Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1120690 ΕΞ 2014/29.8.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1096894ΕΞ2014/27-6-2014 (ΑΔΑ: ΩΠΠ3Η-ΡΩ2) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την ολοκλήρωση των δράσεων (νομοθετικών και παρακολούθησης υλοποίησης συστημάτων) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της νοθείας των καυσίμων»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-08-2014 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1120690 ΕΞ 2014/29.8.2014
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1096894ΕΞ2014/27-6-2014 (ΑΔΑ: ΩΠΠ3Η-ΡΩ2) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την ολοκλήρωση των δράσεων (νομοθετικών και παρακολούθησης υλοποίησης συστημάτων) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της νοθείας των καυσίμων»

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014
Αριθ. Πρωτ.: Δ6Α 1120690ΕΞ2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ6)
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ελ. Ορφανού
Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291
FAX : 210 - 32.30.829

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1096894ΕΞ2014/27-6-2014 (ΑΔΑ: ΩΠΠ3Η-ΡΩ2) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την ολοκλήρωση των δράσεων (νομοθετικών και παρακολούθησης υλοποίησης συστημάτων) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της νοθείας των καυσίμων».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α' 128 και 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

β) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις» και της παραγράφου 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α' 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

γ) Του π.δ. 185/2009 (Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε
«Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» και του π.δ. 189/2009 (Α' 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

δ) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

ε) Τις διατάξεις του π.δ 85/2012 (Α' 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως συμπληρώθηκε με το π.δ. 94/2012 (Α' 149).

στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ζ) Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α' 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.ΤΑ., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (Α' 40) «Προστασία της εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α' 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύουν.

2. Την αριθ. Δ6Α 1096894 ΕΞ 2014/27.6.2014 (ΑΔΑ: ΩΠΠ3Η-ΡΩ2) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την ολοκλήρωση των δράσεων (νομοθετικών και παρακολούθησης υλοποίησης συστημάτων) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της νοθείας των καυσίμων».

3. Το αριθ. ΔΗΛΕΔ Γ 0029168ΕΞ2014/23-7-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και το από 24-7-2014 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ίδιας Διεύθυνσης.

4. Την αριθ. 20 της 25-6-2014 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 360).

5. Το π.δ. 87/2012 (Α'142) «Διορισμός Υφυπουργών».

6. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

7. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/19-9-2012 (Β'2574) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθ. Δ6Α 1096894 ΕΞ 2014/27.6.2014 (ΑΔΑ: ΩΠΠ3Η-ΡΩ2) απόφασή μας «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την ολοκλήρωση των δράσεων (νομοθετικών και παρακολούθησης υλοποίησης συστημάτων) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της νοθείας των καυσίμων», ως προς την υποπαράγραφο Ι'. της παραγράφου Β', αυξάνουμε τον αριθμό των μελών της Ομάδας, από δώδεκα (12) σε δέκα τέσσερα (14), ορίζουμε ως δέκατο τρίτο μέλος την Παναγιώτα Γκόλφη, με αναπληρωτή τον Παύλο Γιαννακόπουλο και ως δέκατο τέταρτο μέλος τον Αθανάσιο Κοπανά και διαμορφώνουμε την υποπαράγραφο I, ως εξής:

«Β.Ι. 1. Την Γενική Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, ως Συντονιστή.
2. Τον Ανδρέα Λυκούδη, Υποπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.), που υπηρετεί στην Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας - Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Τρύφωνα Κοντιζά, Αντιπλοίαρχο Λ.Σ., που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
3. Τον Νικήτα Νομικό, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Χημικών, Προϊστάμενο του Τμήματος Α' - Καυσίμων της Διεύθυνσης Πετροχημικών της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ευστράτιο Κορρέ, υπάλληλο ιδίου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην Δ' Χημική Υπηρεσία Πειραιά.
4. Τον Ιωάννη Πολυτσάκη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊστάμενο του Τμήματος Α' - Δασμοφορολογικών Απαλλαγών και Εξαιρέσεων της Διεύθυνσης Τελωνειακών Οικονομικών Συστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αναστασία Μουζακίτου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Α' - Φορολογίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων της Διεύθυνσης Ε.Φ.Κ. της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
5. Την Ζαχαρένια Ρωμαίου, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Θετικών Επιστημών, Προϊσταμένη του Τμήματος Β' - Όγκου της Διεύθυνσης Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ως μέλος.
6. Την Μαρία Χιονίδη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ελέγχων της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ) της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Σωτήρη Τσιαντούλα, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Αδειών και Τεχνικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών της ίδιας Γενικής Γραμματείας.
7. Τον Ιωάννη Πρίμπα, Λοχαγό (ΣΣΝΣ), που υπηρετεί στην Διεύθυνση Οικονομικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Σωτήριο Δανιήλ, Επισμηναγό (Ο), που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
8. Τον Δημήτριο Σταθά, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Φραγκούλη, υπάλληλο με βαθμό Β', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
9. Τον Αριστομένη Σκυλλάκο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ευδοκία Ευαγγελάτου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
10. Τον Θεόδωρο Παγτζή, Σύμβουλο στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
11. Τον Παναγιώτη Μαρκατσέλα, υπάλληλο με βαθμό E', του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στο Τμήμα Β' - Όγκου της Διεύθυνσης Μετρολογίας της Γ.Γ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Μωραϊτάκη, Ειδικό Συνεργάτη στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της ίδιας Γενικής Γραμματείας.
12. Τον Σωτήριο Λαναρά, υπάλληλο της ΜΟΔ Α.Ε., αποσπασμένο στο Γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών, ως μέλος.
13. Την Παναγιώτα Γκόλφη, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, ειδικότητας Επιστήμης Η/Υ (Software), που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-εφαρμογές) της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Παύλο Γιαννακόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας Μηχανικών Η/Υ (Hardware), που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση
14. Τον Κοπανά Αθανάσιο, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΤΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο γραφείο της ΓΓΔΕ».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1096894 ΕΞ 2014/27.6.2014 (ΑΔΑ: ΩΠΠ3Η-ΡΩ2) απόφασή μας.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης