Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1074/18.3.1999 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2682/1999 και διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-03-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1074/18.3.1999
Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2682/1999 και διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους


Αθήνα, 18 Μαρτίου 1999
Αρ. Πρωτ.: 1029581/475/ΑΆ0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - Β'

ΠΟΛ: 1074

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2682/1999 και διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους.

Σας κοινοποιούμε ορισμένες διατάξεις του Ν.2682/1999 "Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις" που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 16/Α'/8.2.1999 και σας παρέχουμε τις ακόλουθες απαραίτητες διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους.

Αρθρο 28
Αλλες διατάξεις
1. Με την παρ. 1 αυτού του άρθρου ορίζεται ότι, για να προσδιορισθεί το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος των εμπορικών επιχειρήσεων για τη διαχειριστική περίοδο 1998, για τον υπολογισμό της μισθωτικής αξίας λαμβάνεται ποσοστό 8,25% επί του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της επιφάνειας της επαγγελματικής εγκατάστασης επί την Τιμή Ζώνης.
Το ίδιο ποσοστό εφαρμόζεται και προκειμένου να υπολογισθεί, για τη διαχειριστική περίοδο 1998, η μισθωτική αξία για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των ελευθέριων επαγγελμάτων που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια.
Με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι η Τιμή Ζώνης που θα εφαρμοσθεί, προκειμένου να υπολογισθεί το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος της διαχειριστικής περιόδου 1998, τόσο των εμπορικών επιχειρήσεων, όσο και των ελεύθερων επαγγελματιών, είναι αυτή που ίσχυε στις 1 Ιανουαρίου 1995, δηλαδή αυτή που εφαρμόσθηκε και κατά τις προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους 1996 και 1997.

2. Με την παρ. 2 αυτού του άρθρου ορίζεται ότι, για να υπολογισθεί το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος των εμπορικών επιχειρήσεων, κατά τη διαχειριστική περίοδο 1998, λαμβάνεται υπόψη ο ίδιος συντελεστής εμπορικότητας που εφαρμόσθηκε και κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο 1997.
Επίσης, με την ίδια παράγραφο ορίζεται ότι, ειδικά για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των εμπορικών επιχειρήσεων του Νομού Δράμας, κατά τη διαχειριστική περίοδο 1998, τα τρία (3) τελευταία κλιμάκια της κλίμακας του συντελεστή εμπορικότητας διαμορφώνονται ως εξής:

Για επιχειρήσεις εγκατεστημένες Συντελεστής σε περιοχές με εμπορικότητας συντελεστή εμπορικότητας


2,1-3 1,30
3,1-4 1,40
πάνω από 4 1,50

3. Με τις παρ. 3 και 4 αυτού του άρθρου, οι οποίες είναι άμεσης εφαρμογής, αντικαταστάθηκαν τα τελευταία εδάφια των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του Ν.2579/1998 που αναφέρονται στην προθεσμία ισχύος των διατάξεων του άρθρου 10 (με εξαίρεση την παρ. 8, η οποία έχει λήξει, όπως προκύπτει από την παρ. 8 του άρθρου 10 του Ν.2579/1998, σε συνδυασμό με την παρ. 13 του άρθρου 32 του Ν.2648/1998).
Οπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2579/1998, οι οποίες είχαν περιορισμένη χρονική διάρκεια εφαρμογής, δηλαδή μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1998, κατά τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία των αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης επιβάλλεται, αφενός μεν, εφάπαξ ποσό φόρου για την τυχόν μεταβιβαζόμενη άδεια κυκλοφορίας (παρ. 1 αυτού του άρθρου), αφετέρου δε, εφάπαξ ποσό φόρου για το μεταβιβαζόμενο όχημα ως εμπόρευμα (παρ. 2 αυτού του άρθρου), σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στις διατάξεις αυτού του άρθρου, για την εφαρμογή του οποίου σας έχουμε δώσει λεπτομερείς οδηγίες με την υπ' αριθ. 1048923/790/Α0012/διαταγή μας.
Από τις κοινοποιούμενες διατάξεις προκύπτει ότι η ημερομηνία λήξης της ισχύος του άρθρου 10 του Ν.2579/1998 είναι η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2000. Κατά συνέπεια, από την έναρξη ισχύος του άρθρου 10 του Ν.2579/1998 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2000, χωρίς καμία ενδιάμεση διακοπή, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2579/1998, με εξαίρεση, βέβαια, τις διατάξεις της παρ. 8 αυτού του άρθρου που αναφέρονται στην περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων υπεραξίας αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης.

Αρθρο 31
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, καταργήθηκε η αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) των τόκων που προκύπτουν από Ομολογιακά Δάνεια του Δημοσίου που εκδίδονται από 1 Ιανουαρίου 1999 και μετά για τους επενδυτές που είναι μόνιμοι κάτοικοι της αλλοδαπής. Κατά ρητή διατύπωση του νόμου, η κατάργηση αυτή αφορά και στους τόκους που θα καταβληθούν και οι οποίοι προκύπτουν από τίτλους που έχουν ήδη εκδοθεί πριν από το χρόνο (8 Φεβρουαρίου 1999) δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αρθρο 32
Συντελεστής ΦΠΑ στα αγροτικά προϊόντα και λοιπές διατάξεις
Με τις ακόλουθες παραγράφους, δίδονται οδηγίες μόνο για τη φορολογία εισοδήματος, δεδομένου ότι για ειδικότερα θέματα (συντελεστές κ.λπ.) η Διοίκηση έχει δώσει οδηγίες με τις υπ' αριθ. Δ.92/57/29.1.1999 και Δ.134/71/29.1.1999 ΕΔΥΟ.
1. Με την παρ. 5 αυτού του άρθρου ορίζεται ότι καταργούνται, από τις δηλώσεις οικονομικού έτους 1999 και μετά, τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 6 του άρθρου 62 του Ν.2238/1994, όπως αυτά προστέθηκαν με την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α').
Η κατάργηση των διατάξεων αυτών κρίθηκε αναγκαία για να μην αναγκάζονται οι φορολογούμενοι, που δεν έχουν κάποιο λόγο να αποδείξουν το συνολικό τους εισόδημα (π.χ. δικαιολόγηση τεκμηρίων, χορήγηση επιδομάτων κ.λπ.), να αναγράφουν στη δήλωσή τους τα εισοδήματά τους που είναι αφορολόγητα ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο.

2. Με την υπ' αριθ. 1124716/10895/Β0012/εγκύκλιό μας, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α'), είχε γίνει δεκτό ότι, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του ως άνω άρθρου, από 15 Απριλίου 1998 και μετά καταργείται το άρθρο 15 του Ν.1892/1990, δηλαδή καταργείται το δικαίωμα διενέργειας πρόσθετων αποσβέσεων για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποτελούσαν παραγωγικές επενδύσεις του Ν.1892/1990 και είχαν αποκτηθεί μέχρι και τις 14 Απριλίου 1998, καθώς επίσης και για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτούν οι επιχειρήσεις από 15 Απριλίου 1998 και μετά και τα οποία αποτελούν παραγωγικές επενδύσεις του Ν.2601/1998.
Ηδη, με την παρ. 6 αυτού του άρθρου, προστίθεται στο άρθρο 14 του Ν.2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α') νέα παρ. 18, σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α') εξακολουθούν να ισχύουν για τις παραγωγικές επενδύσεις του άρθρου 1 του ίδιου νόμου που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και
στις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.1892/1990, μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος.
Δηλαδή, με τις νέες αυτές διατάξεις διατηρείται το δικαίωμα διενέργειας πρόσθετων αποσβέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 15 και 16 του Ν.1892/1990, από τις επιχειρήσεις του άρθρου 2 του νόμου αυτού για τις παραγωγικές επενδύσεις του άρθρου 1 του ίδιου νόμου που έχουν πραγματοποιήσει μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων του νέου αναπτυξιακού νόμου Ν.2601/1998, δηλαδή μέχρι 14 Απριλίου 1998. Επίσης, το δικαίωμα της διενέργειας πρόσθετων αποσβέσεων παρέχεται και για τις επενδύσεις του άρθρου 1 του Ν.1892/1990 ή επιχειρηματικών σχεδίων (άρθρα 23α' και 23β' του Ν.1892/1990), που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις γενικά του νόμου αυτού (επιχορηγήσεις, αφορολόγητες εκπτώσεις), μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος του νέου Ν.2601/1998 (14 Απριλίου 1998).
Σημειώνεται ότι, για τις πιο πάνω επενδύσεις και εφόσον αυτές αφορούν μηχανήματα που αποκτώνται από 1 Ιανουαρίου 1998 και μετά, οι επιχειρήσεις δικαιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, να ενεργούν αποσβέσεις με τη φθίνουσα μέθοδο και, περαιτέρω, σε περίπτωση επιλογής της μεθόδου αυτής, δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση και των διατάξεων των άρθρων 15 και 16 του Ν.1892/1990 (πρόσθετες αποσβέσεις).
Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.2682/1999 ορίζεται ότι η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από 16 Νοεμβρίου 1998, συνάγεται ότι οι επιχειρήσεις του άρθρου 2 του Ν.1892/1990 μπορούν να κάνουν εφαρμογή όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω από τους Ισολογισμούς που κλείνουν με 31 Δεκεμβρίου 1998 και μετά.

3. Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2214/1994, οι Ανώνυμες Εταιρίες οι οποίες κατά την 11η Μαϊου 1994 είχαν επενδεδυμένα τα κεφάλαιά τους σε αστικά ακίνητα κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) και άνω υποχρεούντο να ονομαστικοποιήσουν τις μετοχές τους εντός έξι (6) μηνών από την εν λόγω ημερομηνία.
Την ίδια υποχρέωση έχουν και όσες Ανώνυμες Εταιρίες, κατά τη λήξη οποιασδήποτε διαχειριστικής χρήσης, προκύψει η πιο πάνω σχέση κεφαλαίων και των αστικών ακινήτων.
Οταν, μετά τη λήξη της εξάμηνης προθεσμίας, μεταβιβάζονται από επαχθή αιτία μετοχές των εν λόγω Ανωνύμων Εταιριών και ανεξάρτητα από τη διατήρηση ή μη της πιο πάνω σχέσης επιβάλλεται σε βάρος του μεταβιβάζοντος φόρος, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) επί της κατά το χρόνο της μεταβίβασης αγοραίας αξίας τους.
Από τη Διοίκηση είχε γίνει δεκτό ότι, για την επιβολή του πιο πάνω φόρου, αρκούσε το γεγονός της μεταβίβασης μετοχών οι οποίες είχαν καταστεί ονομαστικές, κατ' εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων του Ν.2214/1994, αδιάφορα αν κατά τη μεταβίβασή τους είχε παύσει, είτε λόγω πωλήσεως ακινήτου (ή ακινήτων), είτε λόγω αυξήσεως του κεφαλαίου, να υφίσταται η κρίσιμη σχέση (60% και άνω) μεταξύ της αξίας των αστικών ακινήτων και κεφαλαίων, καθόσον η τροποποίηση της σχέσης αυτής δεν τροποποιούσε το νομικό καθεστώς των συγκεκριμένων μετοχών (σχετ. τα υπ' αριθ. 1131891/26.6.1997 και 1098071/10795/Β0012/30.9.1998 έγγραφά
μας).
Με την παρ. 7 του άρθρου 32 του κοινοποιούμενου νόμου, αντικαταστάθηκε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν.2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α'). Με την τροποποίηση αυτή δεν θα επιβάλλεται πλέον φόρος πέντε τοις εκατό (5%) στην αξία των μεταβιβαζόμενων μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όταν, κατά το χρόνο της μεταβίβασης (πώλησης), η σχέση αστικών ακινήτων - κεφαλαίων της ημεδαπής Ανώνυμης Εταιρίας της οποίας μεταβιβάζονται οι μετοχές είναι κατώτερη του εξήντα τοις εκατό (60%), έστω και εάν προηγουμένως (πριν από τη μεταβίβαση) για την εταιρία αυτή είχαν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2214/1994, δηλαδή οφείλετο φόρος πέντε τοις εκατό (5%), γιατί η πιο πάνω σχέση αστικών ακινήτων - κεφαλαίων ανερχόταν σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) και άνω.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανεξάρτητα αν η διαμόρφωση της σχέσης αστικών ακινήτων - κεφαλαίων οφείλεται στην πώληση ακινήτου ή στην αύξηση του κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρίας.
Τέλος, επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 36 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι η ισχύς του αρχίζει από 16 Νοεμβρίου 1998, συνάγεται ότι, για τις μεταβιβάσεις μετοχών ημεδαπών Ανωνύμων Εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που γίνονται από την ημερομηνία αυτή και μετά, δεν οφείλεται ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2214/1994 φόρος πέντε τοις εκατό (5%), αν η σχέση αστικών ακινήτων - κεφαλαίων της εταιρίας είναι κάτω του εξήντα τοις εκατό (60%), έστω και αν κατά το παρελθόν η σχέση αυτή ήταν ίση ή μεγαλύτερη του εν λόγω ποσοστού.
Είναι αυτονόητο ότι, αν κατά το μέλλον η σχέση διαμορφωθεί σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) ή μεγαλύτερο, αναβιώνει η υποχρέωση καταβολής φόρου στις μεταβιβαζόμενες από επαχθή αιτία μετοχές.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης