Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: Α2-757/12.8.2014 Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-08-2014 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. πρωτ.: Α2-757/12.8.2014
Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου

Αριθμ. Α2-757/12.8.2014

(ΦΕΚ Β' 2271/22-08-2014)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 7α και 7β του Ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α'/1995) όπως τροποποιήθηκαν και διατηρήθηκαν σε ισχύ με άρθρο 40 Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α'/15-05-2014).

2. Το Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» (ΦΕΚ 185/Α'/1988), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Π.Δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 51/Α'/1996).

4. To Π.Δ. 197/1997 « Σύσταση Γ.Γ. Καταναλωτή (ΦΕΚ 156/Α'/1997).

5. Το Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α'/2005).

6. Το Ν. 3728/2008 «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 258/Α'/2008) όπως ισχύει.

7. Το Ν. 4081/2012 «Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 10 (ΦΕΚ 184/Α'/2012).

8. Το άρθρο 9 του Ν. 3892/2010 «Στελέχωση και Οργάνωση Γ.Γ. Καταναλωτή» (ΦΕΚ 189/Α'/2010).

9. Το άρθρο 235 του Ν. 4072/2012 «Μεταφορά της Γ.Γ. Καταναλωτή» (ΦΕΚ 86/Α'/2012).

10. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». (ΦΕΚ 87/Α'/2010).

11. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 39 και 40 (ΦΕΚ 120/Α'/2013).

12. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α'/2012).

13. Το Π.Δ 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α'141) «Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

14. Το Π.Δ 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α'/25-06-2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

15. Το Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α'/08-08-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

16. Το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α'/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος........και λοιπές διατάξεις».

17. Το Π.Δ 88/2014 (ΦΕΚ 133/Α'/10-06-2014) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

18. Τη με αριθμό 34658/04-07-2014 (ΦΕΚ Β'/1825) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

19. To Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α'/15-05-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και λοιπές διατάξεις».

20. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιβάρυνση του προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών - Μελών.


1-. Καταρτίζεται και διαμορφώνεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Μητρώο Ελεγκτών στην Διεύθυνση Ελέγχων της Γεν. Γραμματείας Καταναλωτή για την σύσταση και συγκρότηση Κλιμακίων Ελέγχων στις Λαϊκές Αγορές και στο Υπαίθριο Εμπόριο (πλανόδιο και στάσιμο).

Το Μητρώο Ελεγκτών απαρτίζεται από υπαλλήλους ΠΕ -ΤΕ και ΔΕ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Το Μητρώο Ελεγκτών τηρείται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 3728/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Διεύθυνση Ελέγχων της Γεν. Γραμματείας Καταναλωτή με ευθύνη της εν λόγω υπηρεσίας.

2-. Καταρτίζεται Μητρώο Μελών ανά Περιφερειακή Ενότητα σε κάθε Περιφέρεια σύμφωνα με το άρθρο 7α του Νόμου 2323/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την σύσταση και συγκρότηση Κλιμακίων Ελέγχων στις Λαϊκές Αγορές και στο Υπαίθριο Εμπόριο (πλανόδιο και στάσιμο).

Το Μητρώο Μελών απαρτίζεται από υπαλλήλους ΠΕ - ΤΕ και ΔΕ του Δημοσίου, των Φορέων της τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών ΝΠΔΔ της οικείας Περιφέρειας και τηρείται ανά Περιφερειακή Ενότητα. Εξαιρούνται υπάλληλοι θεσμικών φορέων που έχουν αυτοτελώς την υποχρέωση δίωξης του παραεμπορίου σύμφωνα με τον νόμο και οι οποίοι δύνανται να συμπράττουν με τα προαναφερόμενα κλιμάκια ελέγχων.

3-. Στα Μητρώα Ελεγκτών-Μελών που καταρτίζονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και στις Περιφέρειες αντίστοιχα, καταχωρούνται κάθε φορά οι προτεινόμενοι από τους φορείς των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου υπάλληλοι.

Στα Μητρώα καταγράφονται τα στοιχεία κάθε υπαλλήλου (όνομα, ειδικότητα, θέση εργασίας, τόπος διαμονής κ.λπ.) και επιπλέον η ημερομηνία εγγραφής του.

Άρθρο 2
Σύσταση Κλιμακίων Ελέγχων.


1-. Συνιστώνται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (πλανόδιο και στάσιμο) από υπαλλήλους του Μητρώου Ελεγκτών που τηρείται στην Διεύθυνση Ελέγχων της Γεν. Γραμματείας Καταναλωτή.

Τα Κλιμάκια Ελέγχων συγκροτούνται με ευθύνη της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή σε συνεργασία με το Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Παρεμπορίου (ΣΥ.Κ.Α.Π.)

Η ελεγκτική αρμοδιότητα των εν λόγω Κλιμακίων Ελέγχων εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια και ασκείται παράλληλα και ανεξάρτητα από τα Κλιμάκια Ελέγχων των Περιφερειών.

2-. Στις Περιφέρειες τα Κλιμάκια Ελέγχων Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ) συγκροτούνται από τον Γενικό Συντονιστή σε επίπεδο Περιφέρειας και τον Τοπικό Συντονιστή σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Περιφερειάρχη ως υπεύθυνοι για θέματα Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου καθώς και για τον προγραμματισμό των Ελέγχων. Η χρονική διάρκεια άσκησης των καθηκόντων των εν λόγω συντονιστών καθορίζεται στην ίδια απόφαση του Περιφερειάρχη.

Την ανωτέρω απόφασή του ο Περιφερειάρχης κοινοποιεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στο Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Παρεμπορίου (ΣΥ.Κ.Α.Π.).

3-. Για τις Περιφέρειες η θητεία των υπαλλήλων που μετέχουν στα Κλιμάκια Ελέγχων είναι (3) τριετής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3α του άρθρου 7α του Ν. 2323/1995 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4038/2012, και δεν επιτρέπεται παράταση αυτής. Νέος διορισμός επιτρέπεται να γίνει μόνο μετά πάροδο ενός (1) έτους από την λήξη της προηγούμενης θητείας.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Κλιμακίων Ελέγχων - Άσκηση Ελέγχου.


1-. Αρμοδιότητα και έργο των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ) είναι η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων για την εφαρμογή των διατάξεων του N.4264/2014 «περί άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» και των κανονιστικών πράξεων και αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του ιδίου Νόμου (παράγραφος 7 του άρθρου 39) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3377/2005 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4155/2013 και την επιβολή των κατά περίπτωση κυρώσεων στους παραβάτες.

2-. Τα Κλιμάκια Ελέγχων έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλους τους χώρους στους οποίους πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος, μπορούν να σταματούν οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς που κινείται εντός της περιοχής τους και να διενεργούν επιτόπιο έλεγχο, εάν τούτο κρίνεται αναγκαίο.

3-. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων οι ελεγκτές έχουν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής δικονομίας (άρθρο 30 παρ.2 του Ν.4264/2014).

4-. Κατά τον έλεγχο ζητούν στοιχεία και πληροφορίες καθώς και την παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους, οι οποίοι οφείλουν να παρέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την διενέργεια του ελέγχου σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του Ν.4264/2014.

Άρθρο 4
Οργάνωση Κλιμακίων.


1-. Κάθε Κλιμάκιο Ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας συνίσταται με ανάλογη «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του ιδίου Υπουργείου και αποτελείται από δυο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους από τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ελεγκτών, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται επικεφαλής του κλιμακίου, ανάλογα με τη εμπειρία την φύση και τις ιδιαιτερότητες του ελέγχου και συντονίζει τη δράση του.

2-. Κάθε Κλιμάκιο Ελέγχου αρμοδιότητας της Περιφέρειας συνίσταται με ανάλογη «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» του αρμοδίου Γενικού ή Τοπικού Συντονιστή και αποτελείται από δυο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους από τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Μελών, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται επικεφαλής του κλιμακίου, ανάλογα με τη εμπειρία, τη φύση και τις ιδιαιτερότητες του ελέγχου και συντονίζει τη δράση του.

3-. Στην «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» θα μνημονεύονται τα στοιχεία των ελεγκτών, το αντικείμενο του ελέγχου, η τοπική αρμοδιότητα, οι ώρες ελέγχου και η ημερομηνία έκδοσης της εντολής, που δεν μπορεί να απέχει πέρα των τριών ημερών από την διενέργεια του ελέγχου. Τα ελεγκτικά όργανα εφόσον τους ζητηθεί από τον ελεγχόμενο επιδεικνύουν την παραπάνω εντολή.

Επίσης η Δ/νση Ελέγχων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθώς και ο υπεύθυνος Συντονιστής ανά Περιφερειακή Ενότητα που συντάσσει την σχετική «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», δύναται αν κρίνει αυτό απαραίτητο να αιτείται παράλληλα και την συνδρομή των κατά τόπον αρμοδίων Αστυνομικών ή Λιμενικών Αρχών οι οποίες οφείλουν να την παρέχουν.

4-. Λαμβάνεται μέριμνα όπως στα Κλιμάκια Ελέγχων συμμετέχουν περιοδικά και αναλογικά όλοι οι υπάλληλοι που απαρτίζουν κάθε φορά τα αντίστοιχα Μητρώα. Οι ελεγκτές των Κλιμακίων Ελέγχων οφείλουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους στα πλαίσια της «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» και μετά το πέρας των ελέγχων να υποβάλλουν συνοπτική έκθεση αποτελεσμάτων (Ελεγχοι-Παραβάσεις, κ.λπ).

Ο κατά περίπτωση υπεύθυνος των Κλιμακίων Ελέγχων αξιολογεί τα αποτελέσματα και λαμβάνει όλα τα κατά την κρίση του ενδεικνυόμενα μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων.

5-. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να συμμετέχει σε Κλιμάκιο Ελέγχου που έχει αρμοδιότητα στην ίδια περιοχή πέραν των εξ (6) συνεχόμενων μηνών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να μεσολαβούν τουλάχιστον δύο (2) μήνες από την προηγούμενη φορά που κάποιο πρόσωπο συμμετέχει σε κλιμάκιο με ευθύνη τη συγκεκριμένη περιοχή.

Σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις που το Μητρώο Μελών της Περιφερειακής Ενότητας αριθμεί λιγότερα από δέκα πέντε (15) μέλη ο παραπάνω περιορισμός δύναται να μην ισχύει.

Άρθρο 5
Χρόνος Εργασίας.


1-. Τα Κλιμάκια Ελέγχων Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου δραστηριοποιούνται είτε εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών είτε εκτός του εν λόγω ωραρίου, καθώς και σε ημέρες αργιών.

2-. Για τη συμμετοχή τους πέραν του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών ή κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή κατά τα προβλεπόμενα από σχετικές διατάξεις.

Άρθρο 6
Γραμματειακή Υποστήριξη Κλιμακίων Ελέγχων.


1-. Συνίσταται Γραμματεία Υποστήριξης Κλιμακίων Ελέγχων στην Δ/νση Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και απαρτίζεται από υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

Η εν λόγω Γραμματεία Υποστήριξης εποπτεύεται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ελέγχων της ίδιας Υπηρεσίας ο οποίος σε συνεργασία με το ΣΥ.Κ.Α.Π είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και τον προγραμματισμό των ελέγχων.

Η σύνθεση της γραμματειακής υποστήριξης ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή .

2-. Σε κάθε μια από τις Περιφέρειες της Επικράτειας, πλην της Περιφέρειας Αττικής, η Γραμματειακή Υποστήριξη των Κλιμακίων Ελέγχων ασκείται από υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης - Εμπορίου της Περιφέρειας οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας και αποτελούν την Γραμματεία των ΚΕΛΑΥΕ της εν λόγω Περιφέρειας.

Σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητος η Γραμματειακή υποστήριξη των κλιμακίων ελέγχων γίνεται από υπαλλήλους των Τμημάτων Ανάπτυξης-Εμπορίου της οικείας Περιφερειακής Ενότητος που ορίζονται για τον σκοπό αυτόν με απόφαση του αρμοδίου Αντιπεριφερειάρχη.

Η Γραμματεία των ΚΕΛΑΥΕ της Περιφέρειας και η Γραμματειακή υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητος εποπτεύονται αντίστοιχα από τον Γενικό ή τον Τοπικό συντονιστή. Η Γραμματεία ΚΕΛΑΥΕ της Περιφέρειας (ως κεντρική) συνεργάζεται με την Γραμματειακή υποστήριξη των Περιφερειακών Ενοτήτων και έχει την ευθύνη της υποβολής συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων (ελέγχων, παραβάσεων κ.λπ.) στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας /Γ.Γ.Εμπορίου- ΣΥΚΑΠ.

Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής η Γραμματειακή Υποστήριξη των Κλιμακίων Ελέγχων ασκείται σε επίπεδο κάθε Περιφερειακής Ενότητας από υπαλλήλους της Δ/νσης ή του Τμήματος Ανάπτυξης και Εμπορίου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Οι υπάλληλοι της Γραμματειακής Υποστήριξης των Κλιμακίων Ελέγχων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής ορίζονται με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Όλες οι σχετικές αποφάσεις ορισμού γραμματειακής υποστήριξης κοινοποιούνται στο Συντονιστικό Κέντρο (ΣΥΚΑΠ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

3-. Στις αρμοδιότητες της Γραμματειακής Υποστήριξης των Κλιμακίων Ελέγχων περιλαμβάνονται:

-Η τήρηση του Μητρώου Ελεγκτών-Μελών.

-Ο προγραμματισμός και η έκδοση Εντολών Ελέγχων.

-Η Ενημέρωση των ελεγκτών για θέματα της αρμοδιότητος τους και ο εφοδιασμός τους με τα απαραίτητα έντυπα ελέγχου κ.λπ. είδη που ενδεχόμενα απαιτούνται.

-Η παραλαβή των εκθέσεων που συντάσσουν οι ελεγκτές των Κλιμακίων Ελέγχων.

-Η τήρηση αρχείου με τα αποτελέσματα των ελέγχων, των παραβάσεων και των προσφυγών.

-Η σύνταξη και τήρηση καταστάσεων αμοιβών των ελεγκτών που συμμετέχουν στα Κλιμάκια Ελέγχων.

-Η σύνταξη και τήρηση καταστάσεων στατιστικών στοιχείων ελέγχων.

-Η υποβολή συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων ανάλογα προς την Γραμματεία της Περιφέρειας ή το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας /Γ.Γ.Εμπορίου - ΣΥΚΑΠ.

Και κάθε άλλη αρμοδιότητα ήθελε ανατεθεί σχετικά με το έργο των κλιμακίων

Με την παρούσα καταργούνται οι Α2-1151/25-05-2004 (ΦΕΚ 873/Β72004) και Α2-2485/27-10-2004 (ΦΕΚ 1643/Β/2004) αποφάσεις μας.

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2014


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης