Αποτελέσματα live αναζήτησης

1022141/263/Δ0006/1.3.1999 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-03-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1022141/263/Δ0006/1.3.1999
Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
1022141/263/Δ0006/1.3.1999

1. Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2672/24.12.1998 (ΦΕΚ 290/Α'/28.12.1998) που αφορούν τη διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) μεταξύ Υπηρεσιών του Δημοσίου των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ ή μεταξύ αυτών και ιδιωτών, καθώς και την υπ' αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/2523/4.2.1999 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ), με τα προσαρτημένα σ' αυτή σχετικά υποδείγματα, με την οποία παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες, διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή εφαρμογή αυτών και σας επισημαίνουμε τα εξής.

α) Η ισχύς των διατάξεων του παραπάνω άρθρου αρχίζει στις 1.3.1999.

β) Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, θα πρέπει να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες που αναφέρονται στην κοινοποιούμενη εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ, οι κυριότερες των οποίων είναι οι εξής:
(i) Να φροντίσετε για την καλή λειτουργία της συσκευής τηλεομοιοτυπίας (fax) της Υπηρεσίας σας, η οποία πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραπάνω διατάξεις:
(ii) Να τηρείτε τη διαδικασία λήψης και αποστολής εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (fax και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές.
(iii) Να αρχειοθετείτε τα έγγραφα που λαμβάνετε με τηλεομοιοτυπία, καθώς και τα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τον τρόπο που ορίζεται από τις διατάξεις των παρ. 23 και 24 του άρθρου αυτού.
(iv) Να ορίσετε συγκεκριμένο υπάλληλο για τη λήψη, αποστολή και αποθήκευση των σχετικών μηνυμάτων (όσες Υπηρεσίες διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και να μας γνωρίσετε το ονοματεπώνυμό του.
(v) Να τοποθετήσετε σε εμφανές σημείο, ώστε να είναι προσιτό στους ενδιαφερόμενους πολίτες, ένα αντίτυπο του "Τηλεφωνικού Καταλόγου" (που σας έχουμε αποστείλει) με τα τηλέφωνα και fax των Υπηρεσιών του Υπουργείου μας.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 14 του ως άνω νόμου καθορίζονται οι κατηγορίες των εγγράφων που εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών και παρέχεται η δυνατότητα να εξαιρεθούν, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, που θα πρέπει να εκδοθεί μέχρι 28.4.1999 και άλλες κατηγορίες εγγράφων, εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι. Για το σκοπό αυτό, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις, Αυτοτελείς Υπηρεσίες και Γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και τα ΝΠΔΔ - Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, Βαρβάκειο Ιδρυμα και ΣΕΥΥΟ, όπως μέχρι 12.3.1999 το αργότερο: α) Μας γνωρίσουν τις πρόσθετες περιπτώσεις εγγράφων του τομέα αρμοδιότητάς τους (Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών) που, κατά την άποψή τους, πρέπει να εξαιρεθούν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν.2672/1998 [ξεχωριστά για τις περιπτώσεις διακίνησης εγγράφων με τηλεομοιοτυπία (fax) και της διακίνησης εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο], αναφέροντας για κάθε μια περίπτωση τους ειδικούς λόγους που επιβάλουν την εξαίρεση αυτών και β) μας αποστείλουν σχέδιο διατάξεων υπουργικής απόφασης με τις προτεινόμενες εξαιρέσεις. Σε περίπτωση μη
ύπαρξης τέτοιων περιπτώσεων, να μας στείλουν αρνητική απάντηση στην ίδια ως άνω ημερομηνία.

3. Σας πληροφορούμε, επίσης, σχετικά ότι καταστάσεις (καταλόγους) με τα στοιχεία fax και διευθύνσεων ηλεκτρονικών ταχυδρομείων των άλλων Υπηρεσιών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ θα σας αποστείλουμε αργότερα, όταν αυτές περιέλθουν στην Υπηρεσία μας από το ΥΠΕΣΔΔΑ.

4. Η Διεύθυνση Προσωπικού ΓΛΚ (Δ4) και η Διεύθυνση Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης ΓΧΚ (Δ34), στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος, παρακαλούνται για τις δικές τους ανάλογες ενέργειες για το θέμα αυτό για τις Υπηρεσίες και τα εποπτευόμενα ΝΠΔΔ του τομέα αρμοδιοτήτων τους.

5. Το ΥΠΕΣΔΔΑ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, πληροφορούμε ότι καταρτίζουμε και θα αποστείλουμε σ' αυτό σύντομα καταστάσεις (καταλόγους) με τα στοιχεία fax και διευθύνσεων ηλεκτρονικών ταχυδρομείων των Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ του τομέα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσής μας.
Διακίνηση εγγράφων μεταξύ Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ και ιδιωτών με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) - Διευκρινίσεις στις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α')
ΔΙΑΔΠ/Α1/2523/4.2.1999

Η αποτελεσματική δράση στη Δημόσια Διοίκηση προϋποθέτει μεταξύ άλλων και την ανταπόκρισή της στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας, γεγονός που συμβάλλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς της, διευκολύνοντας την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων των ενδιαφερομένων και εν γένει την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Η χρησιμοποίηση, όμως, των σύγχρονων τεχνικών μέσων επικοινωνίας δημιουργεί σειρά ζητημάτων, όπως για παράδειγμα αυτό της βεβαιότητας για τον αποστολέα και της γνησιότητας του περιεχομένου των εγγράφων. Ενόψει των ανωτέρω, είναι επιτακτική η ανάγκη διαμόρφωσης κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου, με δεδομένη μάλιστα και τη διευρυνόμενη χρήση των μέσων αυτών.
Η ανάγκη αυτή έχει διαπιστωθεί από διεθνείς Οργανισμούς, όπως είναι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ο οποίος έχει εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες για την ασφαλή διακίνηση δεδομένων μέσω Η/Υ και η Ευρωπαϊκή Ενωση που εξέδωσε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών για την έκδοση Οδηγίας, σχετικά με την καθιέρωση κοινού πλαισίου στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τις ηλεκτρονικές υπογραφές [98/0191 (COD), 13.5.1998]. Παρόμοιες εξελίξεις έχουν,
επίσης, σημειωθεί και στα περισσότερα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ορισμένα από τα οποία έχουν ήδη υιοθετήσει συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως π.χ. Γερμανία και Ιταλία.
Με βάση τα δεδομένα αυτά και λαμβάνοντας υπόψη ότι η υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων έγκυρης επικοινωνίας των Δημόσιων Υπηρεσιών, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους ενδιαφερόμενους, κάθε άλλο παρά ανέφικτη είναι, αφού οι υπάρχουσες τεχνικές προϋποθέσεις καθιστούν δυνατή, από τεχνική πλευρά, την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή τέτοιων τρόπων επικοινωνίας, καταρτίσαμε σχέδιο διατάξεων για το θέμα αυτό, το οποίο συμπεριελήφθη ως άρθρο 14 στο Ν.2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α'/28.12.1998). Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αφορούν την επικοινωνία Δημόσιων Υπηρεσιών και ιδιωτών με τη διακίνηση εγγράφων με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Και τούτο, επειδή η χρήση των μέσων αυτών είναι ήδη ευρέως διαδεδομένη στις συναλλαγές και διαρκώς αυξανόμενη, δεδομένου ότι είναι εύχρηστα και εξασφαλίζουν ταχεία και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έγκυρη επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων. Αντιθέτως, στο άρθρο δεν γίνεται αναφορά στο τηλέτυπο (telex), αφού η χρήση του βαίνει διαρκώς φθίνουσα στην πράξη, τείνοντας να αντικατασταθεί από τα προαναφερόμενα μέσα. Παράλληλα, ρυθμίζονται βασικά θέματα που προκύπτουν από την επικοινωνία αυτή, όπως π.χ. η αναγνώριση του αποστολέα, η απόδειξη της αποστολής - παραλαβής του μηνύματος, η διασφάλιση της ακεραιότητας και αποδεικτικής ισχύος του, καθώς και του απορρήτου. Ειδικότερα:

Α. Αντικείμενο της ρύθμισης
Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 14 καθιερώνεται η διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα και συγκεκριμένα με τηλεομοιοτυπία (fax) και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Η διακίνηση αυτή περιλαμβάνει την επικοινωνία των Δημόσιων Υπηρεσιών, Κεντρικών και Περιφερειακών, των ΝΠΔΔ και των Οργανισμών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης μεταξύ τους, καθώς και μεταξύ αυτών και των ενδιαφερομένων Φυσικών Προσώπων, ΝΠΙΔ και Ενώσεων Προσώπων με τηλεομοιοτυπία και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Β. Ορισμοί
Η έννοια των βασικών τεχνικών όρων που αναφέρονται στο νόμο και συγκεκριμένα "τηλεομοιοτυπία", "τηλεομοιότυπο", "ηλεκτρονικό ταχυδρομείο", "μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" και "ψηφιακή υπογραφή" καθορίζεται στην παρ. 2, ώστε να μην δημιουργούνται αμφισβητήσεις ή σύγχυση.

Γ. Πεδίο εφαρμογής
Τα έγγραφα των οποίων επιτρέπεται η διακίνηση με τηλεομοιοτυπία (fax) μεταξύ Δημόσιων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ ή μεταξύ αυτών και των ενδιαφερόμενων Φυσικών Προσώπων, ΝΠΙΔ και Ενώσεων Προσώπων προσδιορίζονται ενδεικτικά και αφορούν όλες σχεδόν τις κατηγορίες εγγράφων των Δημόσιων Υπηρεσιών, όπως π.χ. αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, εγκυκλίους, ερωτήματα, απαντήσεις κ.λπ. (παρ. 3).
Αντίθετα, τα μηνύματα που μπορούν να διακινούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) αναφέρονται περιοριστικά (παρ. 4). Συγκεκριμένα, η επικοινωνία μεταξύ των Δημόσιων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αφορά μόνο τις ακόλουθες κατηγορίες εγγράφων:
Γνωμοδοτήσεις, ερωτήματα, αιτήσεις, απαντήσεις, εγκυκλίους, οδηγίες, εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, υπηρεσιακά σημειώματα, έγγραφες εισηγήσεις.
Επίσης, η επικοινωνία κατ' αυτό τον τρόπο μεταξύ των ανωτέρω Υπηρεσιών και των ενδιαφερόμενων Φυσικών Προσώπων, ΝΠΙΔ, Ενώσεων Προσώπων και αντιστρόφως περιορίζεται ακόμα περισσότερο, αφού αφορά μόνο αιτήσεις παροχής πληροφοριών και σχετικές απαντήσεις, οι οποίες όμως αποτελούν και τον κύριο όγκο της έγγραφης επικοινωνίας Δημοσίου και ιδιωτών. Ο λόγος του περιορισμού αυτού είναι ότι δεν πληρούνται ακόμα οι τεχνικές προϋποθέσεις που θα εξασφάλιζαν τη βεβαιότητα για τη γνησιότητα προέλευσης και περιεχομένου του αποστελλόμενου μηνύματος σε ικανοποιητικό βαθμό.
Τέλος, βασική προϋπόθεση για τη διακίνηση εγγράφων με τηλεομοιοτυπία ή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μεταξύ Δημόσιων Υπηρεσιών και Φυσικών Προσώπων ή ΝΠΙΔ ή Ενώσεων Προσώπων, είναι η συγκατάθεση του ιδιώτη από ή προς τον οποίο αποστέλλεται το τηλεομοιότυπο ή το μήνυμα του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Η συγκατάθεση αυτή παρέχεται, είτε π.χ. με αίτηση ή δήλωση του ιδιώτη στην οικεία Υπηρεσία, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που αποδεικνύει την αποδοχή αυτής της μορφής επικοινωνίας.
Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα στα Φυσικά Πρόσωπα, στα ΝΠΙΔ, καθώς και στις Ενώσεις Προσώπων, με την αίτηση που υποβάλλουν ή το διακινούμενο μήνυμα, να επιλέξουν το μέσο με το οποίο επιθυμούν να λάβουν απάντηση. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται η υποβολή σχετικής δήλωσης. Σε διαφορετική περίπτωση, τεκμαίρεται η
συγκατάθεσή τους για τη διακίνηση της απάντησης με το ίδιο μέσο υποβολής του αιτήματός τους (παρ. 5).

Δ. Εξαιρέσεις από την εφαρμογή του νόμου

Οι εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του νόμου απαριθμούνται στην παρ. 6 και αφορούν:

1. Τα απόρρητα έγγραφα: Στην κατηγορία των απορρήτων περιλαμβάνονται όλα τα έγγραφα για τα οποία υπάρχει νομοθετική διάταξη που κωλύει τη χορήγηση αντιγράφων, οποιουδήποτε είδους, του όλου ή μέρους αυτών στο κοινό. Τέτοια έγγραφα είναι κατά βάση τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α'). Δηλαδή, τα αναφερόμενα σε απόρρητες συζητήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και των άλλων Κυβερνητικών Οργάνων σε απόρρητα θέματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, δημόσιας πίστης και νομίσματος, ασφάλειας του Κράτους και δημόσιας τάξης, στο ιατρικό, εμπορικό, τραπεζικό ή βιομηχανικό απόρρητο, καθώς και κάθε άλλο απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή που μπορεί να δυσχεράνει την έρευνα Δικαστικών, Αστυνομικών, Στρατιωτικών ή Διοικητικών Αρχών, σχετικά με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης.

2. Τα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του πολίτη, κατά την έννοια του άρθρου 2, περ. β' του Ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α'). Δηλαδή, τα δεδομένα που αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε Ενωση, Σωματείο και Συνδικαλιστική
Οργάνωση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και την ερωτική ζωή, καθώς και τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες.

3. Οι αιτήσεις συμμετοχής σε διαδικασία πρόσληψης ή σε Δημόσιο διαγωνισμό απ' αυτές που προβλέπονται στο νόμο. Η αιτιολογία της εξαίρεσης αυτής συνδέεται με τη διαπίστωση ότι η διαθέσιμη από τις Δημόσιες Υπηρεσίες τεχνολογική υποδομή δεν επιτρέπει την εξασφάλιση σε ικανοποιητικό βαθμό της γνησιότητας του περιεχομένου, καθώς και του απορρήτου των αιτήσεων αυτών. Αν, όμως, η Υπηρεσία που εκδίδει τη σχετική προκήρυξη κρίνει ότι μπορεί με τα μέσα που διαθέτει να ελέγξει επαρκώς τα στοιχεία αυτά, μπορεί να ορίσει διαφορετικά. Μ' αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η εναρμόνιση της ρύθμισης με τις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις και ιδίως τις προόδους που αφορούν την τεχνολογική υποστήριξη των Δημόσιων Υπηρεσιών.

4. Τα έγγραφα για τα οποία η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει την υποβολή τους μόνο σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, καθώς και τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται ως δικαιολογητικά για την εξόφληση τίτλων πληρωμής και

5. Τα αποδεικτικά είσπραξης, ανεξάρτητα από ποσό.
Παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα να εξαιρεθούν και άλλες κατηγορίες εγγράφων, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Η εξαίρεση αυτή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου, κατά περίπτωση, Υπουργού, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή μέχρι 28.4.1999.
Τέλος, σε περίπτωση που ο ιδιώτης αποστείλει με τα ανωτέρω ηλεκτρονικά μέσα έγγραφο ή μήνυμα που δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης, καθιερώνεται η υποχρέωση της Υπηρεσίας που παραλαμβάνει το έγγραφο ή το μήνυμα να ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την υφιστάμενη από το νόμο απαγόρευση προς αποφυγή παρανοήσεων (παρ. 7).

Ε. Χαρτοσήμανση αιτήσεων που υποβάλλονται με τηλεομοιοτυπία
Με την παρ. 8 αντιμετωπίζεται το θέμα της χαρτοσήμανσης των αιτήσεων που υποβάλλονται με τηλεομοιοτυπία. Σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη του νόμου, οι αιτήσεις αυτές δεν χαρτοσημαίνονται. Η κατάργηση της χαρτοσήμανσης των αιτήσεων δεν συνεπάγεται απώλεια σημαντικών εσόδων του Δημοσίου, ενώ, αντιθέτως, το
προσδοκώμενο όφελος από τη δυνατότητα υποβολής τους με τηλεομοιοτυπία είναι πολλαπλάσιο, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την προοδευτική μείωση του λειτουργικού κόστους των Υπηρεσιών, λόγω της επέκτασης της επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα, όσο και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Επίσης, λαμβάνεται πρόνοια ώστε να εξασφαλίζεται η καταβολή παραβόλου, τελών ή άλλων ποσών που απαιτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται ότι αν για τη χορήγηση πιστοποιητικού ή άλλου είδους βεβαίωσης είναι απαραίτητη η καταβολή παραβόλου, τέλους ή άλλου ποσού υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, τα σχετικά παραστατικά πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζονται κατά την παραλαβή του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση αυτή είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατή η αποστολή του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης με τηλεομοιοτυπία.

ΣΤ. Τύπος και προϋποθέσεις διακίνησης εγγράφων με τηλεομοιοτυπία
Για την έγκυρη διακίνηση των εγγράφων που διακινούνται με τηλεομοιοτυπία (fax) είναι απαραίτητη η ύπαρξη ορισμένων προϋποθέσεων. Οι προϋποθέσεις αυτές προβλέπονται στις παρ. 9-12 του νόμου και είναι οι ακόλουθες:

1. Η τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax) λήψης πρέπει να αφήνει ευκρινές αποτύπωμα, ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση της συσκευής αποστολής. Ως αποτύπωμα νοείται η παράθεση των στοιχείων εκείνων που αποτυπώνει αυτόματα η τηλεομοιοτυπική συσκευή λήψης στο επάνω ή κάτω περιθώριο της λαμβανόμενης σελίδας. Η τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax) αποστολής πρέπει να εκδίδει Δελτίο Αποστολής.

2. Τόσο το αποτύπωμα, όσο και το Δελτίο Αποστολής, πρέπει να περιλαμβάνουν, οπωσδήποτε, τα κατωτέρω στοιχεία: τον αριθμό κλήσης της τηλεομοιοτυπικής συσκευής του αποστολέα και του λήπτη, την ημερομηνία και την ώρα αποστολής, καθώς και τον αριθμό της τρέχουσας σελίδας.

3. Τα αποστελλόμενα με τηλεομοιοτυπική συσκευή έγγραφα, τόσο από τις Υπηρεσίες της παρ. 1, όσο και από τους ιδιώτες, Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από φύλλο αποστολής (προμετωπίδα).

4. Προκειμένου για έγγραφα που αποστέλλονται από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, το φύλο αποστολής (προμετωπίδα), πρέπει να περιλαμβάνει, οπωσδήποτε, τα εξής στοιχεία: α) τον πλήρη τίτλο της αποστέλλουσας Υπηρεσίας, δηλαδή το Υπουργείο, Διεύθυνση, Τμήμα, καθώς και τη διεύθυνση της αποστέλλουσας Υπηρεσίας, β) τα στοιχεία προσδιορισμού της ταυτότητας του αποστελλόμενου εγγράφου, όπως π.χ. ο πλήρης τίτλος της εκδούσας Υπηρεσίας (όπως προσδιορίζεται ανωτέρω), ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία έκδοσης, το θέμα που αφορά κ.λπ., γ) τον αριθμό σελίδων του αποστελλόμενου εγγράφου και δ) τα στοιχεία του χειριστή της υπόθεσης, όπως το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα, τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο απαντά και τηλεομοιοτυπικής συσκευής, καθώς και την υπογραφή του.
Υπόδειγμα φύλλου αποστολής που συνοδεύει τηλεομοιότυπο Δημόσιας Υπηρεσίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α' της εγκυκλίου αυτής.

5. Οταν τα έγγραφα αποστέλλονται από ιδιώτη (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Ενώσεις Προσώπων) το φύλλο αποστολής (προμετωπίδα) πρέπει να περιλαμβάνει, οπωσδήποτε, τα κατωτέρω στοιχεία: α) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικής συσκευής (αν υπάρχει) του Φυσικού ή Νομικού Προσώπου ή της Ενωσης Προσώπων που υπογράφει το έγγραφο και την ημερομηνία έκδοσής του, β) τον αριθμό σελίδων του αποστελλόμενου εγγράφου και γ) την υπογραφή του αποστολέα. Σε περίπτωση που αποστολέας του εγγράφου είναι Νομικό Πρόσωπο ή Ενωση Προσώπων, το φύλλο
αποστολής πρέπει να περιέχει και τα στοιχεία του χειριστή της υπόθεσης, όπως το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα, τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο απαντά, της τηλεομοιοτυπικής συσκευής που χειρίζεται, καθώς και την υπογραφή του. Σημειώνεται ότι τα εισερχόμενα στις Υπηρεσίες έγγραφα με τηλεομοιοτυπία πρωτοκολλούνται (παρ. 13). Σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη του νόμου, τα έγγραφα αυτά πρωτοκολλούνται με την ημερομηνία λήψης τους και κατά τη σειρά λήψης τους. Για το σκοπό αυτό, οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού οφείλουν να ενημερώσουν σχετικά τις αρμόδιες οργανικές τους μονάδες, λαμβάνοντας, παράλληλα, πρόνοια για την κατάλληλη λήψη και αποστολή των εγγράφων αυτών, είτε με την αύξηση του αριθμού των συσκευών τηλεομοιοτυπίας που διαθέτουν, είτε με την ενδεικνυόμενη συντήρηση και την έγκαιρη επισκευή τους, είτε με τον καθορισμό υπεύθυνου υπαλλήλου για τη διακίνησή τους κ.λπ.
Τέλος, με την παρ. 14 καθιερώνεται το τεκμήριο ότι το τηλεομοιότυπο έχει ληφθεί κανονικώς και πλήρως, αν ο παραλήπτης δεν ζητήσει τηλεφωνικώς ή με fax την εκ νέου αποστολή του σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ζ. Τύπος και προϋποθέσεις διακίνησης μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διακίνηση μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο καθορίζονται στις παρ. 15 και 16. Τα στοιχεία αυτά, προκειμένου για τα μηνύματα που διακινούνται μεταξύ των Δημόσιων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, είναι: α) η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστολέα και λήπτη, β) ο πλήρης τίτλος της αποστέλλουσας Υπηρεσίας (Υπουργείο, Διεύθυνση, Τμήμα), γ) τα στοιχεία προσδιορισμού της ταυτότητας του αποστελλόμενου μηνύματος, όπως π.χ. η ημερομηνία έκδοσης, το θέμα που αφορά κ.λπ. και δ) τα στοιχεία του χειριστή της υπόθεσης, δηλαδή το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα, ο αριθμός τηλεφώνου του κ.λπ. Υπόδειγμα στοιχείων αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από Δημόσια Υπηρεσία επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο (Παράρτημα Α').
Για τα μηνύματα που διακινούνται από Φυσικά Πρόσωπα ή ΝΠΙΔ ή Ενώσεις Προσώπων προς τις πιο πάνω Υπηρεσίες, τα απαιτούμενα στοιχεία είναι: α) το ονοματεπώνυμο του Φυσικού Προσώπου ή η επωνυμία του Νομικού Προσώπου ή της Ενωσης Προσώπων, β) η διεύθυνση της κατοικίας ή της έδρας, γ) η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δ) ο αριθμός τηλεφώνου του αποστολέα.

Παράλληλα, λαμβάνεται υπόψη ότι τα σύγχρονα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποστηρίζουν αυτόματη ηλεκτρονική επιβεβαίωση του λαμβανόμενου μηνύματος. Ωστόσο, για την αντιμετώπιση και της περίπτωσης συστημάτων που δεν υποστηρίζουν αυτόματη επιβεβαίωση, προβλέπεται υποχρέωση του παραλήπτη του μηνύματος να επιβεβαιώσει στον αποστολέα τη λήψη του μηνύματος με το ίδιο ή άλλο μέσο (παρ. 17). Διευκρινίζεται, όμως, ότι η αποστολή μηνύματος με ηλεκτρονικό υπολογιστή δεν συνεπάγεται έναρξη των προθεσμιών άσκησης ένδικων μέσων, βοηθημάτων και διοικητικών προσφυγών.
Επίσης, για την εξασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διακίνησης των μηνυμάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθιερώνεται η υποχρέωση της κάθε Υπηρεσίας που διαθέτει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να ορίσει συγκεκριμένο υπάλληλο για τη λήψη, αποστολή και αποθήκευση των μηνυμάτων. Ο υπάλληλος αυτός, σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη του νόμου, είναι επίσης υπεύθυνος και για τη λήψη όλων των αναγκαίων και πρόσφορων μέτρων για τον αποκλεισμό στην πρόσβαση και χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μη εξουσιοδοτημένων προς τούτο ατόμων (παρ. 18). Τέλος, σημειώνεται ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με ανταλλαγή μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ιδίως με τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής ως μέσου εξασφάλισης της απόδειξης γνησιότητας προέλευσης και περιεχομένου του μηνύματος, έχουν σχετικά πολύ πρόσφατα τεθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη, τόσο από πλευράς τεχνολογικής υποδομής, όσο και από πλευράς νομοθετικής ρύθμισης, στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του ΟΟΣΑ. Κατά συνέπεια, δεν ήταν δυνατό να αποφευχθεί η εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 19, που προβλέπει την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τον λεπτομερέστερο καθορισμό των τεχνικών προϋποθέσεων κατάρτισης, αποστολής και αρχειοθέτησης των μηνυμάτων, εγγύησης της γνησιότητας προέλευσης και περιεχομένου τους, ίδρυσης ή αναγνώρισης έμπιστων τρίτων μερών (Trusted Third Parties) για το χειρισμό των θεμάτων που αφορούν τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής και ιδίως την παροχή των απαραίτητων
πιστοποιητικών. Το Π.Δ. θα ρυθμίζει και όποια άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την πληρέστερη και ασφαλέστερη επικοινωνία με τις Δημόσιες Υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η. Αποδεικτική ισχύς τηλεομοιότυπου και ηλεκτρονικού μηνύματος
Σύμφωνα με την παρ. 21 του άρθρου 14, το τηλεομοιότυπο, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσής του που προβλέπουν οι πιο πάνω διατάξεις (παρ. 9-12), έχει την ισχύ του μεταβιβαζόμενου εγγράφου, δηλαδή την αποδεικτική ισχύ του πρωτοτύπου. Η άποψη αυτή υιοθετήθηκε από το νομοθέτη, επειδή η διαδικασία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν διαμορφωθεί κατά την τεχνολογική εξέλιξη για την παραγωγή και την αποστολή του τηλεομοιότυπου, οδηγούν στην αποδοχή της άποψης ότι το μέσο αυτό επικοινωνίας συνιστά μηχανική απεικόνιση, κατά την έννοια του άρθρου 444, παρ. 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Επομένως, εξομοιούται, ως προς τη μεταχείρισή του, ως αποδεικτικού μέσου, με τα ιδιωτικά έγγραφα.
Η απόδειξη, όμως, αυτή, βάσει του άρθρου 448, παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ είναι πλήρης για τα γεγονότα ή πράγματα που αναγράφονται στα έγγραφα αυτά, είναι δεκτική ανταπόδειξης.
Οσον αφορά το μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αυθεντικότητα ή γνησιότητα αυτού κατοχυρώνεται με την ψηφιακή υπογραφή, στην οποία αναγνωρίζεται η αποδεικτική ισχύς που προσδίδει στην ιδιόχειρη υπογραφή ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας. Τούτο, συνεπώς, σημαίνει ότι η πραγματοποιούμενη εμφάνιση/καταχώριση στον Η/Υ θεωρείται ακριβής και έχει ισχύ πρωτοτύπου, με δυνατότητα αντ(απόδειξης). Μέχρι, όμως, τη διασφάλιση της ψηφιακής υπογραφής με το Π.Δ. της παρ. 19, τα διακινούμενα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μηνύματα, είτε φέρουν ψηφιακή υπογραφή, είτε όχι, έχουν την ισχύ μηχανικής απεικόνισης κατά
την Πολιτική Δικονομία, εφόσον βέβαια συντρέχουν οι προϋποθέσεις και οι τύποι που ορίζονται στις προαναφερθείσες παρ. 15 και 16. Στις περιπτώσεις αυτές, επιτρέπεται ανταπόδειξη ως προς την αποστολή, τη λήψη, την ταυτότητα του αποστολέα και το περιεχόμενο του μηνύματος.

Θ. Αρχειοθέτηση
Η αρχειοθέτηση των εγγράφων που έχουν ληφθεί με τηλεομοιοτυπία, καθώς και η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ρυθμίζονται με τις παρ. 23 και 24. Σε σχέση με την πρώτη περίπτωση, προβλέπεται η φωτοτύπηση του προς αρχειοθέτηση εγγράφου, αν αυτό πρέπει να διατηρηθεί περισσότερο από
δύο χρόνια, ώστε να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο της προϊούσας απώλειας της ευκρίνειας των τυπογραφικών στοιχείων που παρατηρείται συχνά στα έγγραφα που λαμβάνονται από τις χρησιμοποιούμενες σήμερα συσκευές τηλεομοιοτυπίας. Σε σχέση με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προβλέπεται η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των
μηνυμάτων και η διατήρησή τους για όσο χρόνο προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις για τη διατήρηση αρχείων. Ειδικότερα ζητήματα της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, θα ρυθμιστούν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Ι. Ισχύς του άρθρου
Σύμφωνα με την παρ. 25, η ρύθμιση αυτή θα ισχύσει δύο μήνες μετά από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή από 1.3.1999.
Είναι προφανές ότι η επικοινωνία των Υπηρεσιών μεταξύ τους και με τους πολίτες μέσω τηλεομοιότυπου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποτελεί ένα μεγάλο και ουσιαστικό βήμα για την απλούστευση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών, τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους των Υπηρεσιών και την καλύτερη προσέγγιση Δημόσιας Διοίκησης και πολίτη. Θα μπορούσαμε, χωρίς υπερβολή, να κάνουμε λόγο για μια νέα εποχή στην επικοινωνία Δημόσιων Υπηρεσιών μεταξύ τους ή με τους πολίτες, η οποία θα χαρακτηρίζεται από τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
Βασική, όμως, προϋπόθεση για την υλοποίηση της επικοινωνίας αυτής και κατά συνέπεια του στόχου της για μια αποτελεσματική και αποδοτική Δημόσια Διοίκηση, είναι η ύπαρξη κατάλληλης τεχνικής υποδομής. Για το σκοπό αυτό, οι Υπηρεσίες παρακαλούνται να φροντίσουν για τον άμεσο προγραμματισμό και υλοποίηση των ενεργειών εκείνων που είναι απαραίτητες, είτε για την απόκτηση τέτοιων μέσων επικοινωνίας, είτε για την ενίσχυση και συντήρηση των υπαρχόντων κ.λπ., λαμβάνοντας υπόψη την ταχεία διάδοση, χρήση και χρησιμότητα των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας.
Τέλος, για τη διευκόλυνση των Υπηρεσιών στην άμεση εφαρμογή της ρύθμισης αυτής, πρόκειται να σας αποσταλούν πίνακες Υπουργείων, Περιφερειών, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Επαρχιών, των σημαντικότερων Δήμων και ΑΕΙ, με τους αριθμούς fax και διευθύνσεων ηλεκτρονικών ταχυδρομείων που τυχόν διαθέτουν.
Οι πίνακες αυτοί, που αναφέρονται σε σημαντικό αριθμό Δημόσιων Υπηρεσιών, μπορούν, παράλληλα, να πληροφορούν και τους πολίτες σε πρώτη φάση και μέχρι την έκδοση ενός σχετικού "Οδηγού" για τα στοιχεία εκείνα που τους είναι απαραίτητα κατά την επικοινωνία τους με τις Δημόσιες Υπηρεσίες με τον τρόπο αυτό.
Κατά συνέπεια, οι πίνακες αυτοί μπορούν να αναρτηθούν ή να τοποθετηθούν σε χώρο άμεσα προσιτό και εμφανή στο κοινό, σε όλα τα καταστήματα των Δημόσιων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.
Επισημαίνεται ότι οι πιο πάνω πινακίδες, με φροντίδα των Ομάδων Διοίκησης Εργου (ΟΔΕ) προκειμένου για τα Υπουργεία, των οικείων Γενικών Γραμματέων Περιφερειών, των Νομαρχών και των Δημάρχων/Προέδρων Κοινοτήτων, πρέπει οπωσδήποτε να εμπλουτισθούν με τα αντίστοιχα στοιχεία όλων των Υπηρεσιών που ανήκουν στους Φορείς αυτούς, για την πληρέστερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Στην περίπτωση αυτή, είναι προφανές ότι τα στοιχεία αυτά πρέπει να αποσταλούν και στο ΥΠΕΣΔΔΑ - ΓΓΓΔΔ, για τη συνεχή ενημέρωση των πινάκων. Επίσης, τα στοιχεία των πινάκων αυτών ο πολίτης μπορεί να τα πληροφορείται μέσω του Internet, στη διεύθυνσή μας http:/www.gspa.gr ή του Κέντρου Διοικητικών Πληροφοριών (177).
Εξάλλου, όσον αφορά την αποστολή τηλεομοιότυπου (fax) από τον πολίτη, διευκρινίζουμε ότι, σε περίπτωση που ο ίδιος δεν έχει συσκευή τηλεομοιοτυπίας, μπορεί να στείλει fax μέσω του ΟΤΕ ή των ΕΛΤΑ ή άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών γραφείων, με τις προϋποθέσεις βέβαια που αναφέρει ο νόμος και διευκρινίζονται ανωτέρω.

Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που εποπτεύουν.
Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Ν.2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α'/28.12.1998)
............................................................................

Αρθρο 14
Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα
(τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Επιτρέπεται η διακίνηση εγγράφων μεταξύ των Υπηρεσιών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ ή μεταξύ αυτών και των ενδιαφερόμενων Φυσικών Προσώπων, ΝΠΙΔ και Ενώσεων Προσώπων με τηλεομοιοτυπία και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

2. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ορίζονται:
α) Ως τηλεομοιοτυπία, η πιστή αναπαραγωγή από απόσταση εγγράφων με τη βοήθεια κατάλληλων τερματικών συσκευών.
β) Ως τηλεομοιότυπο, το λαμβανόμενο αντίγραφο στην τερματική συσκευή λήψης.
γ) Ως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το σύστημα αποστολής και λήψης μηνυμάτων μέσω δικτύου, από και προς την ηλεκτρονική διεύθυνση των χρηστών.
δ) Ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η πληροφορία, το κείμενο ή αρχείο δεδομένων ή άλλο έγγραφο που μεταδίδεται με σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
ε) Ως ψηφιακή υπογραφή, η ψηφιακής μορφής υπογραφή σε δεδομένα ή συνημμένη σε δεδομένα ή λογικά συσχετιζόμενη μ' αυτά, που χρησιμοποιείται από τον υπογράφονται ως ένδειξη αποδοχής του περιεχομένου των δεδομένων αυτών, εφόσον η εν λόγω υπογραφή:
αα) Συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα.
ββ) Ταυτοποιεί τον υπογράφοντα.
γγ) Δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον έλεγχό του και
δδ) Συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να αποκαλυφθεί οποιαδήποτε επακόλουθη αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων.

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου που αφορούν τη διακίνηση εγγράφων με τηλεομοιοτυπία εφαρμόζονται στα έγγραφα που συντάσσονται από όργανα των Υπηρεσιών της παρ. 1 ή από Φυσικά Πρόσωπα, ΝΠΙΔ και Ενώσεις Προσώπων και ιδίως στις αποφάσεις, στις γνωμοδοτήσεις, στα πιστοποιητικά, στις βεβαιώσεις, στα ερωτήματα, στις αιτήσεις, στις εγκυκλίους, στις οδηγίες, στις εκθέσεις, στις μελέτες, στα πρακτικά, στα στατιστικά στοιχεία, στα υπηρεσιακά σημειώματα, στις έγγραφες εισηγήσεις, καθώς και στις απαντήσεις.

4. Μεταξύ των Υπηρεσιών της παρ. 1 διακινούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μηνύματα που έχουν ως περιεχόμενο γνωμοδοτήσεις, ερωτήματα, αιτήσεις, απαντήσεις, εγκυκλίους, οδηγίες, εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, υπηρεσιακά σημειώματα και έγγραφες εισηγήσεις. Κατά τον παραπάνω τρόπο, διακινούνται μεταξύ των Υπηρεσιών αυτών και των Φυσικών και ΝΠΙΔ μηνύματα που έχουν ως περιεχόμενο αιτήσεις παροχής πληροφοριών και σχετικές απαντήσεις.

5. Για τη διακίνηση εγγράφων με τηλεομοιοτυπία ή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς Φυσικά Πρόσωπα, ΝΠΙΔ ή Ενώσεις Φυσικών Προσώπων, απαιτείται η συγκατάθεσή τους. Τα Φυσικά Πρόσωπα ή τα ΝΠΙΔ μπορούν, με την υποβαλλόμενη αίτησή τους ή το διακινούμενο μήνυμα, να δηλώνουν την προτίμησή τους ως προς το μέσο της απάντησης. Σε διαφορετική περίπτωση, τεκμαίρεται η συγκατάθεσή τους για τη διακίνηση της απάντησης με το ίδιο μέσο.

6. Από τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 εξαιρούνται:
α) Τα απόρρητα έγγραφα και εν γένει εκείνα των οποίων κωλύεται η χορήγηση αντιγράφων από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
β) Τα έγγραφα τα οποία περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, για την προστασία ατόμων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
γ) Οι αιτήσεις, προσφορές και δικαιολογητικά συμμετοχής στις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση στους διαγωνισμούς ή διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων έργων, μελετών, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών ή σε άλλους δημόσιους διαγωνισμούς, οι οποίοι πραγματοποιούνται βάσει προκήρυξης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις ή την οικεία προκήρυξη ή πρόσκληση συμμετοχής.
δ) Τα έγγραφα για τα οποία προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις η υποβολή τους σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, καθώς και έγγραφα που χρησιμοποιούνται ως δικαιολογητικά για την εξόφληση τίτλων πληρωμής.
ε) Τα πάσης φύσεως αποδεικτικά είσπραξης.
στ) Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δύνανται να εξαιρούνται και άλλες κατηγορίες εγγράφων, εφόσον ειδικοί λόγοι επιβάλλουν την εξαίρεση αυτή.

7. Αν η επιδιωκόμενη από Φυσικό Πρόσωπο ή ΝΠΙΔ διακίνηση αφορά έγγραφα ή μηνύματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου ή εξαιρούνται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η Υπηρεσία υποχρεούται να ενημερώνει σχετικώς τον ενδιαφερόμενο.

8. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται με τηλεομοιοτυπία δεν χαρτοσημαίνονται. Αν για τη χορήγηση πιστοποιητικού ή άλλου είδους βεβαίωσης απαιτείται η καταβολή παραβόλου, τέλους ή άλλου ποσού υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, τα σχετικά παραστατικά πρέπει να προσκομίζονται κατά την παραλαβή του. Στην περίπτωση αυτή, δεν είναι δυνατή η αποστολή του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης με τηλεομοιοτυπία.

9. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, το μηχανικό μέσο (τηλεομοιοτυπική συσκευή), με το οποίο μεταβιβάζεται το έγγραφο, πρέπει να αφήνει ευκρινές αποτύπωμα, ώστε να είναι δυνατή ή αναγνώριση της συσκευής αποστολής. Το αποτύπωμα αυτό περιλαμβάνει τον αριθμό κλήσης της τηλεομοιοτυπικής συσκευής του
αποστολέα και του παραλήπτη, την ημερομηνία και την ώρα αποστολής, καθώς και τον αριθμό της τρέχουσας σελίδας.

10. Τα έγγραφα που αποστέλλονται από τις Υπηρεσίες της παρ. 1 και τους ιδιώτες, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, με τηλεομοιοτυπική συσκευή, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από φύλλο αποστολής.

11. Προκειμένου για έγγραφα που αποστέλλονται από τις παραπάνω Υπηρεσίες, το φύλλο αποστολής πρέπει να περιέχει:
α) Τον πλήρη τίτλο και τη διεύθυνση της αποστέλλουσας Υπηρεσίας.
β) Τα στοιχεία προσδιορισμού της ταυτότητας του αποστελλόμενου εγγράφου, όπως τον πλήρη τίτλο της εκδούσας Υπηρεσίας, τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία έκδοσης.
γ) Τον αριθμό σελίδων του αποστελλόμενου εγγράφου και
δ) Το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικής συσκευής, καθώς και την υπογραφή του χειριστή.

12. Προκειμένου για έγγραφα που αποστέλλονται από ιδιώτη, το φύλλο αποστολής πρέπει να περιέχει:
α) Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και, εφόσον υπάρχει, της τηλεομοιοτυπικής συσκευής του Φυσικού ή Νομικού Προσώπου που υπογράφει το έγγραφο και την ημερομηνία έκδοσης.
β) Τον αριθμό των σελίδων του αποστελλόμενου εγγράφου και
γ) Την υπογραφή του αποστολέα.

Αν το έγγραφο αποστέλλεται από Νομικό Πρόσωπο, το φύλλο αποστολής πρέπει να περιέχει και τα στοιχεία που αναφέρονται στην περ. δ' της προηγούμενης παραγράφου.

13. Τα εισερχόμενα με τηλεομοιοτυπία στις Υπηρεσίες της παρ. 1 έγγραφα, πρωτοκολλούνται με την ημερομηνία και κατά τη σειρά λήψης τους. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζεται ο τρόπος συγκρότησης και τήρησης ενιαίου πρωτοκόλλου για τα έγγραφα που περιέρχονται στην Υπηρεσία, είτε κατατίθενται σ' αυτή, είτε αποστέλλονται με το ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία.

14. Τα αναφερόμενα στις παρ. 10 ως και 12 στοιχεία και το περιεχόμενο του μεταβιβαζόμενου με τηλεομοιοτυπία εγγράφου, θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί πλήρως και ευκρινώς, εκτός αν ο παραλήπτης ζητήσει την εκ νέου αποστολή τους σε εύλογο χρόνο.

15. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ των Υπηρεσιών της παρ. 1 του παρόντος πρέπει να περιέχουν, τουλάχιστον, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστολέα και λήπτη, τον πλήρη τίτλο της αποστέλλουσας Υπηρεσίας, τα στοιχεία προσδιορισμού της ταυτότητας του αποστελλόμενου μηνύματος, το
ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα και τον αριθμό τηλεφώνου του χειριστή. Αν στο μήνυμα προσαρτώνται αρχεία δεδομένων, αναγράφεται ο χαρακτήρας και τα στοιχεία προσδιορισμού της ταυτότητας των δεδομένων αυτών.

16. Τα μηνύματα που αποστέλλονται από ιδιώτες, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων, πρέπει να περιέχουν το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τη διεύθυνση της κατοικίας ή της έδρας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου του Φυσικού ή Νομικού Προσώπου που αποστέλλει το μήνυμα. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 15 ισχύει και στην περίπτωση αυτή.

17. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρείται ότι έχει περιέλθει στο λήπτη, εφόσον υπάρχει σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση. Αν το οικείο σύστημα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν υποστηρίζει την αυτόματη επιβεβαίωση της λήψης του μηνύματος, ο παραλήπτης του, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον αποστολέα, υποχρεούται στην παραπάνω επιβεβαίωση.
Η αποστολή μηνύματος με ηλεκτρονικό υπολογιστή δεν συνεπάγεται έναρξη των προθεσμιών άσκησης διοικητικών προσφυγών, ένδικων βοηθημάτων και ένδικων μέσων.

18. Σε κάθε Υπηρεσία που διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση, ορίζεται υπεύθυνος για τη χρήση και λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη διακίνηση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο υπεύθυνος λαμβάνει όλα τα αναγκαία και πρόσφορα μέτρα για την παρεμπόδιση στην πρόσβαση και χρήση μη εξουσιοδοτημένων προς τούτο ατόμων.

19. Με Π.Δ. που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσης, διακίνησης, διαχείρισης και διασφάλισης της ψηφιακής υπογραφής, οι προϋποθέσεις παροχής και το περιεχόμενο των υπηρεσιών πιστοποίησης, οι τεχνικοί κανόνες για την κατάρτιση, την αποστολή, τη διατήρηση, την αντιγραφή και την αναπαραγωγή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την εγγύηση της ακεραιότητας, διάθεσης και διατήρησης των πληροφοριών που περιέχονται στο μήνυμα, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια. Με το ίδιο Π.Δ. μπορεί να καθορίζονται και οι κατηγορίες μηνυμάτων τα οποία έχουν ισχύ και χωρίς να φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

20. Με το ανωτέρω Π.Δ. ή άλλο μεταγενέστερο, που εκδίδεται με πρόταση των ίδιων Υπουργών, μπορεί να επεκτείνεται η διακίνηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ των Δημόσιων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ ή μεταξύ αυτών και των Φυσικών Προσώπων ή ΝΠΙΔ σε όλες ή ορισμένες από τις αναφερόμενες στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου κατηγορίες εγγράφων. Η επέκταση αυτή επιτρέπεται μόνο σε μηνύματα που φέρουν ψηφιακή υπογραφή, η οποία είναι σύμφωνη με τους όρους και προδιαγραφές που προβλέπονται από το Π.Δ. της προηγούμενης παραγράφου.

21. Το τηλεομοιότυπο έχει την ισχύ του μεταβιβαζόμενου εγγράφου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

22. Η ψηφιακή υπογραφή επιφέρει τα αποτελέσματα της ιδιόχειρης υπογραφής, κατά την κείμενη νομοθεσία. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που φέρει ψηφιακή υπογραφή, σύμφωνα με το Π.Δ. της παρ. 19, έχει την αποδεικτική ισχύ εγγράφου κατά τους ορισμούς του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και κάθε άλλης σχετικής διάταξης.

23. Εφόσον τα διακινούμενα με τηλεομοιοτυπία έγγραφα πρέπει να διατηρηθούν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη διατήρηση αρχείων, πέραν της διετίας, η οικεία Υπηρεσία υποχρεούται να προβαίνει στην αρχειοθέτηση και επικυρωμένων από την ίδια φωτοτυπικών αντιγράφων των παραλαμβανόμενων τηλεομοιοτύπων.

24. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αρχειοθετούνται ηλεκτρονικώς και διατηρούνται για όσο χρόνο προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις για τη διατήρηση αρχείων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερες τεχνικές λεπτομέρειες για την αρχειοθέτηση των μηνυμάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

25. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει δύο μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης