Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ8/Δ/Φ1/οικ.10697/2714/23.6.2014 Καθορισμός τέλους, καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας με αυτό, για ενεργές, αποθεματικές και αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων και για άδειες μεταλλευτικών ερευνών

Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. ΔΜΕΒΟ/Γ/Φ1/οικ.175811/1455/6.5.2015.

Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται «η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» νοείται η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-2014 ]
Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ8/Δ/Φ1/οικ.10697/2714/23.6.2014
Καθορισμός τέλους, καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας με αυτό, για ενεργές, αποθεματικές και αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων και για άδειες μεταλλευτικών ερευνών

Αριθμ. Δ8/Δ/Φ1/οικ.10697/2714

(ΦΕΚ Β' 1800/01-07-2014)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (ΦΕΚ Α' 277), και ειδικότερα του άρθρου 176, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 63 του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α' 24) και ακολούθως με την παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 235).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 381/1989 « Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α' 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 « Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α' 213), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 27/1996 « Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α' 19), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Π.Δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α' 85).

5. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β' 2234).

6. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α' 221).

7. Το Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α' 56).

8. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 141) και το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 153).

9. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αριθμ. Δ15/Α/οικ.13829/15.7.2013 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου» (ΦΕΚ Β' 1785).

10. Την απόφαση του Πρωθυπουργού αριθμ. Υ48/9.7.2012 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β' 2105).

11. Την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αριθμ. Δ7/Α/οικ. 12050/2223/23.5.2011 «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών» (ΦΕΚ Β' 1227).

12. Την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αριθμ. Δ8/Δ/Φ1/οικ. 3601/595/25.2.2013 «Συγκρότηση επιτροπής για την σύνταξη των όρων της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 63 παρ. 3 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α' 24)».

13. Τις από 12/4/2013 και 26/4/2013 εισηγήσεις της ανωτέρω επιτροπής.

14. Το αριθμ. Δ14/21430/22.11.2013 έγγραφο της Οικονομικής Δ/νσης της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για εγγραφή νέων ΚΑΕ εσόδων και εξόδων στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

15. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αριθμ. οικ.2/105388/ΔΠΓΚ/23.12.2013 «Τροποποίηση κώδικα κατάταξης εσόδων & εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού».

16. Την ανάγκη ρύθμισης των σχετικών λεπτομερειών για τον καθορισμό του τέλους για τις ενεργές, αποθεματικές και αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων και τις άδειες μεταλλευτικών ερευνών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α' 235).

17. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό τέλους για ενεργές, αποθεματικές και αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων και για άδειες μεταλλευτικών ερευνών, σύμφωνα με τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα.

Α. Για τις ανάγκες της παρούσας:

α. Ως παραχωρήσεις μεταλλείων νοούνται οι μεταλλειοκτησίες που συστάθηκαν δυνάμει των άρθρων 44 - 60 του Μεταλλευτικού Κώδικα (Ν.Δ. 210/1973, ΦΕΚ Α' 277), όπως ισχύουν, καθώς και αυτές που διατηρούνται σε ισχύ δυνάμει των σχετικών άρθρων του Ν.Δ. 210/1973.

β. Τα μεταλλεύματα και τα προϊόντα επεξεργασίας αυτών διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

i. Μεταλλεύματα πολυτίμων μετάλλων: Ως μεταλλεύματα πολυτίμων μετάλλων νοούνται τα φέροντα τουλάχιστον ένα από τα μέταλλα: χρυσό (Au), άργυρο (Ag) και πλατινοειδή [λευκόχρυσο (Pt), παλλάδιο (Pd), Ιρίδιο (Ir), Ρόδιο (Rh), Όσμιο (Os), Ρουθήνιο (Ru)].

ii. Μεταλλεύματα βασικών μετάλλων: Ως μεταλλεύματα βασικών μετάλλων νοούνται τα φέροντα τουλάχιστον ένα από τα μέταλλα: νικέλιο (Ni), μόλυβδο (Pb), ψευδάργυρο (Zn) και χαλκό (Cu).

iii. Λοιπά ορυκτά και παραπροϊόντα επεξεργασίας: Ως λοιπά ορυκτά και παραπροϊόντα επεξεργασίας νοούνται όσα μεταλλευτικά ορυκτά του άρθρου 2 του Μεταλλευτικού Κώδικα, όπως ισχύει, και παραπροϊόντα αυτών δεν κατατάσσονται στις ανωτέρω (i) και (ii) κατηγορίες, όπως ο βωξίτης, ο μαγνησίτης, οι άστριοι, ο βαρύτης, ο τάλκης, ο χουντίτης, ο δολομίτης, το διοξείδιο του άνθρακα, το θειικό οξύ.

γ. Ως ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων νοούνται οι τελούσες σε εκμετάλλευση κατά την έννοια του άρθρου 103 του Μεταλλευτικού Κώδικα, όπως ισχύει, και σύμφωνα με τα δελτία και τις καταστάσεις που υποχρεούται να υποβάλλει κατ' έτος ο εκμεταλλευτής, κατ' εφαρμογή του άρθρου 118 του Μεταλλευτικού Κώδικα (Ν.Δ. 210/1973, ΦΕΚ Α' 277).

δ. Ως αποθεματικές παραχωρήσεις μεταλλείων νοούνται αυτές που πληρούν τους όρους των διατάξεων των άρθρων 107 και 108 του Μεταλλευτικού Κώδικα, όπως ισχύουν, και σύμφωνα με τα δελτία και τις καταστάσεις που υποχρεούται να υποβάλλει κατ' έτος ο εκμεταλλευτής, κατ' εφαρμογή του άρθρου 118 του Μεταλλευτικού Κώδικα (Ν.Δ. 210/1973, ΦΕΚ Α' 277).

Στην κατηγορία των αποθεματικών παραχωρήσεων μεταλλείων υπάγονται και αυτές που πληρούν τους όρους των διατάξεων των άρθρων 104 και 112 του Μεταλλευτικού Κώδικα, όπως ισχύουν, και σύμφωνα με τα δελτία και τις καταστάσεις που υποχρεούται να υποβάλλει κατ' έτος ο εκμεταλλευτής, κατ' εφαρμογή του άρθρου 118 του Μεταλλευτικού Κώδικα (Ν.Δ. 210/1973, ΦΕΚ Α' 277).

ε. Ως αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων νοούνται αυτές που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω κατηγορίες γ' και δ'.

στ. Ως άδειες μεταλλευτικών ερευνών νοούνται αυτές που βρίσκονται σε ισχύ την 1/1/2013, είτε στην αρχική, είτε στην κατά παράταση περίοδο τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα (Ν.Δ. 210/1973, ΦΕΚ Α' 277).

Β. ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

1. Επιβάλλεται από 1/1/2013 σε ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων ετήσιο τέλος, το οποίο είναι αυτοτελές, μη συμψηφιζόμενο με οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση του εκμεταλλευτή που απορρέει από υφιστάμενη ή νέα ιδιωτική συμφωνία ή συμβολαιογραφική πράξη.
Στην καταβολή του τέλους υποχρεούνται οι εκμεταλλευτές ενεργών παραχωρήσεων μεταλλείων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που λειτούργησαν έστω και για μικρότερο του έτους χρονικό διάστημα.

Το ύψος του τέλους για κάθε ενεργή παραχώρηση μεταλλείου υπολογίζεται από τον παρακάτω μαθηματικό τύπο:
Τ = Α * Σ
Όπου:
Τ : Τέλος (σε ευρώ, €)
Α : Αξία (σε ευρώ, €)

(1) ως γινόμενο της πωληθείσας ποσότητας του περιεχομένου μετάλλου στο μετάλλευμα και στο προϊόν επεξεργασίας επί τη διεθνή τιμή του μετάλλου την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης του τελικού τιμολογίου πώλησης, για τις δύο πρώτες κατηγορίες μεταλλευμάτων (Α.β.i και Α.β.ii) του αποφασιστικού της παρούσας.

(2) ως διαφορά της αξίας των πωλήσεων (FOB ή FOT) μείον το κόστος παραγωγής, για την τρίτη κατηγορία ορυκτών (Α.β.iii).

Σ : Συντελεστής τέλους %, όπως προκύπτει από τους πίνακες της επόμενης παραγράφου, για τις κατηγορίες Α.β.i και Α.β.ii του αποφασιστικού της παρούσας και 10% σταθερός για την κατηγορία Α.β.iii του αποφασιστικού της παρούσας.

2. Καθορισμός συντελεστή τέλους ανά κατηγορία μεταλλεύματος για τις ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων:

α. Μεταλλεύματα πολυτίμων μετάλλων

Ο συντελεστής τέλους (Σ) λαμβάνει τις τιμές που αναγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν, ανάλογα με την επίσημη τιμή του London Gold Market (London Gold Fixing - PM) για την περίπτωση του χρυσού και την επίσημη τιμή του London Silver Market (London Silver Fixing) για την περίπτωση του αργύρου, την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας έκδοσης του τελικού τιμολογίου πώλησης, ενώ με την ίδια τιμή, αντίστοιχα, υπολογίζεται η αντικειμενική αξία του περιεχομένου μετάλλου στο μετάλλευμα και στο προϊόν επεξεργασίας.

α.1. Ο συντελεστής τέλους για τον χρυσό (Au) προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα:

Τιμή €/ουγγιά

Συντελεστής Τέλους (Σ) %

601 - 900

1,0

901 - 1.100

1,5

1.101 - 1.300

2,0

1.301 - 1.500

3,0

1.501 - 1.650

4,0

1.651 - 1.800

5,0

1.801 +

6,0α.2. Ο συντελεστής τέλους για τον άργυρο (Ag) προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα:

Τιμή €/ουγγιά

Συντελεστής Τέλους (Σ) %

10 - 17,5

1,5

17,6 - 25

2,5

25,1 - 32,5

3,5

32,6 - 40

4,5

40,1 +

6


α.3. Ο συντελεστής τέλους για τα λοιπά πολύτιμα μέταλλα, δηλ. τα πλατινοειδή (παλλάδιο (Pd), λευκόχρυσο (Pt) κ.λπ.), υπολογίζεται από τον πίνακα της ως άνω περίπτωσης α.1., ενώ η αξία του περιεχομένου μετάλλου στο πωληθέν προϊόν υπολογίζεται με βάση τις πληρωτέες τιμολογηθείσες ποσότητες, όπως αυτές αναγράφονται στα τελικά τιμολόγια πώλησης, σύμφωνα με τις διεθνείς δημοσιευμένες τιμές στην αγορά του Λονδίνου, την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου πώλησης. β. Μεταλλεύματα βασικών μετάλλων Ο συντελεστής τέλους (Σ) λαμβάνει τις τιμές που αναγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν, ανάλογα με την επίσημη τιμή του London Metal Exchange (Official Price Cash - Seller) για κάθε μέταλλο χωριστά, την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας έκδοσης του τελικού τιμολογίου πώλησης, ενώ με την ίδια τιμή, αντίστοιχα, υπολογίζεται η αντικειμενική αξία του περιεχομένου μετάλλου.

β.1. Ο συντελεστής τέλους για το νικέλιο (Ni) προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα:

Τιμή €/τόνο

Συντελεστής τέλους (Σ) %

17.500 - 20.000

0,5

20.001 - 22.500

1,0

22.501 - 25.000

1,5

25.001 - 27.500

2,0

27.501 +

2,5β.2. Ο συντελεστής τέλους για τον μόλυβδο (Pb) προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα:

Τιμή €/τόνο

Συντελεστής τέλους (Σ) %

1.400 - 1.800

0,5

1.801 - 2.200

1,0

2.201 - 2.600

1,5

2.601 - 3.000

2,0

3.001 +

2,5β.3. Ο συντελεστής τέλους για τον ψευδάργυρο (Zn) προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα:

Τιμή €/τόνο

Συντελεστής τέλους (Σ) %

1.400 - 1.800

0,5

1.801 - 2.200

1,0

2.201 - 2.600

1,5

2.601 - 3.000

2,0

3.001 +

2,5

β.4. Ο συντελεστής τέλους για τον χαλκό (Cu) προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα:

Τιμή €/τόνο

Συντελεστής τέλους (Σ) %

5.000 - 5.800

0,5

5.801 - 6.600

1,0

6.601 - 7.400

1,5

7.401 - 8.200

2,0

8.201 +

2,5


γ. Λοιπά ορυκτά και παραπροϊόντα επεξεργασίας

Ο συντελεστής τέλους (Σ) ορίζεται σταθερός και ίσος με δέκα τοις εκατό (10%) και εφαρμόζεται επί της διαφοράς της αξίας των πωλήσεων (FOB ή FOT) μείον το κόστος παραγωγής. Η αξία των πωλήσεων προσδιορίζεται από το σύνολο των εκδοθέντων εντός του δωδεκαμήνου, για το οποίο επιβάλλεται το τέλος, τελικών τιμολογίων της επιχείρησης.
Στην περίπτωση εκμετάλλευσης, πέραν των παραχωρήσεων, και δημόσιων μεταλλευτικών χώρων, αθροίζονται όλα τα τιμολόγια και στη συνέχεια επιμερίζονται ανά παραχώρηση και ανά δημόσιο μεταλλευτικό χώρο με βάση πίνακα, στον οποίο θα αποτυπώνονται οι παραχθείσες ποσότητες μεταλλεύματος εκάστης παραχώρησης και εκάστου δημόσιου μεταλλευτικού χώρου και τα σχετικά ποσοστά επί της συνολικής παραγωγής. Στην περίπτωση επεξεργασίας προσδιορίζεται με κατάλληλο ισοζύγιο μάζας του μετάλλου ο συντελεστής μεταλλουργικής απόδοσης της επεξεργασίας και διορθώνονται με το συντελεστή αυτό τα σχετικά ποσοστά συμμετοχής κάθε παραχώρησης ή δημόσιου μεταλλευτικού χώρου στη συνολική αξία.

Το κόστος παραγωγής, υπολογιζόμενο σε ετήσια βάση, αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα για το οποίο αποδίδεται το τέλος και αναφέρεται αποκλειστικά στις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την παραγωγή του μεταλλευτικού προϊόντος. Στο ανωτέρω κόστος παραγωγής περιλαμβάνονται περιοριστικά οι ακόλουθες δαπάνες:

• Μισθοί, επιδόματα, και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων.

• Δαπάνες καυσίμων, λιπαντικών, ηλεκτρικής ενέργειας, εκρηκτικών, αναλωσίμων, αντιδραστηρίων, πρώτων υλών μη παραγόμενων στο μεταλλείο και λοιπές απαραίτητες λειτουργικές δαπάνες για τις ανάγκες της εξόρυξης, επεξεργασίας και φόρτωσης - μεταφοράς μέχρι το χώρο παράδοσης προϊόντος.

• Δαπάνες απόσβεσης της αξίας των χρησιμοποιούμενων εργοταξιακών μηχανημάτων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας, κατασκευών, εφόσον δεν έχουν ήδη αποσβεσθεί και εφόσον αποδεδειγμένα, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του μεταλλείου (άρθρα 4 και 101 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών), αφορούν την εκμετάλλευση της παραχώρησης για την οποία επιβάλλεται το τέλος.

• Δαπάνες απόσβεσης για επενδυτικό κόστος μεταλλευτικής έρευνας, προσπέλασης και αποκατάστασης, εφόσον αποδεδειγμένα, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του μεταλλείου (άρθρα 4 και 101 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών), αφορούν την εκμετάλλευση της παραχώρησης για την οποία επιβάλλεται το τέλος.

• Δαπάνες συντήρησης, επισκευών και αγοράς ανταλλακτικών μηχανημάτων εργοταξίου.

• Δαπάνες χρονομίσθωσης μηχανημάτων εργοταξίου και εργολαβικές αμοιβές.

Όλες οι ανωτέρω δαπάνες γίνονται αποδεκτές, εφ' όσον αποδεικνύονται με σχετικά παραστατικά, καταγεγραμμένα στις επίσημες οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης, υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι προβλέπονται στο κεφάλαιο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ» της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του μεταλλείου.

Στο κόστος παραγωγής δεν περιλαμβάνονται:

• Δαπάνες διοίκησης.
• Έξοδα διάθεσης.
• Χρηματοοικονομικά έξοδα (τόκοι).
• Φόροι.

3. Οι εκμεταλλευτές ενεργών παραχωρήσεων μεταλλείων υποχρεούνται το αργότερο εντός 6 (έξι) μηνών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους να υποβάλλουν στην αρμόδια για τη βεβαίωση του τέλους Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μια αναλυτική κατάσταση, στην οποία θα υπολογίζεται το αποδιδόμενο τέλος, με βάση τα εξής στοιχεία:

Για τις κατηγορίες Α.β.i (μεταλλεύματα πολυτίμων μετάλλων) και Α.β.ii (μεταλλεύματα βασικών μετάλλων) της παραγράφου Α της παρούσας:

• Αριθμό τιμολογίου.
• Ύψος τιμολογίου.
• Ποσότητα πωλούμενου μεταλλεύματος ή μεταλλουργικού προϊόντος.
• Ποσότητα ή ισοδύναμη ποσότητα περιεχόμενου μετάλλου (ή μετάλλων).
• Τιμή του μετάλλου (ή μετάλλων) του London Gold Market, του London Silver Market ή του London Metal Exchange, αντίστοιχα, την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου πώλησης.
• Ποσοστό τέλους, σύμφωνα με τους πίνακες της παραγράφου Β περιπτώσεις 2.α. και 2.β.
• Ποσοστό της παραγωγής που παράγεται από παραχωρήσεις μεταλλείων.
• Κατανομή παραγωγής ανά παραχώρηση μεταλλείου.
• Υπολογισμό τέλους συνολικά και ανά παραχώρηση μεταλλείου.

Για την κατηγορία Α.β.iii (λοιπά ορυκτά και παραπροϊόντα επεξεργασίας) της παραγράφου Α της παρούσας:
• Αριθμό τιμολογίου.
• Ύψος τιμολογίου.
• Ποσότητα πωλούμενου μεταλλεύματος ή μεταλλουργικού προϊόντος.
• Ποσοστό της παραγωγής που παράγεται από παραχωρήσεις μεταλλείων.
• Κατανομή παραγωγής ανά παραχώρηση μεταλλείου.
• Συντελεστής μεταλλουργικής απόδοσης επεξεργασίας (όπου απαιτείται).
• Κόστος παραγωγής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Β περίπτωση 2.γ.
• Αξία υποκείμενη σε τέλος (αξία πωλήσεων μείον κόστος παραγωγής), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Β περίπτωση 2.γ.
• Υπολογισμό τέλους (10% της ανωτέρω αξίας) συνολικά και ανά παραχώρηση μεταλλείου.

Εκτός της ανωτέρω κατάστασης οι εκμεταλλευτές οφείλουν να καταθέτουν και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τυχόν ζητηθεί από την αρμόδια για τη βεβαίωση του τέλους Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αντίγραφα των τιμολογίων, φορτωτικές, δελτία αποστολής, χημικές αναλύσεις κλπ.

4. Το τέλος βεβαιώνεται ανά έτος από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά την υποβολή της αναλυτικής κατάστασης που προβλέπεται στην παράγραφο Β.3 της παρούσας και τυχόν άλλου πρόσθετου στοιχείου που ήθελε ζητηθεί και ο τίτλος βεβαίωσης αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ για την είσπραξή του.

5. Το τέλος καταβάλλεται εφάπαξ εντός δύο μηνών από την ημερομηνία βεβαίωσής του από τον εκμεταλλευτή της παραχώρησης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 1255) και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

6. Το δικαίωμα ελέγχου των δηλωθέντων, σύμφωνα με την παράγραφο Β.3 της παρούσας, στοιχείων ανήκει στην αρμόδια για τη βεβαίωση του τέλους Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Για το σκοπό αυτό δικαιούται κατά την κρίση της, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει πρόσφορο και οποτεδήποτε, να διενεργεί ελέγχους στη μονάδα παραγωγής ή στους χώρους αποθήκευσης ή στα γραφεία ή στο λογιστήριο της επιχείρησης του εκμεταλλευτή και να λαμβάνει από την επιχείρηση, η οποία αντίστοιχα υποχρεούται να παρέχει, όλα τα αναγκαία, για την επαλήθευση των δηλωθέντων, στοιχεία που σχετίζονται με την έρευνα, εξόρυξη, επεξεργασία, αποθήκευση και διακίνηση μεταλλευμάτων, ορυκτών και προϊόντων επεξεργασίας.

Γ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

1. Επιβάλλεται από 1/1/2013 σε αποθεματικές παραχωρήσεις μεταλλείων ετήσιο τέλος. Στην καταβολή του τέλους των αποθεματικών παραχωρήσεων μεταλλείων υποχρεούται ο έχων τα δικαιώματα εκμετάλλευσης (μεταλλειοκτήτης ή μισθωτής) για το ημερολογιακό έτος επιβολής του τέλους. Σε περίπτωση που εντός ενός ημερολογιακού έτους ο έχων τα δικαιώματα εκμετάλλευσης μιας αποθεματικής παραχώρησης μεταλλείου δεν είναι το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τότε το τέλος επιβάλλεται αναλογικά, σε κάθε ένα από αυτά, με βάση τις ημέρες κτήσης των δικαιωμάτων αυτών εντός του έτους υπολογισμού του. Το τέλος που επιβάλλεται σε αποθεματικές παραχωρήσεις μεταλλείων είναι αυτοτελές, μη συμψηφιζόμενο με οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση του έχοντος τα δικαιώματα εκμετάλλευσης (μεταλλειοκτήτη ή μισθωτή) που απορρέει από υφιστάμενη ή νέα ιδιωτική συμφωνία ή συμβολαιογραφική πράξη.

Το ύψος του τέλους για κάθε αποθεματική παραχώρηση μεταλλείου υπολογίζεται από τον παρακάτω μαθηματικό τύπο:
Τ = Σ * Ε
Όπου:
Τ : Τέλος (σε ευρώ, €)
Σ : Συντελεστής, όπως προκύπτει από τους πίνακες της επόμενης παραγράφου, ανάλογα με τα έτη ισχύος της κάθε αποθεματικής παραχώρησης μεταλλείου και την κατηγορία του μεταλλεύματος.

(1) ως αφετηρία υπολογισμού των ετών ισχύος των αποθεματικών παραχωρήσεων μεταλλείων, των οποίων τα ΠΔ δημοσιεύτηκαν προ της 31/12/1973, είναι η 1/1/1974 και ως καταληκτική ημερομηνία η 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους από το έτος για το οποίο υφίσταται η υποχρέωση καταβολής του τέλους.

(2) ως αφετηρία υπολογισμού των ετών ισχύος των αποθεματικών παραχωρήσεων μεταλλείων, των οποίων τα ΠΔ δημοσιεύτηκαν μετά την 01/01/1974, είναι η 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από το έτος δημοσίευσης του ΠΔ και ως καταληκτική ημερομηνία η 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους από το έτος για το οποίο υφίσταται η υποχρέωση καταβολής του τέλους.

Ε : Η έκταση της αποθεματικής παραχώρησης μεταλλείου σε στρέμματα (με στρογγυλοποίηση δύο δεκαδικών ψηφίων). Από την έκταση αυτή εξαιρείται και δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του τέλους το τμήμα εκείνο της έκτασης της αποθεματικής παραχώρησης στο οποίο έχει απαγορευτεί η δυνατότητα εκμετάλλευσης βάσει Νόμου, Προεδρικού Διατάγματος ή Υπουργικής Απόφασης.

2. Καθορισμός συντελεστή (Σ) ανά κατηγορία μεταλλεύματος για τις αποθεματικές παραχωρήσεις μεταλλείων:

α. Μεταλλεύματα πολυτίμων μετάλλων

Ο συντελεστής (Σ) λαμβάνει τις τιμές που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Έτη παραχώρησης

Σ

0 - 15

0

16 - 30

0,25

31 +

0,5β. Μεταλλεύματα βασικών μετάλλων Ο συντελεστής (Σ) λαμβάνει τις τιμές που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Έτη παραχώρησης

Σ

0 - 15

0

16 - 30

0,2

31 +

0,4Ο συντελεστής (Σ) λαμβάνει τις τιμές που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Έτη παραχώρησης

Σ

0 - 15

0

16 - 30

0,15

31 +

0,33. Το ποσό του τέλους καταβάλλεται εφάπαξ εντός του δευτέρου εξαμήνου εκάστου έτους για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, για κάθε αποθεματική παραχώρηση μεταλλείου, από τον έχοντα τα δικαιώματα εκμετάλλευσης (μεταλλειοκτήτη ή μισθωτή) στις ΔΟΥ με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης (ΚΑΕ 1255).

4. Ο έχων τα δικαιώματα εκμετάλλευσης (μεταλλειοκτήτης ή μισθωτής) κάθε αποθεματικής παραχώρησης μεταλλείου υποχρεούται, εντός της ως άνω εξάμηνης προθεσμίας, να προσκομίσει το διπλότυπο είσπραξης, από το οποίο προκύπτει η καταβολή του ποσού του τέλους της προηγούμενης παραγράφου Γ.3, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

5. Σε περίπτωση μη καταβολής του τέλους ή μη προσκόμισης του διπλοτύπου είσπραξης εντός της ως άνω εξάμηνης προθεσμίας βεβαιώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τέλος για κάθε αποθεματική παραχώρηση μεταλλείου ίσο με το διπλάσιο αυτού που προκύπτει κατ' εφαρμογή των παραγράφων Γ.1 και Γ.2 της παρούσας.

Δ. ΑΡΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ


1. Επιβάλλεται από 1/1/2013 σε αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων ετήσιο τέλος. Στην καταβολή του τέλους των αργουσών παραχωρήσεων μεταλλείων υποχρεούται ο έχων τα δικαιώματα εκμετάλλευσης (μεταλλειοκτήτης ή μισθωτής) για το ημερολογιακό έτος επιβολής του τέλους. Σε περίπτωση που εντός ενός ημερολογιακού έτους ο έχων τα δικαιώματα εκμετάλλευσης μιας αργούσας παραχώρησης μεταλλείου δεν είναι το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τότε το τέλος επιβάλλεται αναλογικά, σε κάθε ένα από αυτά, με βάση τις ημέρες κτήσης των δικαιωμάτων αυτών εντός του έτους υπολογισμού του. Το τέλος που επιβάλλεται σε αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων είναι αυτοτελές, μη συμψηφιζόμενο με οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση του έχοντος τα δικαιώματα εκμετάλλευσης (μεταλλειοκτήτη ή μισθωτή) που απορρέει από υφιστάμενη ή νέα ιδιωτική συμφωνία ή συμβολαιογραφική πράξη.

Το ύψος του τέλους για κάθε αργούσα παραχώρηση μεταλλείου υπολογίζεται από τον παρακάτω μαθηματικό τύπο:

Τ = Σ * Ε
Όπου:
Τ : Τέλος (σε ευρώ, €)
Σ : Συντελεστής, όπως προκύπτει από τους πίνακες της επόμενης παραγράφου, ανάλογα με τα έτη ισχύος της κάθε αργούσας παραχώρησης μεταλλείου και την κατηγορία του μεταλλεύματος.

(1) ως αφετηρία υπολογισμού των ετών ισχύος των αργουσών παραχωρήσεων μεταλλείων, των οποίων τα ΠΔ δημοσιεύτηκαν προ της 31/12/1973, είναι η 1/1/1974 και ως καταληκτική ημερομηνία η 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους από το έτος για το οποίο υφίσταται η υποχρέωση καταβολής του τέλους.

(2) ως αφετηρία υπολογισμού των ετών ισχύος των αργουσών παραχωρήσεων μεταλλείων, των οποίων τα ΠΔ δημοσιεύτηκαν μετά την 01/01/1974, είναι η 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από το έτος δημοσίευσης του ΠΔ και ως καταληκτική ημερομηνία η 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους από το έτος για το οποίο υφίσταται η υποχρέωση καταβολής του τέλους.

Ε : Η έκταση της αργούσας παραχώρησης μεταλλείου σε στρέμματα (με στρογγυλοποίηση δύο δεκαδικών ψηφίων). Από την έκταση αυτή εξαιρείται και δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του τέλους το τμήμα εκείνο της έκτασης της αργούσας παραχώρησης στο οποίο έχει απαγορευτεί η δυνατότητα εκμετάλλευσης βάσει Νόμου, Προεδρικού Διατάγματος ή Υπουργικής Απόφασης.

2. Καθορισμός συντελεστή (Σ) ανά κατηγορία μεταλλεύματος για τις αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων:


α. Μεταλλεύματα πολυτίμων μετάλλων

Ο συντελεστής (Σ) λαμβάνει τις τιμές που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Έτη παραχώρησης

Σ

0 - 6

0

7 - 15

0,5

16 - 30

1

31 - 45

2

46 +

4

β. Μεταλλεύματα βασικών μετάλλων Ο συντελεστής (Σ) λαμβάνει τις τιμές που αναγράφο­νται στον παρακάτω πίνακα.

Έτη παραχώρησης

Σ

0 - 6

0

7 - 15

0,4

16 - 30

0,8

31 - 45

1,6

46 +

3,2

γ. Λοιπά ορυκτά

Ο συντελεστής (Σ) λαμβάνει τις τιμές που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Έτη παραχώρησης

Σ (€/ στρέμμα)

0 - 6

0

7 - 15

0,3

16 - 30

0,6

31 - 45

1,2

46 +

2,4

3. Το ποσό του τέλους καταβάλλεται εφάπαξ εντός του δευτέρου εξαμήνου εκάστου έτους για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, για κάθε αργούσα παραχώρηση μεταλλείου, από τον έχοντα τα δικαιώματα εκμετάλλευσης (μεταλλειοκτήτη ή μισθωτή) στις ΔΟΥ με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης (ΚΑΕ 1255).

4. Ο έχων τα δικαιώματα εκμετάλλευσης (μεταλλειοκτήτης ή μισθωτής) κάθε αργούσας παραχώρησης μεταλλείου υποχρεούται, εντός της ως άνω εξάμηνης προθεσμίας, να προσκομίσει το διπλότυπο είσπραξης από το οποίο προκύπτει η καταβολή του ποσού του τέ-λους της προηγούμενης παραγράφου Δ.3 στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

5. Σε περίπτωση μη καταβολής του τέλους ή μη προσκόμισης του διπλοτύπου είσπραξης εντός της ως άνω εξάμηνης προθεσμίας βεβαιώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τέλος για κάθε αργούσα παραχώρηση μεταλλείου ίσο με το διπλάσιο αυτού που προκύπτει κατ' εφαρμογή των παραγράφων Δ.1 και Δ.2 της παρούσας.

Ε. Για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, που αφορά τέλη έτους 2013, οι εκμεταλλευτές ενεργών παραχωρήσεων μεταλλείων υποχρεούνται να υποβάλουν στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας την αναλυτική κατάσταση που προβλέπεται στην παράγραφο Β3 το αργότερο μέχρι 30/6/2015. Ομοίως, το αργότερο μέχρι 30/6/2015, υποχρεούνται οι έχοντες τα δικαιώματα εκμετάλλευσης αποθεματικών ή αργουσών παραχωρήσεων μεταλλείων να καταβάλουν το ποσό του τέλους έτους 2013 και να προσκομίσουν στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας το σχετικό διπλότυπο είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους Γ3 και Γ4, όσον αφορά τις αποθεματικές παραχωρήσεις μεταλλείων, και Δ3 και Δ4, όσον αφορά τις αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων. Στην περίπτωση αυτή οι παράγραφοι Γ5 και Δ5 για τις αποθεματικές και τις αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων αντίστοιχα, εφαρμόζονται μετά την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο.

ΣΤ. ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

1. Επιβάλλεται από 1/1/2013 σε άδειες μεταλλευτικών ερευνών (ΑΜΕ) ετήσιο τέλος. Στην καταβολή του τέλους υποχρεούται ο κάτοχος ΑΜΕ που βρίσκεται σε ισχύ την 1/1/2013, είτε στην αρχική, είτε στην κατά παράταση περίοδο της. Εφόσον η αρχική ή η κατά παράταση ισχύς της λήγει εντός του έτους 2013, τότε ο κάτοχος της ΑΜΕ υποχρεούται να καταβάλλει τέλος ανάλογο με τις αντίστοιχες ημέρες που η ΑΜΕ ήταν σε ισχύ εντός του 2013. Σε περίπτωση που εντός ενός έτους ο κάτοχος της ΑΜΕ δεν είναι το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τότε το τέλος επιβάλλεται αναλογικά, σε κάθε ένα από αυτά, με βάση τις ημέρες κτήσης της ΑΜΕ εντός του έτους υπολογισμού του. Το τέλος που επιβάλλεται σε ΑΜΕ είναι αυτοτελές, μη συμψηφιζόμενο με οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση του κατόχου της που απορρέει από υφιστάμενη ή νέα ιδιωτική συμφωνία ή συμβολαιογραφική πράξη.

Το ύψος του τέλους για κάθε ΑΜΕ υπολογίζεται από τον παρακάτω μαθηματικό τύπο:
Τ = Σ * Ε
Όπου:
Τ : Τέλος (σε ευρώ, €)
Σ : Συντελεστής, όπως προκύπτει από τον πίνακα της επόμενης παραγράφου, ανάλογα με τα έτη ισχύος της κάθε ΑΜΕ.

(1) ως αφετηρία υπολογισμού των ετών ισχύος της ΑΜΕ για την αρχική της περίοδο είναι η ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης χορήγησής της από τον οικείο Περιφερειάρχη και ως καταληκτική ημερομηνία τρία έτη μετά ή η ημερομηνία υποβολής της οικονομοτεχνικής μελέτης στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, εφόσον αυτή υποβάλλεται προ της συμπληρώσεως της αρχικής τριετούς περιόδου.

(2) ως αφετηρία υπολογισμού του έτους παράτασης της ισχύος της ΑΜΕ είναι η ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης χορήγησης της παράτασης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ως καταληκτική ημερομηνία ένα έτος μετά ή η ημερομηνία υποβολής της νέας οικονομοτεχνικής μελέτης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εφόσον αυτή υποβάλλεται προ της συμπληρώσεως της ετήσιας παράτασης της ΑΜΕ.

Ε : Η έκταση της ΑΜΕ σε στρέμματα (με στρογγυλοποίηση δύο δεκαδικών ψηφίων).

2. Καθορισμός συντελεστή (Σ) για τις ΑΜΕ:

Ο συντελεστής (Σ) λαμβάνει τις τιμές που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Έτη ΑΜΕ

Σ

1ο έτος

0

2ο έτος

0,2

3ο έτος

0,5

4ο έτος

23. Το ποσό του ετήσιου τέλους καταβάλλεται εφάπαξ εντός έξι μηνών από τη συμπλήρωση εκάστου έτους, για το έτος που συμπληρώθηκε, από τον κάτοχο της ΑΜΕ στις ΔΟΥ με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης (ΚΑΕ 1255).

4. Σε περίπτωση δύο (2) ή περισσοτέρων κατόχων της ίδιας ΑΜΕ, τότε η υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους βαρύνει αναλογικά κατά το επί τοις εκατό ποσοστό ή τα μερίδια κάθε ενός εξ αυτών.

5. Ο κάτοχος της ΑΜΕ υποχρεούται εντός της ως άνω εξάμηνης προθεσμίας να προσκομίσει το διπλότυπο είσπραξης στην αρμόδια Υπηρεσία που εξέδωσε την ΑΜΕ ή την ετήσια παράτασή της αντιστοίχως.

6. Σε περίπτωση μη καταβολής του τέλους ή μη προσκόμισης του διπλοτύπου είσπραξης εντός της ως άνω εξάμηνης προθεσμίας βεβαιώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία που εξέδωσε την ΑΜΕ ή την ετήσια παράτασή της τέλος ίσο με το διπλάσιο αυτού που προκύπτει κατ' εφαρμογή των παρ. Ε.1 και Ε.2 της παρούσας.

7. Για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η καταβολή του ποσού του τέλους από τον κάτοχο ΑΜΕ πρέπει να γίνει εντός τεσσάρων μηνών από την έκδοση της παρούσας, εφόσον:

i. Η ΑΜΕ ήταν σε ισχύ την 1/1/2013 και ολοκληρώθηκε εντός του 2013, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είτε η αρχική τριετής διάρκειά της είτε η ετήσια παράτασή της.

ii. Προ της δημοσιεύσεως της παρούσας ολοκληρώθηκε, κατά τα ανωτέρω, το δεύτερο ή το τρίτο έτος της αρχικής τριετούς διάρκειας ισχύος της ΑΜΕ ή το έτος της κατά παράταση ετήσιας διάρκειάς της.

Ζ. Ο χαρακτηρισμός των παραχωρήσεων μεταλλείων ως ενεργών, αποθεματικών και αργουσών για την εφαρμογή της παρούσας προκύπτει αποκλειστικά από τα δελτία και τις καταστάσεις που υποχρεούται να υποβάλλει κατ' έτος ο έχων τα δικαιώματα εκμετάλλευσης τους, για το προηγούμενο έτος, κατ' εφαρμογή του άρθρου 118 του Μεταλλευτικού Κώδικα (Ν.Δ. 210/1973, ΦΕΚ Α' 277), ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα της κρισιολόγησης παραχωρήσεων μεταλλείων κατά τα άρθρα 102 έως 127 του Μεταλλευτικού Κώδικα (Ν.Δ. 210/1973, ΦΕΚ Α' 277).

Η. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να τροποποιείται η παρούσα τόσο ως προς τον τρόπο υπολογισμού του τέλους, όσο και ως προς τις λεπτομέρειές της, ιδίως σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών που επηρεάζουν σημαντικά το κόστος παραγωγής, προκειμένου να διατηρείται η βιωσιμότητα του κλάδου.

Θ. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης