Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 52/6.8.2014 Ανακεφαλαιωτική εγκύκλιος σχετικά με το ωράριο υποδοχής κοινού και την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 52/6.8.2014
Ανακεφαλαιωτική εγκύκλιος σχετικά με το ωράριο υποδοχής κοινού και την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 52/6.8.2014 Ανακεφαλαιωτική εγκύκλιος σχετικά με το ωράριο υποδοχής κοινού και την εξυπηρ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 6 - 8 - 2014
Αριθμ. Πρωτ. 070/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41 - 43
Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Καραΐσκου
Τηλέφωνο : 210-52.26.226
FAX : 210-52.22.994
E-mail : [email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ. 52

Θ Ε Μ Α : «Ανακεφαλαιωτική εγκύκλιος σχετικά με το ωράριο υποδοχής κοινού και την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».


ΣΧΕΤ.: α) αρ. εγκύκλιο 15/14, αρ. εγκύκλιο 3/12 και αρ. εγκύκλιο 36/01 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
β) Γ99/59/15.11.2013 και Γ99/38/22.7.2009 έγγραφά μας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας και έχοντας ως στόχο την ομαλή εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με τις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:

1) Ώρες Εισόδου του κοινού στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων –Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 10/20089/12-12-11 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 3036/τ.Β΄/30.12.11) «Καθορισμός ωρών εισόδου του κοινού στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)» όπως τροποποιήθηκε από την υπ’αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/25836/31.12.13 απόφαση (ΦΕΚ165/τ.Β΄/ 30.01.2014), το ωράριο συναλλαγής με το κοινό διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

1.Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης: Από 7:30 έως 15:00

2. Λοιπές Υπηρεσίες της Διοίκησης: Από 12:00 έως 15:00

3. Κεντρικό Ταμείο: Από 8:00 έως 13:30

Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών: Από 10:00 έως 14:00

Για την Κεντρική Υπηρεσία του Κ.Ε.Α.Ο. ισχύει το ωράριο των Υπηρεσιών της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Β΄. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Περιφερειακά Υποκαταστήματα, Τοπικά Υποκαταστήματα, Παραρτήματα και Α΄ και Β΄ Περιφερειακά Κ.Ε.Α.Ο Αθήνας, Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Πειραιά και Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Θεσσαλονίκης:

1. Γραφεία Γενικού Πρωτοκόλλου:
Από 7:30 έως 15:00

2. Λοιπές Διοικητικές Υπηρεσίες:
Από 8:00 έως 14:00

3. Ταμεία: Από 8:00 έως 13:30

4. Γραφεία Πρωτοκόλλου Υπηρεσιών Συντάξεων:
Από 7:30 έως 14:00

5. Οι Υπηρεσίες Απονομών και Πληρωμών Συντάξεων (όλων των Υποκαταστημάτων) καθώς και οι Υπηρεσίες Ανακεφαλαίωσης Συντάξεων που λειτουργούν σε Υποκαταστήματα που απονέμουν συντάξεις και στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Αθηνών:

Καθημερινά 11.00 έως 14.00, εκτός Τετάρτης.

Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης:
Από 7:30 έως 15:00

Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών: Καθημερινά 08.00 έως 14.00.

2) Εξυπηρέτηση συναλλασσομένων βάσει συστήματος προτεραιότητας

Στις περιπτώσεις όπου η εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων γίνεται βάσει συστήματος προτεραιότητας (μηχάνημα απονομής αριθμού προτεραιότητας) πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με το ωράριο συναλλαγής. Με την έννοια αυτή:

α) Η απονομή αριθμών προτεραιότητας ξεκινά με την έναρξη του ωραρίου συναλλαγής με το κοινό και συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού.

β) Κάθε συναλλασσόμενος ο οποίος έχει λάβει αριθμό προτεραιότητας (έχει, δηλαδή, προσέλθει στην υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντός του ωραρίου συναλλαγής) πρέπει να εξυπηρετηθεί, ακόμα και μετά το πέρας του ωραρίου συναλλαγής με το κοινό.

3) Είσοδος Δικηγόρων στις δημόσιες υπηρεσίες

Στην παρ.2 του άρθρου 34 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/27-9-13) προβλέπεται ότι: «Η είσοδος στα Υπουργεία και τα δημόσια καταστήματα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό».

Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω διάταξη είναι αυτονόητο ότι όλες οι Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οφείλουν να εξυπηρετούν τους δικηγόρους κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα κατά παρέκκλιση κάθε άλλης οδηγίας που αφορά το ωράριο συναλλαγής με το κοινό.

4) Εξυπηρέτηση των ΑμεΑ κατά προτεραιότητα

Όπως σας έχει ήδη επισημανθεί με τα ως άνω (γ) και (ε) σχετικά έγγραφα και όπως αναφέρεται ρητά στον οδηγό «Δικαιώματα Πολιτών και Επιχειρήσεων στις Συναλλαγές τους με τις Δημόσιες Υπηρεσίες»1, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες της χώρας εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) και έχουν την υποχρέωση ανάρτησης σχετικής ενημερωτικής πινακίδας.

Συνεπώς όλες οι υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οφείλουν να εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα τα ΑμεΑ καθώς και να αναρτήσουν ειδική πινακίδα σε εμφανές σημείο, όπου θα αναγράφεται ευανάγνωστα η φράση: «Τα ΑμεΑ εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα».

Οι ανωτέρω οδηγίες πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα, με ευθύνη των Προϊσταμένων Διεύθυνσης όλων των υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητική Μέριμνας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
1 Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Δικαιώματα Πολιτών και Επιχειρήσεων στις Συναλλαγές τους με τις Δημόσιες Υπηρεσίες», Μάρτιος 2012, σ. 14 [διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.ydmed.gov.gr (Έγγραφα > Διοικητική Μεταρρύθμιση)]

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης