ΠΟΛ.1080/30.3.1999

Εισιτήρια θεαμάτων που περιοδεύουν - Κατάσταση διάθεσης, ακύρωσης εισιτηρίωνΣχόλια:


30 Μάρ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα, 30 Μαρτίου 1999
Αρ. Πρωτ.: 1024030/152/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1080
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΘΕΜΑ: Εισιτήρια θεαμάτων που περιοδεύουν. Κατάσταση διάθεσης, ακύρωσης εισιτηρίων.

Με αφορμή ερωτήματα γραπτά και προφορικά των ΔΟΥ για τη θεώρηση εισιτηρίων θεαμάτων σε εκμεταλλευτές θεαμάτων που περιοδεύουν και, συγκεκριμένα, να μην τηρούνται σε σειρές για κάθε πόλη, καθώς και άλλα σχετικά θέματα, σας γνωρίζουμε τα εξής.

1. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1115180/694/εγκύκλιο, δόθηκαν οδηγίες, για τη συστηματική παρακολούθηση και τον έλεγχο των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια, να υποβάλλεται από τον εκμεταλλευτή του θεάματος μαζί με το σημείωμα θεώρησης και διπλότυπη
κατάσταση, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία του εκμεταλλευτή του θεάματος, του καλλιτεχνικού συγκροτήματος ή θιάσου και, για κάθε εκδήλωση, η πόλη, η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος τέλεσης του θεάματος.

2. Τα εισιτήρια των θεαμάτων που περιοδεύουν, κατά τη διοικητική πρακτική, στις περισσότερες ΔΟΥ δεν θεωρούνται σε ιδιαίτερες σειρές κατά πόλη, αλλά μόνο σε σειρές ανάλογα με την αξία αυτών.

3. Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή πράγματι δημιουργούνται πάρα πολλά πρακτικά προβλήματα όταν τα πιο πάνω εισιτήρια θεωρούνται σε ιδιαίτερες σειρές κατά πόλη, επιτρέπεται τα εισιτήρια των θεαμάτων που περιοδεύουν να μην τηρούνται σε ιδιαίτερες σειρές κατά πόλη, επιβάλλεται όμως να αναγράφεται χειρόγραφα ή να
τίθεται με σφραγίδα, κατά την έκδοση αυτών, ο τόπος και η ημερομηνία τέλεσης του θεάματος.

4. Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση κατά την οποία μεταβληθεί το πρόγραμμα του περιοδεύοντος θιάσου ή καλλιτεχνικού συγκροτήματος, όπως αυτό δηλώθηκε με την κατάσταση κατά τη θεώρηση των εισιτηρίων, π.χ. εκδήλωση στο Αργος 15.7.1999 να πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο 17.7.1999, πρέπει ο εκμεταλλευτής του θεάματος να υποβάλει τροποποιητική κατάσταση στην αρμόδια ΔΟΥ, πριν από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης στη νέα πόλη. Οι ΔΟΥ θα διαβιβάζουν άμεσα μέσω Fax στο ΣΔΟΕ αντίτυπο της τροποποίησης, όπως ορίζεται στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1247/7.10.1998.

5. Μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας του θιάσου ή του καλλιτεχνικού συγκροτήματος, τα εισιτήρια τα οποία δεν πωλήθηκαν, ως γνωστόν, προσκομίζονται για ακύρωση στην αρμόδια ΔΟΥ.

Στην περίπτωση αυτή, θα υποβάλλεται κατάσταση, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία του εκμεταλλευτή του θεάματος, του καλλιτεχνικού συγκροτήματος ή του θιάσου, οι ημερομηνίες και οι πόλεις πραγματοποίησης του θεάματος, ο αριθμός των διατεθέντων εισιτηρίων κατά τιμή και πόλη, ο συνολικός αριθμός και η συνολική αξία αυτών, καθώς και ο συνολικός αριθμός κατά τιμή των προσκομιζομένων προς ακύρωση εισιτηρίων.
Συνημμένα κοινοποιούμε ενδεικτικό υπόδειγμα της κατάστασης αυτής, προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.
Με την ακύρωση των εισιτηρίων, ένα αντίτυπο της κατάστασης αυτής, με την υπογραφή των αρμόδιων υπαλλήλων της ΔΟΥ, θα επιστρέφεται στον εκμεταλλευτή του θεάματος ως δικαιολογητικό ακύρωσης των αδιάθετων εισιτηρίων.


Taxheaven.gr