ΠΟΛ.1079/29.3.1999

Τα ποσά που καταβάλλουν διάφορες επιχειρήσεις σε μεγάλα καταστήματα τροφίμων και λοιπών ειδών, για την τοποθέτηση των προϊόντων τους σε εμφανή θέση, δεν υπόκεινται στο τέλος διαφήμισης υπέρ Δήμων και ΚοινοτήτωνΣχόλια:


29 Μάρ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα, 29 Μαρτίου 1999
Αριθμ. Πρωτ.:1032932/10318/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12)
ΤΜΗΜΑ ΒΆ
ΠΟΛ.: 1079

ΘΕΜΑ: Τα ποσά που καταβάλλουν διάφορες επιχειρήσεις σε μεγάλα καταστήματα τροφίμων και λοιπών ειδών, για την τοποθέτηση των προϊόντων τους σε εμφανή θέση, δεν υπόκεινται στο τέλος διαφήμισης υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων.

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα.

1. Με τις διατάξεις της περ. ιδ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, ορίζεται ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν τα ποσά των δαπανών διαφημίσεων που βαρύνουν την επιχείρηση κατά το έτος της έκδοσης του προβλεπόμενου φορολογικού στοιχείου. Ειδικά τα ποσά των δαπανών, που υπόκεινται σε τέλος διαφημίσεων υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων, δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη της διαφημιζόμενης επιχείρησης, αν δεν αποδεικνύεται η καταβολή του τέλους που αναλογεί με τριπλότυπο είσπραξης του οικείου Δήμου ή Κοινότητας.

2. Εξάλλου, με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, κατηγορία Δ' του άρθρου 15 του Β.Δ. από 24/9-20.10.1958, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν.2130/1993, ορίζεται ότι, για διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε
αυτοκόλλητα ή είδη με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται από αέρος με οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 6% επί της δαπάνης της διαφήμισης.

3. Σε πολλές περιπτώσεις, διάφορες επιχειρήσεις - κυρίως βιομηχανικές - καταβάλλουν, κατόπιν συμφωνίας, διάφορα χρηματικά ποσά στις επιχειρήσεις των Super Markets, προκειμένου οι τελευταίες να τοποθετήσουν τα προϊόντα τους σε εμφανή σημεία.
Τα ανωτέρω μπορούν να γίνονται και μέσω διαφημιστικών εταιριών. Επίσης, πολλές φορές, οι διαφημιστικές εταιρίες αναλαμβάνουν να προωθήσουν τα προϊόντα συγκεκριμένων επιχειρήσεων με διάφορες εκδηλώσεις (διανομή διαφημιστικών προϊόντων - "χάπενινγκ" κ.λπ.) μέσα στα καταστήματα των Super Markets έναντι αμοιβής.

4. Ενόψει των ανωτέρω, δημιουργήθηκε το θέμα αν τα πιο πάνω ποσά που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις συνιστούν διαφημίσεις υπαγόμενες στο τέλος διαφημίσεων υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων και, κατά συνέπεια, αν για την αναγνώρισή τους ως δαπάνη εκπιπτόμενη από τα ακαθάριστα έσοδα απαιτείται η προηγούμενη καταβολή του τέλους αυτού ή όχι.

5. Το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από ερώτημά μας που του θέσαμε αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, μας γνώρισε, με το υπ' αριθ. 36109/8.3.1999 έγγραφό του, ότι:

α) Στις υπηρεσίες διαφήμισης εντός Super Markets, που αναλαμβάνονται από διαφημιστικές εταιρίες και γίνονται είτε με τοποθέτηση των προϊόντων σε ειδικές προθήκες ή περίπτερα, είτε με διανομή δοκιμαστικών προϊόντων, είτε με διάφορες εκπλήξεις (χάπενινγκ), είτε με άλλους τρόπους, έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 18 του Ν.2130/1993 και πρέπει να καταβάλλεται το τέλος 6%.

β) Στις υπηρεσίες προώθησης των προϊόντων, που παρέχουν τα ίδια τα Super Markets στους προμηθευτές τους και γίνονται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις αυτές χωρίς να τις αναλαμβάνει διαφημιστική εταιρία, ενώ για τις υπηρεσίες αυτές εισπράττουν αμοιβή εκδίδοντας Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών και τις πραγματοποιούν με ποικίλους τρόπους (ιδίως με τοποθέτηση των προωθούμενων προϊόντων σε ράφια που βρίσκονται σε προσιτό οπτικό πεδίο ή με τοποθέτησή τους στις πλάτες των προθηκών ή με "είσοδό" τους στα νέα υποκαταστήματα ή με
"εισόδια" νέου κωδικού ή με διανομή των προϊόντων από κεντρικές αποθήκες ή με αναγραφή τους σε φυλλάδιο του Super Markets), δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 18 του Ν.2130/1993 και, συνεπώς, δεν οφείλεται τέλος 6%.

6. Υστερα από τα πιο πάνω εκτεθέντα, προκύπτει ότι οι δαπάνες που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις, για τις οποίες, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής δημοτικού τέλους, αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια και τα ποσά των δαπανών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις απευθείας σε καταστήματα λιανικής πώλησης(κυρίως Super Markets) ως έξοδα προώθησης και προβολής για την τοποθέτηση των προϊόντων τους σε εμφανείς χώρους των καταστημάτων αυτών, αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων αυτών.


Taxheaven.gr