Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1066792 ΕΞ 2014/28.4.2014 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την έρευνα, την ανάπτυξη καινοτομιών και την εφαρμογή στρατηγικών και προτύπων επιχειρησιακής αριστείας σε πιλοτικό επίπεδο στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-04-2014 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1066792 ΕΞ 2014/28.4.2014
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την έρευνα, την ανάπτυξη καινοτομιών και την εφαρμογή στρατηγικών και προτύπων επιχειρησιακής αριστείας σε πιλοτικό επίπεδο στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών

Αθήνα, 28 Απριλίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: Δ6Α1066792ΕΞ2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ6)
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Β.Σταμούλη
Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291
FAX : 210 - 32.30.829

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την έρευνα, την ανάπτυξη καινοτομιών και την εφαρμογή στρατηγικών και προτύπων επιχειρησιακής αριστείας σε πιλοτικό επίπεδο στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α' 128 ) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του π.δ. 185/2009 (Α'213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας    » και του π.δ. 189/2009 (Α'221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων ».

γ) Του άρθρου 4 του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

δ) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012(Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως ισχύει.

ε) Της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α'85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

στ) Της παρ. 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α' 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

ζ) Του άρθρου 34 του ν.1914/1990 (ΑΊ78), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».

η) Των διατάξεων του ν. 3230/2004 (Α'44)) «Καθιέρωση Συστήματος Διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις»

θ) Την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-4-2005 (Β'539) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη».

ι) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).

ια) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 (Α'98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

ιβ) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α' 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (Α' 40) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α' 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύει.

2. Τα από 1-04-2014, 3-04-2014, 11-04-2014 και 14-04-2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που αφορούν στην έκδοση σχετικής με το θέμα απόφασης.

3. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

4. Την ανάγκη προαγωγής της Νέας Στρατηγικής Διαφάνειας και Αξιοκρατίας καθώς και εφαρμογής των αρχών επιχειρησιακής αριστείας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Συνιστούμε στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, Ομάδα Εργασίας για την έρευνα, την ανάπτυξη καινοτομιών και την εφαρμογή στρατηγικών και προτύπων επιχειρησιακής αριστείας σε πιλοτικό επίπεδο.

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας, η οποία εφεξής θα καλείται «Ομάδα πιλοτικής εφαρμογής προτύπων Επιχειρησιακής Αριστείας» και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής:

1. Αριστομένη Κωτσάκη, Ειδικό Σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, ως Συντονιστή.

2. Ιωάννα Γκέργκη, υπάλληλο, με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος και αναπληρώτρια του Συντονιστή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού.

3. Ευανθία Χατζηπαναγιώτου, υπάλληλο βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.

4. Κασσάνδρα Δημητρίου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Χημικών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.

5. Άγγελο Λυμπέρη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης του ΣΤ' Τελωνείου Εξαγωγών-Εισαγωγών Πειραιά, ως μέλος.

6. Σταυρούλα Ευλιάτου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Α'- Στατιστικής Ανάλυσης και Μέτρησης Επιδόσεων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος.

7. Δέσποινα Ανδριώτη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Ανάλυσης Κινδύνου της Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνείων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.

8. Θεόδωρο Τρυποσκούφη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο του Τμήματος Β' - Παρακολούθησης της Διοικητικής, Διαιτητικής και Δικαστικής Επίλυσης των Φορολογικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος.

9. Άννα Χονδρουδάκη, υπάλληλο με βαθμό Δ', ειδικό επιστημονικό προσωπικό με γνωστικό αντικείμενο τον προγραμματισμό λογισμικού συστήματος, Προϊσταμένη του Τμήματος Δ' - Εφαρμογών Ελέγχου, Διοικητικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης- Αοιπών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-εφαρμογές) της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.

10. Νικόλαο Ζαννέτο, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), ως μέλος.

11. Ιωάννη Κατσίπη, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, Επιχειρησιακό Υπεύθυνο της Ομάδας λειτουργικής υποστήριξης ELENXIS Σ.Δ.Ο.Ε., ως μέλος.

12. Σπυρίδωνα Καλλιμάνη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Φ.Π.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος.

13. Αιμιλία Κατρινάκη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών που υπηρετεί στην Διεύθυνση Φ.Π.Α., ως μέλος.

14. Κωνσταντίνο Χαλέβα, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.

15. Εμμανουήλ Τραχανά, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος.

Γ. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Ανθή Ατσίδη, υπάλληλος με βαθμό Δ' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων (ΕΔΕΛ) της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε. της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, με αναπληρωτή μέλος της Ομάδας Εργασίας, που θα οριστεί από τον Συντονιστή αυτής.

Δ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:

α. Ο σχεδιασμός και η διενέργεια έρευνας πιλοτικής εφαρμογής προτύπων επιχειρησιακής αριστείας στην Γ.Γ.Δ.Ε. για τον εντοπισμό και την διάγνωση λειτουργικών προβλημάτων που σχετίζονται με την καθημερινή εργασιακή προσπάθεια των υπαλλήλων και στελεχών υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., με στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των φορολογουμένων.

β. Η παρουσίαση και επικοινωνία των αποτελεσμάτων - ευρημάτων της παραπάνω έρευνας στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Γ.Γ.Δ.Ε., με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων υψηλής προτεραιότητας, με ταυτόχρονη συνδέσμευση και κινητοποίηση του προσωπικού της Γ.Γ.Δ.Ε..

Ε. Η Ομάδα Εργασίας, στο πλαίσιο των εργασιών της μπορεί να συνεργάζεται, με πρωτοβουλία του Συντονιστή της, με οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Δ.Ε., άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλους φορείς, Ομάδες Εργασίας ή Επιτροπές, των οποίων οι αρμοδιότητες, το έργο, τα πορίσματα και οι μελέτες άπτονται ή είναι συναφή με το έργο αυτής.

Η συνεργασία του Συντονιστή και των μελών της Ομάδας μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονική αλληλογραφία, όποτε αυτό απαιτείται.
Ο Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας αποστέλλει αναφορές προόδου των εργασιών αυτής στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. και με την ολοκλήρωση του έργου της Ομάδας του υποβάλλει το τελικό της πόρισμα.

ΣΤ. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, σε κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών, που θα ορίζει ο Συντονιστής αυτής και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται μέχρι την 30-06-2014.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης