Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 31.7.2014 Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων - Κωδικοποιημένη
Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-08-2014 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 31.7.2014
Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων


Αθήνα, 31 Ιουλίου 2014
Αρ. πρωτ.: Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014

(ΦΕΚ Β' 2153/06-08-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄και Β’

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
τηλ.: 210 3222386-210 3310432
Fax:210 3230829

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Χ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Θέμα: «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της υποπαραγράφου Ε.2. της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα της υποπερίπτωσης β' της περίπτωσης 4 αυτής, όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις της περ. 1 της υποπαραγράφου Β.1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

β) της παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α' 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».

γ) της παρ. Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α' 285) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».

δ) του π.δ. 284/1988 (Α' 128 και 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του π.δ. 551/1988 (Α' 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως ισχύει.

ε) του π.δ. 185/2009 (Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία τους σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του π.δ. 189/2009 (Α' 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

στ) των άρθρων 50, 51, 52, 54 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

ζ) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 (Α' 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ' αριθμ. 1086421/2042/0006/30-11-1990 (Β' 756) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών από τον περιορισμό των υπογραφών της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 1892/1990».

3. Την υπ' αριθμ. 17318' rel='tag circulars'>Δ6Α 1153490 ΕΞ 2013/8.10.2013 (Β' 2579) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Μετονομασία, συγχώνευση, ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης Διευθύνσεων Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

4. Την υπ' αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, Β' 1079 και Β' 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τα από 19-5-2014 έως 25-7-2014 μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού προς Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και τα κατωτέρω έγγραφα και μηνύματα αυτών:

α) έγγραφα αριθμ.: ΔΕΕ 0027742 ΕΞ 2014/15-07-2014 του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και Δ14 110432 ΕΞ 2014 ΕΜΠ/23-7-2014 της Διεύθυνσης Φ.Π.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και

β) μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των Διευθύνσεων:

αα) Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης,

ββ) Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού,

γγ) Τελωνειακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.,

δδ) Φ.Π.Α., Πολιτικής Εισπράξεων, Φορολογικής Συμμόρφωσης και Φορολογίας Κεφαλαίου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και

εε) Εσωτερικών Υποθέσεων.

6. Το υπ' αριθμ. 30/002/5713/01-07-2014 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. και τα από 22-7-2014, 28-7-2014 και 29-7-2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ.

7. Την υπ' αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

8. Την υπ' αριθμ. 20 της 25ης Ιουνίου 2014 (ΥΟΔΔ 360) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

9. Την ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) την εξουσιοδότηση να υπογράφουν «Με εντολή Διοικητή», αποφάσεις, εντολές, άλλες διοικητικές πράξεις ή άλλα έγγραφα για θέματα αρμοδιότητάς μας, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ


Α. Γενικά Θέματα, κατά λόγο αρμοδιότητας

α) Απαντήσεις (σε δεύτερο βαθμό) σε αιτήσεις, υπομνήματα ή αναφορές παραπόνων πολιτών, για πράξεις ή παραλείψεις υπηρεσιακών οργάνων.

β) Απαντήσεις σε αιτήματα Συνδέσμων, Επαγγελματικών Ενώσεων ή ιδιωτών, που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας περισσότερων της μίας Διευθύνσεων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

γ) Χορήγηση κανονικών και λοιπών αδειών, οι οποίες χορηγούνται με πράξη επί του σχετικού εντύπου, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, στους Προϊσταμένους των Αυτοτελών Τμημάτων και στους Υπευθύνους των Αυτοτελών Γραφείων, που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση, καθώς και του προσωπικού του Γραφείου Υποστήριξης αυτών.

Β. Ειδικά θέματα, κατά λόγο αρμοδιότητας
 

1. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού

α) Παροχή οδηγιών στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) για την εύρυθμη λειτουργία τους σε θέματα του τομέα αρμοδιοτήτων του.

β) Ερωτήματα προς τα Υπηρεσιακά Συμβούλια: αα) μονιμοποίησης ή μη (άρθρο 40 του ν. 3528/2007),

ββ) κατάρτισης πινάκων προακτέων ή μη προακτέων στους ισχύοντες βαθμούς, μη εγγραφής σε αυτούς ή διαγραφής από αυτούς ή παράλειψης από προαγωγή και κύρωση των πινάκων αυτών,

γγ) υποβιβασμού λόγω εγγραφής σε πίνακες μη προακτέων (άρθρο 95 του ν. 3528/2007),

δδ) χορήγησης ή μη μισθολογικού κλιμακίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4024/2011,

εε) αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησης (περ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011),

στστ) εξέτασης ενστάσεων υπαλλήλων κατά αποφάσεων περικοπής αποδοχών (άρθρο 43 του ν. 3528/2007),

ζζ) αναγνώρισης προϋπηρεσίας,

ηη) θέσης σε διαθεσιμότητα λόγω ασθενείας, καθώς και επαναφοράς στην Υπηρεσία (άρθρο 100 ν. 3528/2007) και

θθ) αποσπάσεων ή μετατάξεων υπαλλήλων μεταξύ υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε..

γ) Επικύρωση των στοιχείων αξιολόγησης του προσωπικού Μητρώου των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, καθώς και των Προϊσταμένων αυτών και αποστολή των πινάκων αξιολόγησης στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

δ) Ερωτήματα προς τα Υπηρεσιακά Συμβούλια και αποφάσεις:

αα) Χορήγησης αδειών χωρίς αποδοχές (παρ. 2 έως 6 του άρθρου 51 του Ν. 3528/2007−Α΄ 26).

ββ) Χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης (άρθρο 58 του Ν. 3528/2007).

ε) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς (ως εκπαιδευτών ή εκπαιδευομένων):

αα) των Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο,

ββ) των υπηρετούντων σε θέσεις του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και

γγ) των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών και

δδ) των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ., καθώς και των Υποδιευθύνσεων Δ.Ο.Υ., μέχρι την πλήρη λειτουργία των Φορολογικών Περιφερειών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

στ) Αποφάσεις μετακίνησης υπαλλήλων στο εξωτερικό για συμμετοχή σε Όργανα ή σε σεμινάρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα έξοδα των οποίων καλύπτονται είτε από ευρωπαϊκά προγράμματα είτε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ζ) Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, στην οποία υπάγεται ο υπάλληλος επιχειρησιακά.

η) Έγκριση αναστολής άσκησης καθηκόντων λόγω εκλογής σε αιρετό αξίωμα.

θ) Αποφάσεις χορήγησης αδειών σε υπαλλήλους που έχουν εκλεγεί σε περιφερειακά ή δημοτικά αξιώματα.

ι) Καθορισμός του αριθμού θέσεων αποφοίτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) για την πραγματοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., σύμφωνα με έγγραφη πρόταση των αρμοδίων Υπηρεσιών.

ια) Καθορισμός του αριθμού αντιρρησιών συνείδησης που δύναται να απασχολήσουν υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., σύμφωνα με έγγραφη πρόταση των αρμόδιων Υπηρεσιών.

ιβ) Χειρισμός θεμάτων του ν. 1264/1982 (Α'79), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 1915/1990 (Α' 186) και του ν. 2224/1994 (Α' 112), για τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε..

2. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης

α) Υποβολή της βάσης των Ιδίων Πόρων Φ.Π.Α. στα αρμόδια κοινοτικά όργανα.

β) Υποβολή εισήγησης για την συμμετοχή υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

γ) Χορήγηση κανονικών και λοιπών αδειών, οι οποίες χορηγούνται με πράξη επί του σχετικού εντύπου, στους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ., μέχρι την πλήρη λειτουργία των Φορολογικών Περιφερειών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

Από της ενάρξεως της λειτουργίας των Φορολογικών Περιφερειών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, οι προαναφερθείσες άδειες χορηγούνται από τους Προϊσταμένους των οικείων Φορολογικών Περιφερειών, στην χωρική αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν οι Δ.Ο.Υ. και παύουν να υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.


γ) Επικύρωση των πινάκων αξιολόγησης των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, καθώς και των Προϊσταμένων αυτών.

3. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)

α) Αποφάσεις για:

αα) την τήρηση βιβλίων καταχώρισης εκτελωνιστικών πράξεων (παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 718/1977 - Α'304) και

ββ) την λειτουργία και παρακολούθηση του καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευσης (παρ. 3α του άρθρου 33 του ν. 2960/2001 - Α' 265)

β) Εγκρίσεις αποφάσεων καθορισμού ορίων τελωνειακού περιβόλου (άρθρο 6 του ν. 2960/2001).

γ) Εγκριση για την απόδοση ιδίων πόρων που οφείλονται στην Ευρωπαϊκή Ενωση και προκύπτουν με βάση τα πορίσματα επιτόπιων ελέγχων, που αυτή πραγματοποιεί στις Τελωνειακές Αρχές.

δ) Υποβολή εισήγησης για την συμμετοχή υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

ε) Παράταση, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, της διάρκειας παραμονής επιβατικών οχημάτων και άλλων ειδών στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής χρησιμοποίησης, εφόσον συντρέχουν λόγοι αποδεδειγμένης ανάγκης (άρθρο 13, παρ. 3, ν. 2873/2000).

4. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)

α) Παροχή γενικών οδηγιών και έκδοση εγκυκλίων για την οργάνωση και για τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ., μέχρι την ισχύ του νέου Οργανογράμματος της Γ.Γ.Δ.Ε., οπότε παρέχονται ή εκδίδονται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.

β) Έγκριση των εγγράφων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας-Μέρος Α' (εγχειρίδιο ποιότητας, τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας, έντυπα) και λοιπά έγγραφα που σχετίζονται με την πολιτική ποιότητας του Γ.Χ.Κ..

γ) Αιτήσεις προς το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) Α.Ε., για διαπίστευση και επέκταση του πεδίου διαπίστευσης των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ..

δ) Πρωτόκολλα συνεργασίας με συναρμόδιες Υπηρεσίες άλλων δημόσιων φορέων.

ε) Υποβολή εισήγησης για την συμμετοχή υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

στ) Χορήγηση κανονικών και λοιπών αδειών, οι οποίες χορηγούνται με πράξη επί του σχετικού εντύπου, στους Προϊσταμένους των Χημικών Υπηρεσιών.

Άρθρο 2
ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


Α. Γενικά Θέματα, κατά λόγο αρμοδιότητας

1. Για όλους τους Προϊστάμενους

α) Απαντήσεις (σε πρώτο βαθμό) σε αιτήσεις ή αναφορές παραπόνων πολιτών.

β) Απαντήσεις σε αιτήματα Συνδέσμων, Επαγγελματικών Ενώσεων ή ιδιωτών.

γ) Ενέργειες με τις οποίες ζητούνται στατιστικά στοιχεία ή με τις οποίες παρέχονται στατιστικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες.

δ) Αλληλογραφία με Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και εν γένει του Υπουργείου Οικονομικών, με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, συλλογικά όργανα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και άλλα, για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα, αρμοδιότητάς τους, καθώς και αλληλογραφία ή υποβολή ερωτημάτων σε Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων για ίδια θέματα.

ε) Χορήγηση αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων.

στ) Εγκριση τοποθέτησης στο αρχείο εμπιστευτικών εγγράφων, καθώς και εγγράφων σε θέματα αρμοδιότητας περισσότερων του ενός Τμημάτων, για τα οποία δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.

ζ) Εκδοση απόφασης διατήρησης ή καταστροφής εγγράφων και λοιπών στοιχείων των αρχείων της Υπηρεσίας.

η) Χορήγηση κανονικών και λοιπών αδειών, οι οποίες χορηγούνται με πράξη επί του σχετικού εντύπου, στους Προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων, των Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Διεύθυνσης, καθώς και στους υπαλλήλους αυτής.

θ) Αποφάσεις τοποθέτησης και μετακίνησης υπαλλήλων εντός των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης, πλην των Προϊσταμένων Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων.

ι) Προτάσεις για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσωπικού της Διεύθυνσης, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για την απασχόλησή του τις νυκτερινές ώρες, τις αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες και αποφάσεις συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής εργασίας και ορισμού των υπαλλήλων της Διεύθυνσης που μετέχουν σε αυτό.

ια) Υπογραφή πρακτικών εμφάνισης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 21 ν. 2190/1994, όπως ισχύει).

ιβ) Παροχή απόψεων επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους, στο Σ.τ.Ε. ή σε άλλο διοικητικό δικαστήριο, αρμόδιο για διοικητικές προσφυγές ή αιτήσεις αναστολής ή ακύρωσης διοικητικών πράξεων και παροχή σχετικών στοιχείων σε αυτά, με εξαίρεση τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση των Υπηρεσιών.

ιγ) Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσίας σε υπάλληλο, εκτός του κτιρίου της Διεύθυνσης.

2. Για τους Προϊστάμενους Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ.

Πέραν των αναφερομένων στην υποπαράγραφο 1 της παραγράφου Α' του παρόντος άρθρου, επιπλέον για τους Προϊστάμενους Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ.:

α) Ερωτήματα και εισηγήσεις στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο (Α.Χ.Σ.)

β) Εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ., για τον ορισμό εκπροσώπων σε συλλογικά όργανα, ομάδες εργασίας και συμμετοχή σε συσκέψεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων ή φορέων.

Β. Ειδικά θέματα, κατά λόγο αρμοδιότητας

1. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών
Αποφάσεις για τη διάθεση ή μεταφορά πάγιου εξοπλισμού των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

2. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

α) Ενέργειες για τον συντονισμό των επί μέρους συναρμόδιων Διευθύνσεων και Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., σε φορολογικά και τελωνειακά θέματα διεθνών οικονομικών σχέσεων.

β) Αλληλογραφία σε τεχνικά θέματα και ανταλλαγή πληροφοριών με εθνικούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς, καθώς και με τις, κατά περίπτωση, αρμόδιες διοικήσεις άλλων κρατών.

γ) Εισηγήσεις προς την Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, για την συμμετοχή υπαλλήλων της Διεύθυνσης σε διεθνείς ημερίδες, σεμινάρια, αποστολές, ομάδες εργασίας, επιτροπές και άλλα διεθνή όργανα.

3. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού

α) Τις κατωτέρω πράξεις για θέματα του προσωπικού που υπηρετεί σε θέσεις του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού ασφαλείας:

αα) Ερωτήματα προς την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης για εξέταση ενστάσεων του προσωπικού στις εκθέσεις αξιολόγησης, καθώς και για τον τελικό χαρακτηρισμό των αναφερόμενων σε αυτές επιδόσεων ως εξαιρετικών (άρθρα 9, 19 και 22 του π.δ. 318/1992- Α' 161, όπως ισχύει και άρθρα 26 και 28 του ν. 4250/2014 - Α' 74).

ββ) Αποφάσεις:

i) αναγνώρισης προϋπηρεσίας,

ii) χορήγησης ή μη μισθολογικού κλιμακίου, στους υπαλλήλους όλων των βαθμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4024/2011 (Α' 226),

iii) αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικών τίτλων με το αντικείμενο απασχόλησης (περ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011),

iv) επιστροφής ή μη αποδοχών,

ν) θέσης σε διαθεσιμότητα, λόγω ασθένειας, καθώς και επαναφοράς στην Υπηρεσία (άρθρο 100 ν. 3528/2007) και

vi) χορήγησης της άδειας της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007.

γγ) Διαπιστωτικές πράξεις:

i) κατάταξης υπαλλήλων σε βαθμούς και

ii) κατάταξης σε μισθολογικά κλιμάκια.

δδ) Διαδικαστικές ενέργειες για την στελέχωση του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

εε) Διαδικαστικές ενέργειες που απευθύνονται προς το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

στστ) Υπογραφή και αποστολή αρμοδίως καταστάσεων στοιχείων προσωπικού, για την υλοποίηση των διατάξεων του ν. 4024/2011.

β) Έγγραφα για θέματα που αφορούν, γενικά, στη χρήση και στην κίνηση αυτοκινήτων (ν.δ. 2396/1953).

γ) Εισήγηση προς την Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης για την διάθεση ή μεταφορά πάγιου εξοπλισμού των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε..

Από την ισχύ του νέου Οργανογράμματος της Γ.Γ.Δ.Ε., οι αρμοδιότητες:

αα) της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 3 της παρούσας παραγράφου μεταβιβάζονται στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού και

ββ) οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων β' και γ' μεταβιβάζονται στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.


3. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

α) Ερωτήματα προς την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης για εξέταση ενστάσεων του προσωπικού στις εκθέσεις αξιολόγησης, καθώς και για τον τελικό χαρακτηρισμό των αναφερόμενων σε αυτές επιδόσεων ως εξαιρετικών (άρθρα 9, 19 και 22 του π.δ. 318/1992 - Α' 161, όπως ισχύει και άρθρα 26 και 28 του ν. 4250/2014 - Α' 74).

β) Αποφάσεις:

αα) μονιμοποίησης δόκιμων υπαλλήλων (άρθρο 40 του ν. 3528/2007),

ββ) προαγωγών υπαλλήλων, λόγω εγγραφής τους σε πίνακες προακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα,

γγ) υποβιβασμού υπαλλήλων, που εκδίδονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα περί μη προαγωγής (άρθρο 95 του ν. 3528/2007) ή λόγω εκτέλεσης σχετικής πειθαρχικής ποινής,

δδ) αναγνώρισης προϋπηρεσίας,

εε) χορήγησης ή μη μισθολογικού κλιμακίου, στους υπαλλήλους όλων των βαθμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4024/2011 (Α' 226),

στστ) αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικών τίτλων με το αντικείμενο απασχόλησης (περ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011),

ζζ) επιστροφής ή μη αποδοχών (άρθρο 43 του ν. 3528/2007),

ηη) περικοπής χρόνου υπηρεσίας λόγω αδικαιολόγητης απουσίας,

θθ) θέσης σε διαθεσιμότητα, λόγω ασθένειας, καθώς και επαναφοράς στην Υπηρεσία (άρθρο 100 ν. 3528/2007),

ιι) χορήγησης λοιπών αδειών, για το προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο.

ιαια) χορήγησης των αδειών των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 52, της παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν. 3528/2007, καθώς και της παρ. 8 του άρθρου 30 του Ν. 3731/2008 (Α΄ 263):

i. Στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων, στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και στους υπαλλήλους αυτών, καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών.

ii. Στους Προϊσταμένους των Χημικών Υπηρεσιών. iii. Στους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ., μέχρι την πλήρη λειτουργία των Φορολογικών Περιφερειών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

ιβιβ) χορήγησης λοιπών αδειών στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων των Δ.Ο.Υ.

Από της ενάρξεως της λειτουργίας των Φορολογικών Περιφερειών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, οι άδειες της υποπερίπτωσης ιβιβ' χορηγούνται από τους Προϊσταμένους των οικείων Φορολογικών Περιφερειών, στην χωρική αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν οι Δ.Ο.Υ. και παύουν να υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

γ) Αποφάσεις λύσης της υπαλληλικής σχέσης, λόγω:

αα) αποδοχής παραίτησης του μόνιμου (άρθρο 148 του ν. 3528/2007) και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού και

ββ) συμπλήρωσης ορίου ηλικίας και του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας του μόνιμου (άρθρο 155 του ν. 3528/2007) και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού,

δ) Διαπιστωτικές πράξεις:

αα) κατάταξης υπαλλήλων σε βαθμούς,

ββ) κατάταξης υπαλλήλων σε μισθολογικά κλιμάκια και

γγ) κατάταξης υπαλλήλων σε κλάδους και ειδικότητες, κατ' εφαρμογή διατάξεων νόμου.

ε) Ορισμός υπαλλήλων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για την παρακολούθηση, χωρίς εκπαιδευτική άδεια, συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων εσωτερικού.

στ) Διαδικαστικές ενέργειες για:

αα) την παροχή ηθικών αμοιβών ή βραβείων σε υπαλλήλους,

ββ) την επιλογή, την προαγωγή, την τοποθέτηση, την μετακίνηση, την απόσπαση και την μετάθεση των υπαλλήλων και των Προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων,

γγ) τις μετατάξεις υπαλλήλων από κλάδο σε κλάδο και από κατηγορία σε κατηγορία,

δδ) την μετάβαση υπαλλήλων στο εξωτερικό για υπηρεσία ή εκπαίδευση και

εε) την εισαγωγή ερωτημάτων προς τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

στστ) την στελέχωση του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

ζ) Προπαρασκευαστικές πράξεις για όλα τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό.

η) Υπογραφή και αποστολή στην Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής μηνιαίων καταστάσεων οικονομικών μεταβολών (μισθολογικών κλιμακίων) των υπαλλήλων, για την υλοποίηση των διατάξεων του ν. 4024/2011.

θ) Υπογραφή και αποστολή των μηνιαίων καταστάσεων στις αρμόδιες Υ.Δ.Ε. με τον κατά κλάδο αριθμό των υπαλλήλων που εξελίσσονται σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2362/1995.

ι) Προτάσεις προς την Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής για αυξομείωση προβλέψεων θέσεων προσωπικού.

ια) Ορισμός και αντικατάσταση των τελωνειακών ταμιών των Ειδικών Αποκεντρωμένων Τελωνειακών Υπηρεσιών.

ιβ) Παράσταση ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών, στις οποίες έχει ασκηθεί ειδική διοικητική ή ενδικοφανής προσφυγή (άρθρο 25 ν. 2690/1999 Α' 45).

ιγ) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς (ως εκπαιδευτών ή εκπαιδευομένων) των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο.

ββ) των Προϊσταμένων Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων, των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ., καθώς και των υπαλλήλων αυτών, μέχρι την πλήρη λειτουργία των Φορολογικών Περιφερειών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

ιδ) Εγκριση τοποθέτησης στο αρχείο πορισμάτων διοικητικών ανακρίσεων και ερευνών, που αφορούν σε προσωπικό της Γ.Γ.Δ.Ε.

ιε) Χορήγηση κανονικής άδειας για λουτροθεραπεία-αεροθεραπεία (ν. 1487/1950).

ιστ) Εισήγηση προς τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την αξιολόγηση των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και των Προϊσταμένων αυτών, όσον αφορά στα θέματα του προσωπικού Μητρώου των αξιολογουμένων.

4. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης Διαδικαστικές ενέργειες για την έκδοση:

α) κανονιστικών πράξεων σύστασης, κατάργησης, συγχώνευσης και καθορισμού ή ανακαθορισμού της εσωτερικής διάρθρωσης των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε.,

β) πράξεων κατανομής και ανακατανομής θέσεων προσωπικού μεταξύ των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε.,

γ) αποφάσεων σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών συλλογικών οργάνων,

δ) αποφάσεων και εγγράφων υποδείξεως εκπροσώπων της Γ.Γ.Δ.Ε. σε συλλογικά όργανα του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων και Φορέων,

ε) εγχειριδίων και ενημερωτικών φυλλαδίων, με τις απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα των πολιτών, σε θέματα αρμοδιότητας υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε.,

στ) κανονιστικών πράξεων, που αφορούν σε θέματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλων διοικητικών διαδικασιών.

5. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου

Ορισμός ως αντιπροσώπου του δημοσίου για την υπογραφή των συμβολαίων μεταβίβασης κληρονομιαίων ακινήτων στο Δημόσιο, Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., μη αρμόδιου από το νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (Α' 266) και της παρ. 4 του άρθρου 1 του κεφαλαίου I της αριθμ. Κ. 13061/390/1975 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

6. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας Αποφάσεις επιστροφών Φ.Π.Α. σε κοινοτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις τρίτων χωρών, καθώς και πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου για ποσά Φ.Π.Α. που επεστράφησαν αδικαιολογήτως.

7. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης

α) Αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιστολών σε υπόχρεα πρόσωπα που δεν υπέβαλλαν δηλώσεις Φ.Π.Α. και λοιπών παρακρατούμενων φόρων.

β) Αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

αα) σε υπόχρεα πρόσωπα που δεν υπέβαλλαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και

ββ) σε πρόσωπα που εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ή αυτές του Κ.Ε.Δ.Ε..

γ) Αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνυμάτων άλλης μορφής ή οποιασδήποτε μορφής επικοινωνίας για ενημέρωση των ανωτέρω κατηγοριών φορολογουμένων, πριν από την παρέλευση των σχετικών προθεσμιών προς υπενθύμιση της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης ή μετά από την παρέλευση αυτών για σκοπούς φορολογικής συμμόρφωσης ως προς την εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης.

δ) Επιστολές προς τους φορολογουμένους, καθώς και κάθε άλλο συναφές έγγραφο και κάθε άλλη ενημέρωση ή ειδοποίηση προς αυτούς, για σκοπούς φορολογικής συμμόρφωσης.

8. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων.

Δεσμευτικές Πληροφορίες σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, οι οποίες προβλέπονται από τον Τελωνειακό Κώδικα της Ε.Ε.

9. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών

Καθορισμός των βιβλίων και εντύπων που τηρούνται από τα Τελωνεία, καθώς και κατάργηση αυτών (παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3583/2007).

10. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

Έγκριση αποστολής και εξαγωγής καπνού, καπνοκοτσανίων, καπνοσκόνης και υπολειμμάτων για ειδική επεξεργασία και τυχόν επιστροφή.

11. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων

α) Αλληλογραφία σχετικά με τον έλεγχο των μηνιαίων ή ετήσιων δηλώσεων οινοπνευματοποιών Β΄ κατηγορίας, αποσταγματοποιών, ποτοποιών, ετήσιων οινοπνευματοποιών Α΄ κατηγορίας, των εκκαθαρίσεων των πρώτων υλών, στις οποίες έγινε κατεργασία απ’ αυτούς και των έκτακτων ελέγχων που γίνονται στα εργοστάσια των ανωτέρω.

β) Κάθε αλληλογραφία που αφορά στην εποπτεία και στον έλεγχο των εργοστασίων και γενικά επιχειρήσεων επιτηδευματιών, οι οποίες περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Ν. 2969/2001, καθώς και γενικότερα στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης.

γ) Επιβολή στους οινοπνευματοποιούς, γενικά, ποτοποιούς και λοιπούς εργοστασιάρχες, υποχρεώσεων και κανονισμών, σχετικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους.

δ) Καθορισμός λεπτομερειών έκδοσης πιστοποιητικών γνησιότητας και ηλικίας της εξαγόμενης αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων και αλκοολούχων, γενικά, ποτών.

ε) Έγκριση και καθορισμός όρων μετουσίωσης μεθυλικής αλκοόλης.

στ) Καθορισμός τρόπου μετουσίωσης κάθε είδους αλκοόλης (εκτός αιθανόλης) εγχώριας ή εισαγόμενης από το εξωτερικό.

ζ) Χορήγηση αδειών κατεργασίας πρώτων υλών για παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης, από αυτές που δεν χρησιμοποιούνται συνήθως.

η) Κάθε αλληλογραφία που αφορά στους αποσταγματοποιούς, που παράγουν αποστάγματα και προϊόντα απόσταξης από τις πρώτες ύλες, που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και σύμφωνα με αυτές, καθώς και στους ποτοποιούς που παράγουν αποστάγματα και προϊόντα απόσταξης με αρωμάτιση αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων κ.λπ.

θ) Αποφάσεις καταστροφής βύνης.

ι) Αλληλογραφία σχετικά με τον έλεγχο των μηνιαίων δηλώσεων των βυνοποιείων − ζυθοποιείων, οινοποιείων, εργοστασίων παραγωγής ζυμών αρτοποιίας, σταφιδίνης, αμυλοσιροπίου.

12. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων

α) Σύνταξη εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ποιότητα των βενζινών και των πετρελαίων που κυκλοφορούν στην αγορά.

β) Υποβολή προτάσεων εναρμονισμένης ταξινόμησης και επισήμανσης του Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ.

γ) Γνωστοποίηση εξαγωγών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 689/2008.

δ) Χορήγηση άδειας για σκοπούς που δεν απαγορεύονται από τη Σύμβαση για τα χημικά όπλα.

ε) Έγκριση άδειας για εξαγωγή προϊόντων διττής χρήσης.

13. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων και Χημικοτεχνικής Δασμολογίου:

α) Παροχή οδηγιών προς τις Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

β) Αποστολή προς τις Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. νέων εκδόσεων των εγγράφων και εντύπων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

γ) Αλληλογραφία με φορείς διαπίστευσης και διοργάνωσης διεργαστηριακών εξετάσεων.

δ) Διαδικαστικές ενέργειες για την έκδοση αποφάσεων σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών επιτροπών σχετικά με την εκτέλεση προμηθειών που πραγματοποιούνται σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.

ε) Ερωτήματα και Εισηγήσεις στην Ανώτατη Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Α.Ε.Τ.Α)

Άρθρο 2Α

ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α. Γενικά Θέματα, κατά λόγο αρμοδιότητας

1. Για όλους τους Προϊσταμένους Αυτοτελών Τμημάτων και τους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων
 

α) Απαντήσεις (σε πρώτο βαθμό) σε αιτήσεις ή αναφορές παραπόνων πολιτών.
 

β) Απαντήσεις σε αιτήματα Συνδέσμων, Επαγγελματικών Ενώσεων ή ιδιωτών.
 

γ) Ενέργειες με τις οποίες ζητούνται πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία ή με τις οποίες παρέχονται στατιστικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες.
 

δ) Αλληλογραφία με Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και εν γένει του Υπουργείου Οικονομικών, με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, συλλογικά όργανα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και άλλα, για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα, αρμοδιότητάς τους, καθώς και αλληλογραφία ή υποβολή ερωτημάτων σε Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων για ίδια θέματα.
 

ε) Χορήγηση αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων.
 

στ) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο εγγράφων σε θέματα αρμοδιότητάς τους, καθώς και εμπιστευτικών εγγράφων, για τα οποία δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.
 

ζ) Έκδοση απόφασης διατήρησης ή καταστροφής εγγράφων και λοιπών στοιχείων των αρχείων της Υπηρεσίας.
 

η) Υπογραφή πρακτικών εμφάνισης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 21 Ν. 2190/1994, όπως ισχύει).
 

θ) Παροχή απόψεων επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους, στο Σ.τ.Ε. ή σε άλλο διοικητικό δικαστήριο, αρμόδιο για διοικητικές προσφυγές ή αιτήσεις αναστολής ή ακύρωσης διοικητικών πράξεων και παροχή σχετικών στοιχείων σε αυτά.
 

ι) Ενέργειες προπαρασκευαστικών πράξεων για υποθέσεις που εκκρεμούν.
 

ια) Έκδοση πιστοποιητικών ή αντιγράφων, γενικά, καθώς και βεβαιώσεων για θέματα, που προκύπτουν από στοιχεία, που τηρούνται στην Υπηρεσία.
 

ιβ) Διαβιβαστικά έγγραφα.
 

ιγ) Υπομνηστικά έγγραφα σε θέματα που δεν έχουν γενικότερο ενδιαφέρον για την Υπηρεσία.
 

ιδ) Περιλήψεις αποφάσεων και πράξεων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον ημερήσιο τύπο, καθώς και εντολές δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως λοιπών πράξεων.
 

ιε) Βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων.
 

ιστ) Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του αρμόδιου υπαλλήλου.
 

ιζ) Αποστολή αιτημάτων για αυτεπάγγελτη αναζήτηση (υποχρεωτική ή μη) δικαιολογητικών.

2. Πέραν των αναφερομένων στην υποπαράγραφο 1 της παρούσας παραγράφου, για:
 

I. Τους Προϊσταμένους Αυτοτελών Τμημάτων
 

α) Χορήγηση κανονικών και λοιπών αδειών, οι οποίες χορηγούνται με πράξη επί του σχετικού εντύπου, στους Υπευθύνους Γραφείων του Αυτοτελούς Τμήματος, καθώς και στους υπαλλήλους αυτού.
 

β) Προτάσεις για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσωπικού του Αυτοτελούς Τμήματος, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για την απασχόλησή του τις νυκτερινές ώρες, τις αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες και αποφάσεις συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής εργασίας και ορισμού των υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος που μετέχουν σε αυτό.
 

γ) Αποφάσεις τοποθέτησης και μετακίνησης υπαλλήλων εντός των Γραφείων του Αυτοτελούς Τμήματος, πλην των Υπευθύνων των Γραφείων αυτού.
 

δ) Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσίας σε υπάλληλο, εκτός του κτιρίου του Τμήματος.
 

II. Τους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων
 

α) Χορήγηση κανονικών και λοιπών αδειών, οι οποίες χορηγούνται με πράξη επί του σχετικού εντύπου, στους υπαλλήλους του Αυτοτελούς Γραφείου.
 

β) Προτάσεις για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσωπικού του Αυτοτελούς Γραφείου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για την απασχόλησή του τις νυκτερινές ώρες, τις αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες και αποφάσεις συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής εργασίας και ορισμού των υπαλλήλων του Αυτοτελούς Γραφείου που μετέχουν σε αυτό.
 

γ) Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσίας σε υπάλληλο, εκτός του κτιρίου του Γραφείου.
 

Β. Ειδικά θέματα, κατά λόγο αρμοδιότητας
 

1. Στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης
 

α) Έγγραφα για θέματα που αφορούν, γενικά, στην χρήση και στην κίνηση αυτοκινήτων (Ν.Δ. 2396/1953).
 

β) Εισήγηση προς την Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης για την διάθεση ή μεταφορά πάγιου εξοπλισμού των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε..
 

γ) Έλεγχος προσέλευσης και αποχώρησης και αναφορές άφιξης και αναχώρησης των υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε..
 

δ) Επικύρωση αντιγράφων των εγγράφων που εξέρχονται από τις Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε..
 

ε) Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.
 

στ) Διαδικαστικές ενέργειες για τον καθορισμό του ωραρίου των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε..
 

ζ) Διαδικαστικές ενέργειες σε θέματα προγραμματισμού κίνησης οχημάτων, καθώς και φύλαξης και καθαριότητας των καταστημάτων του Υπουργείου.
 

η) Διαδικαστικές ενέργειες για την έκδοση αποφάσεων έγκρισης:
 

αα) Υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. και απασχόλησής τους κατά τις αργίες και τις λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες,
 

ββ) δαπανών μετακινήσεων του προσωπικού της Γ.Γ.Δ.Ε.
 

γγ) αποζημίωσης μελών συλλογικών οργάνων της Γ.Γ.Δ.Ε. και άλλων ειδικών αποζημιώσεων του προσωπικού αυτής.
 

2. Στους Υπευθύνους των Αυτοτελών Γραφείων της Α.Ε.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΟΥ Α.Χ.Σ.
 

α) Επικύρωση και χορήγηση αντιγράφων ή αποσπασμάτων από τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οικείων, κατά περίπτωση, συλλογικών οργάνων.
 

β) Ανακοινώσεις επί των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Τ.Α. και Α.Χ.Σ. προς στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Άρθρο 3
ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


Α. Γενικά Θέματα, κατά λόγο αρμοδιότητας

1. Στους Προϊσταμένους Τμημάτων

α) Ενέργειες προπαρασκευαστικών πράξεων για υποθέσεις που εκκρεμούν.

β) Ενέργειες με τις οποίες ζητούνται πληροφορίες.

γ) Έκδοση πιστοποιητικών ή αντιγράφων, γενικά, καθώς και βεβαιώσεων για θέματα, που προκύπτουν από στοιχεία, που τηρούνται στην Υπηρεσία.

δ) Απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών, εκτός από αιτήσεις παραπόνων, με τις οποίες ζητούνται πληροφορίες για υποθέσεις τους, αν η αρμοδιότητα αυτή δεν ανήκει σε άλλα Όργανα.

ε) Απαντήσεις σε αναφορές πολιτών και έγγραφα Υπηρεσιών και νομικών προσώπων σε θέματα, για τα οποία έχει λάβει θέση η Υπηρεσία, εκτός αναφορών παραπόνων.

στ) Διαβιβαστικά έγγραφα.

ζ) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο εγγράφων, για τα οποία δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια.

η) Υπομνηστικά έγγραφα σε θέματα που δεν έχουν γενικότερο ενδιαφέρον για την Διεύθυνση.

θ) Περιλήψεις αποφάσεων και πράξεων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον ημερήσιο τύπο, καθώς και εντολές δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως λοιπών πράξεων.

ι) Βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων.

ια) Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του αρμόδιου υπαλλήλου.

ιβ) Αποστολή αιτημάτων για αυτεπάγγελτη αναζήτηση (υποχρεωτική ή μη) δικαιολογητικών.

ιγ) Απαντήσεις σε έγγραφα πληροφοριακού περιεχομένου σε ενδιαφερόμενους συνδέσμους επαγγελματικών ενώσεων.

2. Στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων Διαβιβαστικά έγγραφα.

Β. Ειδικά θέματα, κατά λόγο αρμοδιότητας

Ι. Στους Προϊστάμενους Τμημάτων

1. i. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Α'- Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικού

α) Χορήγηση αναρρωτικών αδειών στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε θέσεις του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές, καθώς και διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ένδικων μέσων, για θέματα σχετικά με τις γνωματεύσεις των παραπάνω Επιτροπών.

β) Έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών και βεβαιώσεων εργασίας.

γ) Πράξεις αλλαγής επωνύμου των υπαλλήλων.

δ) Απλές ανακοινώσεις ή κοινοποιήσεις εγγράφων και αποφάσεων.

ε) Διαδικαστικές ενέργειες για την δημοσίευση πράξεων και περιλήψεων πράξεων διορισμού, πρόσληψης, απόσπασης υπαλλήλων στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

στ) Έλεγχος προσέλευσης και αποχώρησης και αναφορές άφιξης και αναχώρησης των υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε..

ii. Από την ισχύ του νέου Οργανογράμματος της Γ.Γ.Δ.Ε. μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες εξουσιοδότησης υπογραφής της υποπερίπτωσης i της περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου, ως εξής:

- των υπό στοιχείων α', β' και γ', στον Προϊστάμενο του Τμήματος Α'- Μητρώου, Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Προσωπικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού,

- του υπό στοιχείου δ' στους Προϊστάμενους όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και

- των υπό στοιχείων ε'- στ' στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.

2. i. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Β'- Γραμματειακής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Διοικητικού

α) Επικύρωση αντιγράφων των εγγράφων που εξέρχονται από την Κ.Υ.

β) Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

γ) Διαδικαστικές ενέργειες σε θέματα προγραμματισμού κίνησης οχημάτων, καθώς και φύλαξης και καθαριότητας των καταστημάτων του Υπουργείου.

ii. Από την ισχύ του νέου Οργανογράμματος της Γ.Γ.Δ.Ε., τα αναφερόμενα στην υποπερίπτωση i της περίπτωσης 2 της παρούσας υποπαραγράφου μεταβιβάζονται στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.


1. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Α'- Μητρώου, Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Προσωπικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

α) αα) Χορήγηση αναρρωτικών αδειών στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων και Τμημάτων, Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και στους υπαλλήλους αυτών, καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών. Παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές, καθώς και διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ένδικων μέσων, για θέματα σχετικά με τις γνωματεύσεις των παραπάνω Επιτροπών και

ββ) Χορήγηση αναρρωτικών αδειών στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων των Δ.Ο.Υ. και η παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές.

Από της ενάρξεως της λειτουργίας των Φορολογικών Περιφερειών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, οι άδειες του ως άνω στοιχείου ββ' της παρούσας υποπερίπτωσης χορηγούνται από τους Προϊσταμένους των οικείων Φορολογικών Περιφερειών, στην χωρική αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν οι Δ.Ο.Υ. και παύουν να υπογράφονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Α'- Μητρώου, Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Προσωπικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

γγ) στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε θέσεις του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε..

β) Απαντήσεις σε αιτήματα υπαλλήλων σχετικά με την υπηρεσιακή τους κατάσταση.

γ) Υπογραφή Δελτίου Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.).

δ) Ετήσια θεώρηση βιβλιαρίων νοσηλείας υπαλλήλων και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και κάθε σχετικό μ' αυτά έγγραφο.

ε) Απλές ανακοινώσεις ή κοινοποιήσεις εγγράφων και αποφάσεων.

στ) Εκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών και βεβαιώσεων εργασίας.

ζ) Πράξεις αλλαγής επωνύμου των υπαλλήλων.

2. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Β'- Πολιτικής, Σχεδιασμού Ανθρώπινων Πόρων και Αξιολόγησης Αναγκών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

α) Διαδικαστικές ενέργειες απόλυσης λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας και απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας όλων των μόνιμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

β) Απλές ανακοινώσεις ή κοινοποιήσεις εγγράφων και αποφάσεων

γ) 'Εγγραφα για υποβολή δικαιολογητικών που απαιτούνται για μετατάξεις και κοινοποιήσεις εγγράφων και αποφάσεων μετατάξεων.

δ) Έγγραφα παραπομπής σε υγειονομική επιτροπή υποψηφίων για διορισμό.

3. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Γ'- Σταδιοδρομίας και Εξέλιξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

α) Κατάρτιση ατομικών δελτίων μισθολογικής κατάταξης νεοδιόριστων και μετατασσόμενων υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3205/2003, όπως ισχύει.

β) Πράξεις που αναφέρονται στην μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

γ) Απλές ανακοινώσεις ή κοινοποιήσεις εγγράφων και αποφάσεων.

4. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Δ'- Δεοντολογίας και Σχέσεων Εργαζομένων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

α) Ενέργειες με τις οποίες ζητούνται πληροφορίες, έγγραφα ή και δικαστικές αποφάσεις από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

β) Ενέργειες με τις οποίες ζητούνται ή χορηγούνται πληροφορίες ή έγγραφα προς ή από τα αρμόδια Πειθαρχικά Συμβούλια.

γ) Απλές ανακοινώσεις ή κοινοποιήσεις εγγράφων και αποφάσεων.

5. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Β' - Φορολογίας Μεταβίβασης Κεφαλαίου

Ορισμός αρμόδιου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και προικών, στις περιπτώσεις που επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 66 και της παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 2961/2001.

6. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Ε' - Ειδικών Κατηγοριών Οφειλετών και Υποστήριξης Επιτροπών της Διεύθυνσης Εισπράξεων

Γνωστοποίηση στις Δ.Ο.Υ. πτωχευτικών αποφάσεων, προγραμμάτων πλειστηριασμού και πράξεων του εισηγητή των πτωχεύσεων για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων πτωχών οφειλετών του Δημοσίου.

7. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Α'- Τεχνικής Υποστήριξης Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων και Χημικοτεχνικής Δασμολογίου

Υπογραφή Δελτίων εισαγωγής και εξαγωγής προς και από την αποθήκη του υπεύθυνου για την αποθήκη.

II. Στους Υπευθύνους των Αυτοτελών Γραφείων της Α.Ε.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΟΥ Α.Χ.Σ.

α) Επικύρωση και χορήγηση αντιγράφων ή αποσπασμάτων από τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οικείων, κατά περίπτωση, συλλογικών οργάνων.

β) Ανακοινώσεις επί των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Τ.Α. και Α.Χ.Σ. προς στις αρμόδιες Υπηρεσίες.


Άρθρο 4
ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Α. Γενικά θέματα, κατά λόγο αρμοδιότητας

1. Στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

α) Απαντήσεις σε αιτήσεις, υπομνήματα και αναφορές παραπόνων πολιτών, εκτός των περιπτώσεων, που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο.

β) Ενέργειες πράξεων με τις οποίες παρέχονται στατιστικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες.

γ) Αλληλογραφία με Διευθύνσεις και Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και εν γένει του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.

δ) Εγκριση χορήγησης αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων.

ε) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο εγγράφων, για τα οποία δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια.

στ) Έκδοση απόφασης διατήρησης ή καταστροφής εγγράφων και λοιπών στοιχείων των αρχείων των Υπηρεσιών τους.

ζ) Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο, στους Προϊσταμένους Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων, στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων και στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας. Παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές και διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ενδίκων μέσων, για θέματα σχετικά με τις γνωματεύσεις των παραπάνω Επιτροπών.

θ) Προτάσεις για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσωπικού της Διεύθυνσης, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για την απασχόλησή του τις νυκτερινές ώρες, τις αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες και αποφάσεις συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής εργασίας και ορισμού των υπαλλήλων της Διεύθυνσης που μετέχουν σε αυτό.

ι) Υπογραφή πρακτικών εμφάνισης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει).

ια) Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσίας σε υπάλληλο, εκτός του κτιρίου της Διεύθυνσης.

Β. Ειδικά θέματα, κατά λόγο αρμοδιότητας

1. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων

α) Ενέργειες που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, την κατεύθυνση και τον συντονισμό των ελέγχων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

β) Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και επεξεργασία των εκθέσεων και των προτάσεων των ελέγχων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, καθώς και διαβίβαση εκθέσεων ή αποσπασμάτων εκθέσεων ελέγχου στις αρμόδιες Υπηρεσίες, για περαιτέρω ενέργειες.

γ) Αλληλογραφία με Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και εν γένει του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο του προγραμματισμού, του σχεδιασμού και της εκτέλεσης ελέγχων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, καθώς και της παρακολούθησης της υλοποίησης αυτών.

δ) Αλληλογραφία με Αρχές και Φορείς εκτός Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο της εκτέλεσης ελέγχων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

ε) Παροχή οδηγιών σχετικά με την εκτέλεση των ελέγχων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

στ) Έκδοση εντολών διενέργειας ελέγχων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, που περιλαμβάνονται στον ετήσιο προγραμματισμό, με εξαίρεση τις ειδικές εντολές.

2. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου

α) Ενέργειες που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, την κατεύθυνση και τον συντονισμό των εσωτερικών ελέγχων.

β) Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και επεξεργασία των εκθέσεων και των προτάσεων του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και διαβίβαση έκθεσης ή αποσπάσματος έκθεσης εσωτερικού ελέγχου στις αρμόδιες Υπηρεσίες για περαιτέρω ενέργειες.

γ) Αλληλογραφία με Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και εν γένει του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο του προγραμματισμού, του σχεδιασμού και της εκτέλεσης εσωτερικών ελέγχων, καθώς και της παρακολούθησης της υλοποίησης των προτάσεων του εσωτερικού ελέγχου.

δ) Αλληλογραφία με αρχές και φορείς εκτός Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο της εκτέλεσης εσωτερικών ελέγχων.

ε) Παροχή οδηγιών σχετικά με την εκτέλεση των εσωτερικών ελέγχων στις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε..

στ) Έκδοση υποδειγμάτων εγγράφων και εντύπων προς χρήση στον εσωτερικό έλεγχο.

ζ) Έκδοση εντολής διενέργειας εσωτερικού ελέγχου που περιλαμβάνεται στον ετήσιο προγραμματισμό.

η) Έκδοση εντολής διενέργειας ελέγχου συμμόρφωσης, η ανάγκη για τον οποίο προκύπτει κατά την εκτέλεση ελέγχου ασφάλειας διαδικασίας.

3. Στους Προϊσταμένους των Τελωνειακών Περιφερειών

α) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας ή εκπαιδευτικούς σκοπούς (ως εκπαιδευτών ή εκπαιδευόμενων) στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Τελωνειακής Περιφέρειας και στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας.

β) Ορισμός μελών επιτροπής για την καταστροφή βιομηχανοποιημένων καπνικών προϊόντων που κατάσχονται ως αντικείμενα λαθρεμπορίας (παρ. 4 του άρθρου 171 του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του υπό στοιχείο α ' της παρ. 65 του άρθρου 1 του ν. 3583/2007 -Α' 142) της Τελωνειακής Περιφέρειας.

γ) Ορισμός μελών της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (άρθρο 28 του ν. 2960/2001) της Τελωνειακής Περιφέρειας.

δ) Αποφάσεις σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Επιτροπών δαπανών αυτοκινήτων των Τελωνείων, που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητά τους.

4. Στους Προϊσταμένους των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)
 

i. Στους Προϊσταμένους των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης
Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας, των Προϊσταμένων Τμημάτων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών τους.
 

ii. Στον Προϊστάμενο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσσαλονίκης
Αποφάσεις σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Επιτροπών δαπανών αυτοκινήτων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσσαλονίκης.

5. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.).

α) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας:

αα) Των Προϊσταμένων των Τμημάτων, των Υπευθύνων Γραφείων και των υπαλλήλων της Υπηρεσίας, καθώς και

ββ) των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.).

β) Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο, στους Προϊσταμένους των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.. Παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές και διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ενδίκων μέσων, για θέματα σχετικά με τις γνωματεύσεις των παραπάνω Επιτροπών.

6. Στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)

α) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας, στο πλαίσιο της εκτέλεσης εντολής ελέγχου που φέρει την υπογραφή του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., των Προϊσταμένων των Τμημάτων, που υπάγονται στην Υποδιεύθυνση της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., καθώς και των Υπευθύνων των Γραφείων αυτών και των υπαλλήλων τους.

β) Λοιπές αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας, των Προϊσταμένων όλων των Τμημάτων, που υπάγονται στην Υποδιεύθυνση της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και των υπαλλήλων του Τμήματος Δ΄−Συντονισμού Επιχειρησιακών Τμημάτων, του Επιχειρησιακού Τμήματος Θ΄−Ερευνών και Καταπολέμησης της Απάτης στον Φ.Π.Α. και του Τμήματος Ι΄ − Νομικής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με την επιφύλαξη των οριζομένων στην υποπαράγραφο 5 της παρούσας παραγράφου.

6. Στους Προϊσταμένους των Φορολογικών Περιφερειών

α) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς (ως εκπαιδευτών ή εκπαιδευομένων), των Προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων των Δ.Ο.Υ.

β) Χορήγηση κανονικών και αναρρωτικών αδειών, καθώς και λοιπών αδειών, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο, των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. που ανήκουν στην χωρική τους αρμοδιότητα, καθώς και παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές και διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ένδικων μέσων, για θέματα σχετικά με τις γνωματεύσεις των παραπάνω Επιτροπών.

γ) Αποφάσεις σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Επιτροπών δαπανών αυτοκινήτων των Δ.Ο.Υ.

Άρθρο 5

ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. Γενικά θέματα, κατά λόγο αρμοδιότητας

α) Ενέργειες προπαρασκευαστικών πράξεων για υποθέσεις που εκκρεμούν.

β) Ενέργειες πράξεων με τις οποίες ζητούνται στατιστικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες.

γ) Έκδοση πιστοποιητικών ή αντιγράφων γενικά.

δ) Χορήγηση αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων, ύστερα από έγκριση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

ε) Απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών, εκτός από τις αιτήσεις παραπόνων, με τις οποίες ζητούνται πληροφορίες για τις υποθέσεις τους.

στ) Διαβιβαστικά έγγραφα που δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Υπηρεσία.

ζ) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο εγγράφων ή αιτήσεων, όταν δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια.

η) Απλές ανακοινώσεις εγγράφων και αποφάσεων.

Β. Ειδικά θέματα, κατά λόγο αρμοδιότητας

1. Στους Προϊσταμένους των Επιχειρησιακών Τμημάτων Ε΄ έως Η΄ της Υποδιεύθυνσης της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας, στους Υπευθύνους Γραφείων και στους υπαλλήλους των Επιχειρησιακών Τμημάτων Ε΄ έως Η΄ της Υποδιεύθυνσης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο.

1. Στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
 

Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο, στους Υπευθύνους Γραφείων και στους υπαλλήλους του Τμήματος, καθώς και αναρρωτικών και λοιπών αδειών, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο, στους υπαλλήλους του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης. Παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές και διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ενδίκων μέσων, για θέματα σχετικά με τις γνωματεύσεις των παραπάνω Επιτροπών.
 

2. Στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
Χορήγηση κανονικών και λοιπών αδειών, οι οποίες χορηγούνται με πράξη επί του σχετικού εντύπου, στους υπαλλήλους του Τμήματος.

3. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Κ.Ο.Ε. των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)
α) Η αλληλογραφία με υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και Υπουργείων, καθώς και με άλλους φορείς και αρχές και ελεγχόμενους για την παροχή στοιχείων που σχετίζονται με τη διενέργεια των ελέγχων αρμοδιότητας του Τμήματος.
β) Η επικύρωση αντιγράφων των εντολών ελέγχου, οι οποίες έχουν εγκριθεί/οριστικοποιηθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, μέσω του Ο.Π.Σ. Elenxis.
γ) Η επικύρωση αντιγράφων των μηνυτήριων-πορισματικών αναφορών και εκθέσεων ελέγχου, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
δ) Απλά διαβιβαστικά έγγραφα και ανακοινώσεις.
ε) Απαντήσεις σε αιτήσεις, υπομνήματα και αναφορές, εκτός από αιτήσεις και αναφορές παραπόνων.
στ) Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του αρμόδιου υπαλλήλου.
ζ) Βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της οργανικής μονάδας που προΐστανται.
η) Η έκδοση των διαταγών πορείας των υπηρεσιακών οχημάτων του Τμήματος.

Άρθρο 6
ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ.Ο.Υ.) ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ, κατά λόγο αρμοδιότητ
ας

Α. Γενικά θέματα, κατά λόγο αρμοδιότητας

α) Απαντήσεις (σε πρώτο βαθμό) σε αιτήσεις, υπομνήματα και αναφορές παραπόνων πολιτών.

β) Ενέργειες πράξεων με τις οποίες παρέχονται στατιστικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες.

γ) Αλληλογραφία με Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.

δ) Έγκριση χορήγησης αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων.

ε) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο εγγράφων, για τα οποία δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια.

στ) Χορήγηση κανονικών και αναρρωτικών αδειών στους Προϊσταμένους Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων, καθώς και στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, καθώς και λοιπών αδειών, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο. Παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές και διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ενδίκων μέσων, για θέματα σχετικά με τις γνωματεύσεις των παραπάνω Επιτροπών.

ζ) Προτάσεις για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσωπικού της Υπηρεσίας, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για την απασχόληση του τις νυκτερινές ώρες, τις αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες και αποφάσεις συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής εργασίας και ορισμού των υπαλλήλων της Υπηρεσίας που μετέχουν σε αυτό.

η) Υπογραφή πρακτικών εμφάνισης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει).
θ) Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσίας σε υπάλληλο, εκτός του κτιρίου της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου.

Β. Ειδικά Θέματα, κατά λόγο αρμοδιότητας

1. Στους Προϊσταμένους των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)

α) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς (ως εκπαιδευτών ή εκπαιδευομένων), των Υπευθύνων των Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων, καθώς και των υπαλλήλων της Υπηρεσίας.

2. Στους Προϊσταμένους των Τελωνείων Α' τάξεως Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς (ως εκπαιδευτών ή εκπαιδευομένων), στους Προϊσταμένους των Τμημάτων, στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και των Γραφείων, καθώς και στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας.

3. Ειδικότερα, στους Προϊσταμένους των Τελωνείων Καβάλας, Βόλου, Ρόδου, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Μυτιλήνης και Σύρου
α) Ορισμός μελών επιτροπής για την καταστροφή βιομηχανοποιημένων καπνικών προϊόντων που κατάσχονται ως αντικείμενα λαθρεμπορίας (παρ. 4 του άρθρου 171 του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του υπό στοιχείο α' της παρ. 65 του άρθρου 1 του ν. 3583/2007 - Α' 142).
β) Ορισμός μελών της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (άρθρο 28 του ν. 2960/2001).

4. Στους Προϊσταμένους των Τελωνείων Β ' τάξεως Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς (ως εκπαιδευτών ή εκπαιδευομένων) στους Υπευθύνους Γραφείων και στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας.

5. Στους Προϊσταμένους των Τελωνείων Γ' τάξεως Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς (ως εκπαιδευτών ή εκπαιδευομένων) στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας.

Άρθρο 7
ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ, από 29/10/2014


Α. Γενικά Θέματα, κατά λόγο αρμοδιότητας

1. I. Στους Προϊσταμένους Χημικών Υπηρεσιών, επιπέδου Διεύθυνσης και επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, στα κατωτέρω όργανα

II. Στους Προϊσταμένους:

α) Υποδιευθύνσεων των Διευθύνσεων των Χημικών Υπηρεσιών και

β) Τμημάτων των Χημικών Υπηρεσιών, με έδρα διαφορετική από την έδρα των Διευθύνσεων αυτών και

III. Στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων των Χημικών Υπηρεσιών

α) Εκθέσεις χημικής εξέτασης.

β) Πιστοποιητικά αρμοδιότητας Γ.Χ.Κ., όπως πιστοποιητικά ελέγχου και βεβαιώσεων συμμόρφωσης προϊόντων.

γ) Πιστοποιητικά, καθώς και βεβαιώσεις που προκύπτουν από τα στοιχεία της ίδιας οργανικής μονάδας ή του ίδιου Αυτοτελούς Γραφείου ή Γραφείου, αντίστοιχα.

δ) Εισηγήσεις για ορισμό μελών σε επιτροπές που συγκροτούνται από τις τοπικού επιπέδου Τελωνειακές ή άλλες Αρχές.

ε) Έγγραφα του Μέρους Β΄ του Εγχειριδίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας – Β΄ Κατηγορίας, Τυποποιημένα Έντυπα – Β΄ Κατηγορίας.

στ) Συμβάσεις εργασίας για την πρακτική άσκηση φοιτητών ή σπουδαστών στην ίδια οργανική μονάδα ή στο ίδιο Αυτοτελές Γραφείο ή Γραφείο, καθώς και Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) για φοιτητές ή σπουδαστές που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση.

ζ) Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσίας σε υπάλληλο, εκτός του κτιρίου της Χημικής Υπηρεσίας.

2. Στους Προϊσταμένους Χημικών Υπηρεσιών, επιπέδου Διεύθυνσης και επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος

α) Ενέργειες με τις οποίες ζητούνται στατιστικά στοιχεία ή πληροφορίες ή με τις οποίες παρέχονται στατιστικά στοιχεία, πληροφορίες για πεπραγμένα ή δράσεις της Υπηρεσίας.

β) Αλληλογραφία με άλλες δημόσιες Υπηρεσίες, συλλογικά όργανα ή ιδιωτικούς φορείς για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο.

γ) Χορήγηση αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων.

δ) Αποφάσεις διατήρησης ή καταστροφής εγγράφων και λοιπών στοιχείων των αρχείων της Υπηρεσίας.

ε) Πρωτόκολλα συνεργασίας με συναρμόδιες Υπηρεσίες άλλων δημόσιων φορέων, σε τοπικό επίπεδο, έπειτα από έγκριση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ.

στ) Προτάσεις για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσωπικού της Υπηρεσίας, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για την απασχόλησή του τις νυκτερινές ώρες, τις αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και αποφάσεις συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής εργασίας και ορισμού των υπαλλήλων της Υπηρεσίας που μετέχουν σε αυτό.

Β. Ειδικά Θέματα, κατά λόγο αρμοδιότητας

1. Στους Προϊσταμένους Χημικών Υπηρεσιών, επιπέδου Διεύθυνσης

α) Χορήγηση κανονικών και αναρρωτικών αδειών στους Προϊσταμένους Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων, στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, καθώς και λοιπών αδειών, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο. Παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές και διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ενδίκων μέσων, για θέματα σχετικά με τις γνωματεύσεις των παραπάνω Επιτροπών.

β) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς (ως εκπαιδευτών ή εκπαιδευόμενων), στο εσωτερικό, στους Προϊσταμένους Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων, στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας.

γ) Απαντήσεις σε (πρώτο βαθμό) σε αιτήσεις ή αναφορές παραπόνων πολιτών.

2. Στους Προϊσταμένους Χημικών Υπηρεσιών, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος

α) Χορήγηση κανονικών και αναρρωτικών αδειών στους Υπευθύνους Γραφείων και στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, καθώς και λοιπών αδειών, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο. Παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές, καθώς και διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ένδικων μέσων, για θέματα σχετικά με τις γνωματεύσεις των παραπάνω Επιτροπών.

β) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς, (ως εκπαιδευτών ή εκπαιδευόμενων), στο εσωτερικό, των Υπευθύνων Γραφείων και των υπαλλήλων της Υπηρεσίας, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας.

γ) Διαβιβαστικά έγγραφα και ανακοινώσεις, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο.

δ) Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του αρμόδιου υπαλλήλου, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο.

ε) Βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο.

στ) Απαντήσεις σε αιτήσεις, υπομνήματα και αναφορές, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο, καθώς και απαντήσεις σε (πρώτο βαθμό) σε αιτήσεις ή αναφορές παραπόνων πολιτών.

ζ) Δελτία Χημικής Ανάλυσης, τα οποία συντάσσονται και προσυπογράφονται από τον υπάλληλο που χειρίστηκε την υπόθεση, σε περιπτώσεις που η έκδοσή τους γίνεται σε χώρο εντός της ίδιας οργανικής μονάδας.

3. Στους Προϊσταμένους Τμημάτων Υποδιευθύνσεων και Διευθύνσεων, με έδρα ίδια με την έδρα των Διευθύνσεων

α) Απλά διαβιβαστικά έγγραφα και ανακοινώσεις.

β) Απαντήσεις σε αιτήσεις, υπομνήματα και αναφορές πολιτών, εκτός από αιτήσεις και αναφορές παραπόνων.

γ) Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του αρμοδίου υπαλλήλου.

δ) Ενέργειες με τις οποίες ζητούνται πληροφορίες, αρμοδιότητας της οργανικής μονάδας που προΐστανται.

ε) Βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων.

στ) Δελτία Χημικής Ανάλυσης, τα οποία συντάσσονται και προσυπογράφονται από τον υπάλληλο που χειρίστηκε την υπόθεση, σε περιπτώσεις που η έκδοσή τους γίνεται σε χώρο εντός της ίδιας οργανικής μονάδας.

4. Στους Προϊσταμένους Τμημάτων, με έδρα διαφορετική από την έδρα των Διευθύνσεων και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων.

α) Αλληλογραφία με άλλες δημόσιες Υπηρεσίες, συλλογικά όργανα ή ιδιωτικούς φορείς για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.

β) Απλά διαβιβαστικά έγγραφα και ανακοινώσεις.

γ) Απαντήσεις σε αιτήσεις, υπομνήματα και αναφορές, εκτός από αιτήσεις και αναφορές παραπόνων.

δ) Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του αρμόδιου υπαλλήλου.

ε) Ενέργειες με τις οποίες ζητούνται πληροφορίες αρμοδιότητας της οργανικής μονάδας που προΐστανται ή του Αυτοτελούς Γραφείου ή Γραφείου, του οποίου είναι υπεύθυνοι.

στ) Βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της οργανικής μονάδας που προΐστανται ή του Αυτοτελούς Γραφείου ή Γραφείου, του οποίου είναι υπεύθυνοι.

ζ) Δελτία Χημικής Ανάλυσης, τα οποία συντάσσονται και προσυπογράφονται από τον υπάλληλο που χειρίστηκε την υπόθεση, σε περιπτώσεις που η έκδοσή τους γίνεται σε χώρο εντός της ίδιας οργανικής μονάδας ή του ίδιου Αυτοτελούς Γραφείου ή Γραφείου, αντίστοιχα.


Άρθρο 8
ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)


Α. Γενικά θέματα, κατά λόγο αρμοδιότητας

1. Στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), καθώς και στους Προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων αυτών, με έδρα διαφορετική από την έδρα της Διεύθυνσης.
α) Απαντήσεις σε αιτήσεις, υπομνήματα και αναφορές παραπόνων πολιτών.
β) Ενέργειες πράξεων με τις οποίες παρέχονται στατιστικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες.
γ) Αλληλογραφία με Διευθύνσεις και Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και εν γένει του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.
δ) Έγκριση χορήγησης αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων.
ε) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο εγγράφων, για τα οποία δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια.
στ) Έκδοση απόφασης διατήρησης ή καταστροφής εγγράφων και λοιπών στοιχείων των αρχείων των Υπηρεσιών τους.
ζ) Υπογραφή πρακτικών εμφάνισης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει), εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο.

Β. Ειδικά Θέματα, κατά Λόγο αρμοδιότητας

1. Στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
α) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας, των Προϊσταμένων των Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και των υπαλλήλων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., στο πλαίσιο της εκτέλεσης εντολής ελέγχου που φέρει την υπογραφή του Προϊσταμένου της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
β) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας, εκτός των περιπτώσεων 
που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο, των Προϊσταμένων:
αα) Των Υποδιευθύνσεων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και
ββ) των Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, που υπάγονται απευθείας στον Προϊστάμενο της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., καθώς και των υπαλλήλων αυτών.
γ) Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών στους Προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων και στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο. Παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές και διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ενδίκων μέσων, για θέματα σχετικά με τις γνωματεύσεις των παραπάνω Επιτροπών.
δ) Αποφάσεις τοποθέτησης και μετακίνησης υπαλλήλων εντός των οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας, πλην των Προϊσταμένων Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων.
ε) Προτάσεις για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσωπικού της Υπηρεσίας, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για την απασχόληση του τις νυκτερινές ώρες, τις αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες και αποφάσεις συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής εργασίας και ορισμού των υπαλλήλων της Υπηρεσίας που μετέχουν σε αυτό, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο.
στ) Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσίας σε υπάλληλο, εκτός του κτιρίου της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο.

2. Στους Προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας των Προϊσταμένων των Τμημάτων, που υπάγονται στην Υποδιεύθυνση, καθώς και των υπαλλήλων αυτών, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην υποπαράγραφο 1 της παρούσας παραγράφου και εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο.

3. Στους Προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), με έδρα διαφορετική από την έδρα της Διεύθυνσης και πέραν των αναφερομένων στην υποπαράγραφο 2 της παρούσας παραγράφου
α) Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο, στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Υποδιεύθυνσης και στους υπαλλήλους αυτών. Παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές και διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ενδίκων μέσων, για θέματα σχετικά με τις γνωματεύσεις των παραπάνω Επιτροπών.
β) Προτάσεις για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσωπικού της Υποδιεύθυνσης, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για την απασχόληση του τις νυκτερινές ώρες, τις αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες και αποφάσεις συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής εργασίας και ορισμού των υπαλλήλων της Υποδιεύθυνσης που μετέχουν σε αυτό.
γ) Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσίας σε υπάλληλο, εκτός του κτιρίου της Υποδιεύθυνσης.

Άρθρο 9
ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)


Α. Γενικά θέματα, κατά Λόγο αρμοδιότητας
α) Ενέργειες προπαρασκευαστικών πράξεων για υποθέσεις που εκκρεμούν.
β) Ενέργειες πράξεων με τις οποίες ζητούνται στατιστικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες.
γ) Έκδοση πιστοποιητικών ή αντιγράφων γενικά.
δ) Χορήγηση αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων, ύστερα από έγκριση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης ή της Υποδιεύθυνσης, αντίστοιχα.
ε) Απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών, εκτός από τις αιτήσεις παραπόνων, με τις οποίες ζητούνται πληροφορίες για τις υποθέσεις τους.
στ) Διαβιβαστικά έγγραφα που δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Υπηρεσία.
ζ) Απλές ανακοινώσεις εγγράφων και αποφάσεων.

Β. Ειδικά θέματα, κατά Λόγο αρμοδιότητας

1. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), με έδρα διαφορετική από την έδρα της Διεύθυνσης ή της Υποδιεύθυνσης και πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο Α' του παρόντος άρθρου
α) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας των υπαλλήλων των Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, που προΐστανται.
β) Υπογραφή πρακτικών εμφάνισης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει). 

Αρθρο 10
ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.


Στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων ή των Διευθύνσεων ή των Τμημάτων ή των Αυτοτελών Τμημάτων ή στους Υπευθύνους των Αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Ειδικών Αποκεντρωμένων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών
α) Η εμπρόθεσμη δήλωση του άρθρου 464 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019), περί συνέχισης της ποινικής διαδικασίας.
β) Η υποβολή έγκλησης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 51 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 114 επ. του Ποινικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύουν.


 

Άρθρο 11
 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η κατά τα προηγούμενα άρθρα μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπεύθυνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών, ισχύει και για τους νόμιμους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους.
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης