Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1060/1.3.1999 Κοινοποίηση του Π.Δ.2/1999 "περί τροποποίησης και συμπλήρωσης των διατάξεων του Π.Δ.16/1989 "Κανονισμός λειτουργίας ΔΟΥ και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών" και παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων αυτού


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-03-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1060/1.3.1999
Κοινοποίηση του Π.Δ.2/1999 "περί τροποποίησης και συμπλήρωσης των διατάξεων του Π.Δ.16/1989 "Κανονισμός λειτουργίας ΔΟΥ και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών" και παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων αυτού


Αθήνα 1 Μαρτίου 1999
Αριθ.Πρωτ.:1022142/264/0006Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΓΆ.
ΠΟΛ.: 1060

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του Π.Δ. 2 1999 «Περί τροποποίησης και συμπλήρωσης των διατάξεων του Π.Δ/τος 16/89 « Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» και παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων αυτού.

1. Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, τις διατάξεις του Π.Δ.2/1999 "Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ.16/1989 "Κανονισμός λειτουργίας ΔΟΥ και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών", που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2/Α'/13.1.1999.

2. Με τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού προβλέπεται:

α) Η λειτουργία δύο νέων Γραφείων σε κάθε ΔΟΥ και καθορίζονται οι αρμοδιότητες αυτών. Τα Γραφεία αυτά είναι τα εξής:
i) Το Γραφείο Εκκαθάρισης και Βεβαίωσης των Φόρων και Λοιπών Εσόδων μετά από Ελεγχο, που λειτουργεί στο Τμήμα Ελέγχου και
ii) Το Γραφείο Είσπραξης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών, που λειτουργεί στο Δικαστικό Τμήμα.

β) Η τροποποίηση και συμπλήρωση ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού λειτουργίας των ΔΟΥ που αφορούν:
i) Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Φορολογίας Κεφαλαίου (άρθρο 29) και του Γραφείου ΦΠΑ (άρθρο 32).
ii) Τις ενέργειες του φορολογικού ελέγχου για τη συγκρότηση του φακέλου της υπόθεσης που θα ελεγχθεί (άρθρο 19, παρ. 4).
iii) Το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου (άρθρο 21, παρ. 2) και στην πορεία του ειδικού εντύπου περιουσιακών στοιχείων, που θεσπίζεται με το Διάταγμα αυτό ως αναπόσπαστο (συνημμένο) τμήμα της έκθεσης ελέγχου (άρθρο 21).
iv) Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Επόπτη - Προϊσταμένου του Τμήματος Ελέγχου (άρθρο 22).
v) Την αποστολή των ατομικών ειδοποιήσεων οφειλετών (άρθρο 67).

γ) Η κατάργηση ορισμένων διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας των ΔΟΥ που αντίκεινται στις νέες ρυθμίσεις και θεσπιζόμενες διαδικασίες.

3. Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του παραπάνω Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.2/1999) και των σχετικών διατάξεων του Π.Δ.16/1989 (Κανονισμός λειτουργίας των ΔΟΥ) που τροποποιούνται και συμπληρώνονται μ' αυτές, σας παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες και διευκρινίσεις, για κάθε θέμα αντίστοιχα.

α) Γραφείο Είσπραξης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
Το Γραφείο Είσπραξης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών έχει την ευθύνη και την επιμέλεια της είσπραξης των χρεών που είναι βεβαιωμένα στη ΔΟΥ, από τη χρονική στιγμή που καθίστανται ληξιπρόθεσμα μέχρι την εξόφλησή τους (άρθρο 9 του Π.Δ.2/1999). Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των υπαλλήλων που θα στελεχώνουν αυτό είναι τα εξής:

* Συγκέντρωση των υποθέσεων των οφειλετών, με εκτύπωση σχετικών καταστάσεων από τον Η/Υ (όπου λειτουργεί πληροφορικό σύστημα).

* Διαχωρισμός των υποθέσεων ανά κατηγορία με βάση κριτήρια, όπως: το ύψος του οφειλόμενου ποσού, το είδος του φόρου (παρακρατούμενοι, εισόδημα, κεφάλαιο), την ιδιαιτερότητα (βαθμό δυσκολίας - παλαιότητα χρέους, παραγραφόμενα χρέη, πτωχοί) κ.λπ.
* Ερευνα για τη συλλογή στοιχείων που αφορούν τον οφειλέτη (ΑΦΜ - Διεύθυνση - Τηλέφωνο - Περιουσιακά Στοιχεία κ.λπ.), καθώς και εξασφάλιση και επιβεβαίωση των στοιχείων αυτών.
* Αμεση επικοινωνία με τον οφειλέτη ή τους εκπροσώπους του τηλεφωνικά.
* Καθορισμός της ημερομηνίας προσέλευσης του οφειλέτη στη ΔΟΥ, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία ή επιστολή, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία, ανάλογα με τη μορφή του οφειλέτη (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο κ.λπ.), όπως για παράδειγμα:
α) 25 ημερολογιακές ημέρες για τα Φυσικά Πρόσωπα.
β) 10 ημερολογιακές ημέρες για τις ΑΕ και
γ) 15 ημερολογιακές ημέρες για τις λοιπές επιχειρήσεις.

* Αποστολή επιστολής ή σχετικών ειδοποιητηρίων γνωστοποίησης της οφειλής στον οφειλέτη, καθώς και ενέργειες για αναγκαστική είσπραξη και διασφάλιση του χρέους.

* Τήρηση της παρακάτω διαδικασίας λήψης μέτρων:
- Αποστολή ειδοποίησης ληξιπρόθεσμου χρέους.
- Εκδοση παραγγελίας προς κατάσχεση σε βάρος οφειλέτη Δημοσίου.
- Κατάσχεση κινητών ή ακινήτων.
- Κατάσχεση εις χείρας τρίτων.

[Διευκρινίζεται, όμως, ότι η έκδοση των προγραμμάτων πλειστηριασμού, τα δικαστικά μέτρα (ποινική δίωξη ή προσωποκράτηση), οι δικαστικές υποθέσεις (ανακοπές κατά ΚΕΔΕ), το διοικητικό μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα, η εγγραφή υποθήκης και ο χειρισμός θεμάτων πτωχών οφειλετών παραμένουν ως αρμοδιότητα του Γραφείου Βεβαιουμένων Οφειλών και Διοικητικής Εκτέλεσης του Δικαστικού Τμήματος της ΔΟΥ].

* Διευκολύνσεις για τμηματική καταβολή και παρακολούθηση της συμμόρφωσης του φορολογούμενου.
* Παρακολούθηση της οφειλής και συνεχή όχληση του οφειλέτη μέχρι εξόφλησης της οφειλής του.
* Δημιουργία αρχείου (φάκελοι με όλο το υλικό).
* Κατανομή των υποθέσεων στους υπαλλήλους του Γραφείου, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό αριθμό των οφειλετών στις ΔΟΥ, την ιδιαιτερότητα και τη νομική μορφή αυτών (Νομικό Πρόσωπο ή Φυσικό Πρόσωπο).

β) Γραφείο Εκκαθάρισης και Βεβαίωσης των Φόρων και Λοιπών Εσόδων, μετά από έλεγχο
Το Γραφείο Εκκαθάρισης και Βεβαίωσης των Φόρων και Λοιπών Εσόδων μετά από έλεγχο έχει την ευθύνη και επιμέλεια για την εκκαθάριση και βεβαίωση των φόρων και λοιπών εσόδων μετά από έλεγχο (άρθρο 6 του Π.Δ.2/1999) και ειδικότερα:
i) Μετά την παραλαβή των εκθέσεων προληπτικού, προσωρινού και τακτικού ελέγχου (οι οποίες συντάσσονται από την ίδια ή άλλες ΔΟΥ και τις Υπηρεσίες του ΣΔΟΕ):
* Εκκαθαρίζει τα ποσά που προκύπτουν από τις εκθέσεις ελέγχου και εκδίδει τα φύλλα ελέγχου, τις πράξεις προσδιορισμού φόρων και τις πράξεις επιβολής προστίμου κατά φορολογικό αντικείμενο ή και μόνο εκδίδει αυτά, στην περίπτωση που δεν απαιτείται εκκαθάριση.
* Καταχωρεί όλες τις εκδιδόμενες πιο πάνω πράξεις στα αντίστοιχα βιβλία μεταγραφής, τα οποία τηρούνται κατά φορολογικό αντικείμενο και κατά οικονομικό έτος.
* Φροντίζει για την έγκαιρη και σωστή επίδοση αυτών, με την παροχή οδηγιών στα όργανα επίδοσης.
* Συντάσσει τους νόμιμους τίτλους είσπραξης (χρηματικούς καταλόγους): α) με βάση τις πράξεις οι οποίες οριστικοποιήθηκαν λόγω μη άσκησης ή άσκησης εκπρόθεσμης προσφυγής και β) με βάση τα ποσά που προκύπτουν μετά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς.
* Εισάγει στο σύστημα τους χρηματικούς καταλόγους, τους επικυρώνει και τους εκτυπώνει.
* Διαβιβάζει στο Τμήμα Εσόδων αντίγραφα των χρηματικών καταλόγων, με τις περιληπτικές καταστάσεις για τη λογιστική τακτοποίηση.
(Σημειώνεται σχετικά ότι, στις περιπτώσεις των ΔΟΥ που δεν λειτουργεί μηχανογραφικό πληροφοριακό σύστημα, τους χρηματικούς καταλόγους που συντάσσει τους διαβιβάζει αμέσως στο Τμήμα Εσόδων, το οποίο και τους βεβαιώνει με την απόδοση τριπλοτύπων βεβαίωσης).
* Φροντίζει για την αρχειοθέτηση των τίτλων είσπραξης που εισάγει στο φορολογικό σύστημα και των φακέλων των περαιωμένων υποθέσεων, κατά φορολογικό αντικείμενο και κατά έτος.
(Σημειώνεται σχετικά ότι στις ΔΟΥ που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν οι εφαρμογές του TAXIS, οι χρηματικοί κατάλογοι εισάγονται ηλεκτρονικά από όλα τα Τμήματα της ίδιας ΔΟΥ, καθώς και από άλλες ΔΟΥ και ενημερώνεται αυτόματα η μερίδα του οφειλέτη και τα λογιστικά βιβλία της ΔΟΥ).
* Ολοκληρώνει τη διαδικασία της διοικητικής επίλυσης διαφοράς, δηλαδή:
- Καταχωρεί τα πρακτικά της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς στα τηρούμενα βιβλία, ανά είδος φόρου.
- Εκδίδει διπλότυπο είσπραξης, για την καταβολή του ενός πέμπτου του συμβιβασθέντος ποσού. Η καταβολή του ποσοστού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή του πρακτικού.
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ανήκει στην αρμοδιότητα άλλης ΔΟΥ απ' αυτή που έχει εκδώσει την πράξη, αντί του αποδεικτικού είσπραξης εκδίδεται γραμμάτιο συμψηφισμού από το Τμήμα Εσόδων.
- Εκδίδει διπλότυπο είσπραξης, με την παρεχόμενη από το νόμο έκπτωση, σε περίπτωση εξόφλησης του ποσού για το οποίο έγινε ο συμβιβασμός.
- Παραδίδει αντίγραφο του πρακτικού της διοικητικής επίλυσης στο φορολογούμενο, μετά την υπογραφή του από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ και από τον ίδιο τον υπάλληλο.
(Σημειώνεται σχετικά ότι το πρακτικό της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς επέχει και θέση ατομικής ειδοποίησης. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να αναγράφεται σ' αυτό το ποσό και ο αριθμός των δόσεων του εναπομένοντος υπολοίπου φόρου μετά την καταβολή του ενός πέμπτου, καθώς και η ημερομηνία καταβολής κάθε μιας δόσης ή να τίθενται σφραγίδες, μέχρι τον εφοδιασμό της ΔΟΥ με τα νέα έντυπα των φύλλων ελέγχου, των πράξεων προσδιορισμού φόρου και των πράξεων επιβολής προστίμου, στα οποία θα αναγράφονται τα παραπάνω).
ii) Μετά την παραλαβή των προσφυγών από το Δικαστικό Τμήμα της ΔΟΥ, προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:

* Ενημερώνει τα βιβλία καταχώρισης των φύλλων ελέγχου, των πράξεων προσδιορισμού φόρων και των πράξεων επιβολής προστίμου, με τις προσφυγές που έχουν ασκηθεί και συντάσσει τους χρηματικούς καταλόγους με τα προβλεπόμενα από το νόμο ποσοστά βεβαίωσης του αμφισβητούμενου φόρου (δηλαδή ποσοστό 25% για φόρους, τέλη και πρόστιμα και ποσοστό 30% για ΦΠΑ).

* Εισάγει τους χρηματικούς καταλόγους στο πληροφοριακό σύστημα, επικυρώνει και εκτυπώνει αυτούς, εφόσον η ΔΟΥ λειτουργεί μηχανογραφικά ή διαβιβάζει αυτούς στο Τμήμα Εσόδων, προκειμένου να γίνει η βεβαίωση, εφόσον η ΔΟΥ λειτουργεί χειρόγραφα.

* Διαβιβάζει τους φακέλους στο Δικαστικό Τμήμα, για την αντίκρουση των προσφυγών με την προβλεπόμενη από το άρθρο 82 του Κ.Φ.Δ. έκθεση, το οποίο, μετά την αποστολή του φακέλου της προσφυγής στο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο, τους επαναφέρει στο "Γραφείο Εκκαθάρισης και Βεβαίωσης των Φόρων και Λοιπών Εσόδων
μετά από Ελεγχο".

* Αρχειοθετεί τους τίτλους είσπραξης που εισάγονται στο σύστημα και διαβιβάζει στο Τμήμα Εσόδων αντίγραφα των χρηματικών καταλόγων με τις περιληπτικές καταστάσεις, για τη λογιστική τακτοποίησή τους.

iii) Μετά την έκδοση αποφάσεων Διοικητικών Πρωτοδικείων:

* Ενημερώνει τα βιβλία καταχώρισης και τις πράξεις με τα οριστικά ποσά που προκύπτουν από το διατακτικό της οριστικής απόφασης των Πρωτοβάθμιων Διοικητικών Δικαστηρίων, μετά την παραλαβή των αποφάσεων αυτών.
* Συντάσσει χρηματικούς καταλόγους με τα επιπλέον ποσά που προκύπτουν με βάση την απόφαση που έχει εκδοθεί (εφόσον αυτά είναι μεγαλύτερα των ποσών που ήδη έχουν βεβαιωθεί ως ποσοστά του αμφισβητούμενου φόρου).
* Αποδίδει τριπλότυπο βεβαίωσης, εισάγει το χρηματικό κατάλογο στο πληροφοριακό σύστημα και στη συνέχεια εκτυπώνει και επικυρώνει αυτόν.
* Εκδίδει ατομικά φύλλα έκπτωσης, εφόσον, με την οριστική απόφαση που έχει εκδοθεί, προκύπτουν μικρότερα ποσά από τα ποσά που ήδη έχουν βεβαιωθεί ως ποσοστά του αμφισβητούμενου φόρου.

[Σημειώνεται σχετικά ότι:
Τα Ατομικά Φύλλα Εκπτωσης εκδίδονται σε τέσσερα αντίτυπα και περιέχουν:
- Τα στοιχεία του προσώπου (Φυσικού ή Νομικού) υπέρ του οποίου γίνεται η έκπτωση.
- Το είδος του φόρου που εκπίπτει.
- Το οικονομικό έτος στο οποίο ανάγεται το έσοδο.
- Την αιτία για την οποία γίνεται η έκπτωση (απόφαση κ.λπ.).
- Τον αριθμό χρηματικού καταλόγου και το οικονομικό έτος κατά το οποίο έγινε η βεβαίωση.
- Το συνολικό ποσό της βεβαίωσης και αναλυτικά κατά κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού ή εκτός προϋπολογισμού λογαριασμού.
- Το ποσό το οποίο εκπίπτει.
- Το απομένον υπόλοιπο ποσό βεβαίωσης.

Τα Ατομικά Φύλλα Εκπτωσης υπογράφονται από τον υπάλληλο ο οποίος τα συντάσσει, τον Προϊστάμενο του Τμήματος και τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ. Στη συνέχεια, η απόφαση, με τον αντίστοιχο φάκελο φορολογίας, διαβιβάζεται στο Δικαστικό Τμήμα για την πρόταση άσκησης ή μη ένδικων μέσων από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ και από τον αρμόδιο Οικονομικό Επιθεωρητή. Στις ΔΟΥ που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν οι αντίστοιχες εφαρμογές του TAXIS, το ΑΦΕΚ εισάγεται ηλεκτρονικά από τις φορολογικές περιοχές ως "αρνητικός κατάλογος" και η ονομασία του ΑΦΕΚ αντικαθίσταται με την ονομασία "τίτλος έκπτωσης (ΤΕΚ)"].

iv) Μετά την έκδοση αποφάσεων Διοικητικών Εφετείων:

* Ακολουθεί την ίδια διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω για τις περιπτώσεις έκδοσης απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, η απόφαση με τον αντίστοιχο φάκελο διαβιβάζεται στο Δικαστικό Τμήμα, για την πρόταση άσκησης ή μη αναίρεσης, με βάση και τη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
* Αρχειοθετεί τους χρηματικούς καταλόγους και τους φακέλους των περαιωμένων υποθέσεων.
* Διαβιβάζει αντίγραφα των χρηματικών καταλόγων και των περιληπτικών καταστάσεων στο Τμήμα Εσόδων της ΔΟΥ για τη λογιστική τακτοποίηση.

v) Μετά την ακύρωση νόμιμου τίτλου είσπραξης, με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, κατόπιν άσκησης ανακοπής, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.Δ.356/1974 (ΚΕΔΕ):

* Φροντίζει για την απόκτηση νέου νόμιμου τίτλου, μετά την πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών, εφόσον η ακύρωση οφείλεται σε τυπικούς λόγους (όπως μη νόμιμη κοινοποίηση του νόμιμου τίτλου ή έκδοσή του από αναρμόδιο όργανο). (Διευκρινίζεται ότι οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ή τα πρακτικά του Ν.Σ.Κ. με τα οποία παραιτείται το Δημόσιο από την άσκηση ένδικων μέσων κατά οριστικών αποφάσεων Διοικητικών Δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί μετά από άσκηση ανακοπών, σύμφωνα με το άρθρο 73 του ΚΕΔΕ, παραλαμβάνονται από το Γραφείο του Δικαστικού Τμήματος της ΔΟΥ που είναι αρμόδιο για τα θέματα διοικητικής
εκτέλεσης.
Στη συνέχεια, αφού γίνει η ενημέρωση του "Βιβλίου Δικαστικών Υποθέσεων" και της μερίδας του ανακόπτοντα, διαβιβάζονται στο "Γραφείο Εκκαθάρισης και Βεβαίωσης των Φόρων μετά από έλεγχο", για την έκδοση νέας πράξης προσδιορισμού της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης, με σκοπό την μη παραγραφή του δικαιώματος του
Δημοσίου).
* Συντάσσει Ατομικά Φύλλα Εκπτωσης για τη διαγραφή του σχετικού χρέους ή για την επιστροφή των ποσών που τυχόν έχουν καταβληθεί.
* Συντάσσει νόμιμους τίτλους είσπραξης (χρηματικούς καταλόγους) μετά την απόκτηση του νέου νόμιμου τίτλου βεβαίωσης, τους εισάγει στο σύστημα, τους επικυρώνει και τους εκτυπώνει.

(Διευκρινίζεται ότι η επιστροφή του ποσού που έχει καταβληθεί λόγω ακύρωσης του νόμιμου τίτλου της είσπραξης με τελεσίδικη απόφαση κατόπιν άσκησης ανακοπής, ενεργείται μετά τη γένεση νέου νόμιμου τίτλου βεβαίωσης.
Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η απόκτηση νέου τίτλου, ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ οφείλει να επιστρέψει το καταβληθέν ποσό, το οποίο πρέπει να θεωρηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν, δεδομένου ότι με την τελεσίδικη δικαστική απόφαση ακυρώθηκε η αντίστοιχη ταμειακή βεβαίωση και έπαψε να ισχύει ο νόμιμος τίτλος στον οποίο βασιζόταν).

γ) Ενέργειες του ελεγκτή και του συνεργείου ελέγχου για τη συγκρότηση του φακέλου της υπόθεσης που θα ελεγχθεί
Ο ελεγκτής ή το συνεργείο ελέγχου πριν αρχίσει το έργο του προβαίνει (πέραν των ενεργειών που πρέπει να κάνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.16/1989 για τη συγκρότηση του φακέλου της υπόθεσης που θα ελεγχθεί) και στις παρακάτω ενέργειες:

* Συγκεντρώνει για τους επιτηδευματίες τα διαθέσιμα στοιχεία απ' όλα τα φορολογικά αντικείμενα (δηλαδή δελτία πληροφοριών, δηλώσεις, πράξεις παραβάσεων ΚΒΣ), καταστάσεις συναλλαγών, στοιχεία για το ύψος και το είδος των ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών του ελεγχόμενου, συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο παρουσιάζει ενδιαφέρον).

* Μελετάει όλα τα ανωτέρω στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι χρήσιμο για τον έλεγχο, σε συνδυασμό με τα οριστικά στοιχεία των προηγούμενων ετών.

* Αφήνει σε κάθε φάκελο από τον οποίο παραλαμβάνει στοιχεία, σημείωμα με τα στοιχεία του, την ημερομηνία και το είδος του στοιχείου που παίρνει απ' αυτόν.

* Ενημερώνεται για την εικόνα (profile) του φορολογούμενου από το πληροφορικό σύστημα που λειτουργεί στη ΔΟΥ.

δ) Ειδικό έντυπο περιουσιακών στοιχείων

Το ειδικό έντυπο περιουσιακών στοιχείων:
* Συμπληρώνεται από τον ελεγκτή ή το συνεργείο ελέγχου, στις περιπτώσεις διενέργειας τακτικού και προσωρινού ελέγχου.

* Περιέχει γενικές πληροφορίες για το Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο και πληροφορίες για τα περιουσιακά του στοιχεία. Επισυνάπτεται στην έκθεση ελέγχου (ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής) και ακολουθεί την πορεία της έκθεσης (άρθρο 4 του Π.Δ.2/1999).

* Υπογράφεται από τον Επόπτη και τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ και αποστέλλεται άμεσα στο Δικαστικό Τμήμα (Γραφείο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών) για τις περαιτέρω ενέργειες. Κατ' εξαίρεση, το ειδικό έντυπο περιουσιακών στοιχείων συμπληρώνεται, υπογράφεται και παραδίδεται από τον ελεγκτή ή το συνεργείο ελέγχου στον Επόπτη Ελέγχου σε πέντε ημέρες από την έναρξη του ελέγχου όταν η υπό έλεγχο υπόθεση βαρύνεται με ληξιπρόθεσμα χρέη. Τα στοιχεία του ειδικού εντύπου αρχειοθετούνται και εισάγονται στην ηλεκτρονική μερίδα του οφειλέτη από το Γραφείο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών. Το Γραφείο Είσπραξης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών, όταν το κρίνει αναγκαίο, αποστέλλει στο Τμήμα Ελέγχου σημείωμα με τους οφειλέτες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, για τους οποίους χρειάζεται πληροφορίες για τα περιουσιακά τους στοιχεία, προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα εξασφάλισης της είσπραξης των σχετικών οφειλών προς το Δημόσιο.

ε) Πρόσθετες υποχρεώσεις και δικαιώματα του Επόπτη Ελέγχου
Ο Επόπτης Ελέγχου, πέραν από τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχει από τις διατάξεις του Π.Δ.16/1989, ελέγχει και προσυπογραφεί τους χρηματικούς καταλόγους και τα Ατομικά Φύλλα Εκπτωσης που συντάσσει το Γραφείο Εκκαθάρισης και Βεβαίωσης των Φόρων και Λοιπών Εσόδων μετά από έλεγχο (άρθρο 5 του Π.Δ.2/1999).

στ) Αποστολή των ατομικών ειδοποιήσεων οφειλετών
Οι ατομικές ειδοποιήσεις οφειλετών διακρίνονται σε δύο κατηγορίες και αποστέλλονται ως εξής:
- "Αρχική Ατομική Ειδοποίηση Γνωστοποίησης Οφειλών", η οποία αποστέλλεται είτε από το Γραφείο Βεβαίωσης της ΔΟΥ, είτε από την Κεντρική Βάση του ΚΕΠΥΟ και - "Ατομική Ειδοποίηση Γνωστοποίησης του Ληξιπρόθεσμου Χρέους", η οποία αποστέλλεται από το Γραφείο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών (άρθρο 8 του Π.Δ.2/1999).

ζ) Αρμοδιότητες Τμήματος Φορολογίας Κεφαλαίου και Γραφείου ΦΠΑ Οι διατάξεις των περ. δ' και ε' της παρ. 2 του άρθρου 29 του Π.Δ.16/1989, που αφορούν τις αρμοδιότητες του Τμήματος Φορολογίας Κεφαλαίου της ΔΟΥ (παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ.2/1999) και της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 32, που αφορούν τις αρμοδιότητες του Γραφείου ΦΠΑ του Τμήματος Εμμέσων και Ειδικών Φόρων της ΔΟΥ (παρ. 2 του άρθρου 7 του Π.Δ.2/1999), αντικαθίστανται και επέρχονται ειδικότερα οι εξής μεταβολές:
- Από τις αρμοδιότητες του Τμήματος Φορολογίας Κεφαλαίου αφαιρούνται: Η παραλαβή των εκθέσεων ελέγχου, η επιμέλεια της έκδοσης των φύλλων ελέγχου, των πράξεων καταλογισμού των φόρων και των πράξεων επιβολής προστίμου, η καταχώριση αυτών στα οικεία κατά περίπτωση βιβλία και η φροντίδα για την κοινοποίησή τους
στους υπόχρεους.
- Από τις αρμοδιότητες του Γραφείου ΦΠΑ αφαιρούνται: Η έκδοση των φύλλων ελέγχου, των πράξεων επιβολής προστίμου και των αποφάσεων επιστροφής ΦΠΑ, εκτός από την αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων που αφορούν επιστροφή ΦΠΑ χωρίς έλεγχο, ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ η οποία παραμένει στο Γραφείο αυτό (Γραφείο ΦΠΑ).
(Σημειώνουμε σχετικά ότι οι παραπάνω αρμοδιότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου Π.Δ., περιέρχονται στο Γραφείο Εκκαθάρισης και Βεβαίωσης των Φόρων και Λοιπών Εσόδων μετά από Ελεγχο).

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης