Αριθ. πρωτ.: οικ. 57056/30.6.2014 Τροποποίηση του με αρ. πρωτ. οικ. 49517/ 04-06-14 ΥΑ «Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης» ως προς το άρθρο 3, εδ. 20 | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: οικ. 57056/30.6.2014

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-2014 ]
Αριθ. πρωτ.: οικ. 57056/30.6.2014
Τροποποίηση του με αρ. πρωτ. οικ. 49517/ 04-06-14 ΥΑ «Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης» ως προς το άρθρο 3, εδ. 20

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 30 - 06 - 2014
Αριθ. Πρωτ. οικ. 57056

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 101 87
Τηλέφωνο: 210 5237483
e-mail : [email protected]

Θέμα: «Τροποποίηση του με αρ. πρωτ. οικ. 49517/ 04-06-14 ΥΑ "Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης" ως προς το άρθρο 3, εδ. 20»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ 98/Α'/2005).

2. Το Ν.Δ. 96/1973 "Περί της εμπορίας των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων..." (ΦΕΚ 172/Α'/1973) όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 784/1978, 1316/1983, 1965/1991, 1969/1991, 2992/2002, 3408/2005, 3790/2009 και 3840/2010.

3. Το άρθρο 45 παρ. 12 του ν. 2992/2002 "Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 54/Α'/2002).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α'2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το άρθρο 69 του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α'/2011).

6. Το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο 36 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α'/2010) περί τροποποιήσεων του Κώδικα Φ.Π.Α.

7. Το Ν.Δ. 136/1946 "Περί Αγορανομικού Κώδικα" (ΦΕΚ 298/Α'/1946) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το Π.Δ. 119/25.06.2013 (ΦΕΚ 153/Α'/25.6.2013 "Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

9. Την Α.Δ. 7/2009 (ΦΕΚ 1388/Β'/2009) "Τροποποίηση και νέα Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και την 14-05-2009", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α'/2000) "Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας".

11. Τις διατάξεις του ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α'/2011) καθώς και τις διατάξεις του ν. 4052/ 2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

12. Το άρθρο 32 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3/Α'/1983) περί Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας κλπ.

13. Την υπ' αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ. 35997/11-4-2011 (ΑΔΑ:4ΑΓΞΘ-4) Υπ. Απόφαση "Συγκρότηση Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων", όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ. 1703/07-01-2013 Απόφαση (ΑΔΑ:ΒΕΦ3Θ-ΖΛΙ).

14. Την υπ' αριθ. 3457/14.1.2014 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 64/Β'/14.6.2013) "Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων".

15. Την υπ' αριθ. Οικ.325/5851/Γ.Π. υπουργική απόφαση (ΦΕΚ88/Β/21-01-2014) "Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων".

16. Την ΔΥΓ3α/οικ. 13833/06-02-2013 Απόφαση (ΦΕΚ 235/Β/07-02-2013) "Αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010".

17. Την υπ' αριθ. ΔΥ1δ/ οικ. 35997/11-4-2011 απόφασης συγκρότησης της Ενδεκαμελούς Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων και την τροποποίηση της υπ' αριθ. Πρωτ. ΔΥ1δ/85185/ 12-9-2013

18. Την υπ' αριθ. οικ. 28822/1.4.2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 878/Β/ 08-04-2014) Αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 3816/2010 (Α' 6) και τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ' αριθμ. οικ. 3457/14.1.2014 (ΦΕΚ 64/Β'/16-01-2014) Υπουργικής απόφασης, "Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων".

19. Την υπ' αριθ. οικ. 38733/29.4.2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1144/Β/ 06-05-2014) Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ' αριθμ. οικ. 3457/14.1.2014 (ΦΕΚ 64/Β'/16-01-2014) Υπουργικής Απόφασης, "Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων. Διατάξεις για τη διάθεση και την τιμολόγηση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ".

20. Την υπ' αριθ. Γ.Π. 38907/2.5.2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ1222/Β/14-05-2014) " Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) ".

21. Την υπ' αριθ. οικ. 43063/16.5.2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1276/Β/ 20-05-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. οικ. 38733/29.4.2014 (ΦΕΚ 1144/Β) Υπουργικής Απόφασης: Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ' αριθμ. οικ. 3457/14.1.2014 (ΦΕΚ 64/Β'/16-01-2014) Υπουργικής Απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων», Τροποποίηση του άρθρου 1 της με αρ. οικ. 28822/1.4.2014 (ΦΕΚ 878/Β') Υπουργικής Απόφασης: «Αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν.3816/2010 (Α' 6)».

22. Την υπ' αριθ. οικ. 43066 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1277/Β/ 20-05-2014) " Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α' του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει".

23. Το πρακτικό της από 08-05-2014 συνεδρίασης Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων και την έγκρισή του από την Επιτροπή Τιμών.

24. Το από 12-02-2014 Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ΕΟΦ.

25. Την υπ' αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.88814 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ, 463/26-09-13), «Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες».

26. Την υπ' αριθ. ΔΥ1δ/Γ. Π. οικ. 49517/4.6.2014, «Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης».

27. Τις υπ' αριθμ. 44523/22-05-2014 και 44525/22-05-2014 εισηγήσεις του ΕΟΦ.

28. Τα υπ' αριθμ. πρ. Γ.Υ./οικ. 3031/21-05-14, Γ.Υ./οικ. 48783/03-06-14, 3114/26-05-14, 3323/04-06-14 και 3817/30-06-14 έγγραφα του Υπουργού Υγείας.

29. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Το άρθρο 3 εδάφιο 2 της ΥΑ αρ. πρωτ. οικ. 49517/4.6.2014 - Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, τροποποιείται ως εξής:

2. Για τα ιδιωτικά φαρμακεία από 08 - 07 - 2014.

Κατά τα λοιπά ισχύει το αναρτημένο στο διαδίκτυο «Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης», υπ' αριθ. ΔΥ1δ/Γ. Π. οικ. 49517/4.6.2014.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Λοιπά

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab