Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1077/23.3.1999 Διευκρινίσεις για την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού έτους 1999, σχετικά με το Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-03-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1077/23.3.1999
Διευκρινίσεις για την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού έτους 1999, σχετικά με το Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών


Αθήνα, 23 Μαρτίου 1999
Αριθ. πρωτ.:1031255/521/ ΑΆ 0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ 12)
ΤΜΗΜΑ Α'
2. ΚΕ.Π.Υ.Ο.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
ΠΟΛ: 1077

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1999, σχετικά με το φόρο μισθωτών υπηρεσιών.

Με αφορμή το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1999, δεν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1125732/1964/Α0012/διαταγή του Υπουργού Οικονομικών, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για τη σωστή εκκαθάριση των δηλώσεων αυτών.

1. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι τα ποσά των αποδοχών ή συντάξεων και του φόρου εισοδήματος που αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων δεν έχουν μεταφερθεί σωστά στο έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) στους Κωδικούς 301-316, τότε οι υπάλληλοι που ασχολούνται με την κωδικογράφηση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1999 θα πρέπει να διορθώνουν τα ποσά αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 66 του Ν.2238/1994.

2. Επίσης, όταν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έχει αναγραφεί παρακρατηθείς φόρος (Κωδικός 315) μεγαλύτερος του αναλογούντος φόρου (Κωδικός 313), τότε πρέπει να προσκαλείται ο φορολογούμενος από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση αποδοχών του και να προβεί στη σχετική διόρθωση.
Οταν διαπιστώνεται ότι η μείωση του παρακρατηθέντος φόρου (Κωδικός 315) είναι μεγαλύτερη του 5% σε σχέση με το φόρο που αναλογεί (Κωδικός 313), τότε πρέπει να προσκαλείται από την αρμόδια ΔΟΥ ο φορολογούμενος, προκειμένου να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση αποδοχών και να προβεί στη σχετική διόρθωση.

3. Αν είναι συμπληρωμένος μόνο ο κωδικός του αναλογούντος φόρου (Κωδικός 313), χωρίς τον αντίστοιχο κωδικό του παρακρατηθέντος φόρου (Κωδικός 315), το ποσό αυτό θα θεωρείται και ως παρακρατηθείς φόρος και η εκκαθάριση θα γίνεται με αναλογούντα φόρο.

4. Αν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι συμπληρωμένος μόνο ο κωδικός του παρακρατηθέντος φόρου (Κωδικός 315), χωρίς τον αντίστοιχο κωδικό του αναλογούντος φόρου (Κωδικός 313) και με την προϋπόθεση ότι ούτε και στη βεβαίωση αποδοχών φέρεται συμπληρωμένη η στήλη με τον αναλογούντα φόρο, το ποσό αυτό θα θεωρείται και ως αναλογών φόρος και η εκκαθάριση της δήλωσης θα γίνει με βάση τον αναλογούντα φόρο. Περαιτέρω, αν από την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προκύψει ποσό για επιστροφή το οποίο οφείλεται σε Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών, θα διενεργείται μείωση με ποσοστό 2,5% στο ποσό του φόρου που αναλογεί.

5. Στην περίπτωση που ο αναλογών φόρος (Κωδικός 313) ισούται με τον παρακρατηθέντα φόρο (Κωδικός 315), όπως προκύπτει από την βεβαίωση αποδοχών, τότε η εκκαθάριση της δήλωσης θα γίνει με βάση τον αναλογούντα φόρο.

6. Στην περίπτωση που ο αναλογών φόρος (Κωδικός 313) είναι μεγαλύτερος από τον παρακρατηθέντα φόρο (Κωδικός 315), εφόσον η διαφορά αυτή είναι μικρότερη ή ίση με 2,5% του φόρου που αναλογεί, τότε η εκκαθάριση της δήλωσης θα γίνει με βάση τον αναλογούντα φόρο.

7. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που ο αναλογών φόρος (Κωδικός 313) είναι μεγαλύτερος από τον παρακρατηθέντα φόρο (Κωδικός 315) κατά ποσοστό 5%, δηλαδή κατά τον υπολογισμό του παρακρατηθέντος φόρου υπολογίσθηκε επί του αναλογούντος φόρου έκπτωση 5%, αντί του ορθού 2,5%, τότε ο αναλογών φόρος θα υπολογίζεται με βάση τον παρακρατηθέντα φόρο, ώστε η διαφορά τους να είναι ίση με 2,5%, από τους υπαλλήλους των ΔΟΥ κατά το χρόνο ελέγχου των φορολογικών δηλώσεων. Προς τούτο, πρέπει ο παρακρατηθείς φόρος να πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 1,02564, προκειμένου να βρίσκεται ο αναλογών φόρος. Η ίδια διαδικασία πρέπει να ακολουθείται και στις περιπτώσεις που η μείωση του παρακρατηθέντος φόρου είναι μεγαλύτερη του 2,5% και μέχρι 5% σε σχέση με το φόρο που αναλογεί.

8. Τα ανωτέρω, ισχύουν και για τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς που αναφέρονται στα εισοδήματα και τον αναλογούντα και παρακρατηθέντα φόρο της συζύγου.

9. Εξάλλου, διευκρινίζεται ότι επειδή, όπως μας γνώρισε το ΤΕΒΕ, σε αριθμό βεβαιώσεων συντάξεων έτους 1998 που έχει εκδώσει, ανεγράφη επί του σώματος των βεβαιώσεων η ένδειξη "Ποσοστό ανατομοφυσιολογικής βλάβης ...%", χωρίς οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι να έχουν την προϋπόθεση αυτή, θα πρέπει, προκειμένου να αναγνωρισθεί ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά το ποσό των 500.000 δρχ. για τον υπόψη φορολογούμενο, να μην λαμβάνεται υπόψη η ένδειξη αυτή, καθόσον για την έκπτωση αυτή απαιτείται υποβολή γνωμάτευσης της οικείας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής που εδρεύει σε κάθε Νομό.

10. Περαιτέρω, τονίζεται ότι οι αμοιβές των αποσπασμένων εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικών μονάδων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας με Φορέα το Προξενείο της Ελλάδας, θα αναγράφονται στους Κωδικούς 907-908 του Πίνακα 15 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Εντυπο Ε1), οι οποίες θα φορολογηθούν αυτοτελώς με συντελεστή φόρου 15% κατά την εκκαθάριση της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Στην περίπτωση αυτή, τα ποσά των Κωδικών 907-908 δεν μπορούν να αναγραφούν στους Κωδικούς 655-656 της περ. 1 του Πίνακα 12, καθώς και στους Κωδικούς 659-660 της περ. 3β' του Πίνακα 12.
Σημειώνεται ότι τα καθαρά ποσά των εισοδημάτων που φορολογούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975, δεν αναγράφονται στους Κωδικούς 659-660 του Πίνακα 12, αλλά στους Κωδικούς 307-308 του Πίνακα 7 της δήλωσης.

Προσοχή: Σε καμία περίπτωση δεν θα γραφεί ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών στους Κωδικούς 609-610 του Πίνακα 11 της δήλωσης, εκτός των συγκεκριμένων περιπτώσεων που προβλέπονται (περ. 5, Πίνακας 7 της δήλωσης).

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης