Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.Π.Α.Θ. αριθμ. Συνεδρίασης 114/1/4.8.2014 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013


Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-08-2014 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Ε.Π.Α.Θ. αριθμ. Συνεδρίασης 114/1/4.8.2014
Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013


(ΦΕΚ Β' 2125/04-08-2014)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 114/1/4.8.2014)

Αφού έλαβε υπόψη:

α) τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α αυτού, όπως ισχύει,

β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β' 3410), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 40/30.5.2014 «Τροποποίηση των Πράξεων Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012, 4/8.1.2013 και 6/8.1.2013» (ΦΕΚ Β' 1567),

γ) τις διατάξεις του ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 107), και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 134 αυτού,

δ) τον Κανονισμό 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ΕΕ L 176 (27.6.2013), και ειδικότερα τα άρθρα 24 ως 99 και τα άρθρα 465 ως 491 αυτού,

ε) την Οδηγία 2013/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 202/87/ ΕΚ και την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ, ΕΕ L 176 (27.6.2013), και ειδικότερα τα άρθρα 4 και 143 αυτής,

στ) τη διάταξη του εδ. α της παρ. 1 του άρθρου 134 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

ζ) το ν. 3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης κι άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 250), σχετικά με τη διάθεση προνομιούχων μετοχών στο Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,

η) την ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8.2007 «Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με την προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων» (ΦΕΚ Β' 1746), όπως ισχύει,

θ) την ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010 «Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα» (ΦΕΚ Β' 1714), όπως ισχύει,

ι) την Εγκύκλιο Διοίκησης 14/2.10.2010 της Τράπεζας της Ελλάδος που παρέχει οδηγίες για την αναγνώριση υβριδικών τίτλων στα Ίδια Κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως ισχύει,

ια) την ΠΔ/ΤΕ 2646/9.9.2011 «Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων για τον κίνδυνο αγοράς - Κατάργηση της ΠΔ/ΤΕ 2591/20.08.2007» (ΦΕΚ Β' 2257), όπως ισχύει,

ιβ) την ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011 «Υπολογισμός σταθμισμένων ανοιγμάτων για θέσεις σε τιτλοποίηση - Κατάργηση της ΠΔ/ΤΕ 2633/29.10.2010» (ΦΕΚ Β' 2294), όπως ισχύει, ιγ) την ΠΕΕ 13/28.3.2013 «Καθορισμός συντελεστών κύριων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων επί των σταθμισμένων κατά κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010» (ΦΕΚ Β' 708), όπως ισχύει,

ιδ) τον εκτελεστικό Κανονισμό 1423/2013 της Επιτροπής της 20ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης ιδίων κεφαλαίων για ιδρύματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

ιε) τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 241/2014 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για ιδρύματα,

ιστ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της πράξης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ 1:
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ


Κατ' εφαρμογήν της παρ. 2 του άρθρου 465 του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (εφεξής: «Κανονισμός») τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, πρέπει να πληρούν σε ατομική και σε ενοποιημένη βάση, κατ' ελάχιστον, δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1 ratio) 4,5% και δείκτη κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (Tier1) 6%.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 1 του ανωτέρω Κανονισμού, σε 8% (Total Capital ratio), τόσο σε ατομική όσο και σε ενοποιημένη βάση.

ΤΜΗΜΑ 2:
ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ


1. Κατ' εφαρμογήν της παρ. 3 του άρθρου 467 του Κανονισμού, σε συνδυασμό με την παράγραφο 2, για τους σκοπούς της παρ. 1 του άρθρου αυτού οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από αποτίμηση στην εύλογη αξία στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού, όπως αυτά αναφέρονται και προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου, αναγνωρίζονται στο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) σε ποσοστό 100% για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2017.

2. Κατ' εφαρμογήν της παρ. 3 του άρθρου 468 του Κανονισμού, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του ως άνω άρθρου, τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από αποτίμηση στην εύλογη αξία στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού, όπως αυτά αναφέρονται και προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου, αφαιρούνται 100% από το κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και 31η Δεκεμβρίου 2014, με εξαίρεση τις μετά από αναβαλλόμενους φόρους διαφορές αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία των μετοχικών και ομολογιακών τίτλων και δανείων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 σε ποσοστό 100%.

Από την 1η Ιανουαρίου 2015, τα ιδρύματα θα συμπεριλαμβάνουν στον υπολογισμό του κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 το 100% των μη πραγματοποιηθέντων κερδών από αποτίμηση στην εύλογη αξία τους.

ΤΜΗΜΑ 3:
ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ


1. Για τους σκοπούς του άρθρου 478, σχετικά με τις αφαιρέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 αυτού, υιοθετούνται τα ακόλουθα ποσοστά αφαίρεσης:

α) για το στοιχείο 33(1γ) και για τις μεμονωμένες αφαιρέσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τα στοιχεία (β) έως (ε) και του στοιχείου (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 36, θα εφαρμόζονται, σύμφωνα με το άρθρο 478(1), τα παρακάτω ποσοστά αφαίρεσης από το κεφαλαίο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, ανά έτος:

- 20 % από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014,
- 40 % από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως την 31η Δεκεμβρίου 2015,
- 60 % από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016
- 80 % από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Σημειώνεται ότι,

i. οι ζημιές της τρέχουσας χρήσης (άρθρο 36(1α)),
ii. οι άμεσες, έμμεσες και σύνθετες τοποθετήσεις του ιδρύματος σε ίδια μέσα του δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών 1 (άρθρο 36(1στ)), συμπεριλαμβανομένων των ίδιων μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 που υποχρεούται να αγοράσει επί του παρόντος ή μελλοντικά ένα ίδρυμα βάσει υφιστάμενης συμβατικής υποχρέωσης, και
iii. οι άμεσες, έμμεσες και σύνθετες τοποθετήσεις σε μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα (άρθρο 36(1ζ)), σε περίπτωση που οι εν λόγω οντότητες έχουν αμοιβαία συμμετοχή με το ίδρυμα, η οποία σχεδιάστηκε με στόχο την τεχνητή διόγκωση των ιδίων κεφαλαίων του ιδρύματος, θα αφαιρούνται από το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 κατά 100% από 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017.

β) για το συνολικό ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία και προκύπτουν από προσωρινές διαφορές (άρθρο 36(1γ) και το ποσό των άμεσων, έμμεσων και σύνθετων τοποθετήσεων του ιδρύματος σε μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα (άρθρο 36(1θ)), σε περίπτωση που το ίδρυμα διαθέτει σημαντική επένδυση στις εν λόγω οντότητες, το οποίο πρέπει να αφαιρείται βάσει του άρθρου 48, θα εφαρμόζονται, σύμφωνα με το άρθρο 478(1), τα ακόλουθα ποσοστά:

- 20 % από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014,
- 40 % από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως την 31η Δεκεμβρίου 2015,
- 60 % από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016,
- 80 % από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ποσοστών, για το ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία και υπήρχαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014, βάσει του άρθρου 478(2), εφαρμόζονται τα ακόλουθα ποσοστά αφαίρεσης:

- 0 %κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014,
- 10 % κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015,
- 20 % κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016,
- 30 % κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017,
- 40 % κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018,
- 50 % κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019,
- 60 % κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020,
- 70 % κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021,
- 80 % κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31η Δεκεμβρίου 2022,
- 90 % κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023,

γ) για τα αφαιρετικά στοιχεία από τα πρόσθετα στοιχεία της κατηγορίας 1 του άρθρου 56 στοιχεία (β) ως (δ) και τα αφαιρετικά στοιχεία από τα στοιχεία της κατηγορίας 2 του άρθρου 66 στοιχεία (β) ως (δ), βάσει του άρθρου 478(1) εφαρμόζεται ποσοστό αφαίρεσης 100% από την 1η Ιανουαρίου 2014.

ΤΜΗΜΑ 4:
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

1. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 479, σε συνδυασμό με την παρ. 3 αυτού, για τους σκοπούς της παρ. 2 του άρθρου 479, τα ποσοστά που εφαρμόζονται καθορίζονται ως εξής:

- 80 % από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014,
- 60 % από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως την 31η Δεκεμβρίου 2015,
- 40 % από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016,
- 20 % από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017.

2. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 480, σε συνδυασμό με την παρ. 2 αυτού, για τους σκοπούς της παρ. 1 του άρθρου 480, οι συντελεστές που εφαρμόζονται, ανά έτος, είναι οι εξής:

- 0,2 από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014,
- 0,4 από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως την 31η Δεκεμβρίου 2015,
- 0,6 από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016
- 0,8 από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017.

ΤΜΗΜΑ 5:
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ


1. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 481, σε συνδυασμό με την παρ. 3 αυτού, για τους σκοπούς της παρ. 1 του άρθρου 481 τα εφαρμοστέα ποσοστά ορίζονται ως εξής:

- 80 % από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014,
- 60 % από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως την 31η Δεκεμβρίου 2015,
- 40 % από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016,
- 20 % από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017.

2. Οι συμμετοχές των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου συνιστούν, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 27 του άρθρου 4, τοποθετήσεις σε εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα και επομένως θα ισχύσουν γι' αυτές μόνο οι μεταβατικές διατάξεις του Κανονισμού που αφορούν τις σημαντικές ή μη σημαντικές τοποθετήσεις (Τμήμα 3 της παρούσας Πράξης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:
ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΑ ΜΕΣΑ


1. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 486 του Κανονισμού, για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, σχετικά με τα όρια για την αποδοχή του προϋφιστάμενου καθεστώτος για στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, πρόσθετα στοιχεία της κατηγορίας 1 (AT1) και στοιχεία της κατηγορίας 2 (Tier2), τα ποσοστά που εφαρμόζονται ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 486 ως εξής:

- 80 % από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014,
- 70 % από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως την 31η Δεκεμβρίου 2015,
- 60 % από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016,
- 50 % από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017,
- 40 % από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018,
- 30 % από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2019,
- 20 % από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020,
- 10 % από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:
ΛΟΙΠΑ ΑΡΘΡΑ


1. (α) Κατ' εφαρμογήν του άρθρου 24(2) του Κανονισμού 575/2013 τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία δεν δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις βασιζόμενες στα διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΔΛΠ), θα αποτιμήσουν τα στοιχεία ενεργητικού και τα στοιχεία εκτός ισολογισμού και θα προσδιορίσουν τα ίδια κεφάλαια σύμφωνα με τα ΔΛΠ, ως ισχύουν δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002.
(β) Κατ' εφαρμογήν του άρθρου 99(3) του Κανονισμού 575/2013, τα πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων σε ενοποιημένη βάση με βάση τα ΔΛΠ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24, υποβάλλουν επίσης χρηματοοικονομική πληροφόρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 99.

Στα πιστωτικά ιδρύματα που καλούνται να εφαρμόσουν για πρώτη φορά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, ως ισχύουν δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, προκειμένου να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 24 παρ. 2 και του άρθρου 99 παρ. 3, εφαρμόζεται το άρθρο 466 του Κανονισμού 575/2013.

2. Για τους σκοπούς του άρθρου 89 στις ειδικές συμμετοχές ιδρυμάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 του ανωτέρω άρθρου εφαρμόζεται το στοιχείο α) της παρ. 3 του άρθρου 89.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


1. Από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας Πράξης οι διατάξεις των κατωτέρω αναφερομένων κανονιστικών Πράξεων δεν έχουν εφαρμογή ως προς τα ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1 (σημ. 3 σε συνδυασμό με σημ. 1) του Κανονισμού 575/2013 και στο άρθρο 3 παρ. 1 σημ. 1 του Ν. 4261/2014 για τα οποία η Τράπεζα της Ελλάδος έχει οριστεί ως αρμόδια αρχή, κατά την έννοια της του άρθρου 4 παρ. 1 του ανωτέρω νόμου:
i. της ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010 «Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα», όπως ισχύει,
ii. της ΠΕΕ 13/28.3/2013, «Καθορισμός συντελεστών κύριων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων επί των σταθμισμένων κατά κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010», όπως ισχύει.

2. Οι διατάξεις της παρούσας τίθενται σε εφαρμογή από 1.1.2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης