Αρ. πρωτ.: Δ12 Α 1099005 ΕΞ 3.7.2014

Χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών σε συνταξιούχους οφειλέτες του ΟΓΑ οικονομικού έτους 2014

3 Ιούλ 2014

Taxheaven.gr

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2014
Αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1099005 ΕΞ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ. : 101 84
Πληροφορίες : Μ. Φίλιππα
Τηλέφωνο : 210 3375317, 318
FAX : 210 3375001

ΘΕΜΑ: « Χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών σε συνταξιούχους οφειλέτες του ΟΓΑ οικονομικού έτους 2014»

Απαντώντας στο παραπάνω θέμα και όσον αφορά θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με το 2/7724/0022/24-2-2006 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Μισθών και Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους έχει γίνει δεκτό, ότι σύμφωνα με τη νομολογία του Ελεγκτικού συνεδρίου (πράξη 1571/81 του Ι΄ Τμήματος, πρακτικά 27ης Γενικής Συνεδριάσεως της Ολομέλειας στις 6-10-82), σε περίπτωση καταλογισμού σε υπάλληλο αχρεωστήτως ληφθέντων χρηματικών ποσών , τότε στο πρόσωπο αυτό καταλογίζεται μόνο το καθαρό ποσό που έλαβε (συν φόρο) και όχι τα ποσά που αποδόθηκαν σε τρίτους με μορφή κρατήσεων κ.λ.π.

2. Με την ΠΟΛ.1167/25.7.1990 διαταγή κοινοποιήθηκε η αρ. 790/1989 γνωμοδότηση της Συνέλευσης των Προϊσταμένων των Νομικών Διευθύνσεων που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών και σύμφωνα με την οποία η γένεση της αξίωσης του ενδιαφερομένου, για την επιστροφή του φόρου εισοδήματος που είχε καταβληθεί από αυτόν, γιατί αναλογούσε στο ποσό των αποδοχών που υποχρεώνεται δια καταλογισμού να επιστρέψει στο Δημόσιο, εξαρτάται από την ολοσχερή επιστροφή (από αυτόν) του εισοδήματος που αντιστοιχεί σε κάθε έτος χωριστά. Πριν από αυτή την επιστροφή, που πρέπει να αποδεικνύεται πλήρως, δεν μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση, για το αντίστοιχο έτος, ώστε να εκπεστεί το καταλογισθέν εισόδημα και να γίνει ανάλογη έκπτωση του μη οφειλόμενου φόρου εισοδήματος.

3. Συνεπώς, όπως έχει γίνει δεκτό και με τα 1013244/199/Α0012/3-3-2009 και Δ12 1139904ΕΞ 2010 έγγραφά μας, σε περίπτωση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών ο δικαιούχος επιστρέφει το πληρωτέο ποσό με το οποίο πιστώθηκε σύμφωνα με τις καταστάσεις μισθοδοσίας του. Ο δε παρακρατηθείς φόρος τακτοποιείται με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος.

Στη βεβαίωση αποδοχών που θα χορηγηθεί στο δικαιούχο θα αναγράφονται οι πραγματικές αποδοχές του, δηλαδή μειωμένες κατά το ποσό που οφείλει να επιστρέψει (πληρωτέο συν φόρο) καθώς και ο φόρος που του παρακρατήθηκε προκειμένου να συμψηφισθεί κατά την εκκαθάριση της δήλωσής του.

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ για τους οποίους ολοκληρώθηκε η επιστροφή των οφειλομένων ποσών κατά τα αναφερόμενα στο έγγραφό σας, είτε εντός του έτους που αφορούσαν οι συντάξεις είτε εντός του επόμενου έτους, η υπηρεσία σας θα πρέπει να χορηγήσει νέα βεβαίωση συντάξεων στην οποία θα αναγράφεται μόνο η μείωση των πραγματικών αποδοχών τους, δηλαδή μόνο το επιστρεφόμενο κατά τα ανωτέρω ποσό (πληρωτέο συν φόρος) για τη χρήση την οποία αφορούσαν οι συντάξεις με την ένδειξη «αναδρομική μείωση αποδοχών μετά την αποπληρωμή καταλογισθέντων ποσών»

5. Οι συνταξιούχοι στους οποίους θα χορηγηθούν συμπληρωματικές βεβαιώσεις μετά την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης οικονομικού έτους 2014 (χρήσης 2013) θα υποβάλλουν μετέπειτα τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για την ίδια χρήση. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος που τους έχει παρακρατηθεί θα συμψηφισθεί κατά τη νέα εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.

6. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες.


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ


Taxheaven.gr