ΠΟΛ.1075/17.3.1999

Μεταβιβάσεις των εκμισθωμένων οχημάτων βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεωνΣχόλια:


17 Μάρ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα, 17 Μαρτίου 1999
Αριθ.πρωτ.:1016827/193/Τ.&Ε.Φ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ B'
ΠΟΛ.: 1075

ΘΕΜΑ: Μεταβιβάσεις των εκμισθωμένων οχημάτων βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων.

Με αφορμή ερώτημα που τέθηκε στην Υπηρεσία μας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής.
1. Με την υπ' αριθ. Α.2/40819/7167/7.11.1991 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του Ν.1959/1991 και την οποία σας έχουμε κοινοποιήσει με την υπ' αριθ. 1000284/21/0014/ΠΟΛ.1029/31.1.1992 εγκύκλιο διαταγή, καθορίζονται ο τρόπος, το περιεχόμενο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων, καθώς και οι περιπτώσεις διαγραφής, ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής (άρθρο 17 του Ν.1959/1991) και του Ν.1665/1986. Ειδικότερα, με την περ. γ' της παρ. 2 της ως άνω απόφασης ορίζεται ότι, στη θέση των παρατηρήσεων του βιβλιαρίου μεταβολών κατοχής και κυριότητας, αναγράφεται η ένδειξη ότι έχει παραχωρηθεί η χρήση του αυτοκινήτου, δυνάμει της υπ' αριθ. ...... σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία ισχύει για ...... χρόνια.

2. Με την παρ. 5 της ως άνω απόφασης ρυθμίζεται η διαδικασία αγοράς του μισθίου από τον μισθωτή πριν από την πάροδο τριετίας, η οποία γίνεται μόνο με συμβολαιογραφική πράξη.
Σε περίπτωση αγοράς του μισθίου μετά πάροδο τριετίας από τον ίδιο μισθωτή, η αγορά μπορεί να γίνει και με συμφωνία πωλητή και αγοραστή, καταχωριζομένη στο βιβλιάριο μεταβολών, κατοχής και κυριότητας, ενώπιον του εξουσιοδοτουμένου προς τούτο υπαλλήλου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

3. Διευκρινίζεται ότι ούτε από τις ανωτέρω διατάξεις, αλλά ούτε και από άλλη σχετική διάταξη, έχει καθιερωθεί υποχρέωση προσκόμισης πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing),
προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση.
Εννοείται ότι η μεταβίβαση θα γίνεται από πρόσωπο που έχει λάβει σχετική προς τούτο εξουσιοδότηση από τους έχοντας τέτοιο δικαίωμα.


Taxheaven.gr