ΠΟΛ.1066/5.3.1999

Εγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος Eπιτροπής παρ. 2, άρθρου 42 του v.2238/1994 οικονομικού έτους 1999 (χρήση 1998)Σχόλια:


5 Μάρ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα 5 Μαρτίου 1999
Αριθμ.Πρωτ.:1026457/398/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΠΟΛ.: 1066

ΘΕΜΑ: Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος επιτροπής παραγράφου 2 άρθρου 42 ν.2238/1994 οικον. έτους 1999 (χρήση 1998).

Εχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1107147/1239/006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994.
3. Το από 3.3.1999 πρακτικό της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994 που συστήθηκε με την υπ' αριθ. 1007239/40/Α0006/22.1.1999 απόφαση Γ.Γ.Υ.Ο.
4. Οτι με την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε:
1. Τους πίνακες του καθαρού γεωργικού εισοδήματος - ενοικίου - μόνιμης φυτείας, οικονομικού έτους 1999 (χρήση 1998), που καταρτίστηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 42 του Ν.2238/1994 και οι οποίοι περιέχουν:

α) Τα ποσά αντιπροσωπευτικού ενοικίου ανά στρέμμα ενοικιαζόμενης γεωργικής γης, καθώς και το τεκμαρτό μίσθωμα από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης προς οποιοδήποτε τρίτο, εκτός των συζύγων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών ή από γονείς ηλικίας άνω των 65 ετών σε τέκνα τους, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για όλες
τις Νομαρχίες του Κράτους με τις αναφερόμενες σε αυτόν διακρίσεις.

β) Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γεωργικής γης ή κεφαλής εκτρεφόμενου ζώου ή άλλης μονάδας παραγωγής, με τις αναφερόμενες σε αυτόν διακρίσεις.

γ) Πίνακα ειδών μόνιμης φυτείας με το πρώτο έτος πρόκυψης γεωργικού καθαρού εισοδήματος, κατά είδος φυτείας.
Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος και αντιπροσωπευτικών ενοικίων που αναφέρονται στους πίνακες εμφανίζονται, για τις ημιορεινές και ορεινές ζώνες, μειωμένα κατά ποσοστό 20% και 40% αντίστοιχα, σε σχέση με τα ποσά των πεδινών ζωνών, όπως αποφασίστηκε από την αρμόδια Επιτροπή.
Με την υπ' αριθ. 1041664/755/Α0012/ διαταγή μας κοινοποιήθηκαν πίνακες με τους οποίους χαρακτηρίζονται οι περιοχές της Ελλάδος σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές.
Ακολούθως με την υπ' αριθ. 1044146/787/Α0012/ΠΟΛ.1105/7.4.1995 διαταγή μας, παρασχέθηκε το δικαίωμα, σε περίπτωση αμφισβήτησης της πεδινότητας ή ημιορεινότητας ολόκληρης της περιφέρειας Δήμου ή Κοινότητας, συγκρότησης Επιτροπής κατά Νομαρχία, προκειμένου να επανακριθεί ο χαρακτηρισμός αυτός του Δήμου ή της Κοινότητας.
Σε εκτέλεση της παραπάνω διαταγής μας, συγκροτήθηκαν τέτοιες Επιτροπές και εκδόθηκαν σχετικές αποφάσεις επαναχαρακτηρισμού Δήμων ή Κοινοτήτων. Υστερα από τα παραπάνω, φορολογούμενοι οι οποίοι κατά την υποβολή των δηλώσεων οικονομικού έτους 1999, επικαλούνται επαναχαρακτηρισμό περιοχής με βάση τέτοια
απόφαση, θα πρέπει να συνυποβάλλουν και φωτοαντίγραφο της σχετικής απόφασης του Νομάρχη ή Περιφερειακού Διευθυντή επαναχαρακτηρισμού του Δήμου ή της Κοινότητας.

2. Σε όποιο Νομό δεν έχει προσδιορισθεί για κάποιο γεωργικό προϊόν ποσό καθαρού εισοδήματος, ως καθαρό εισόδημα για το προϊόν αυτό θα λαμβάνεται η μέση τιμή καθαρού γεωργικού εισοδήματος του προϊόντος αυτού που προκύπτει για όλη την Επικράτεια, όπως αποφασίστηκε από την αρμόδια Επιτροπή.

3. Προκειμένου για είδη μόνιμης φυτείας, ως πρώτο έτος πρόκυψης καθαρού γεωργικού εισοδήματος, από το έτος της φύτευσης λογίζεται το έτος που αναφέρεται στον πίνακα των ειδών μόνιμης φύτευσης.

4. Για εκμεταλλεύσεις ή τυχόν προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στην κατάταξη των πινάκων, λαμβάνονται υπόψη όσα ισχύουν για παραπλήσιες ή συγγενείς με αυτές εκμεταλλεύσεις ή καλλιέργειες, κατά περίπτωση.

5. Οι κ.κ. Νομάρχες και Περιφερειακοί Διευθυντές προς τους οποίους αποστέλλονται οι Πίνακες, παρακαλούνται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994, να κοινοποιήσουν αυτούς, σε όλους τους ΟΤΑ, τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις και τους Αγροτικούς Συλλόγους.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr