Αποτελέσματα live αναζήτησης

Aρ. πρωτ.: 3672/109689/3.9.2014 Θέσπιση προσωρινών εκτάκτων μέτρων παραγωγών ροδάκινων και νεκταρινιών

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-09-2014 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Aρ. πρωτ.: 3672/109689/3.9.2014
Θέσπιση προσωρινών εκτάκτων μέτρων παραγωγών ροδάκινων και νεκταρινιών

Αθήνα, 03-09-2014
Aρ. πρωτ.: 3672/109689


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ    
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
∆/ΝΣΗ ΠΑΠ ∆ΕΝ∆ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ ΜΗΛΟΕΙ∆ΩΝ
∆ιεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα Ταχ. Κωδ.: 10176
Πληροφορίες: Μ. Πελώνη,
Αν. Μακρή Τηλ.: 210-2124013 - 4209
Fax: 210-5237923
e-mail: [email protected]  [email protected]ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2

ΘΕΜΑ: «Θέσπιση προσωρινών εκτάκτων μέτρων παραγωγών ροδάκινων και νεκταρινιών »

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 932/2014 της Επιτροπής ο οποίος τροποποιεί τον Καν  (ΕΕ) 913/2014, ορίζονται προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης για τους παραγωγούς ροδάκινων και νεκταρινιών.
Επιπλέον, σας υπενθυμίζουμε ότι το ισχύoν θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνει τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και 543/2011 της Επιτροπής, τις αρ. 266355/2009 (ΦΕΚ 594/Β’/2009) και αρ. 286886/22-4-2009 (ΦΕΚ 867/Β’/2009) αποφάσεις,
όπως ισχύουν, καθώς και την αρ. 3602/107772/29-08-2014 (ΦΕΚ 2326/Β’/2014) απόφαση.


Η αρ. 3553/106440/26-08-2014 εγκύκλιος συμπληρώνεται ως εξής:


1.    ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τα μέτρα που προβλέπονται είναι τα εξής:
1.1    Η απόσυρση οπωροκηπευτικών από την αγορά σύμφωνα με το άρθρο 22 της ΚΥΑ 266355/11.02.09 (ΦΕΚ 64Β/09), όπως ισχύει, η οποία θα διεξαχθεί από 11 Αυγούστου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 από τις Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) και τους μεμονωμένους παραγωγούς.
Τα οπωροκηπευτικά τα οποία αποσύρονται από την αγορά δύναται να:
α.    Οδηγηθούν    για    βιολογική    αποσύνθεση    και    λιπασματοποίηση    σύμφωνα    με    τα προβλεπόμενα στην απόφαση 346712/6-10-97 του Υπουργείου Γεωργίας, όπως ισχύει.
 
β. ∆ιατεθούν για τη διατροφή των ζώων (Σε ημερήσια βάση: Αιγοπρόβατα: 1 κιλό ανά ζώο, Βοοειδή:  7 κιλά ανά ζώο, Εκτατικής μορφής εκμεταλλεύσεις χοίρων: 3 κιλά ανά ζώο )
γ. ∆ιατεθούν ως δωρεάν διανομή (για τα νωπά προϊόντα: σε ημερήσια βάση: 1 κιλό ανά τελικό δικαιούχο- φυσικό πρόσωπο). Περιλαμβάνεται η δυνατότητα μεταποίησης των αποσυρόμενων νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων.
Αποσύρσεις ροδάκινων και νεκταρινιών για άλλους προορισμούς εκτός της δωρεάν διανομής (βιολογική αποσύνθεση και λιπασματοποίηση, διατροφή ζώων)
Οργανώσεις Παραγωγών
•    Οι ΟΠ δύναται να διαθέσουν 10% κατ’ ανώτατο όριο του όγκου παραγωγής τους σε ροδάκινα και νεκταρίνια (μέσος όρος τριετίας).
•    Η χρηματοδότηση από την Ε.Ε. καθορίζεται στο 75% των μέγιστων ποσών ενίσχυσης που καθορίζονται στο Παράρτημα ΧΙ του Καν. (ΕΕ) 543/2011.
Μεμονωμένοι Παραγωγοί
Η χρηματοδότηση από την Ε.Ε. καθορίζεται στο 50% των μέγιστων ποσών ενίσχυσης που καθορίζονται στο Παράρτημα ΧΙ του Καν. (ΕΕ) 543/2011. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία που περιγράφεται στην αρ. 3553/106440/26-08-2014 εγκύκλιο και αφορά τη δωρεάν διανομή.
Αποσύρσεις ροδάκινων και νεκταρινιών για δωρεάν διανομή
Μεμονωμένοι Παραγωγοί
Η χρηματοδότηση από την Ε.Ε. καθορίζεται στα μέγιστα ποσά ενίσχυσης που καθορίζονται στο Παράρτημα ΧΙ του Καν. (ΕΕ) 543/2011. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία που περιγράφεται στην αρ. 3553/106440/26-08-2014 εγκύκλιο και αφορά τη δωρεάν διανομή.

1.2    ∆ραστηριότητες προώθησης, που εντάσσονται στα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, και μπορούν να διεξαχθούν από 11 Αυγούστου 2014 έως τις 31 ∆εκεμβρίου 2014. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της αρ. 3602/107772/29-08-2014 (ΦΕΚ 2326/Β/2014) απόφασης «Οι δραστηριότητες Προώθησης του Μέτρου Πρόληψης και ∆ιαχείρισης Κρίσεων είναι επιλέξιμες για την πρόσθετη στήριξη του άρθρου 5 του Καν. (ΕΕ) 913/2014 εφόσον:
α) είναι συμπληρωματικές προς τυχόν τρέχουσες δράσεις προώθησης και επικοινωνίας που εφαρμόζονται από την ενδιαφερόμενη Οργάνωση Παραγωγών και δεν αφορούν την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων,
β) διεξαχθούν από την 11 Αυγούστου έως την 31η ∆εκεμβρίου 2014 και
γ) αποδεικνύεται ότι στοχεύουν στην προώθηση των ροδάκινων και νεκταρινιών.»  Επιπλέον,  θα  πρέπει  να  τηρούνται  όσα  περιγράφονται  στην  αρ.  3553/106440/26-08-2014
εγκύκλιο.
 
2.    ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Οι ΟΠ που υλοποιούν τα προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης του πρέπει να τροποποιήσουν τα επιχειρησιακά τους ταμεία για το τρέχον έτος και πιο συγκεκριμένα πρέπει να υποβάλλουν έως τις  30/09/2014 στις κατά τόπους ∆/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, τα κάτωθι:
2.1    Όταν έχουν εγκεκριμένο ΕΠ και
2.1.1    τροποποιούν τις δράσεις τους εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο μέτρο πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων ακολουθείται η συνήθης διαδικασία όπως περιγράφεται στα άρθρα 12, 13 και 14 της αρ. 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β’/2009). Πιο συγκεκριμένα καταθέτουν Πίνακα με τις εγκεκριμένες δράσεις και τις επιθυμητές τροποποιήσεις τους, την αίτηση επιχειρησιακού ταμείου και τα αναγκαία υποστηρικτικά έγγραφα.
2.1.2    επιπλέον εάν απέσυραν προϊόντα ή/και θα υλοποιήσουν δράσεις προώθησης στο πλαίσιο των εκτάκτων μέτρων στήριξης πρέπει να καταθέσουν επιπλέον Πίνακα για τις εν λόγω δράσεις και αίτηση επιχειρησιακού ταμείου μόνο για τα προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης.
2.2.    Όταν δεν έχουν εγκεκριμένο ΕΠ θα πρέπει να καταθέσουν τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω 2.1.2.
2.3.    Οι αρμόδιες ∆/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής διαβιβάζουν τις εισηγήσεις τους για τα έκτακτα μέτρα στήριξης και πίνακα με τον όγκο παραγωγής που διακινήθηκε μέσω της ΟΠ την προηγούμενη τριετία έως 10/10/2014 στη ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής, προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις.
2.4.    Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων αναλαμβάνουν την οργάνωση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των έκτακτων μέτρων παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 22 της ΚΥΑ 266355/11.02.09 (ΦΕΚ 64Β/2009) και τα άρθρα 7,8 της ΥΑ 286886/22.04.09 (ΦΕΚ 867 Β/2009) . Επισημαίνεται ότι, οι ως άνω υπηρεσίες μεριμνούν προκειμένου να εξευρεθούν οι χώροι παραλαβής των προϊόντων με ιδιαίτερη προσοχή για τους παραγωγούς, μη μέλη αλλά και της
μετουσίωσης των προϊόντων στο σύνολό τους.
2.5.    Για τα έκτακτα μέτρα στήριξης: Η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή και η πρόσθετη ενίσχυση για τις ενέργειες προώθησης χορηγείται ακόμη και αν οι ΟΠ δεν προβλέπουν δράσεις απόσυρσης ή δράσεις προώθησης στα επιχειρησιακά τους προγράμματα. Η δαπάνη δύναται να υπερβεί το όριο του 1/3 των πραγματικών δαπανών του επιχειρησιακού προγράμματος. Το ύψος δαπάνης του επιχειρησιακού προγράμματος του έτους 2014 (τροποποίηση εντός του έτους) δύναται να αυξηθεί πέραν του ποσοστού 25% του ποσού που έχει αρχικά εγκριθεί. Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για τις ενέργειες απόσυρσης και η πρόσθετη στήριξη που αφορά τις δράσεις προώθησης στα πλαίσια των έκτακτων προσωρινών μέτρων στήριξης δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 του Καν. (ΕΕ) 1308/2012.
 
2.6.    Σε Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας που δεν λειτουργούν ΟΠ οι οποίες δραστηριοποιούνται στα συγκεκριμένα προϊόντα, οι παραγωγοί μη μέλη ΟΠ και τα μέλη ΟΠ των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία, δεν υποχρεούνται να συνάψουν την παραπάνω συμφωνία με Ο.Π.. Στην περίπτωση αυτή κοινοποιούν με έγγραφο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις αρμόδιες ∆/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, κάθε ενέργεια απόσυρσης στην οποία προτίθενται να προβούν. Στη συνέχεια ακολουθείται η ίδια διαδικασία με αυτή των ΟΠ (άρθρα 7 και 8 της ΥΑ 286886/22.04.09 (ΦΕΚ 867 Β/2009). Οι ∆ΑΟΚ αποδέχονται όλα τα εύλογα αιτήματα των παραγωγών, αξιολογώντας τις ποσότητες με βάση τη δήλωση ΟΣ∆Ε 2014. Επιπλέον, η ∆ΑΟΚ οφείλει να εξακριβώσει ότι οι ποσότητες που πρόκειται να αποσυρθούν δεν υπερβαίνουν, κατ’ αναλογία, το χαμηλότερο από τα ανώτατα όρια που περιγράφονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Καν. (ΕΕ) 913/2014. Η ενωσιακή χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στον παραγωγό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τα στοιχεία της δήλωσης του ΟΣ∆Ε 2014.

Με  εγκύκλιο  του  ΟΠΕΚΕΠΕ  θα  ορισθούν  λεπτομέρειες  για  τις  αιτήσεις  και    την  καταβολή  της ενίσχυσης στις ΟΠ και στους παραγωγούς μη μέλη.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην αρ. 3553/106440/26-08-2014 εγκύκλιοO ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΜ. ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης