουργίες που προκαλούσαν καθυστερήσεις στη διαδικασία αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Με αφορμή ερωτήματα γραπτά και προφορικά που τίθενται στην υπηρεσία μας, εκδίδεται η παρούσα εγκύκλιος με την οποία συμπληρώνεται η υπ' αρ. 1464/67426/13-06-2012 (ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ) διευκρινιστική εγκύκλιος του ν. 4056/2012 και παράλληλα παρέχονται ερμηνευτικές οδηγίες και διευκρινίσεις σε ευρύ φάσμα θεμάτων με σκοπό την ενιαία, ομοιόμορφη και ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4056/2012 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 4235/2014.

Ειδικότερα παρατίθενται, τροποποιούνται και διευκρινίζονται τα εξής:

1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
(κεφάλαιο Α, άρθρο 2 της υπ'αρ. 1464/67426/13-06-2012 εγκυκλίου)


Στην αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων πρέπει να λαμβάνονται πλέον υπόψη και οι διατάξεις:

• του ν. 4178/2013: Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 174 Α ') και ειδικότερα το άρθρο 23, παρ. 13 με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με την καταβολή παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 300 ευρώ και χωρίς την επιβολή προστίμου

• ν. 4235/2014: Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 32 Α') και ειδικότερα τα άρθρα 43 και 53 με τα οποία τροποποιούνται - συμπληρώνονται άρθρα του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α')

• του ν. 4258/2014: Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - Ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94 Α') και ειδικότερα το άρθρο 11, παρ. 6 και 7 με τις οποίες καθορίζονται οι όροι δόμησης γηπέδων εντός των οποίων εγκαθίστανται μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών

• του ν. 4280/2014: Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 159 Α') και ειδικότερα τα άρθρα 36 και 52 που αφορούν στην εγκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός δασικών εκτάσεων

• της υπ' αρ. 46296/8-08-2013 (ΦΕΚ 2002 Β') κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 7ης ομάδας - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις - του Παραρτήματος VII, της ΥΑ 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ Β' 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 14

• της υπ' αρ. 48963/5.10.2012 (ΦΕΚ 2703 Β') απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α' της ΥΑ 1958/13.1.2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β' 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α')».

• της υπ' αρ. 65150/1780/25.11.2013 (ΦΕΚ 3089 Β') απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία αντικαταστάθηκε το παράρτημα VII της ΥΑ 1958/13.1.2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α')», όπως ισχύει

• της υπ' αρ. 20741/27.4.2012 (ΦΕΚ 21 Β') απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία τροποποιήθηκε η ΥΑ 1958/13.1.2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α')»

2. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(κεφάλαιο Β, άρθρο 1 της υπ'αρ. 1464/67426/13-06-2012 εγκυκλίου)


Στην έννοια της κτηνοτροφικής εγκατάστασης περιλαμβάνεται το ζωικό κεφάλαιο και το σύνολο των υποδομών όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στην υπ' αρ. 1464/67426/13-06-2012 (ΑΔΑ:Β4Λ0Β-ΓΣΦ) διευκρινιστική εγκύκλιο του ν. 4056/2012

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(κεφάλαιο Β, άρθρο 2, παρ. ΙΙ της υπ'αρ. 1464/67426/13-06-2012 εγκυκλίου)

i. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (άρθρο 2 παράγραφος 1, εδάφιο β.αα και άρθρο 6 παράγραφος 5, εδάφιο α.ββ του (ΦΕΚ 52 Α'))


Για την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που κατασκευάζονται με σκελετό θερμοκηπίου, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους τύπους κτηνοτροφικών στεγάστρων (σταθερών και κινητών) όπως αυτοί ορίζονται στην υπ' αρ. 5888/03-02-2004 ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και Γεωργίας οι φορείς κατά το στάδιο έκδοσης της άδειας εγκατάστασης είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν στην ΑΑΑ έγκριση του τύπου κατασκευής θεωρημένη από την αρμόδια υπηρεσία Δόμησης αντί του πιστοποιητικού τήρησης του τύπου κατασκευής

ii. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΧΡΙ 300 τ.μ. (άρθρο 2 παράγραφος 1, εδάφιο β.αα και άρθρο 6 παράγραφος 5, εδάφιο β.ββ )

Για την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που έχουν μέγεθος μέχρι 300 τ.μ. και κατασκευάζονται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρότυπα κατασκευών, όπως αυτά ορίζονται στην υπ' αρ. 281273/27-08-2004 ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και Γεωργίας οι φορείς κατά το στάδιο έκδοσης της άδειας εγκατάστασης είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν στην ΑΑΑ έγκριση του προτύπου κατασκευής θεωρημένη από την αρμόδια υπηρεσία Δόμησης αντί του πιστοποιητικού τήρησης των προτύπων κατασκευής

4. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
(κεφάλαιο Β, άρθρο 3 της υπ'αρ. 1464/67426/13-06-2012 εγκυκλίου)


Στον ορισμό της κτηνοτροφίας εκτατικής εκτροφής διευκρινίζεται ότι η διατροφή των ζώων είναι μικτή και συνδυάζει βόσκηση με χορήγηση ζωοτροφών κατά τη διάρκεια του σταυλισμού των ζώων. Με τη βόσκηση σε φυσικούς ή τεχνητούς λειμώνες ή βοσκότοπους ανάλογα με την ποιότητά τους είναι δυνατόν να καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών διατροφής σε χονδροειδείς ζωοτροφές ή η βόσκηση να καλύπτει συμπληρωματικά τις εν λόγω ανάγκες.

5. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(κεφάλαιο Β, άρθρο 5, παρ. 2,3 και 10 της υπ' αρ. 1464/67426/13-06-2012 εγκυκλίου)


i. ΤΙΤΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα που έχουν καταγραφεί στην αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ως προς την αποδοχή δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τον ιδιοκτήτη ή το νομέα ή το νόμιμο κάτοχο των εγκαταστάσεων τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην 1464/67426/13-06-2012 (ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ) διευκρινιστική εγκύκλιο του ν. 4056/2012 συμπληρώνονται και με τα παρακάτω

- απλά μισθωτήρια, τα οποία θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ
- ιδιωτικά συμφωνητικά, πχ παραχωρητήρια, τα οποία θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ
- δικαστικές αποφάσεις νομίμως μετεγεγραμμένες
- διοικητικές πράξεις, πχ παραχωρητήρια, υπουργικές αποφάσεις, αποφάσεις Νομάρχη, Περιφερειάρχη, Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας με τα αντίστοιχα ΦΕΚ όπου υπάρχουν και όπου απαιτούνται
- συμβολαιογραφική δήλωση αποδοχής κληρονομιάς, κληρονομητήριο και έκθεση περιγραφής ακινήτων
- κάθε άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και περιέχει εγγραπτέα πράξη σύστασης δικαιωμάτων κυριότητας

Σε ειδικές περιπτώσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, οι φορείς των οποίων δεν διαθέτουν κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να προσκομίσουν ως αποδεικτικά ιδιοκτησίας - νομής και κατοχής το έντυπο Ε9 συνοδευόμενο από απόσπασμα ΟΣΔΕ που θα εμφανίζεται το εν λόγω αγροτεμάχιο και υπεύθυνη δήλωση.

ii. ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΜΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ


Για τις περιπτώσεις νομιμοποίησης αυθαίρετων κτιρίων ή κτισμάτων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια του ν. 4178/2013 οι υπό αδειοδότηση φορείς θα προσκομίζουν την απόφαση διατήρησης αυθαιρέτου που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο κεφάλαιο της υπ' αρ. 1464/67426/13-06-2012 εγκυκλίου.

iii. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αναμορφώνεται πλήρως η σχετική παράγραφος της υπ' αρ. 1464/67426/13-06-2012 εγκυκλίου ως εξής :

Α. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α)

Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες με βάση τη δυναμικότητα τους κατατάσσονται στη κατηγορία Α του ν. 4014/2011
απαιτείται η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αρ. 48963/05-10-2012 ΥΑ.

Στο φάκελλο των απαραίτητων δικαιολογητικών πρέπει να περιλαμβάνονται :
• αντίγραφο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
• αντίγραφο της ΑΕΠΟ

Β. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α) και της υπ' αρ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β) ΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες με βάση τη δυναμικότητα τους κατατάσσονται στη κατηγορία Β του ν. 4014/2011 απαιτείται η υπαγωγή σε ΠΠΔ και εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ' αρ. 46296/08-08-2013 ΚΥΑ.

Στο φάκελλο των απαραίτητων δικαιολογητικών πρέπει να περιλαμβάνονται:
• αντίγραφο της συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ και των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών
• αντίγραφο του καταλόγου εφαρμοζόμενων ΠΠΔ του παραρτήματος Δ της παραπάνω ΚΥΑ

Γ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α ) και της υπ' αρ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ) ΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις των οποίων η δυναμικότητα είναι μικρότερη των ελαχίστων ορίων της κατηγορίας Β δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση. Οι φορείς των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων είναι όμως υποχρεωμένοι ως προς την προστασία του περιβάλλοντος να τηρούν τους όρους του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής όπως αυτοί καθορίζονται με την υπ' αρ. 85167/820/20-03-2000 (ΦΕΚ 477 Β') ΥΑ του Υπουργού Γεωργίας και την υπ' αρ. 125347/268/20-01-2004 (ΦΕΚ 142 Β') ΚΥΑ

Δ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5γ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α)

Στο φάκελλο των απαραίτητων δικαιολογητικών πρέπει να περιλαμβάνονται κατά περίπτωση:
• αντίγραφο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)
• αντίγραφο της ΑΕΠΟ
• απόφαση απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση

Ε. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA

Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εγκαθίστανται εντός ορίων περιοχών NATURA, στο φάκελλο των απαραίτητων δικαιολογητικών πρέπει να περιλαμβάνονται, εκτός των προαναφερθέντων ανάλογα με την κατηγορία στην οποία κατατάσσονται σε σχέση με τη δυναμικότητά τους, και τα εξής δικαιολογητικά:

> ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α )
Αντίγραφο της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης η οποία αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα της ΜΠΕ
> ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α )
Αντίγραφο της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης , ως απαραίτητο δικαιολογητικό του φακέλλου υπαγωγής σε ΠΠΔ

6. ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(κεφάλαιο Β, άρθρο 8 της υπ' αρ. 1464/67426/13-06-2012 εγκυκλίου)


Με το ν. 4235/2014 καθιερώνεται πλέον ο όρος ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ για όλες τις κατηγορίες των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2 του ν. 4056/2012 και κατά συνέπεια καταργείται ο όρος ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ που είχε υιοθετηθεί με την υπ' αρ. 1464/67426/13-06-2012 εγκύκλιο. Σε όλες τις κατηγορίες των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων η ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών από την κατάθεση του απαιτούμενου κατά περίπτωση φακέλλου και εφόσον αυτός είναι πλήρης.

Η ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ έχει την ισχύ της άδειας εγκατάστασης μέχρι την έκδοση της τελευταίας και ισχύει μέχρι τρείς (3) μήνες ή μέχρι δέκα (10) μήνες αν πρόκειται για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 998/1979

7. ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(κεφάλαιο Β, άρθρο 9 της υπ' αρ. 1464/67426/13-06-2012 εγκυκλίου)


Το άρθρο 9 του κεφαλαίου Β της υπ' αρ. 1464/67426/13-06-2012 εγκυκλίου συμπληρώνεται ως εξής:

Η ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ εκδίδεται μετά από επιτόπιο έλεγχο της Επιτροπής Σταυλισμού στις εγκαταστάσεις της υπό αδειοδότηση κτηνοτροφικής εγκατάστασης και εντός τριάντα (30) ημερών:
• από την κατάθεση του σχετικού φακέλλου για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012.
• από την κατάθεση της σχετικής αίτησης, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις των κατηγοριών 2 και 3 του ν.4056/2012

Το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών δύναται να παραταθεί μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων κατά περίπτωση πιστοποιήσεων ή εγκρίσεων αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή τους δέκα (10) μήνες εφόσον πρόκειται για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 998/1979.

Εάν από τον έλεγχο των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών διαπιστωθούν παραλείψεις ή παρεκκλίσεις από την ισχύουσα νομοθεσία ή ελλείψεις δικαιολογητικών η ΑΑΑ καλεί τον ενδιαφερόμενο να τις αποκαταστήσει ή συμπληρώσει ανάλογα εντός των προαναφερθεισών προθεσμιών.

Στην περίπτωση που η χορηγηθείσα προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή ελλιπούς συμμόρφωσης ή μη τήρησης των απαιτούμενων κατά περίπτωση προϋποθέσεων η αίτηση απορρίπτεται και σφραγίζονται οι τυχόν εγκαταστάσεις.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η ισχύς της άδειας εγκατάστασης, συναρτάται άμεσα με το καθεστώς ιδιοκτησίας - κατοχής του γηπέδου ή/και των κτιρίων - κτισμάτων εντός των οποίων θα λειτουργεί η κτηνοτροφική εγκατάσταση και ειδικότερα άδεια εγκατάστασης εκδίδεται:
• ως αορίστου χρόνου στην περίπτωση που το γήπεδο ή/και τα κτίρια - κτίσματα είναι ιδιόκτητα
• με περιορισμένη διάρκεια στην περίπτωση ενοικιαζόμενων ή παραχωρούμενων γηπέδων ή/και κτιρίων - κτισμάτων, η οποία θα ορίζεται μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου τίτλου κατοχής (συμβολαίου, παραχωρητηρίου, κλπ)

8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(κεφάλαιο Γ, άρθρο 1 της υπ' αρ. 1464/67426/13-06-2012 εγκυκλίου)


Το άρθρο 1 του κεφαλαίου Γ της υπ' αρ. 1464/67426/13-06-2012 εγκυκλίου αναμορφώνεται ως εξής:

Η κατάταξη των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον διέπεται από τους όρους και τις διατάξεις του ν. 4014/2011 και της υπ' αρ. 1958/13-01-2012 ΥΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται ανάλογα με το είδος των εκτρεφομένων ζώων, το σκοπό εκτροφής και τον μέγιστο αριθμό ζώων (θέσεις εκτροφής) που μπορούν να εκτρέφονται στη μονάδα στις κατηγορίες Α1, Α2 και Β .

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων:
• της κατηγορίας Β υπόκειται στην τήρηση των ΠΠΔ
• των κατηγοριών Α1 και Α2 ολοκληρώνεται με την έκδοση της Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΑΕΠΟ) η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α1 και από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α2.
• περιπτώσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων των οποίων η δυναμικότητα είναι μικρότερη των ελαχίστων ορίων της κατηγορίας Β απαλλάσσονται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση όμως υποχρεούνται να τηρούν τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής όπως αυτοί καθορίζονται με την υπ' αρ. 85167/820/20-03-2000 (ΦΕΚ 477 Β') ΥΑ του Υπουργού Γεωργίας και την υπ' αρ. 125347/268/20-01-2004 (ΦΕΚ 142 Β') ΚΥΑ

9. ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
(κεφάλαιο Γ, άρθρο 2 της υπ' αρ. 1464/67426/13-06-2012 εγκυκλίου)


Το άρθρο 2 του κεφαλαίου Γ της υπ' αρ. 1464/67426/13-06-2012 εγκυκλίου αναμορφώνεται ως εξής:

Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Β του ν. 4014/2011 και της υπ' αρ. 1958/13.1.2012 ΚΥΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, υποχρεούνται στην υπαγωγή και τήρηση των προβλεπομένων στην υπ' αρ. 46296/08-08-2013 ΚΥΑ Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ). Αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή σε ΠΠΔ των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Η διαδικασία προβλέπει την υποβολή στη ΔΑΟΚ δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ συνοδευόμενη από τα τυχόν δικαιολογητικά. Η εν λόγω δήλωση υπογράφεται από το φορέα τη κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή το μελετητή του και το περιεχόμενό της καθορίζεται στο παράρτημα Α της υπ' αρ. 46296/08-08-2013 ΚΥΑ

Στην περίπτωση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της κατηγορίας 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012 η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης. Η ΔΑΟΚ μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του ν. 4056/2012 προβαίνει στην έκδοση της άδειας εγκατάστασης αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν οι ΠΠΔ και ταυτόχρονα προσαρτάται στην εν λόγω απόφαση και το έντυπο του παραρτήματος Δ της υπ' αρ. 46296/08-08-2013 ΚΥΑ Στην περίπτωση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων των κατηγοριών 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012 η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας προέγκρισης εγκατάστασης. Η ΔΑΟΚ μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του ν. 4056/2012 προβαίνει στην έκδοση της άδειας προέγκρισης εγκατάστασης αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν οι ΠΠΔ και ταυτόχρονα προσαρτάται στην εν λόγω απόφαση και το έντυπο του παραρτήματος Δ της υπ' αρ. 46296/08-08-2013 ΚΥΑ

Επισημαίνεται ότι, κατά τη διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ, και στην περίπτωση που κάποιο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνεται και στο φάκελο που υποβάλλεται για την χορήγηση της άδειας εγκατάστασης ή της άδειας προέγκρισης εγκατάστασης, τότε δεν απαιτείται να συνυποβληθεί με τη δήλωση υπαγωγής του έργου σε Π.Π.Δ. Ειδικά για τα πρόχειρα καταλύματα επισημαίνεται ότι, από το συνδυασμό των ν.4014/2011 και 4056/2012 και δεδομένου ότι στο ν. 4056/2012 για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της εν λόγω κατηγορίας απαιτείται η ανάληψη της τήρησης των προβλεπομένων κατά δραστηριότητα ΠΠΔ οι οποίες σύμφωνα με το ν. 4014/2012 αφορούν αποκλειστικά και μόνο έργα της κατηγορίας Β, προκύπτει ότι τα ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ μπορεί ανάλογα με τη δυναμικότητά τους, είτε :
• να κατατάσσονται στην κατηγορία Β στην περίπτωση που η δυναμικότητά τους κυμαίνεται εντός των ορίων που έχουν τεθεί με την υπ' αρ. 1958/2012 ΥΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει
• να απαλλάσσονται περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην περίπτωση που η δυναμικότητά τους είναι μικρότερη της ελάχιστης για την κατάταξη στην κατηγορία Β και όπως αυτή έχει ορισθεί με την υπ' αρ. 1958/13.1.2012 ΥΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει και να υποχρεούνται στην εφαρμογή του κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής όπως έχει ήδη αναφερθεί και την παράγραφο 5.iii.Γ της παρούσας εγκυκλίου.

Σε καμία όπως περίπτωση δεν είναι δυνατόν μονάδες κατηγορίας Α να στεγάζονται σε πρόχειρα καταλύματα.

10. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (ΑΕΠΟ)
(κεφάλαιο Γ, άρθρο 3 της υπ' αρ. 1464/67426/13-06-2012 εγκυκλίου)


Το άρθρο 3 του κεφαλαίου Γ της υπ' αρ. 1464/67426/13-06-2012 εγκυκλίου αναμορφώνεται ως εξής:

Για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις:
• που κατασκευάζονται με σκελετό θερμοκηπίου και σύμφωνα με εγκεκριμένους τύπους κτηνοτροφικών στεγάστρων (κινητών και σταθερών) - περίπτωση (αα) της δεύτερης κατηγορίας του ν. 4056/2012
• που κατασκευάζονται σύμφωνα με εγκεκριμένα πρότυπα κατασκευών και έχουν μέγεθος μέχρι 300 τ.μ. - περίπτωση (ββ) της δεύτερης κατηγορίας του ν. 4056/2012
• που απαιτούν την έκδοση οικοδομικής άδειας - κατηγορία τρίτη του ν. 4056/2012
απαιτείται η έκδοση Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΑΕΠΟ) η οποία επισυνάπτεται στην αίτηση του ενδιαφερομένου φορέα. Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο της ΑΕΠΟ καθορίζονται ανά είδος έργου ή δραστηριότητας με την υπ' αρ. 48963/5.10.2012 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΤΑΔΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (1)

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (2)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Α2

Α1

Β

Α2

Α1

Β

ΠΡΩΤΗ (πρόχειρα καταλύματα)

-

-

ΠΠΔ (1)

-

-

-

ΔΕΥΤΕΡΗ περίπτωση αα (στέγαστρα με σκελετό θερμοκηπίου)

ΑΕΠΟ

ΑΕΠΟ

ΠΠΔ(1)

-

-

-

ΔΕΥΤΕΡΗ περίπτωση ββ (εγκαταστάσεις μεγέθους μέχρι 300 τ.μ. και κατασκευή με εγκεκριμένα πρότυπα κατασκευών)

ΑΕΠΟ

ΑΕΠΟ

ΠΠΔ (1)

-

-

-

ΤΡΙΤΗ (απαιτείται οικοδομική άδεια)

ΑΕΠΟ

ΑΕΠΟ

ΠΠΔ (3)

-

-

-(1) το υποβαλλόμενο δικαιολογητικό είναι η Υ.Δ. ανάληψης των ΠΠΔ

11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
(κεφάλαιο Ζ, άρθρο 1 της υπ' αρ. 1464/67426/13-06-2012 εγκυκλίου)


Το άρθρο 1 του κεφαλαίου Ζ της υπ' αρ. 1464/67426/13-06-2012 εγκυκλίου αναμορφώνεται ως εξής:

Η διατήρηση αυθαίρετων σταυλικών εγκαταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρο 23 του ν. 4178/2013 και της παρ. 3.α και 3. β του άρθρου 63 του ν. 4235/2014.

Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με την καταβολή παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 300 ευρώ και χωρίς την επιβολή προστίμου .

Η εν λόγω ρύθμιση αφορά όλες τις αυθαίρετες κατασκευές των κτηνοτροφικών - σταυλικών εγκαταστάσεων για την εκτροφή και εκμετάλλευση παραγωγικών/ αγροτικών ζώων ανεξαρτήτως μεγέθους (π.χ. κάλυψης, δόμησης κ.λ.π.) και συνοδών κτιρίων προσωρινής διαμονής επιφάνειας μέχρι 35 τ.μ., σε δημόσιες υπό νόμιμη παραχώρηση ή ιδιωτικές εκτάσεις εκμεταλλευόμενες νομίμως από κτηνοτρόφους, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την υπαγωγή είναι:
α) Αίτηση
β) Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης , με τα αντίστοιχα αποσπάσματα χάρτη, όπου θα αποτυπώνονται από τον μηχανικό τα σημεία των σταυλικών εγκαταστάσεων γ) Τεχνική έκθεση μηχανικού, όπου δηλώνεται ότι οι επιφάνειες του κτίσματος ή των κτισμάτων προσωρινής διαμονής δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 35,00 τ.μ., καθώς και ο τρόπος κατασκευής αυτών και των σταυλικών εγκαταστάσεων
δ) Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ. Η προθεσμία για την υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ της δήλωσης υπαγωγής για τις αυθαίρετες σταυλικές-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και συνοδών κτιρίων, λήγει στις 6-2-2015 Οι φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που υπέβαλλαν αίτηση εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μέχρι 30-06-2012 στις κατά τόπους Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στα πλαίσια του άρθρου 4 του ν. 3399/2005 ο οποίος καταργήθηκε, ανεξαρτήτων εάν έχουν διαπιστωθεί ελλείψεις στο φάκελλο τους υπάγονται στο άρθρο 23 του ν 4178/2013.

Στην περίπτωση που στο φάκελλο τους περιλαμβάνεται διάγραμμα κάλυψης και βεβαίωση στατικής επάρκειας όπου αυτή απαιτείται δεν απαιτείται η προσκόμιση της τεχνικής έκθεσης μηχανικών του άρθρου 23 του ν. 4178/2013.

Επίσης δεν καταβάλλεται το παράβολο των τριακοσίων (300) ευρώ υπέρ του ελληνικού δημοσίου.

Αποφάσεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση που εκδόθηκαν μετά τις 30-06-2012 σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3399/2005 και αφορούν αιτήσεις ενδιαφερόμενων φορέων που υποβλήθηκαν στις ΔΑΟΚ των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων μέχρι 30-06-2012 θεωρούνται νόμιμες.

12. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΑΣΗ, ΔΑΣΙΚΕΣ Ή ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
(κεφάλαιο Η, άρθρο 1 της υπ' αρ. 1464/67426/13-06-2012 εγκυκλίου)


Το άρθρο 1 του κεφαλαίου Η της υπ' αρ. 1464/67426/13-06-2012 εγκυκλίου αναμορφώνεται ως εξής:

Τα θέματα της εγκατάστασης, αδειοδότησης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός δασών, δασικών ή δημοσίων εκτάσεων υπόκεινται πλέον στις διατάξεις του ν. 4280/2014 άρθρα 36 και 52.

13. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(κεφάλαιο 7, άρθρα 2 και 3 της υπ' αρ. 1464/67426/13-06-2012 εγκυκλίου)


Τα άρθρα 2 και 3 της υπ' αρ. 1464/67426/13-06-2012 εγκυκλίου καταργούνται μετά την πλήρη αναμόρφωση του νομικού πλαισίου επιβολής κυρώσεων και την ταυτόχρονη ελάφρυνση των διοικητικών κυρώσεων και μείωση των χρηματικών προστίμων σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 4235/2014.

Η προβλεπόμενη στο εν λόγω άρθρο ΚΥΑ, έχει ήδη προωθηθεί προς υπογραφή από τους συναρμόδιους Υπουργούς.

Μετά την υπογραφή και δημοσίευσή της στο ΦΕΚ θα αποσταλλεί μαζί με τις απαραίτητες διευκρινίσεις σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

14. ΣΤΑΣΙΜΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ
(άρθρο 5, παρ. 4 του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α'))


Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κάθε κατηγορίας ιδρύονται και λειτουργούν εκτός των ορίων πάσης φύσεως οικισμών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι στάσιμοι οικισμοί.

15. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(άρθρο 5, παρ. 6 του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α'))


Στα εκτροφεία ειδών άγριας πανίδας εγχώριας η εισαγόμενης περιλαμβάνονται και τα εκτροφεία σαλιγκαριών που εκ παραδρομής δεν είχαν συμπεριληφθεί αρχικά

16. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(άρθρο 5, παρ. 10 του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α')


Επιτρέπεται η μεταβίβαση επιχειρήσεων επεξεργασίας των ζωικών προϊόντων που παράγει η κτηνοτροφική εγκατάσταση (τυροκομεία, αλλαντοποιεία, κλπ) υπό την προϋπόθεση της ταυτόχρονης μεταβίβασης και της κτηνοτροφικής εγκατάστασης στο νέο ιδιοκτήτη /φορέα

17. ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(άρθρο 6 παρ. 2α του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α'))


Με τη νέα παράγραφο επιλύεται το πρόβλημα της αλληλοεπικάλυψης διαδικασιών και δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών

18. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(άρθρο 7 ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α') όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4235/2014)


Οι άδειες των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων:
• τροποποιούνται όταν επέλθει αλλαγή στη επωνυμία του φορέα φυσικού ή νομικού προσώπου
• μεταβιβάζονται όταν περιέλθει με νόμιμο τρόπο η κυριότητα ή το δικαίωμα εκμετάλλευσης του ζωικού κεφαλαίου και του μηχανολογικού εξοπλισμού

Απαραίτητη προϋπόθεση για την τροποποίηση ή μεταβίβαση της άδειας είναι να είναι σε ισχύ και να μην έχει επέλθει αύξηση της δυναμικότητας ή επέκταση ή μεταφορά ή αλλαγή του είδους της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας της. Η διαδικασία τροποποίησης ή μεταβίβασης της άδειας εγκατάστασης είναι η εξής:

1. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην οικεία ΔΑΟΚ :
• αίτηση
• φωτοαντίγραφο της αρχικής άδειας
• υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 όπου βεβαιώνεται από τον αιτούντα ότι ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο
• σχετικά αποδεικτικά έγγραφα που αποδεικνύουν την τροποποίηση ή μεταβίβαση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης

2. Η οικεία ΔΑΟΚ ελέγχει την ορθότητα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και τα αντιπαραβάλλει με τυχόν στοιχεία που υπάρχουν στο αρχείο της υπηρεσίας.

3. Εάν η αρχική άδεια έχει εκδοθεί στα πλαίσια προγενέστερου καθεστώτος διενεργείται από την Επιτροπή Σταυλισμού έλεγχος και αυτοψία

Η Επιτροπή Σταυλισμού σε κάθε περίπτωση μπορεί να ελέγξει την ορθότητα των δηλούμενων στοιχείων

Η τροποποιημένη ή μεταβιβαζόμενη άδεια εκδίδεται από την οικεία ΔΑΟΚ :
• εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών όταν η αρχική άδεια έχει εκδοθεί στα πλαίσια του ν. 4056/2012
• εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών όταν η αρχική άδεια εκδόθηκε στα πλαίσια προγενέστερου νομικού πλαισίουΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΟΣΧ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης