Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1096894 ΕΞ 2014/27.6.2014 Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την ολοκλήρωση των δράσεων (νομοθετικών και παρακολούθησης υλοποίησης συστημάτων) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της νοθείας των καυσίμων

Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την Δ6Α 1120690 ΕΞ 2014/29.8.2014 και την Δ6Α 1143151 ΕΞ 2014/23.10.2014.Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-06-2014 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1096894 ΕΞ 2014/27.6.2014
Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την ολοκλήρωση των δράσεων (νομοθετικών και παρακολούθησης υλοποίησης συστημάτων) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της νοθείας των καυσίμων

Αθήνα , 27 Ιουνίου 2014
Αριθ. Πρωτ.Δ6Α 1096894ΕΞ2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν.Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο : 210-3311291
FAX: 210-3230829

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την ολοκλήρωση των δράσεων (νομοθετικών και παρακολούθησης υλοποίησης συστημάτων) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της νοθείας των καυσίμων».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α' 128 και 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

β) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».

γ) Του π.δ. 185/2009 (Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» και του π.δ. 189/2009 (Α' 221) « Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων ».

δ) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως ισχύει και την από 10/6/2014 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 136) «Επείγουσα ρύθμιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του».

ε) Τις διατάξεις του π.δ 85/2012 (Α'141) «'Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως συμπληρώθηκε με το π.δ 94/2012 (Α' 149).

στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ζ) Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α' 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.ΤΑ., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (Α' 40) «Προστασία της εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α' 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

2. Το από 2-5-2014 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Τα αριθ. Δ6Α 1069929ΕΞ2014/5-5-2014, Δ6Α 1069943ΕΞ2014/5-5-2014 και Δ6Α 1072666ΕΞ2014/8-5-2014 έγγραφα της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.

4. Το αριθ. Φ.900/48/130395/Σ.955/7-5-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

5. Το αριθ. 30/005/346/8-5-2014 έγγραφο του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

6. Το αριθ. ΓρΓΓΠ 0000705ΕΞ2014/9-5-2014 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Το από 12-5-2014 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

8. Το αριθ. 452.2-8/14/12-5-2014 έγγραφο του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

9. Το αριθ. Δ18Α 5011376ΕΞ2014/12-5-2014 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

10. Το αριθ. 12902/19-5-2014 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

11. Το αριθ. 401/27-5-2014 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

12. Το από 29-5-2014 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Διευθύνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

13. Την αριθ. Δ1Α 1088546 ΕΞ2014/11-6-2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 338) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ως Αναπληρωτή του Γενικού Γραμματέα αυτής».

14. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

15. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ2012/24-9-2012 (Β'2574) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

16. Την ανάγκη για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων δράσεων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της νοθείας των καυσίμων.

17 . Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών, Ομάδα Εργασίας για την ολοκλήρωση των δράσεων (νομοθετικών και παρακολούθηση υλοποίησης συστημάτων) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της νοθείας των καυσίμων.

Β.Ι. 1. Την Γενική Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, ως Συντονιστή.

2. Τον Ανδρέα Λυκούδη, Υποπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.), που υπηρετεί στην Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας - Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Τρύφωνα Κοντιζά, Αντιπλοίαρχο Λ.Σ., που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

3. Τον Νικήτα Νομικό, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Χημικών, Προϊστάμενο του Τμήματος Α' - Καυσίμων της Διεύθυνσης Πετροχημικών της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ευστράτιο Κορρέ, υπάλληλο ιδίου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην Δ' Χημική Υπηρεσία Πειραιά.

4. Τον Ιωάννη Πολυτσάκη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊστάμενο του Τμήματος Α' - Δασμοφορολογικών Απαλλαγών και Εξαιρέσεων της Διεύθυνσης Τελωνειακών Οικονομικών Συστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αναστασία Μουζακίτου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Α' - Φορολογίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων της Διεύθυνσης Ε.Φ.Κ. της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

5. Την Ζαχαρένια Ρωμαίου, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Θετικών Επιστημών, Προϊσταμένη του Τμήματος Β' - Όγκου της Διεύθυνσης Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ως μέλος.

6. Την Μαρία Χιονίδη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ελέγχων της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ) της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Σωτήρη Τσιαντούλα, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Αδειών και Τεχνικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών της ίδιας Γενικής Γραμματείας.

7. Τον Γεώργιο Θεοχάρη, Συνταγματάρχη (ΕΜ), που υπηρετεί στην Γ1 Διεύθυνση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Δανάλη, Αντισυνταγματάρχη (ΕΜ), που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

8. Τον Δημήτριο Σταθά, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Φραγκούλη, υπάλληλο με βαθμό Β', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

9. Τον Αριστομένη Σκυλλάκο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ευδοκία Ευαγγελάτου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

10. Τον Θεόδωρο Παγτζή, Σύμβουλο στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

11. Τον Παναγιώτη Μαρκατσέλα, υπάλληλο με βαθμό E', του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στο Τμήμα Β' - Όγκου της Διεύθυνσης Μετρολογίας της Γ.Γ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Μωραϊτάκη, Ειδικό Συνεργάτη στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της ίδιας Γενικής Γραμματείας.

12. Τον Σωτήριο Λαναρά, υπάλληλο της ΜΟΔ Α.Ε., αποσπασμένο στο Γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών, ως μέλος.

13. Την Παναγιώτα Γκόλφη, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, ειδικότητας Επιστήμης Η/Υ (Software), που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-εφαρμογές) της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Παύλο Γιαννακόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας Μηχανικών Η/Υ (Hardware), που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση

14. Τον Κοπανά Αθανάσιο, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΤΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο γραφείο της ΓΓΔΕ

ΙΙ. Η Ομάδα Εργασίας, στα πλαίσια του έργου της, δύναται, κατόπιν υποβολής σχετικής πρότασης από τον Συντονιστή της, να καλεί κατά τις συνεδριάσεις της, εξειδικευμένα στελέχη με νομικές γνώσεις, από κάθε εμπλεκόμενο Υπουργείο, προκειμένου να διευκολύνουν το έργο της, τα οποία στο εξής αποκαλούνται "Νομική Υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας".

Γ. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας εργασίας θα εκτελεί η Μπουλουλή Αντιγόνη, με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Δ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:

α) Η ιεράρχηση και ο συντονισμός των δράσεων που απαιτούνται για την νομοθετική κάλυψη σε επίπεδο δευτερογενούς νομοθεσίας (Κοινές Υπουργικές αποφάσεις - Κ.Υ.Α. ή Υπουργικές αποφάσεις - Υ.Α.) των συστημάτων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων.

β) Η δημιουργία τεχνογνωσίας και η επιλογή των βέλτιστων τεχνικοοικονομικών προτάσεων.

γ) Η επεξεργασία και η σύνταξη των απαιτούμενων αποφάσεων που υπολείπονται (Κ.Υ.Α., Υ.Α.), με βάση τις βέλτιστες τεχνικοοικονομικές προτάσεις και σε συνεργασία , όπου απαιτείται, με την Νομική Υποστήριξη αυτής.

δ) Ο εντοπισμός τυχόν νομοθετικών κενών στην πρωτογενή νομοθεσία (όπως, τροποποιήσεις / αλλαγές, προσθήκες σε διατάξεις νόμων) και η διαχείρισή τους από την Νομική Υποστήριξη της Ομάδας.

ε) Η παρακολούθηση της υλοποίησης των επιμέρους θεσμοθετημένων συστημάτων και η αντιμετώπιση των αρχικών προβλημάτων λειτουργίας τους.

Ε. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών που θα ορίσει ο Συντονιστής αυτής.

ΣΤ. Η διάρκεια λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας, η οποία αποτελεί το επιχειρησιακό σκέλος της Διυπουργικής Επιτροπής, που θα λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονομικών για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων ολοκλήρωσης της εγκατάστασης των συστημάτων καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της νοθείας των καυσίμων, ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της, κατά την οποία θα υποβάλει τις προτάσεις της προς τον Υφυπουργό Οικονομικών.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης