ΠΟΛ.1052/19.2.1999

Τροποποίηση του πίνακα τιμών της υπ αριθ. 1099504/204/Γ0013/1.10.1997 (ΦΕΚ 921/Β/1997) απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών ως προς τις τιμές ζωνών της Κοινότητας Μπατσίου του Δήμου Ανδρου του Νομού ΚυκλάδωνΣχόλια:


19 Φεβ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα 19/2/1999
Αριθμ. Πρωτ.:1019211/817

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
& ΕΘΝ.ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ.- ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'
ΠΟΛ.: 1052

Θέμα: Τροποποίηση του πίνακα τιμών της αριθμ. 1099504/204/Γ0013/1-10-97 (ΦΕΚ 921 τ.Β'/97) απόφασης του Υπ. Οικονομικών ως προς τις τιμές ζωνών της Κοινότητας Μπατσίου του Δήμου ¶νδρου του Νομού Κυκλάδων.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α') και του άρθρου 14 του Ν.1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α').
2. Την υπ' αριθ. 1099504/204/Γ0013/1.10.1997 (ΦΕΚ 921/Β') απόφασή μας.
3. Την υπ' αριθ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 (ΦΕΚ 549/Β'/1994) απόφασή μας, όπως αυτή σήμερα ισχύει, με την οποία τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου κατά το αντικειμενικό σύστημα.
4. Την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 που περιλαμβάνεται στο από 21.12.1998 πόρισμά της.
5. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/1996) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
6. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε τον πίνακα τιμών της υπ' αριθ. 1099504/204/Γ0013/1.10.1997 (ΦΕΚ 921/Β'/1997) απόφασής μας και ορίζουμε: Στην Κοινότητα Μπατσίου:

1. Σ.Ο.
α) Για τις ζώνες Α', Β', Γ', Δ', Ε', ΣΤ', Ζ' και Η', Σ.Ο. = 0,50
β) Για τις ζώνες Θ', Ι' και ΙΑ', Σ.Ο. = 0,60
αντί του:
Για όλες τις ζώνες, Σ.Ο. = 1,00 που ίσχυε.

2. Τιμές ζωνών
Α' Ζώνη: 320.000 δρχ.
Β' Ζώνη: 310.000 δρχ.
Γ' Ζώνη: 310.000 δρχ.
Δ' Ζώνη: 300.000 δρχ.
Ε' Ζώνη: 290.000 δρχ.
ΣΤ' Ζώνη: 280.000 δρχ.
Ζ' Ζώνη: 280.000 δρχ.
Η' Ζώνη: 280.000 δρχ.
Θ' Ζώνη: 270.000 δρχ.
Ι' Ζώνη: 270.000 δρχ.
ΙΑ' Ζώνη: 270.000 δρχ.
αντί των:
Α' Ζώνη: 350.000 δρχ.
Β' Ζώνη: 345.000 δρχ.
Γ' Ζώνη: 330.000 δρχ.
Δ' Ζώνη: 325.000 δρχ.
Ε' Ζώνη: 320.000 δρχ.
ΣΤ' Ζώνη: 310.000 δρχ.
Ζ' Ζώνη: 310.000 δρχ.
Η' Ζώνη: 310.000 δρχ.
Θ' Ζώνη: 300.000 δρχ.
Ι' Ζώνη: 300.000 δρχ.
ΙΑ' Ζώνη: 300.000 δρχ. που ίσχυαν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει από τις 1 Ιανουαρίου 1999.Taxheaven.gr