Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 12179/2.7.2014 Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-07-2014 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 12179/2.7.2014
Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου

Αριθμ. 12179

(ΦΕΚ Β' 1893/11-07-2014)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:

1. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Α' 68), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως των άρθρων 1, 2 και 7 παρ. 4 αυτού.

2. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α' 112).

3. Του άρθρου 2 του Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (Α' 102), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Π.Δ. 73/2011 (Α' 178).

4. Του Άρθρου Έκτου, παρ. 4 του Ν. 3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (Α' 51).

5. Των άρθρων 28 παρ. 1 και 52 παρ. 1, καθώς και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, o οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Του Π.Δ. 258/1993 «Περί Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α' 112 - Διορθ. Σφαλμ. Α' 122), όπως έχει διαδοχικά τροποποιηθεί με το Π.Δ. 171/1994 «Τροποποίηση του Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α' 108), με το Π.Δ. 137/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (Α' 107), με το Π.Δ. 163/1997 «Για την οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία της Δ/νσης Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τη στελέχωσή της και τα ειδικά προσόντα του προσωπικού της» (Α' 144), με το Π.Δ. 82/1998 «Τροποποίηση Π.Δ. υπ' αριθ. 137/1996 Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (Α' 74), με το Π.Δ. 11/2003 «Τροποποίηση του Οργανισμού του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» (Α' 7), με το Ν. 3166/2003 «Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης» (Α' 178), με το Π.Δ. 23/2004 «Τροποποίηση Οργανισμού του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ και αναδιοργάνωση Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης» (Α' 16) και με το Π.Δ. 122/2009 «Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού του Κλάδου ΔΕ2 Δακτυλογράφων-Στενοδακτυλογράφων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών στους Κλάδους ΠΕ1 Διοικητικός, ΠΕ4 Μεταφραστών-Διερμηνέων και ΔΕ15 Τεχνικός» (Α' 153).

7. Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α' 221), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Του άρθρου 5 του Π.Δ. 65/2011 « Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α' 147 - Διορθ. Σφαλμ. Α' 154)

9. Των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 73/2011 (Α' 178) «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων» (Α' 178).

10. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α' 141).

11. Του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 134).

12. Της υπ' αριθ. Υ462/17.06.2014 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Σοφίας Βούλτεψη» (Β' 1634).

ΙΙ. Το Υπηρεσιακό Σημείωμα αριθ. 68/27.1.2013 της Δ/νσης Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων.

ΙΙΙ. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ότι οι παρακάτω εφημερίδες έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε καταχωρίσεις δημοσιεύσεων της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 3548/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ΑΡΓΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΡΓΟΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ

ΤΡΙΠΟΛΗ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑ

ΜΑΧΗΤΗΣ

ΑΡΤΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΙΓΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΠΑΤΡΑ

ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΙΓΙΟ

ΠΡΩΙΝΗ ΓΝΩΜΗ

ΠΑΤΡΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΛΕΙΒΑΔΙΑ

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

ΛΕΙΒΑΔΙΑ

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ

ΘΗΒΑ

ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΛΕΙΒΑΔΙΑ

ΣΚΥΤΑΛΗ

ΘΗΒΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΠΡΩΙΝΗ

ΓΡΕΒΕΝΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΔΡΑΜΑ

ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΔΡΑΜΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

ΡΟΔΟΣ

Η ΡΟΔΙΑΚΗ

ΡΟΔΟΣ

ΠΡΟΟΔΟΣ

ΡΟΔΟΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

 

Η ΓΝΩΜΗ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

 

ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

ΗΜΕΡΑ ΤΣΗ ΖΑΚΥΘΟΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΕΡΜΗΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

 

ΠΑΤΡΙΣ

ΠΥΡΓΟΣ

ΠΡΩΙΝΗ

ΠΥΡΓΟΣ

ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΥΡΓΟΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΒΕΡΟΙΑ

ΛΑΟΣ

ΒΕΡΟΙΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΙΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΓΟΥ

ΚΑΒΑΛΑ

ΕΝΗΜΕΡΟΣ

ΚΑΒΑΛΑ

Η ΕΒΔΟΜΗ

ΚΑΒΑΛΑ

ΚΑΒΑΛΑ

ΚΑΒΑΛΑ

ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ

ΚΑΒΑΛΑ

ΠΡΩΙΝΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

ΚΑΒΑΛΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

ΑΛΗΘΕΙΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Η ΓΝΩΜΗ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΚΙΛΚΙΣ

ΠΡΩΙΝΗ

ΚΙΛΚΙΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΘΑΡΡΟΣ

ΚΟΖΑΝΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΚΟΖΑΝΗ

ΠΡΩΙΝΗ

ΚΟΖΑΝΗ

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΚΟΖΑΝΗ

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ

ΣΥΡΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ

ΝΑΞΟΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΣΠΑΡΤΗ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΕΜΠΡΟΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΒΟΛΟΣ

Η ΜΑΓΝΗΣΙΑ

ΒΟΛΟΣ

ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΒΟΛΟΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

ΒΟΛΟΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΘΑΡΡΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΦΩΝΗ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

ΑΓΩΝΑΣ

ΞΑΝΘΗ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗ

ΕΜΠΡΟΣ

ΞΑΝΘΗ

ΘΡΑΚΗ

ΞΑΝΘΗ

ΜΑΧΗΤΗΣ

ΞΑΝΘΗ

ΞΑΝΘΗNEWS

ΞΑΝΘΗ

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΙΕΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

Η ΠΡΕΒΕΖΑ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΡΕΒΕΖΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΡΕΘΥΜΝΟ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΧΡΟΝΟΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

Η ΠΡΟΟΔΟΣ

ΣΕΡΡΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

ΣΕΡΡΕΣ

ΣΕΡΡΑΙΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ

ΣΕΡΡΕΣ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΤΡΙΚΑΛΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΛΑΜΙΑ

ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ

ΛΑΜΙΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΗΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

 

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΜΦΙΣΣΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΧΑΝΙΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

 

ΠΟΛΙΤΗΣ

ΧΙΟΣ

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΘΡΙΑΣΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

 

 

 

ΑΙΧΜΗ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΓΕΓΟΝΟΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΕΜΠΡΟΣ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΜΑΧΗΤΗΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΠΑΛΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΡΓΟΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

ΑΜΒΡΑΚΙΑ

ΑΡΤΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

ΑΡΤΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

 

ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΑΧΑ'ΙΑΣ

ΑΙΓΙΟ

Η ΓΝΩΜΗ

ΠΑΤΡΑ

ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΠΑΤΡΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΤΡΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

ΔΙΑΒΗΜΑ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΜΑΧΗΤΗΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΡΑΜΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝ

ΔΡΑΜΑ

ΨΙΘΥΡΟΙ PRESS

ΔΡΑΜΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

ΓΝΩΜΗ

ΡΟΔΟΣ

Η ΔΡΑΣΙΣ

ΡΟΔΟΣ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΩΣ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΡΟΔΟΣ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ

ΚΩΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

 

ΜΕΘΟΡΙΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

ΒΕΡΟΙΑ

ΒΕΡΟΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΑ

ΝΑΟΥΣΑ

Ο ΠΟΛΙΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

ΜΟΙΡΕΣ

ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ

ΜΟΙΡΕΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΤΙΤΑΝΗ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΤΟΛΜΗ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΕΚΔΟΣΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

7 ΗΜΕΡΕΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Η ΕΡΕΥΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

ΚΑΒΑΛΑ

ΔΕΥΤΕΡΙΑΤΙΚΗ ΠΡΩΙΝΗ

ΚΑΒΑΛΑ

ΕΝΗΜΕΡΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΒΑΛΑ

ΞΥΡΑΦΙ

ΚΑΒΑΛΑ

ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΗ ΕΣΤΙΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΤΡΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΣΥΡΟΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

ΝΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑ

ΣΗΤΕΙΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ

ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΒΟΛΟΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

ΤΟΛΜΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

 

ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ

ΕΔΕΣΣΑ

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΛΛΑ

ΠΕΛΛΑ NEWS

ΠΕΛΛΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

 

ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

ΡΕΘΕΜΝΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

 

GUNDEM

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

 

ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ

ΣΑΜΟΣ

ΣΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΣΑΜΟΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

 

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΝΙΓΡΙΤΑ

ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ

ΝΙΓΡΙΤΑ

ΝΙΓΡΙΤΑ

ΝΙΓΡΙΤΑ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΗ

ΣΕΡΡΕΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

ΗΧΩ

ΦΛΩΡΙΝΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

 

ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ

ΑΜΦΙΣΣΑ

ΦΩΚΙΚΟΙ ΚΑΙΡΟΙ

ΑΜΦΙΣΣΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

ΚΙΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

 

ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΧΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΑΘΜΟΝΙΟΝ ΒΗΜΑ

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΙΓΑΛΕΩ-Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΜΑΡΥΣΙΑ

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤ­ΤΙΚΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗ

ΕΒΔΟΜΗ

ΠΑΛΛΗΝΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥ­ΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΓΑΡΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

ΚΟΡΩΠΙ

ΖΩ ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΑ-ΕΔΩ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Η ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΜΟΣΧΑΤΟ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΚΗΦΙΣΙΑ

ΚΗΦΙΣΙΑ

ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΝΕΑ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝ­ΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕ­ΝΤΗΣ

ΠΑΛΜΟΣ

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΓΛΥΦΑΔΑ

ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΕΡΕΣ

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

ΚΗΦΙΣΙΑ

ΧΤΥΠΟΣ

Ν.ΙΩΝΙΑ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2014

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης